Barneverntjenesten rapport våre 2015

Barneverntjenesten
Halvårsrapport vår 2015
Overordnede rammer og føringer
>
Lovgivningen og statlige føringer!
>
Askers handlingsprogrammer pt. (HP) 2014-2017, vedtatt av
kommunestyret 10.12.2013
>
Barneverntjenestens virksomhetsplaner
>
Kommunestyre 30.08.2011, sak 82/11, ”Politisk oppfølging og
ivaretakelse av barnevernssaker”:
– Komite for oppvekst og formannskapet skal to ganger i året gis en
gjennomgang og orientering om situasjonen i barnevernet. Rapporten skal
utformes med sikte på å gi kunnskap og innsikt i barnevernsakene, og om
barnevernets organisering, arbeid og utfordringer. Ordningen skal iverksettes
etter konstitueringen av nytt kommunestyre og evalueres midt i kommende
kommunestyreperiode.
Forts. overordnede rammer/føringer
>
Evalueringen av rapporteringsordningen:
• Foretas sammen med kommende evalueringen av «politisk
struktur», jf sak i Formannskapet 21.10.2014, sak 170/140.
• Ordfører ønsker ikke at skal nedsettes et eget barnevernutvalg
som behandler barnevernssaker før de oversendes fylkesnemnda.
>
Nåværende organisasjonsstruktur er fortsatt under
vurdering og avventer evalueringen av Barne- og
familieenheten, jf. HP 2014-2017. Evalueringen vil foregå i
to faser med sluttrapport ultimo 2015.
Tidligere rapporteringer
>
Rapport 2014 – om situasjonen i barneverntjenesten
–
–
>
Rapport 2013 – om situasjonen i barneverntjenesten
–
>
Formannskapet 26.088.2014, sak 127/14
Komite for oppvekst 19.08.2014, sak 27/14
tatt til orientering av formannskapet 04.06.2013, sak 70/13. Rapporten ble delt ut på
komite for oppvekst sitt møte 28.05.2013. Rådmannen fant det hensiktsmessig å ta en
muntlig orientering i formannskapet og komité for oppvekst om høsten, noe som ble gjort
i formannskapet 26.11.2013 og i komite for oppvekst 28.01.2014
Rapport 2012
–
tatt til orientering av formannskapet 05.06.2012, sak 114/12 og 09.10.2012, sak161/12.
Tilsvarende sak ble behandlet av komite for oppvekst 29.05.2012, sak 26/12 og
16.10.2012, sak 41/12
Tidligere rapporteringstemaer
>
Sentrale nøkkeltall/indikatorer feks.
• Meldinger, fristoversittelser, antall tiltak inkl. ettervern m.m.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Sentrale utviklingstrekk
Samhandling med andre instanser
Satsning på kompetanseutvikling og opplæring
Konsulenttjenester
Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn
Sykefravær m.m.
Forskningsprosjektet om stress og psykologisk belastninger
Arbeidet med enslige mindreårige
Adopsjon (adopsjonsloven)
Saker om beskyttet tilsyn v/samvær etter barneloven § 43 a
Forts. tidligere rapporteringstemaer
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Klager inkl. tilsynsklager behandlet hos fylkesmannen
Fylkesnemndsaker
Domstolsprøvelser av barnevernssaker
Klage til barneombudet (ingen i 2015)
Barnevernvakten
Arbeidet med internkontroll
Interne og eksterne tilsyn/revisjoner
Ekstern/interne høringssaker
Osv….
Styrking av bvtj. de siste fire årene: stillinger/årsverk:
>
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FM) har gitt tilskudd til kommunen på
til sammen kr 5 108 412, fordelt:
– 1 ny stilling i 2014 med 1/4-årseffekt (kr 494 362 per stilling) utgjør
kr 494 362
– 7 stillinger videreføres fra 2011-2013, med helårseffekt beregnet til kr
659 150 per stilling, utgjør dette kr 4 614 050
I tillegg er det mottatt kompetanse- og samhandlingsmidler fra FM
(f.eks. 2014: 75 000 til «Kvello», 2013: 226 500 til barnesamtalen,
2011: 226 500)
Årsverk, saksbehandlerstillinger:
2011: 41
2012: 42
2013: 44
2014: 48
Bekymringsmelding jf. taushets- og
opplysningsplikt/avvergingsplikt
– Brev fra fire departementer av 17.12.2014 til alle landets kommuner
om opplysningsplikten m.m.
– Bekymringsmelding – trenger ikke å være sikker
– Taushets- og opplysningsplikt, jf. barnevernloven § 6-4
• offentlige ansatte: lovpålagt plikt, av eget tiltak, uten hinder av
taushetsplikten, selvstendig og personlig ansvar
• Privatpersoner: moralsk plikt
– Avvergingsplikt, jf. straffeloven § 139.
– Jevnlig informasjon om dette bla. i ukebrevet til oppvekst,
Askerposten, tatt opp med alle virksomhetsledere, og i andre møter
m.m.
Utviklingen i antall meldinger 2011-2014
Nøkkeltall: Antall meldinger og meldere
2014
555
2013
528
HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTEN
30
30
LEGE/SYKEHUS
39
38
SKOLE
41
56
BARNEHAGE
20
15
BARNET SELV
11
8
MOR/FAR/FORESATTE
49
42
FAMILIE FORØVRIG
7
5
ANDRE PRIVATPERSONER
20
6
BARNEVERNTJENESTEN (ASKER OG ANDRE KOMMUNER)
117
93
NAV
2
15
BARNEVERNVAKT
24
33
POLITI
85
66
BFE
20
14
PPT
0
2
PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE
9
19
PSYKISK HELSEVERN VOKSNE
13
13
FAMILIEVERNKONTOR
7
4
TJENESTER FOR OPPFØLGING AV RUSPROBLEMATIKK
1
1
KRISESENTER
3
7
ASYLMOTTAK/UDI
28
46
ANDRE OFFENTLIGE INSATNSER(DOMSTOLEN, SOSIALTJENESTEN,
BUFETAT)
28
6
ANDRE (I ALL HOVEDSAK ANONYME MELDERE)
30
24
Andel meldinger som går til undersøkelser
2013
2014
73,0 %
71,1 %
Kilde: SSB
Fristoversittelser i % 2011-2014
2011
2012
2013
2014
32,5
16,95
25,6
7,29
Andel undersøkelser som førte til tiltak i %
2011
2012
2013
2014
40,7
40,1
38,5
44,2
Kilde: SSB
Utvikling i antall barn med
hjelpetiltak 2011-2014
280
270
260
250
240
230
220
210
1.halvår
2.halvår
Kilde: BLD
2011
264
269
2012
244
250
2013
233
247
2014
256
251
Ettervern 2011- 2014
Antall barn med hjelpetiltak i alderen 18-23 år
72
70
68
66
64
62
60
58
56
1.halvår
2.halvår
Kilde: BLD
2011
67
63
2012
62
71
2013
69
64
2014
67
63
Utvikling i antall barn under omsorg
60
50
40
30
20
10
0
2011
2012
2013
2014
1.halvår
36
40
39
48
2.halvår
40
39
44
49
Kilde: BLD
Antall fylkesnemndssaker i perioden 2011-2014
2011
20
2012
17
2013
22
2014
20
Kilde: fagprogram familia
Barnevernvakten i Asker og Bærum
>
2011: 2779 henvendelser som omfattet 751 barn
>
2012: 2990 henvendelser som omfattet 763 barn
>
2013: 2738 henvendelser fordelt på 749 barn
>
2014: 3077 henvendelser fordelt på 766 barn
Sykefravær 2011 - 2014
16
14
12
10
Totalt
8
Barneverntjenesten
6
Bofelleskapene
4
2
0
2011
2012
2013
2014
Totalt
10,2
12,9
10,4
9,5
Barnevern
tjenesten
8,1
11,9
8,9
9,3
Bofellesskap
12,3
13,8
12,1
9,6
Med forbehold om enkelte justeringer i 2014
Klager – behandlet av FM
>
Klager på enkeltvedtak/partsinnsyn:
–
–
–
–
>
2011:
2012:
2013:
2014:
5 saker (3 vedtak ble stadfestet, 1 trukket, 1 avvist)
4 saker (3 vedtak ble stadfestet, 1 omgjort)
10 saker (3 vedtak ble stadfestet, 2 trukket, resten omgjort)
3 saker (2 vedtak ble stadfestet, 1 trukket)
Tilsynsklager (på saksbehandlingen ol):
– 2011: 7 saker (i hovedsak ble alle avsluttet uten at det ble reist
kritikk. I en sak konstatert lovbrudd )
– 2012: 10 saker (i hovedsak ble alle avsluttet uten at det ble reist
kritikk. I en sak konstatert lovbrudd )
– 2013: 4 saker (ikke påvist i noen av dem lovbrudd/reist kritikk, 2
saker avvist)
– 2014: 4 saker (2 saker er ikke ferdigbehandlet hos FM, en ble ikke
tatt inn og en ble det påvist lovbrudd)
Konsulenttjenester 2008 -2014
Merknad: Kostnader ført på art 12700, konsulenttjenester (omfatter i tillegg til innkjøp av hjelpetiltak fra eksterne
leverandører også veiledning av saksbehandlere, tilsyn ved samvær, kjøp av konsulenttjenester til saksbehandling, sakkyndige
utredere m.m.
Tiltaksapparatet
>
Dekke brukernes behov for tiltak etter følgende
prioriteringer:
•
•
•
•
•
>
>
>
Kommunens egne ansatte (i egenregi) feks. BFE
Tiltak fra andre kommuner (feks. Bærum FFT)
Staten v/Bufetat (feks. MST)
Private oppdragstakere (støttekontakter, besøkshjem m.m.)
Leverandører som omfattes av rammeavtaler
Kjøp av tiltak fra eksterne leverandører er en kritisk vurdering i
forhold til hvilke tiltak/tjenester som kommunen kan utføre i egen
regi
Aktiv målsetting: vri kostnadskrevende tiltak i og utenfor familien
til økt bruk av hjelpetiltak i egen regi/av kommunens egne ansatte
Økt kostnadskontroll!
Beskyttet tilsyn etter barneloven § 43a
>
De mest alvorlige sakene (rus, vold, psykiske lidelser og
særlig høyt konfliktnivå
>
Retten kan pålegge inntil 16 timer med beskyttet tilsyn
under samvær pr år
>
Antall saker i bvtj. i 2014: 7 stk
>
I tillegg: administrative timer fra tiltakskonsulent i bvtj. pr
sak 15-20 timer pr sak
>
Pluss utgifter/veiledning til tilsynsfører (privat
oppdragstaker)
Kompetanseutvikling og opplæring
– Egen opplærings- og kompetanseplan (evalueres i 2015)
– Forskingssirkelen (avsluttet)
– Forskningskunnskap om hjelpetiltak i barnevernet (avsluttet)
– Arbeidet med familier med flyktningebakgrunn (fullført)
– Barnesamtalen (implementeringen fortsetter)
– Kvellos utredningsmodell (implementering pågår)
– Barnevernlederutdanning (avsluttet)
– Lederopplæring (pågående)
– Mitt Liv (Forandringsfabrikken) (oppstart i april2015)
Samarbeid og samhandling
>
Samhandling med tidligere samarbeidspartner
opprettholdes, for eksempel TFS, politi osv
>
Har samarbeidsavtale med:
– Bufetat
– Barneverntvakten og
– BFE
>
Ny samarbeidsavtale med NAV Asker fra 2015
>
Fornyelse av samarbeidsavtale med Krisesenteret i Asker og
Bærum i 2015
Vold i nære relasjoner
•
•
•
•
•
•
•
•
Nettsiden «Vold i nære relasjoner» på kommunens nettside
Retningslinjer for samarbeid: Ved bekymring for at et barn
er utsatt for vold eller seksuelle overgrep
Brosjyre som er kortversjon av retningslinjene
Diverse foredrag på skoler og barnehager
S.O.V-teamet (seksuelle overgrep og vold). Gruppe med
særlig ansvar for kunnskap om vold og seksuelle overgrep
Askerposten: ang. meldeplikt og vold i nære relasjoner
Ukesbrev og intranett ang. S.O.V-teamet
Samarbeidsmøter med Krisesenteret, det skal utarbeides
samarbeidsrutiner
Kommunens tilsyn/oppfølging med
private leverandører
>
Bvtj- rammeavtaler med 7 leverandører – hjelpetiltak og
tilsynsførere -ikke institusjons-/omsorgsplasser – løpende
oppfølging av leverandører:
– Barnverntjenesten vurderer den enkeltes behov for tiltak etter
barnevernlovens bestemmelser. Barneverntjenesten er oppdragsgiver
og utarbeider tiltaksplan for det enkelte barn/ungdom og dens familie.
Tiltaksplanen skal skrives av barneverntjenesten i samarbeid med
barnet/ungdommen og dens familie. Barnevernet skal sørge for at
tiltaksplanen er oppdatert og at den blir evaluert, jf. barnevernloven §
4-5.
Private oppdragstakere, inkl. fosterhjem – løpende
oppfølging
> Staten: ansvar for institusjoner/Helsetilsynet v/FM
tilsynsansvar
>
Oppreisningsordning for tidligere
barnevernsbarn
>
Rapport etter to års drift
– Antall søknader innkommet pr 31.10.2014: Totalt 65 søknader, 31
innvilget og 34 fått avslag
– Antall innkommet for Asker pr. 31.10.14: 11 stk. Pr.d.d 12 stk.
– Antall behandlet totalt for Asker pr. 31.10.14: 8 stk. – 6 innvilget og
en avslått. Pr d.d. 7 innvilget.
– Antall klagesaker totalt pr. 31.10.2014: 7 stk.
– En klagesak i Asker, behandlet av Asker klagenemnd 28.02.2015, sak
3/15- oversendt Formannskapet for videre klagebehandling.
Barn plassert i fosterhjem
>
51 barn som bor i fosterhjem/beredskapshjem u/18 år
>
(45 er under omsorg av Asker kommune)
>
15 som mottar ettervern – de fleste bor fortsatt i
fosterhjem
>
Hjemmene er i 33 ulike kommuner
>
Barneverntjenesten har koordineringsansvar i alle
sakene
Bosetting
Enslig,
mindreårig
flyktning
Bofellesskap
Samarbeid
Skole,
arbeid og
leksehjelp
Ettervern
Brukerundersøkelse
Fritid
Økonomi