PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

KOGNITIVE UTFORDRINGER –
HVA BETYR
UTVIKLINGSHEMNING??
Vi er alle
unike!
DISPOSISJON
• Hvorfor er det viktig å gjenkjenne/
diagnostisere utviklingshemning ved Down
syndrom?
• Hva betyr utviklingshemning?
• Lykkelig??
HVORFOR ER DETTE EN VIKTIG
DIAGNOSE?
EN DIAGNOSE SKAL GI
Forståelse
Passelige utfordringer
Respekt
og - rettigheter
• Rett til tilpasninger i skole og arbeid
• Rett til stønader/ økonomisk hjelp
• Rett til noen offentlige ytelser
(tannlege)
Vi må stå for at rettighetene følger funksjon, ikke
etiologiske diagnoser!
LITT HISTORIKK –
utviklingshemning
• En gruppe personer som trengte omsorg, ikke
opplæring……..
• Slutten av 1800 – tallet – opplæringstilbud ble
etablert
• Emma Hjorts hjem 1898 – sentralinstitusjoner
• Inkludering- 70-tallet
• HVPU-reformen 1991!
• Empowerment – 90-tallet, rettigheter!
Åndssvake
Psykisk
utviklingshemning
Intellektuell
funksjonshemning
Peter Kemp(1991): «Slik man ser
et menneske, slik behandler man
det også – og omvendt.»
HVILKE MULIGHETER
GIR VI I DAG???
• Måler vi vellykkethet/ lykke i intellektuelle
prestasjoner??
• Samfunnets krav! Hvordan fungere i vårt
digitale, hurtige samfunn med
intellektuelle begrensninger og lavt
tempo??
• Tiltak – effekten måles ofte i IQ-poeng, er
det det som er hensikten??
UTVIKLING VED DOWN
SYNDROM
• Ekstra kromosom gir genetisk feilkoding
• Utviklingen bestemt av genetikken – både
hjerne og kropp
• Men allikevel variasjoner……
Normale nevrologiske utviklingsprosesser
• Proliferasjon
– formering av nerveceller
• Migrasjon
– cellevandring
• Synapsedannelse
– forbindelse mellom celler
• Myelinisering
– isolering av nervetråder
• Apoptose
– Tilbakedanning av ”unødvendige forbindelser”
HVA SKYLDES
UTVIKLINGSHEMNINGEN VED
DOWN SYNDROM??
• Færre nerveceller – liten hodeomkrets
• Feilutviklinger i hjernebarken
• Abnormaliteter i forbindelsene/
synapsene
• Forsinket modning
• Biokjemiske forstyrrelser
De sammensatte mekanismene gjør at
• De forskjellige områdene/ forskjellige
funksjonene er påvirket i forskjellig grad
• De biokjemiske forandringene påvirker
også etter hjerneutviklingen
HVA BETYR
UTVIKLINGSHEMNING?
DEFINISJON
Diagnosen psykisk utviklingshemming
krever både
1. redusert nedsatt intelligens målt ved
IQ-tester og
2. nedsatte tilpasningsferdigheter/
adaptive ferdigheter.
FORSTÅELSE ER MER ENN
INTELLIGENS!
•«Intelligens»
•Erfaringer fra tidligere situasjoner
•«Ren» hukommelse
INTELLIGENSTESTER
• Vanligst Wechsler-testene
– WPPSI: 3 – 7 år
– WISC: 6 - 12 år
– WAIS: > 16 år
Men HVA er intelligens – kan det
måles???
Språk ved Down syndrom
• Uttalen, artikulasjonen, er vanskelig pga.
–
–
–
–
Anatomien- ansiktsskjelettet
Hypotonien – lav muskelspenning
Vansker med motorisk koordinering
Oppfattelsen av lyder, persepsjon av
hørselsinntrykk, ofte svak
• Dessuten spesifikke vansker både i
forhold til språkforståelse og produksjon
av språk
INNDELING UTVIKLINGSHEMNING
Medisinske begreper
IQ
Funksjon
Lett psykisk
utviklingshemming
50 - 69
voksen funksjon 9 – under 12år
Moderat psykisk
utviklingshemming
35 – 49
voksen funksjon 6 – under 9 år
Alvorlig psykisk
utviklingshemming
20 – 34
voksen funksjon 3 – under 6 år
Dyp psykisk
utviklingshemming
<20
voksen funksjon under 3 år
IQ v/ DOWN SYNDROM
• Normalt gjennomsnitt 100, ved Down
syndrom gjennomsnitt 52.
• De fleste har IQ 30 – 60, dvs. lett/
moderat utviklingshemning
• 1 – 2 % er innen normalområdet, dvs. IQ
over 70.
• Kun et fåtall har dyp utviklingshemning
• Flere studier peker i retning av at IQ
”faller” noe i løpet av barnealderen
KARTLEGGING AV «ADAPTIV»
FUNKSJON
• hvordan fungerer personen i hverdagen? Må
for barn være justert i forhold til alder!
• Dagliglivsferdigheter og kommunikasjon!
–
–
–
–
Av- og påkledning
Hygiene
Måltider
Kommunikasjon av behov
• Avhengig av rammene rundt – kan være
vanskelig å oppdage hvor personene
automatisk får mye hjelp!
• Hvordan kartlegge?
– Finnes egne kartleggingsinstrumenter
– Lærte ferdigheter….
Utviklings
hemning
Funksjons
hemning
Det foreligger et sprik mellom individets
forutsetninger og omgivelsenes krav!
Ikke nødvendigvis sammenfallende!
MODERAT
UTVIKLINGSHEMMING – HVA
BETYR DET?
•
•
•
•
•
Behov for tilpasninger tidlig
Tilpasset opplæring – MÅL!!
Begreper vanskelige, abstrakt….
Kort minnespenn – tenker langsommere – tid!!!
Sosial utvikling henger sammen med kognitiv –
lek aktuelt også hos ungdommer
• Generalisering vanskelig
• Regulering av atferd og emosjoner vanskelig
Og direkte konsekvenser for læring:
MESTRING!!!
• Umiddelbar tilbakemelding ved læring
• Lesing av enkle tekster er mulig for noen
– Lesing eller gjenkjenning??
• Trenger mye ytre styring. Hvordan ivareta
valg?? Hvordan bestemme sjøl??
• Læring av akseptabel atferd!
• Læring i forhold til egen ivaretakelse senere!
Av hvem og hvordan bestemmes
målene for opplæring?
• Ofte blir ”effekt” av behandling/ tiltak målt ut
fra prestasjoner….
• Lag realiserbare mål – ikke bruk masse tid på å
trene på ferdigheter en aldri vil få bruk for…..
• Sosiale ferdigheter/ sosialt akseptabel atferd
MEN EN UTFORDRING KOMMER
SJELDEN ALENE….
Har du en hjernefunksjonsforstyrrelse er du
utsatt for fler……
-Epilepsi
-ADHD/ ADD
-Autisme
-Psykiske vansker – angst, depresjoner,
psykoser
Kan være vanskelig å gjenkjenne og
forstå ved utviklingshemning
HVORDAN FÅ ET GODT LIV??
HVA ER LYKKE?
1. Du bestemmer i eget liv!
2. Knytte bånd med
menneskene rundt deg,
være en del av flokken
3. Gjøre noe du liker, lage
deg en god dag
4. Være aktiv
5. Ha god helse
Dagbladet 12.10.2010
Gjelder ALLE????
1. DU BESTEMMER I EGET LIV!
• Å lære å velge!
– Er vi flinke nok til å opprette dette som
læringsmål???
• Å få lov til å velge!
– Hvordan forholde seg til
• Uheldige valg
• Umulige valg
2. KNYTTE BÅND MED
MENNESKENE RUNDT DEG,
VÆRE EN DEL AV FLOKKEN
• Venner
• Familie
• Fritidsaktiviteter
3. GJØRE NOE DU LIKER, LAGE
DEG EN GOD DAG
• Hvordan planlegges dagene?
• Hvordan gi innhold – på vegne av
andre??
• Mulige aktiviteter! Dagtid og fritid
• Legge til rette for medbestemmelse.
Hjelpe med gode valg
4. VÆRE AKTIV
•
•
•
•
Hvordan stimulere til aktivitet?
Hvordan gjøre aktiviteten lystbetont?
Aktivitet med venner?
Dagligaktivitet? Gå til og fra skole/
jobb….
5. HA EN GOD HELSE
• Hvordan ivareta helsa – livsstil
• Hvordan erkjenne plager
• Hvordan forstå og oppfatte behandling
Lag opplæringsmål for ivaretakelse av helse
– La seg undersøke av lege/ tannlege
– Ta medisiner/ tabletter