Rebecca Brierly og Eunice Themte

Sjumilsssteget…
≡Virker – virker ikke?
≡Resultater?!
Hensikten…
- å gi oversikt som kan benyttes i den videre
diskusjonen om hvordan en skal ivareta
Barnekonvensjonens mål og verdier i den enkelte
kommune
- å tjene som et diskusjonsgrunnlag for å videreføre
og eventuelt styrke de tjenestene og tiltakene som
kan bidra til best mulig implementering av
Barnekonvensjonen
≡ Alle 18 kommuner har svart på en questbackundersøkelse som ble foretatt i 2014
≡ Nå foreligger status og utviklingstrekk i forhold
til de sju stegene som Sjumilssteget omfatter
Stikkord som nevnes er:
•Kompetanse på tverrfagligarbeid. Området har forbedringspotensial
•Usikkerhet i samarbeid grunnet ulike mandat
•Utfordrende
ansvarsfordeling
ved utarbeidelse av IP OG KVALITESSIKRING
TVERRFAGLIGHET,
KOMPETANSE
PÅ TVERRFAGLIGHET
•Behov definerte ansvarsområder
AV TILTAK
(9 KOMMUNER) •Kvalitetssikring av tiltak og mengde av tiltak
•Systematisk
rutiner)
Stikkord
som (jf.
nevnes
er: overbygning på tverretatlige samarbeidet og dårlig
kommunikasjon
•Barns
medbestemmelse er ikke sikret på en god nok måte (jf. også kommunens planarbeid).
•Samhandling
er ikke god
nok - ”tiltakene
spriker”
•Behov for systematisk
tilnærming
(jf. rutiner,
planlegging) til deltagelse for barn og unge i
MEDBESTEMMELSE
OG
INVOLEVERING
•Skoler
uttrykker
ønske om mer kursing på hvilke tiltaksmodeller som er i bruk i kommunen
saker som
angår dem
(7 kommuner) •Bør innføres (systematiske) barnemøter og barnesamtaler i barnehagene
Stikkord
nevnes
•Sette segsom
bedre
inn i er:
elevorganisasjonens mandat og arbeid
•Kommunen
har
ingen
mot
voldog
ogsnakke
overgrep
•Kommunen ikke er godhandlingsplan
nok til å spørre
barna
direkte med dem
•Manglende
helhetlig
tilnærming
for
å
sikre
kompetanse
for best mulig å kunne møte alle
•Bedre oppfølging
i forvaltningen med tanke på barns medvirkning
VOLD OG OVERGREP
MOT BARN
former for vold
og overgrep
og opplæring
i forbindelse med elevråd og SU/SMU sikres ikke godt nok
(6 KOMMUNER) •Informasjon
Stikkord
som
nevnes
•Mangler overordnedeer:rutiner for avdekking av, melding om og faglig bistand til barn som
•Det
er mangler
hensyn
til universell
utforming
utsettes
for voldmed
og/eller
overgrep.
Kun enkelte
virksomheter har rutiner
•Inntrykk
av
at
krav
om
universell
utforming
ikke
godt nok
implementert
i kommune
•Bedre/konkrete rutiner for avdekking av vold og er
overgrep
mot
barn
•Generelt
forbedringspunkt
somrelasjoner
går på
tilrettelegging
generelt
for barn med funksjonsnedStikkord
som
er: i nære
UNIVERSELL UTFORMING
–nevnes
TILPASNING
AV
UTEOMRÅDER
•Handlingsplan
mot
vold
finnes, men er
de implementert?
settelser
i alle
offentlige
bygg rundt alle ansattes
for
møter
barnevernstjenesten
og psykiatrisk
koordinator
på personalog
•Det
etterlyses
mermed
bevissthet
ansvar i dette
arbeidet,
og skriftlige
(6 KOMMUNER) •Rutiner
•Det
etterlyses
tettere
samarbeid
med
funksjonshemmedes
foreningsom kan styrke foreldre i
foreldremøter
ved
skole
og barnehage
for å informere
Stikkord
som
nevnes
er:
rutiner
for
teamet
som
jobber
med
seksuelle
overgrepom tjenester
•Det
utrykkestilbud
usikkerhet
rundt
hvorvidt
uteområder
er godt
nok
tilpasset.
foreldrerollen.
Stortfor
behov
for
foreldreveiledning,
familieterapi
og rådgivning
og
•Manglende
deøkende
under
16 år m.h.t.
rus og psykisk
helse
•Kompetansebehov
i og
private
barnehagene
etterspør
med
tanke
på
å møte vold
og overgrep
•Mye
avoppfølging
bygningsmassen
til ikommunens
barnehager og skoler er ikke universelt utformet.
tettere
•Manglende
tilbud for barn
sorg
mot barn
FORELDREVEILEDNING
–
STYRKE
FORELDRE
I FORELDREROLLEN
Enkelte
kommunale
bygg
er universelt
utformet
•De
tverrfaglige
rammene
knyttet
til forsterking
av foreldrekompetanse
som
•Manglede
fast system
forikke
kompetanseutvikling
med
tanke på barnehage-fremstilles
og skolebarns
(4 KOMMUNER) omfattende,
men preget av liten grad av systematiske rutiner i samarbeidet og dårlig
psykiske helse
kommunikasjon.
•Problemer
med manglende informasjon om enkeltsaker og kunnskap om psykiske
•Ingen
rutiner påihvordan
manog
girskoler.
tilgangDet
til informasjon,
nødvendige
tjenester
som
helsetilstander
barnehager
oppleves sområd
etog
problem
at dette
er temaer
BARN OG UNGESdet
PSYKISKE
HELSE
(OGSÅ åRUS)
kan
styrke
i rollen.
ofte erforeldre
vanskelig
for personale
ta opp med foreldre
•Forbedringspotensial
tanke på å bedre informasjonskanalene
ut og
til foreldrene
overordnet planmed
for kompetansebygging
knyttet til barnehageskolebarns om
psykiske
(4 KOMMUNER) •Ingen
tilgang
helse til råd eller nødvendige tjenester som kan styrke dem i foreldrerollen
Stikkord som nevnes er:
•Elever med funksjonshemninger får for lite aktivitet i skolen
•Grunnlaget
for å drive aktivitetstilbud
for barn AKTIVITET
med fysiske funksjonshemminger er for lite
BARN MED
FUNKSJONSHEMMINGER
HERUNDER
•Ønske
omsom
å komme
Stikkord
nevnestidlig
er: inn i tilrettelegging for fysisk funksjonshemmede. I dag er det ofte
(4 KOMMUNER)
foreldre
som team
må sette
saken på
dagsorden
•Tverrfaglige
er viktige.
Forslag
til tiltak som nevnes er tydeligere informasjon på skolenes
•Det
er uklare grenser
knyttet tilog
detå åbruke
søkeBarneombudets
støtte og tiltak for
funksjonshemmede
barnarbeidet
og
hjemmesider,
i Fritidsklubbene
hjemmesider
i pedagogiske
usikkerhet
rundt hvor
alle mot
henvendelser
•Det
er utarbeidet
en plan
mobbing iskal
barnehagene, men det finnes ikke rutiner for
•Manglende
rutiner
for å på
snakke
med barna om deres ønsker i tjenesteprosesser
gjennomgang
av denne
foreldremøtene
INFORMASJON
•Tilgang
til langvarige
og koordinerte tjenester er ikke effektiv nok og tar altfor lang tid
•Fra barnehager
bemerkes
(4 KOMMUNER)
Stikkord
som nevnes
er: det at man ikke vet hvordan kunnskap om tjenestetilbudet ved
•Det
er behov for
bedre oversikt
over hvor tjenester gis og hvem som har ansvar
familiehuset
bliren
formidlet
til foreldre
•Behov
for rutiner
og retningslinjer
som beskriver når og hvordan barnekontakt skal involveres for
•Barnevernet
bemerker
at
det
kan
være
en utfordring
å avdekke
behov
å ivareta barn av personer med rusproblemer,
psykiske
lidelser og
alvorlig somatisk sykdom
•Informasjonsarbeidet
overfor
foreldre
er
litt
uklart,
men
barnevernet
er opptatt
av
•Usikkerhet rundt ulike virksomheters ansvarsområder og hvordan rutiner
og prosedyrer
burde
informasjonsarbeid
overfor andre instanser
om barnevernstjenesten
BARN AVimplementeres
PERSONER
MED RUSPROBLEMER,
PSYKISKE
LIDELSER M.V.
(3 KOMMUNER)
•Usikkerhet rundt prosedyrer for best mulig å ivareta barn av mennesker med rusproblemer,
psykiske som
lidelser
og alvorlig
Stikkord
nevnes
er: somatisk sykdom
•I de pedagogiske
er det rutiner for å henvise til barnevernet etter behov. Skolene
•Skoler
rapporterervirksomhetene
om for lite helsesøsterressurser
har ulike synknyttet
og ulikttiltilbud.
Andreetterlyser
virksomheter
nevner atrettet
det finnes
prosedyrer
påder.
dette
•Helsesøster
asylmottak
mer ressurser
mot barn
og unge
Det pekes
Stikkord
som
nevnes
er:
HELSESØSTEROG HELSESTASJONSTEMAET
på at disse
barna er spesielt utsatte
•Henvisninger
PPT
tar ofte lang
tid.kommer
Saker måtilofte
starte på nytt
gang
skolen får
en ny opp
(3 KOMMUNER)
•Barn som ikketilgår
i barnehage
eller
helsestasjonen
kanhver
være
vanskelige
å fange
kontaktperson, dettei skjer
relativt er
ofte
ved utskiftninger
i PPT
•Skolehelsetjenesten
kommunen
oppsplittet
og organiseringen
gjør samarbeid vanskelig. Det
•Det
etterlyses
større
innsats
for
å
utjevne
sosiale
forskjeller,
mindre
personavhengig
etterspørres
koordinerte
helsetjenester og et barne- og ungdomsteam
for å sikre tidlig
Stikkord
som mer
nevnes
er:
saksbehandling,
et
tettere
samarbeid
mellom
NAV
og
kommunen
og
videreføring
av arbeid med å
intervensjonhar
og utfordringer
koordinert hjelp
•Kommunen
knyttet til sikring av skolevei
SAKSBEHANDLING
dekkeområder
boligbehov
for enkelte
brukergrupper
•Noen
er ikke
godt nok
sikret
(3 KOMMUNER)
•Det
rapporteres
om
tilfeldigheter
knyttet
til hvor raskt funksjonshemmede
fårbom
tilgang på
•Noen opplever usikkerhet knyttet til
at jernbaneovergang
kun er sikret med en
langvarige og
koordinerte
i kommunen
det kan
ut som
omogdette
avhengig av
•Kommunen
rapporterer
omtjenester
mangelfulle
strategierog
ogat
planer
for se
å sikre
barn
ungeserboligbehov
hvem
manpåmøter
ved henvendelse
med
tanke
trygt først
nærmiljø
TRAFIKKSIKKERHETTRYGT
NÆRMILJØ
•Kommunen har
noe oppgraderingsbehov
i skoler og barnehagers uteområder og det rapporteres
(3 KOMMUNER)
om noe manglende gang- og sykkelveier. Transportveier mellom hjem og fritidsaktiviteter ikke er
godt nok sikret
Stikkord som nevnes er:
•NAV har ikke fullstendig oversikt over tjenestetilbudet og tverretatlige tiltak i
kommunen
•NAVs kontakt med barn er lite formalisert, selv om dette er en naturlig konsekvens av at
NAV-TEMA
NAVs tjenester retter seg mot voksne fremstilles dette på en måte som gir inntrykk av at
(3 KOMMUNER) dette oppleves som en svakhet
•Ønske
å gjøre
overgangen
fra barnevern til NAV mer smidig i de tilfellene unge har
Stikkordom
som
nevnes
er:
behov for ytterligere
etterav
at samtykke
barnevernet
seg ut kan informeres når det
•Utarbeide
rutiner forbistand
innhenting
sliktrekker
at helsestasjon
SAMTYKKE – TAUSHETSPLIKT
opprettes kontakt med PPT fra skole eller barnehage
(2 KOMMUNER) •Mangler gode prosedyrer på overganger mellom kommuner og etater ved plassering av
barn. Her
rapporteres
Stikkord
som
nevnes er:det om utfordringer med tanke på samtykke og taushetsplikt
•Behov for større innsats for å utjevne sosiale forskjeller, mindre personavhengig
saksbehandling, et tettere samarbeid mellom NAV og kommunen og videreføring av
SOSIALE FORSKJELLER
(2 KOMMUNER) arbeid med å dekke boligbehov for enkelte brukergrupper
•Støttesummen til barn som ikke kan betale for aktiviteter burde vært høyere og at
kriteriene for å søke og å få støtte bør gjennomgås
Stikkord som nevnes er:
knyttet til asylmottak etterlyser mer ressurser rettet mot barn og unge der,
BARN OG UNGE – •Helsesøster
ASYLTEMAET
og peker på at disse barna er spesielt utsatte
(2 KOMMUNER) •Bedre
av verger
for enslig mindreårige asylsøkere
Stikkordveiledning
som nevnes
er:
•Manglende rutiner for spesiell oppfølging av barn plassert av
barnevernet i barnehage og skole. Kommunen bruker for lang tid med
tilsynsfører for disse barna, og det er spørsmål om det finnes tilstrekkelig kompetanse
TILSYSNFØRERTEAMET
(2 KOMMUNER) hos tilsynsførerne
•Kommunen har ingen faste rutiner for opplæring av tilsynsførere, men formidler kontakt
med andre
kommuner
Stikkord
som
nevnes er:så opplæring skjer der
•Kulturskolen
har for få plasser og for lang venteliste
DELTAKELSE I KUNST
OG KULTURLIV
(1 KOMMUNE) •Støttesummen til barn som ikke kan betale for aktiviteter burde vært høyere. Kriteriene
for å søke og å få støtte bør gjennomgås
Syntesen viser…
Implementeringen av de syv stegene i Sjumilssteget i stor grad vil
være sammenflettede prosesser hvor virksomhetene på alle nivåer
må avklare sin rolle og sine oppgaver, internt, men kanskje spesielt i
sitt samarbeid med andre virksomheter og nivåer
I arbeidet med å omsette Sjumilsstegsanalysens erfaringsbaser-te
kunnskap til felles mål, planer og tiltak, er det nødvendig at ulike
tjenester setter seg inn i hva andre tjenester og profesjoner er
opptatt av i sitt arbeid for barn og unge.
Det er…
nødvendig ydmykt «å tråkke inn på andres bed»
slik at man får til et samarbeid som kan sees på
som felleskapets bed for å ivareta barn og unge
i henhold til Barnekonvensjonen.
Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter
En kopling mellom en erfaringsbasert metode og en modell for å forbedre
organisasjonen?
Kilde: Halås og Mevik, 2014
Systematisk kvalitetsforbedring, «Demings sirkel»
Kilde: Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten
Modell - Engeström expansive learning
Eksempel: Kontekstualisering (Jf. Røvik)