kode_presentasjon_beredskapsgruppe_hordaland_5.11.15

ROS analyse, sikringsplan og
beredskap
Hvordan arbeidet med ROS analyse, sikringsplan samt beredskaps- og
evakueringsplaner.
Roald Eliassen, sikkerhets- og driftssjef KODE.
Sikringsrisikoanalyse (ROS)
ROS analyse er foretatt av samtlige bygg og eiendommer tilhørende KODE.
Byggene er:
KODE 1, Permanenten, sentrum
KODE 2, Stenersen, sentrum
KODE 3, Rasmus Meyers, sentrum
KODE 4, Lysverket, sentrum
Troldhaugen, Fana
Siljustøl, Fana
Lysøen, Lysekloster, OS
Ut fra analysen har KODE utarbeidet en Sikringsplan og beskrevet en rekke forhold som
skal bedres og beskrevet nye tiltak som skal etableres i løpet av 1015-2017.
Sikringsplanen er forankret i ledergruppen og styret.
Det som var viktig å få
avklart i forkant var:
KODES strategi for ROS analysen.:
-Ledelsen og styret i KODE måtte erkjenne et sikringsansvar
-Det måtte bli avsatt nok tid
-Forståelse for at vi har et akseptert risikonivå ut fra vårt samfunnsoppdrag.
-At vi skulle gjøre dette med egne ressurser ut fra kvalitative vurderinger
-At vi seinere også skal evaluere arbeidet.
Reduksjon av risiko
Verdi: Ting eller gjenstander
hvis blir utsatt for uønsket
påvirkning vil medføre negativ
konsekvens for eier, forvalter
eller andre
Verdi
Organisatoriske og tekniske tiltak:
• Den enkeltes sikringsadferd
• Reduserte tilganger
• Instrukser og rutiner
• Kommunikasjonssikkerhet
• Låserutiner
• Opplæring
• Beredskap
• Vakthold og overvåking
• Kameraer
• Alarmer
• mm
Konsekvens
Risiko: Risiko oppstår der det
eksisterer en mulig trussel
som kan utnytte en
sårbarhet for å ramme
en verdi
Risiko Akseptert
risiko
Risiko
Trussel er en eller flere
personer som ønsker
å utnytte
ens sårbarhet for å
skaffe seg tilgang
til verdier. (Kan også
være utilsiktet)
Trussel
Sårbarhet
Arbeidsgrupper og tidsbruk
Arbeidsgruppen, Komponisthjemmene har bestått av følgende personer:
Sigurd Sandmo, Direktør for KODEs komponisthjem
Henning Dyrkolbotn, Forvaltningsleder komponisthjemmene
Helge Solberg, Oppsynsmann Siljustøl
Roar Helland, Oppsynsmann Lysøen
Annett Schattauer, formidler og gjenstandsforvalter Troldhaugen
Berit Høgheim, avdelingsdirektør Lysøen
Arild Søvik, driftstekniker Lysøen (ett møte)
Roald Eliassen, Sikkerhets- og driftssjef KODE kunstmuseene i Bergen
Arbeidsgruppen, sentrum KODE 1 - 4 har bestått av følgende personer:
Jan Daae Lampe, Driftsleder
Erik Markestad, Produksjonsleder
Maria Parry, Resepsjon og serviceleder
Line Daatland, Sjef Kunst og design
Knut Ormhaug, leder Samtidsforvaltning
Anne Britt Ylvisåker, Førstekonservator
Marie von Møller, Seniorrådgiver
Frank Christensen, Driftstekniker
Roald Eliassen, Sikkerhets- og driftssjef, KODE kunstmuseene i Bergen
Arbeidsgrupper og tidsbruk
Møter:
•
•
•
•
•
•
•
Til sammen har det vært avholdt 13 møter med arbeidsgruppene
Et møte med Os brannvern
Et møte med Bergen brannvesen
Et møte med Kommunens beredskapsleder
Et møte med Hordaland politidistrikt, Org. Krim og operativ
Orientering inn i ledergruppe på ledermøter
Kortere orienteringsmøter med Direktør
Timebruk:
• Ca. 700 timer har vært brukt i prosjektet.
Konsekvens og sannsynlighet (mulighet)
Ved å benytte ressurspersoner internt i KODE skulle vi kartlegge forholdene
rundt våre aktiviteter.
Hva skal til for å få på plass de beste sikringstiltak som gir oss best mulig
sikkerhet opp mot:
Arrangementer
Utstillinger
Tyverier
Brann
Transporter
Lagring
Magasiner
mm.
Etter at vi internt hadde vurdert farer og hvilke konsekvenser det kunne få skulle
vi om nødvendig kvalitetssikre vårt arbeid opp mot eksterne miljøer som brann,
politi, andre.
Verdi, trusselbildet og sikringsmål
VERDI:
Som arbeidsgruppe skulle vi gjøre en vurdering av de verdier som Kode skal sikre.
Vi snakker ikke om verdier direkte i kroneverdier, men verdier som:
• Nasjonalskatter, nasjonale verk
• Private samlinger
• Kunst av stor historisk og økonomisk verdi
• Omdømme
• Bygninger
• Arealer
• Annet
En slik verdisetting skulle gjøres samlet for alle komponisthjemmene og for
sentrumsbyggene KODE 1-4.
Resultatet av denne verdisettingen dokumenter hva vi skal sikre.
TRUSSELBILDE:
-Hvem er en reel trussel for våre verdier (kan være flere aktører her)
-Dette skal dokumentere hvem vi skal sikre oss mot.
Hendelser/scenarioer
Hendelser/scenarioer:
Arbeidsgruppen skal kartlegge hvilke hendelser som Kode kunstmuseene i Bergen
skal sikre seg mot:
Sårbarhet:
Detaljert beskrive dagens sikringstiltak, hvor vi er mest sårbare og hvorfor vi er
sårbar. (Svært viktig og i aller høyeste grad konfidensielle opplysninger)
Tiltak:
Ut fra identifisering av tenkte hendelser/scenarioer og vår sårbarhet skal
arbeidsgruppen beskrive hvilke sikringstiltak vi har pr. i dag og hvilke tiltak som skal
til for å forbedre sikkerheten opp mot de enkelte tenkte hendelser/scenarier).
Noen tenkte scenarioer/hendelser
Tilsiktede hendelser
Utvendig ildspåsettelse av bygg. Samler brannfarlig materiale og tenner
på bygg
Innvendig ildspåsettelse av bygg. En eller flere personer ønsker å skade
bygget ved brann fra innside.
Innbrudd og tyveri utenfor åpningstid. En eller flere bryter seg inn ved
hjelp av redskap eller annet.
Tyveri innenfor åpningstiden. En eller flere personer velger å gjøre tyveri
fra bygg eller utstilling
Innvendig eller utvendig hærverk. En eller flere personer ødelegger bygg
eller utstilling
Terror. En eller flere personer truer med bombetrussel eller utøver annen
vold mot ansatte, besøkende eller utstilling med kniv, et skytevåpen eller
annen gjenstand
Ran. En eller flere personer raner resepsjon, butikk eller fra utstilling.
Tyveri/skade av kunst i transitt. Mellom egne bygg eller annen transport
Noen tenkte scenarioer/hendelser
Utilsiktede hendelser
Brann ved varme arbeider i lokalene. Ved reparasjoner eller vedlikeholdsarbeid
Brann i apparater. Elektriske apparater, kaffetraktere mm
Brann ved menneskelig uforsiktighet. Levende lys mm
Brannsmitte. Brann i nabobygg eller fra brennende kjøretøy på gateplan
Brann i elektrisk anlegg. Dårlige koblinger, ledningsvaser mm.
Ekstremvær, naturkatastrofe. Flom, oversvømmelse, grunnvann som stiger opp. Kraftig lyn
nedslag.
Feilutløsing av sprinklerannlegg/vann- og avløpslekkasje Store vannmengder skader bygg,
utstilling eller magasiner
Alarm og annen kommunikasjon faller ut grunnet strømsvikt eller svikt i telesambandet.
Glemmer å låse og sette på alarmer. Ansatte eller vektere glemmer å sjekke låser, vinduer mm.
Skadeverk på kunst. En eller flere personer skader gjenstander eller kunst ved at de kommer
borti disse under omvisning.
Skade på kunst i forbindelse med lagring. Lagringsfeil, skadedyr eller klimafeil. Lagring i magasin
eller annet sted påfører kunst skade.
Skade på kunst i transitt/transport. Transport i bil, eller annet. Transport mellom bygg.
Manglende kunnskap i forb. Med håndtering av kunst
Skade på kunst i forb. med evakuering
Egne ansatte eller besøkende kan komme til skade
Eksempel: fall, innestengt, annet
Sikringsplanen
Oppbygging:
•
•
Sikringsplan med ROS analysen
• Verdiene våre
• Trusselaktører
• Handlingsplaner/tiltakslister for de enkelte bygg
• Sårbarhetsbeskrivelsene for de enkelte bygg opp mot scenarioer
• ROS analysen, tilsiktede og utilsiktede hendelser
• Risikobeskrivelse etter vurdering av gjennomførte tiltak
Vedlegg til sikringsplanen
• Beredskaps- og evakueringsplaner
• Instrukser
• Tiltakskort
Beredskapsplaner inkl. evakuering
Beredskapsorganisasjon for Komponisthjemmene:
Kriseteam
Roller og ansvar.
Ansvarlig.
Mobil.
Stedfortreder.
Mobil.
Beredskapsleder
Direktør for
komponisthjemmene
9961 1202
Direktør Kode
9907 9177
Redningsleder
Sikkerhetssjef
9598 9964
Henning Dyrkolbotn
9950 6967
Kommunikasjon
Kommunikasjonssjef
4812 3017
Direktør Kode
9907 9177
Drift, forvaltning
Forvaltningsleder
9950 6967
Helge Solberg
9503 6688
Oppsynsmann Lysøen
4160 3547
Oppsynsmann Siljustøl
9503 6688
Formidling og
gjenstandsforvalter
Forvaltningsleder
4833 8156
Monica Jangaard
9012 8299
Ressurser 1 linje
Resepsjonsleder
Ressurser,
konserv/forvalt
Sjef Kunst og design
9286 2086
Anne Britt Ylvisåker
9131 5915
Beredskapsplaner inkl. evakuering
Beredskapsorganisasjon: KODE 1 – 4. Kriseteam og beredskap
Kriseteam
Roller og ansvar.
Ansvarlig.
Mobil.
Stedfortreder.
Mobil.
Beredskapsleder
Direktør
9907 9177
Direktør
komponisthjem
9961 1202
Redningsleder
Sikkerhetssjef
9598 9964
Erik Markestad
9073 9930
Kommunikasjon
Kommunikasjonssjef
4812 3017
Direktør
Komponisthjem
9961 1202
Drift
Driftssjef
9517 1873
P 5596 1750
Frank Christensen
99620310
Samlingsforvaltning
Forvaltningsleder
9420 7746
Magasinforvalter
9084 4347
Ressurser 1 linje
Resepsjonsleder
4114 0957
Tina F. Hayes
4520 4948
Ressurser,
konserv/forvalt
Sjef Kunst og design
9286 2086
Anne Britt Ylvisåker
9131 5915
Beredskapsplaner inkl. evakuering
Sannsynlighetsfaktoren for skader fra følgende hendelser:
Skade på person, ansatte eller gjester
Vanninntrenging/oversvømmelse, i eget bygg eller nabobygg
Større tyveri av gjenstander fra museet.
Større hærverk på bygg eller gjenstander i museet.
Ran eller trussel mot museet eller ansatte.
Terror mot museet, personer eller utstilling
Naturkatastrofer.
Andre.
Beredskap/håndtering og evakuering
Evakueringsplaner for de forskjellige utstillingene og magasinene
Kunnskap om instruks for evakuering
Beredskapsledelse
Øvelser
Mannskaper til å håndtere evakueringen
Møte brannvesenet med informasjon om objekter som ønskes evakuert etter en
prioritering
Planer for hvor man skal evakuere til ved de forskjellige scenarioer
Utstyr for å håndtere en hendelse, materiell for å tildekke osv.
Merke og navngi/nummerere saler
Tiltakskort som beskriver den enkeltes ansvar ved hendelser
Beredskapsplaner inkl. evakuering
INSTRUKS FOR EVAKUERING AV KUNST FRA UTSTILLINGENE OG MAGASINENE
Evakuering av kunst (bilder eller objekter) i en gitt situasjon kan være:
1. Brann eller røyk - evakuering på dagtid
2. Vannlekkasje på dagtid
3. Brann eller røyk - evakuering kveld eller nattetid
4. Vannlekkasje på kveld eller nattetid
Generelt:
Bakgrunnen for denne instruksen er at det umiddelbart skal varsles til Sikkerhets og driftssjef,
Samlingsleder, Sjef for Kunst og design og for komponisthjemmene forvaltningsleder og vaktmestre
dersom det oppstår situasjoner som kan medføre evakuering av kunsten fra utstillinger eller magasiner.
Scenarioene er:
Vanninntrenging i magasinene,
vanninntrenging i salene/byggene,
røyk eller brann i museet og ved en eventuell storbrann i nærområdene.
Dette kan gjelde enten på dagtid eller kveld/nattetid. Det er opp til sikkerhetssjef i samråd med direktør
eventuelt å innkalle kriseledelsen ved en av disse scenariene. ./. ./.
Beredskap og håndtering
Ha utstyr tilgjengelig for å håndtere en hendelse.