PULS Esben Dybvik

FOS Fag- og erfaringskonferanse 2015
PULS
Skoleeier og skoleleders verktøy for
kvalitetsutvikling
Mulighetenes Oppland
Puls



Avtalen med Conexus utløper i oktober 2015
Prosess med kravspesifikasjon og anbud
Hva etterspør fylkene
– Rapportverktøy?
– Prosessverktøy?
– Begge deler?


Hvilke funksjoner ligger i nytt SAS?
Hva bruker vi energi på nå?
Mulighetenes Oppland
Puls
Endelige tall lages av SSB og publiseres i
Skoleporten:
høyere kvalitet – lavere aktualitet
Foreløpige tall gir mulighet til å komme tettere på
resultatene i fylkeskommunene:
lavere kvalitet – høyere aktualitet
(fra presentasjon superbrukerkurs Østfold fylkeskommune 6. desember 2011)
Mulighetenes Oppland
Puls

Bytte av datakilde fra Vigo til Extens høsten 2014
– Ferske tall, import fra Extens hver natt
– Støtte opp under god registreringspraksis ved skolen



Registreringshånboka Extens
Extens-Puls, data fra Extens
Viktige faktorer
– Datofelt på basisgrupper
– Riktig føring av elevskoleår
Mulighetenes Oppland
Mulighetenes Oppland
Mulighetenes Oppland
Mulighetenes Oppland
Mulighetenes Oppland
Mulighetenes Oppland
Mulighetenes Oppland
Puls

Prosessdesign
–
–
–
–
Samle relevante indikatorer (mal for handlingsplan)
Oppfølging termin 1
Startside for Oppland fylkskommune
Handlingsplan 2015/2016
Mulighetenes Oppland
Puls
Endring av rekkefølge i skala på spørsmål i Elevundersøkelsen.
NTNU har gått gjennom resultatene etter høstens gjennomføring av Elevundersøkelsen, og finner endringer i resultatene for 10 av
12 spørsmål hvor svaralternativene er snudd fra gjennomføringen i 2013 til gjennomføringen i 2014.
I gjennomføringen høsten 2014 begynte for første gang samtlige svaralternativ for alle spørsmål i Elevundersøkelsen med det mest
positive svaralternativ til venstre.
Utdanningsdirektoratet endret rekkefølgen på svaralternativene etter innspill fra skoleledere og lærere som rapporterte at enkelte
elever ikke fikk med seg bytte av rekkefølge på svaralternativene.
Dette betyr at følgene indekser med farge blir berørt:
- Relevant opplæring (alle tre spørsmål)
- Arbeidsro (det ene spørsmålet)
- Støtte fra lærerne (ett av fem spørsmål)
- Trygt miljø (to av fire spørsmål)
Alle fire indekser får et mer positivt resultat etter endringen. Det er nærliggende å tro at deler av denne positive utviklingen skyldes
endringen i skalaoppsettet. På den annen side er det også mer sannsynlig at færre elever har svar «feil» på disse spørsmålene, noe
som gjør årets resultat «riktigere» enn resultatet fra året før.
Vi velger å beholde grenseverdiene slik de er, siden en endring også vil ha tilbakevirkende kraft. Men skolene bør være oppmerksom
på at deler av den positive utviklingen kan skyldes denne endringen i skalaoppsett.
Mulighetenes Oppland
Puls
Lesebrukere
Iht beslutning fra Brukergruppen skulle det opprettes
lesebrukere for hvert av fylkene, slik at man kunne se
hverandres data. Vi ha mottatt databehandler avtale fra
alle fylkene som bruker PULS.
Lesebruker er opprettet
Mulighetenes Oppland
Puls



Status på skolene og organisering av arbeidet
Forankring i kvalitetrsgruppene
Mulig modell
– Skolerådgivere+inntak=Arbeidsgruppe+skolene=
Brukergruppe
Mulighetenes Oppland