Dag 3 - Panterett - Storstein - Lysbilder

Pengekravs-, kreditt- og panterett
Forretningsjus II - JUS 103 – NMBU våren 2015 – Dag 3
Hanne Storstein, advokat MNA
Panterett
Oversikt – fellestemaer
Pengekravs- og
kredittrett
Panterett
Enkeltforfølgningsrett,
tvangsfullbyrdelse og
konkurs
Økonomisk kriminalitet
3. Panterett (og andre sikkerhetsretter)
3.1 Lover
3.2 Generelt
3.3 Personalsikkerhet (Garanti og
kausjon)
3.4 Generelt om panterett
3.5 Panterettslige prinsipper
og betingelser for pantstiftelse
3.6 Pantobjekter
3.1 Lover
•
•
•
•
•
•
•
•
Panteloven 8. februar 1980 nr 2 (pantel./pl.)
Tinglysingsloven 7.juni 1935 nr 2 (tingl.)
Finansavtaleloven 25. juni 1999 nr 46 (fal.)
Luftsfartsloven 11.juni 1993 nr 101 (luftl.)
Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr 86 (tvfbl.)
Dekningsloven 8.juni 1984 nr 59 (deknl.)
Tvisteloven 17.juni 2005 nr 90 (tvl.)
Aksjeloven 13.juni 1996 nr 44 (asl.)
3.2 Generelt om panterett og andre sikkerhetsretter
• Hvorfor skal dere kunne noe om sikkerhetsretter?
 Viktig formuerettslig område – sammenheng med pengekrav og konkurs
 Kreditors og debitors posisjon – i forhandlinger, ved mislighold, konkurs
 Regnskapsførsel og revisjon: verdsettelse, noter til årsregnskap,
borevisjon i konkurs
• Behovet for sikkerhet
 Avtaler er bindende og skal holdes – NL 5-1-1 og NL 5-1-2, men
mislighold vanlig
 Sikkerhet for oppfyllelse ved lav kredittverdighet, risikofylt virksomhet,
langsiktige avtaleforhold
 Tapsrisiko på kreditter
 Pant i eiendeler er kredittskapende ved inngåelse av kredittavtaler og
selskapsfinansiering
• Ulike typer av sikkerhet:
1. Ytelse mot ytelse – samtidig overlevering - kjl.§ 10 (jf også tilbakehold av egen
ytelse, kjl.§§ 42 og 54)
2.
3.
4.
5.
6.
Suksessiv levering og betaling – f.eks entreprisekontrakter (oppføring av bygg)
Tilbakeholdsrett – fbkjl.§ 49 (2), håndverkertjenester, sjøl.§ 54
Motregning - tidligere gjennomgått
Personalsikkerhet - garanti eller kausjon
Realsikkerhet – panterett
3.3 Personalsikkerhet
• Personalsikkerhet - garanti eller kausjon
 Def.: «en eller flere personer stiller seg ansvarlig ved siden av avtaleparten» overfor
kreditor
 To hovedkategorier personalsikkerhet:
I. Garantier – typisk «rene» garantier avgitt av bank
II. Kausjoner – avgitt av person eller foretak i favør av bank – finansavtaleloven
kap.4
3.3.1 Garanti
• Hva er en garanti?
 et løfte om sikkerhet for en annen persons forpliktelse
Hva er en garanti?
Kreditor
Kontrakt
Debitor
(hovedforholdet)
Regresskrav
- Garanti
Garantiprovisjon
Garantist
Bank eller næringsdrivende
• Garantiens funksjon
 I kredittforhold - bedre betingelser
 Jo større kredittrisiko det innebærer for banken å gi en kreditt, desto høyere rente vil
banken kreve. Jo bedre sikkerhet som tilbys av kredittkunden, desto mindre kredittrisiko,
som igjen gir lavere rente. En garanti vil bedre sikkerhetssituasjonen og medføre lavere
rente for kredittkunden. For eksempel: et morselskap garanterer for datterselskapets
forpliktelser.
 I kontraktsforhold – bedre betingelser eller en forutsetning for kontrakt
 Eksempel: entreprenørgarantier
 I virksomhet – forutsetning for lovlig drift
 Eksempel: løyvegarantier, eiendomsmeglergarantier med mer
• Ulike typer garantier
 Bankgaranti - avgitt av bank til sikkerhet for kundens forpliktelse overfor
tredjemann, kunden betaler banken en garantiprovisjon i vederlag
 Inndeling etter rettsområde, slik L&B:
o Lånegarantier – garantier for lån, f.eks garanti fra Eksportkreditt Norge AS
o Kontraktsgarantier – f.eks entreprise NS 8450 og bustadoppføringslova § 12
o Husleiegarantier – f.eks garanti i stedet for forskudd, husll.§ 3-6
o Skattetrekksgarantier – i stedet for særskilt skattetrekkskonto, jf sktbl.§5-12
o Virksomhetsgarantier – transportløyve yrkestransportloven § 4, eiendomsmeglerloven
§ 2-7 med mer
• Inndeling etter type (forfallstidspunkt):
 Selvskyldnergaranti, herunder On demand-garanti
 Simpel garanti, aka subsidiær garanti
 Tapsgaranti
3.3.2 Kausjon
Kreditt
Kredittgiver
Pantsikring
Kredittkunde
Hoveddebitor
Inntreden i sikkerhet
-Kausjon og
Regresskrav
-Realkausjon
- fal.kap.4, herunder
fal.§ 57
Kausjonist
Forbruker/næringsdrivende
• Ulike typer kausjoner
1) Forbrukerkausjoner
2) Selvskyldnerkausjoner i næring
3) Simple kausjoner (ulike dokumenter i forbruker- og næringsforhold)
 Skillet forbruker/ næring er gjennomgående i kap.4, se f.eks
o Fal.§ 57 om definisjoner
o Fal.§59 om opplysningsplikt
o Fal.§ 60 om frarådningsplikt – sammenheng med fal.§ 47 frarådning kredittkunde
o Fal.§ 61 om inngåelse
o Fal.§ 71 om forfall
3.4 Generelt om panterett
• Hva er en panterett?





Realsikkerhet
Panteloven§ 1-1 (1)
Def.: en etablert «særrett til dekning i et bestemt pantobjekt»
Panterett gir blant annet salgsrett
Dersom krav blir misligholdt kan panthaver søke dekning i pantets kapitalverdi
a) Tvangssalg
b) Panthaver overtar panteobjektet (etter takst)
c) Dekning i pantets avkastning (overtar bruken)
Aktører og partskonstellasjoner
Bank
Kreditor
Panthaver
Pantekrav
Kredittkunde
Debitor
Pantsetter
Pantobjekt
Rettsvern –
beskyttelse av
panteretten
Tredjemann
• Panterett kan gi en kreditor fortrinnsrett til dekning framfor andre kreditorer
 Prioritet for panterett i fast eiendom beror på tinglysingstidspunktet tinglysingsloven § 20
 I forhold til konkurs - tinglysingsloven § 23
 Panterett gir prioritet i konkurs - deknl. § 8-14
o En tinglyst panterett kan likevel – dersom vilkårene er oppfylt – omstøtes etter
reglene i dekningsloven kap. 5
• Viktige begreper
 Pantekrav og pantobjekt
 Rettsvern – notoritet, publisitet og legitimitet
 Rettighetsregister
a) Realregistre har positiv og negativ troverdighet, f.eks grunnboken,
skipsregisteret, luftfartøyregisteret – pl.§ 1-1 (4)
b) Løsøreregisteret – pl. § 1-1(5)
c) Andre registre
 Realregistrenes positive og negative troverdighet – tinglysingsloven §§ 27 og 20
 Prioritet – «først i tid, best i rett» - pl.§ 1-13
• Inndelinger typer pant etter stiftelsesmåte:
 Avtalepant
 Utleggspant
 Lovbestemt pant
• Inndelinger typer pant etter andre begreper:
 Håndpant, nøkkepant og underpant – hvem har rådigheten – pl.§§ 1-1, 1-6 og
1-7
 Fellespant - to eller flere gjenstander hefter for samme krav – pl.§ 1-12
 Frempant – pl.§ 1-10
 Helpant og delpant
 Tingsinnbegrepspant – pl.kap.3 løsørekomplekser
 Salgspant - pl.§§ 3-14 flg
3.5 Panterettslige prinsipper
og betingelser for pantstiftelse
 Det panterettslige legalitetsprinsipp
o Det må angis et bestemt objekt…
o … som det må være hjemmel for å kunne pantsette - §1-2
 Forbudet mot generalpant
o Ikke lov å stifte pant i alt man eier og kommer til å eie - § 1-3 (1)
 Kravet til omsettelighet
o Den pantsatte rettighet må kunne avhendes -§ 1-3 (2)
o Utgangspunktet er at man kan ikke overføre større rett enn man har
 Det panterettslige spesialitetsprinsipp - § 1-4 (1) og (2)
o Pantekravet skal som hovedregel angis som et bestemt beløp eller
maksimumsbeløp
o Åpner for opplåning på flere prioriteter
 Det må foreligge en gyldig avtale om pant
o Dvs gyldig inter partes (mellom partene)
o Må en pantavtale være skriftlig?
 Panthaver må ha etablert rettsvern for sitt pant
o Rettsvernsregelen følger av lovbestemmelse for type pant
• L&Bs fremstilling:
1) Stiftelse
2) Løpetid og innhold
3) Avvikling, bortfall og opphør
• Hva omfatter panteretten?
 Hva er dekket som del av pantekravet?
o Det reelle pantekrav som er sikret inntil maksimum, jf pl.§§ 1-4
o Pluss tilleggskrav, bl.a. renter og omkostninger ved inndrivelse - pl.§ 1-5
 Hva inngår i pantobjektet?
 Eksempel: pant i fast eiendom – pl.§ 2-2
3.6 Pantobjekter
• Næringsforhold, blant annet
 Pant i fast eiendom – pl.§ 2-1
 Pant i skip, luftfartøy o.a. realregistrert
løsøre – pl.§3-3
 Pant i løsørekomplekser – pl.§ 3-5
a) Fordringspant – pl.§ 4-10
b) Driftstilbehør – pl.§ 3-4
c) Varelager – pl.§§ 3-11 til 3-13
d) Motorvogner o.l.– pl.§ 3-8
e) Landbruksløsøre – pl.§3-9
 Salgspant og leasing – pl.§§ 3-14 til 322
 Pant i fordringer – enkle krav – pl.§4-4,
jf § 4-5
 Pant i registrerte finansielle instrumenter
- §4-1(3)
 Pant i aksjer – pl.§4-2a og asl.§§ 8-7
flg
• Forbrukerforhold, blant annet
 Pant i fast eiendom – pl.§ 2-1
 Borettslagsandeler – pl.§ 4-3a
 Salgspant og leasing – pl.§§ 3-14 til 322
 Pant i fordringer – enkle krav – pl.§4-4,
jf § 4-5
 Pant i registrerte finansielle
instrumenter-§4-1 (3)
 Pant i aksjer – pl.§ 4-2a
DNB Merkevare Wei | 042014