Barnetrygd, barnepensjon o.a. økonomiske

ØKONOMISKE YTELSER TIL ENSLIGE
MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG
FLYKTNINGER
v/Ingvild Biørn-Hansen
rådgiver
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
TEMA
• Økonomisk støtte til enslige mindreårige asylsøkere
(EMA)
• Økonomisk støtte til enslige mindreårige flyktninger
(EMF)
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
EMA
Barn som oppholder seg i Norge uten permanent oppholdstillatelse
eller midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for
permanent oppholdstillatelse
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
EMA som bor på omsorgssenter
•
Bufetat har omsorgsansvaret for barn under 15 år, se
barnevernloven kapittel 5A
• Det foreligger ikke sentrale retningslinjer for om barn på
omsorgssentre skal få utbetalt lommepenger og hvor mye de
eventuelt skal få. Praksis på omsorgssentrene vil derfor
variere.
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
EMA som bor på mottak
•
UDI har omsorgsansvaret for barn over 15 år. Reglene om
økonomiske ytelser for beboere i mottak følger av RS 2008-035
med vedlegg om satsene for økonomiske ytelser til beboere i
statlige mottak (pengereglementet)
• Det er mottakene som forvalter midlene i samråd med beboer.
Eventuelle uenigheter om bruken av midlene må derfor tas
med mottaksleder, eventuelt UDIs region –og
mottaksavdeling, se RS 2008-035V1 pkt. 8. Klager sendes til
Region – og mottaksavdelingen
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
EMF
Barn som oppholder seg i Norge med permanent oppholdstillatelse
eller midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for
permanent oppholdstillatelse
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
BARNETRYGD
Når utløses retten til barnetrygd?
• Barn som er «bosatt i riket»
• Asylsøkere anses som «bosatt i riket» fra og med den
kalendermåneden det er gjort vedtak om å gi asyl eller
oppholdstillatelse i Norge
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
BARNETRYGD
Hvem skal barnetrygden utbetales til?
• Barnetrygden utbetales til den som har rett til stønad. Hvem er det?
• Foreldre dersom de er i riket
• Fosterforeldre
• Barnevernsinstitusjon, institusjon for psykisk
utviklingshemmede, e.l. institusjoner
• Vergen
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
BARNETRYGD
Hvem skal barnetrygden utbetales til?
• Merk at barnetrygden kan utbetales til en konto som disponeres av
bofellesskapet dersom vergen samtykker til det.
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
BARNETRYGD
Hva skal barnetrygden brukes til?
• Barnetrygden skal gå til den løpende forsørgelsen av barnet
• Barnetrygden kan for eksempel brukes til å utbetale
lommepenger eller til å kjøpe gjenstander som barnet ønsker
seg og som det ikke får av bofellesskapet e.l.
• Barnetrygden skal med andre ord ikke spares til barnet til blir 18 år
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
UTVIDET BARNETRYGD:
Hva er det?
• Økt støtte som skal dekke merkostnader som en enslig mor, far
eller omsorgsperson har som følge av at vedkommende bor alene
med barn uten å kunne dele husholdningsutgiftene med ektefelle
eller samboer.
• For enslige mindreårige asylsøkere innebærer utvidet barnetrygd at
utbetalingen blir dobbelt så stor.
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
UTVIDET BARNETRYGD:
Hvem har rett på det?
• Barn som bor alene
• Barn som bor i bofellesskap
• Fosterforeldre har i enkelte tilfeller rett på utvidet barnetrygd.
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
FORHOLDET MELLOM YTELSER FRA
MOTTAK OG BARNETRYGD
•
Enslige mindreårige asylsøkeres som ikke har rett på barnetrygd
får økonomiske ytelser fra UDI, såkalt basisbeløp. Basisbeløpet
utbetales forskuddsvis. I det barnet får midlertidig
oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent
oppholdstillatelse ønsker UDI at barnet skal søke om barnetrygd.
Når barnet innvilges barnetrygd ber ofte UDI om at vergen
signerer på en transporterklæring.
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
FORHOLDET MELLOM UDIS YTELSER OG
BARNETRYGDEN
•
En transporterklæring er en erklæring hvor en samtykker til at
barnetrygden utbetales til UDI istedenfor til vergen så lenge
barnet bor på mottak. Det er vergen, sammen med barnet, som tar
stilling til om en skal samtykke til transport av barnetrygden.
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
FORHOLDET MELLOM UDIS YTELSER OG
BARNETRYGDEN
•
•
Dersom en samtykker til transport vil barnet få de samme
utbetalingene som det har fått tidligere.
Dersom en ikke samtykker til transport kan UDI avkorte sine
ytelser tilsvarende det som utbetales i barnetrygd.
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
BARNEPENSJON
Hva er det?
Ytelse som skal sikre inntekt for barn når en eller begge av foreldrene
er døde
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
BARNEPENSJON
Hvem har rett på barnepensjon?
• Barnepensjon er bare aktuelt for barn som har fått flyktningstatus
• Unntak: foreldrene har vært i Norge og har vært medlem i
folketrygden de siste tre årene eller mottatt pensjon fra
folketrygden de siste tre årene før dødsfallet.
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
BARNEPENSJON
Hvem har rett på barnepensjon?
• Foreldrenes dødsfall må dokumenteres, det kan være veldig
vanskelig for enslige mindreårige asylsøkere. Dokumentasjon kan
skje gjennom:
• Innhenting av dødsattest dersom det er mulig og den vil bli
tillagt vekt
• Bekreftelse fra hjelpeorganisasjoner e.l. på at vedkommende er
død.
• Uttalelser fra andre som kjente familien
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
BARNEPENSJON
Hvem har rett på barnepensjon?
• Barnepensjonens størrelse reduseres dersom barnet midlertidig
oppholder seg eller bor på institusjon med fri kost og losji under
statlig ansvar.
• Barnepensjonen utbetales til vergen.
• Husk at formue over 2G skal forvaltes av Fylkesmannen.
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
BIDRAGSFORSKOTT
Hva er det?
• Et tilskudd som skal sikre at barnet får utbetalt bidrag
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
BIDRAGSFORSKOTT
Vilkår for bidragsforskott
• Bidragsforskott ytes til barn under 18 år som er bosatt i riket og
oppholder seg her, og som ikke bor sammen med foreldrene.
• Barnet må ha oppholdstillatelse som varer i mer enn 12
måneder
• Det utbetales ikke bidragsforskott til barn som har rett på
barnepensjon
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
BIDRAGSFORSKOTT
• Bidragsforskott ytes fra den måneden vilkårene for forskott var
oppfylt. Forskott ytes likevel ikke for lengre tid tilbake enn 3
måneder før den måneden krav om forskott ble satt frem
• Bidragsforskottet utbetales til vergen
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
Helsetjenester
•
Enslige mindreårige asylsøker og flykninger er medlemmer av
folketrygden og har rett stønad til helsehjelp på lik linje med
andre medlemmer.
•
Som medlem av folketrygden betaler pasienter kun en bestemt del
av utgiftene til offentlige helsetjenester, såkalt egenandel
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
Helsetjenester
•
Barn under 16 år er fritatt for egenandeler for utgifter til:
• lege, psykolog, poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser,
medisiner og utstyr på blå resept
•
Barn under 16 år må betale egenandel for utgifter til:
• fysioterapi, tannbehandling, rehabiliteringsopphold,
behandlingsreiser til utlandet
•
For mer informasjon se www.helsedirektoratet.no
.
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]
Kilder:
•
•
•
•
•
•
•
•
Lov 8. mars 2002 om barnetrygd
R33-00-I14 Rundskriv til barnetrygdloven
Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapittel 5 og 18
Forskrift 14. mai 2008 nr. 460 om ryggdekning for asylsøkere og deres
familiemedlemmer
IS-1022(2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og
familiegjenforente
Lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott
Hovednr. 54 – Forskotteringsloven
RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere statlig mottak
(pengereglementet)
Ingvild Biørn-Hansen, tlf. 22 00 38 02, e-post: [email protected]