Foredrag Ingebjorg Svindland

Farlig avfall —
nytt fra Miljødirektoratet
Avfallsforum Nord, Årskonferanse Tromsø 29. april 2015
Ingebjørg Svindland, Miljødirektoratet, Seksjon for avfall og gjenvinning
Hva skal jeg si noe om?
Regelverksendringer:

Status EE-avfall

Forslag til revidert kapittel 11 i avfallsforskriften

EUs endring av definisjonen av farlig avfall:
–
–
–
Endringer av egenskaper som gjør avfall farlig, og konsentrasjonsgrenser for farlig
avfall
Endring av EUs avfallsliste — koder, definisjoner
Implementering i avfallsforskriften

POPs avfall, ny forordning fra EU

Avfallsdeklarering.no
Status EE-avfall
 Endringsforslaget har vært
på høring
 Høringsuttalelser under
vurdering
 Enkelte endringer
Forslag til revidert kapittel 11 i
avfallsforskriften
 Forslaget er i departementet og er foreløpig ikke vedtatt
 Vi vil foreslå noen endringer av vårt forslag:
– Finansiell sikkerhet
• Krav om at mottak skal vurdere beløpets størrelse minst hvert
5. år
• IKS kan bli omfattet av kravet slik som private virksomheter
EUs endring av definisjonen av
farlig avfall
Endring av kriterier for farlig avfall

EU har vedtatt en forordning som endrer egenskaper til avfall som
gjør det farlig (vedlegg III i ramme-direktivet), gjelder i EU fra 1.
juni 2015 ((EU) No 1357/2014)

Definisjonen av farlig avfall er basert på regelverket for
klassifisering av stoffer og stoffblandinger

Endring nødvendig for å tilpasse til CLP (klassifisering, merking,
emballering)
Egenskaper som gjør avfall farlig
 HP2 ― Oxidising
 HP3 ― Flammable
 HP4 ― Irritant
 HP5 ― Specific target organ
toxicity (STOT)
 HP6 ― Acute toxicity
 HP7 ― Carcinogenic
 HP8 ― Corrosive
Grenseverdier for farlig avfall endres
 Noen strengere, andre mindre strenge men mange uforandret
 Nye faresymboler
 Overgang fra R-setninger
til H-setninger
 Risikosetninger og H-setninger finnes i C&L Inventory
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventorydatabase
 Vedlegg 3 til avfallsforskriften endres
Avfall med ftalater

DEHP og DBP: Klassifisert som reproduksjonsskadelig
– Dagens klassifisering, R60, R61: grense: 0,5%
– Ny klassifisering, H360:
grense: 0,3%
Ftalater i gulvbelegg
Miljøskadelig avfall
 Norge har siden 2003 hatt grenseverdier
 EU ønsker også å fastsette grenser
– Vanskelig
– Forslag trukket
– Konsekvensvurdering
 Usikkert hva som kommer
 Opprettholde våre grenseverdier for miljøskadelig avfall inntil
avklaring i EU?
Miljøskadelig avfall, forts.
 Meget giftig for akvatiske organismer,
R50/53
0,25%
– Klorparafiner (SCCP, MCCP)
– Flere bromerte flammehemmere
– Mange tungmetaller:
• Cd-, Pb-, As-forbindelser
• Kobber(I)oksid…
H400/H410
?
Vedlegg 3 del B, Spesifikke grenseverdier
Stoff
Grenseverdi
Polyklorerte bifenyler, ∑ 7PCB
Total konsentrasjon høyere eller lik 0,005%
Benzo(a)pyren
Kadmiumfluorid
Kadmiumklorid
Konsentrasjon av hvert enkelt stoff høyere
eller lik 0,01%
Pentabromdifenyleter
Oktabromdifenyleter
Dekabromdifenyleter
Tetrabrombisfenol A
Heksabromsyklododekan
Konsentrasjon av hvert enkelt stoff høyere
eller lik 0,25%.
Europeiske avfallsliste — EAL
 Svært få endringer av koder på lista
 EU vil vurdere større endringer etter erfaring med de
reviderte kriteriene for farlig avfall
– Flere speilinnganger?
– Behov for nye typer?
 Ny kode: metallisk kvikksølv: 160307*
Europeiske avfallsliste — EAL
 Henvisning til POPs-forordningen (Persistente organiske
forurensninger, (EF) no 850/2004))
– Gamle POPer:
Destruksjonsgrense i POPs-forordningen vedlegg 4 gjelder som
grenseverdi for farlig avfall
POPs-grenser blir farlig avfallsgrenser:















Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/PCDF)
DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl)ethane)
Chlordane
Hexachlorocyclohexanes, including lindane
Dieldrin
Endrin
Heptachlor
Hexachlorobenzene
Chlordecone
Aldrin
Pentachlorobenzene
Polychlorinated Biphenyls (PCB)
Mirex
Toxaphene
Hexabromobiphenyl
15µg/kg
50mg/kg
Europeiske avfallsliste — EAL
 Henvisning til at PCB defineres som i PCB-direktivet
(96/59/EF):
– Total PCB:
5x ∑7 PCB
i praksis grense 10 mg/kg = 0,001%
 EU jobber med en veileder for hvordan avfallslista med
grenseverdier skal tolkes.
POPs - avfall
 Kommisjonsforordning (EU) No 1342/2014 endrer forordning No
850/2004 vedtatt i EU
 Nye grenseverdier for destruksjon av POPs-holdig avfall
Lavere enn grenser for farlig avfall
 Implementeres ved endring produktforskriften kap. 4
PBDE for eks. i tekstiler
og polyuretan
Utdrag fra vedlegg IV i POPs-forordningen
Alkanes C10-C13, chloro
(short-chain chlorinated
paraffins) (SCCPs)
Tetrabromodiphenyl ether
C12H6Br4O
Pentabromodiphenyl ether
C12H5Br5O
Hexabromodiphenyl ether
C12H4Br6O
85535-84-8
287-476-5
10 000 mg/kg
Sum of the concentrations
tetrabromodiphenyl
of
ether, pentabromodiphenyl
ether, hexabromodiphenyl
and
ether
heptabromodiphenyl ether:
1 000 mg/kg
Heptabromodiphenyl ether
C12H3Br7O
Perfluorooctane sulfonic acid
and its derivatives (PFOS)
C8F17SO2X
(X=OH, Metal salt (O-M+),
halide, amide, and other
derivatives including
polymers)
50 mg/kg
Destruksjonsgrenser, ikke
grenseverdier
for farlig avfall
HBCD—heksabromsyklododekan
 EU har utsatt å ta med
HBCD i POPs-forordningen
 Foreslår nå POPs-grense:
1000mg/kg
 Diskuteres fargemerking av
HBCD-holdig byggisolasjon
HBCD i EPS og XPS
https://www.avfallsdeklarering.no/
Forberedelser til Avfallsdeklarering.no

Daglig leder/administrerende direktør logge seg inn i Altinn, delegere
rollen Energi, miljø og klima til administrator

Administrator må registrere opplysninger om bedriften i
administrasjonsmodulen til Avfallsdeklarering.no
– opprette bedriftsprofil
– opprette sluttbrukere
– ev. opprette fullmakter

Sluttbrukere får brukernavn og passord tilsendt på e-post, kan deretter
logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere eller motta
deklarasjoner

Veileder finnes på www.Avfallsdeklarering.no
Krav om deklarering uforandret
 Virksomheter som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige
opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og
egenskaper— fylle ut et deklarasjonsskjema (§11-12)
 Virksomhet som håndterer farlig avfall (§11-13)
– Skal påse at avfall som mottas fra virksomheter er deklarert
– skjemaet skal følge alle leveranser ved viderelevering
– skal senest innen den 15. i etterfølgende måned sende inn
skjemaet til myndighetene/databasen
Det vil fortsatt være mulig å benytte
papirskjemaet i en overgangsperiode
fra oppstart av det nye systemet.
Miljødirektoratet ønsker at flest mulig
raskt kommer i gang med elektronisk
deklarering
Takk for oppmerksomheten!
www.miljødirektoratet.no