2015-09-02 Haugalandsloftet Skolefravaer og fritak fra

Alvorlig skolefravær
1
Skolefravær
• I følge Voksne for barn antas det at ca 10 000 barn og unge i Norge
sliter med skolefravær.
• (Evdsten 2007, Holden & Sållmann 2010)
• Et økende problem
• 70 % klarer å komme tilbake til skolen
• Tidlig innsats er avgjørende
• (Ingull 2005)
2
§ 2-1, første ledd
• ”Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til
ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne
lova og tilhøyande forskrifter. Plikten kan ivaretakast
gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom
anna, tilsvarande opplæring”
3
Rett og plikt
• Rett og plikt til grunnskole – ti år
• Rett til videregående opplæring – tre år (ev. inntil to år
ekstra)
4
Fritak fra opplæringsplikten
(§ 2-1, fjerde ledd)
• Kommunen kan frita en elev for opplæringsplikten når hensynet til
eleven tilsier det.
• Det er likevel bare i helt spesielle unntakstilfelle at hensynet til eleven
kan gi grunn til fritak.
• Dette er understreket i forarbeidene til loven, og det er presisert at
fritak bare skal gis når opplæringsplikten vil virke urimelig overfor
eleven.
5
I hvilke situasjoner kan fritak være aktuelt
• Store funksjonshemminger
• Sykdom :
• ME, kreft, psykisk sykdom, m.m
• Skolevegring
• Særlig skoleflink
6
Fritak
•
Fritak for hele eller deler av opplæringen
• for et skoleår
• for deler av opplæringen hver dag
• for enkeltfag
•
Eleven har da rett til å fullføre grunnskolen på et senere tidspunkt.
•
Er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
•
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, jf. § 15-2.
Fravær som eleven selv eller foreldrene er skyld i/ kortere fravær ved sykdom gir ikke
fradrag fra retten
7
Behov for spesialundervisning?
•
§ 5-1 ”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande utbytte av det
ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning”
• Elever som av ulike årsaker ikke kan følge ordinær opplæring
•
•
•
•
Behov for ekstra hjelp/støtte på skolen
Behov for annen organisering - enetimer/gruppe
Fritak fra fag – redusert skoletid
Opplæring i hjemmet
• Sakkyndig vurdering og vedtak
Elever som gis rett til fritak fra opplæringsplikten (tid/fag) følger ikke ordinær
opplæring. Vedtaket etter § 5-1 må synliggjøre organiseringen og innholdet i den
opplæringen eleven får. Eleven får to vedtak; et hjemlet i § 5-1 og et hjemlet i
§ 2-1 fjerde ledd.
8
Vilkår for fritak
•
Det må foreligge samtykke fra foreldrene/foresatte
• Det skal foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT
• Bestemmelsen gir ikke eleven rett til fritak – den gjør det mulig for
kommunen , på strenge vilkår, å kunne gi slikt fritak
9
Krav til sakkyndig vurdering
• PPT må eventuelt innhente kompetanse utenfra, t.d. fra statlig
kompetansesenter, helsetjenesten eller andre kommunale tjenester.
• Samtale med foresatte, elev og skolen
• PPT må vurdere både om fritak fra opplæringsplikten er forsvarlig,
og hvilket omfang fritaket ev skal ha.
10
Krav til sakkyndig vurdering
• Begrunnelse både for positiv og negativ tilråding
• Ved tilråding om fritak må PPT:
• Beskrive vanskene til elevene
• Konkret ta stilling til omfang
• Ved tilråding om «delvis» fritak
• Konkret ta stilling til hvilke fag eleven skal få opplæring i
• Konkret ta stilling til hvilke fag eleven skal ha fritak fra
11
Vedtak om fritak
•
•
•
•
Vise til samtykke fra foresatte
Vise til gjeldende sakkyndig vurdering
Vise til lovhjemmel § 2-1 fjerde ledd
Sitere lovteksten ” Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg sammtykkje frå
foreldra kan kommunen heilt eller delvis vedta å frita ein elev for opplæringsplikta
dersom omsynet til eleven tilseier det”
• Begrunne vedtaket (vise til den sakkyndige vurderingen – kopiere utdrag fra denne)
• Konkret synliggjøre omfag/fag
• Vise til klagefrist, klagerett og klageinstans
• Midlertidige vedtak?
12
Opplæring i hjemmet
merknad til § 2-2
• Ved mer langvarig sykdom kan kommunen ha plikt til å gi
opplæringen et annet sted enn på skolen, t.d. i hjemmet.
• Krever samtykke før henvisning til PPT
• Om krav til den sakkyndige vurderingen
• Individuell vurdering
• Kombinasjon skole - opplæring i hjemmet ?
• Må konkret ta stilling til omfang
• Må konkret vurdere eventuell fritak fra noen fag
13
Meldeplikt til barneverntjenesten
• Opplysningsplikt til barneverntenesta – oppll. § 15-3
første ledd
• ”Personalet i skolar etter denne lova skal i arbeidet sitt vere på
vakt overfor forhold som kan føre til føre til tiltak fra
barneverntenesta”
• U-dir 10 – 2012 Skolepersonalets opplysningsplikt til
barneverntjenesten
14
Opplysningsplikten
• Opplysningsplikten gjelder for alle som er ansatt ved skolen – også
vikarer og assistenter
• Skoleledelsen må sørge for at de ansatte er kjent med
opplysningsplikten
• Bekymringsmeldingen bør sendes skriftlig
• Alle dokumenter fra skolen blir saksdokumenter i barnets mappe.
Viktig med formalitet. Det kan bli brukt i rettsprosesser
15
16
En felles overordna legalitet
• Finnes det en overordnet legalitet som sikrer
innsats for hele barnet, både for spesielle
problemer barnet har – og for helheten i barnets
oppvekst?
• Vi har: Menneskerettsloven – som ble endret i
2003
• Av den nye § 2-4 fremgår at bl.a.
Barnekonvensjonen er inkorporert.
• I tillegg har den forrang
17
Barnekonvensjonen
Andre lover
Barneloven
Barnevernloven
Barnehageloven
Opplæringsloven
18
Skolefravær kan skyldes ulike
problemer.
• Viktig med tidlig innsats både overordna generelt,
og konkret og spesielt i enkeltsakene.
• Viktig med tverrfaglig innsats.
19
Sikkerhetsnett
20
Hva er best for barn?
• Spør dem!
• Både de store spørsmålene om oppvekstmiljøet og
de personlige om egen situasjon. Hva er best for
deg?
21
22
Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland
• Sjumilssteget er et felles fokus for å løfte frem
Barnekonvensjonen i kommunenes daglige arbeid
• Mål om å spre kunnskap om Barnekonvensjonen til ansatte
i offentleg og privat sektor som arbeider med barn og unge
slik at de igjen kan spre dette i egen kommune
• Fokus på tverrfaglig arbeid, tidleg innsats og medvirkning
23
Bli med på satsinga!
• Skal/ skal ikke?
Skal…
fordi det er riktig, viktig og smart. Det er til og
med økonomisk genialt.
24
Fylkesmannen ønsker å få alle med
• Alle har fått invitasjon.
• Dere som ikke er med enda vil få ny mulighet nå
snart.
• Ta kontakt
• [email protected]
25