Hva er studentsentrert læring?

Studentsentrert læring +
utdanningskvalitet = sant
Vi flyttar fram positionerna!
UKÄ-konferens 2015
Stockholm 24. November
Erin Nordal
[email protected]
Hvem er jeg?
• 2. års M.Phil-kandidat i høyere utdanningsvitenskap ved
Universitetet i Oslo
• Sakkyndig i Norsk organ for kvalitet i utdannings (NOKUT)
kvalitetssikringsevalueringer
• 2014-15 Nestleder for European Students’ Union (ESU)
• 2013-15 Prosjektkoordinator for Peer Assessment of
Student-Centred Learning (PASCL), co-finansiert av EUkommisjonen
• 2012-13 internasjonalt ansvarlig i Norsk
studentorganisasjon (NSO)
• Bachelor utdanning i sosiologi fra University of Minnesota,
Humboldt Universität, Freiburg Universität og
Universitetet i Bergen
Hva er studentsentrert læring?
Hovedtrekk
• Aktiv læring vs. passiv læring
• Dyp læring og forståelse vs.
overfladisk læring
• Studentenes autonomi og
ansvar for egen læring
• Gjensidig respekt mellom
lærer og student
• Studenter som en del av det
akademiske felleskapet og
co-produsent av kunnskap
• Skal sikre alt av det vi vil ha:
kritisk tenking, refleksjon,
analytiske evner (förmåga)
Prinsippene
• Studentsentrert læring krever en kontinuerlig refleksiv prosess
• Ingen «one size fits all» tilnærming til studentsentrert læring
• Nødvendig for å skape et inkluderende læringsmiljø
• Studenter har ulike læringsstiler, behov og interesser og
erfaringer og bakgrunner
• Valgfrihet sentralt for effektiv læring
• Studentsentrert læring handler om å «muliggjøre» ikke
«fortelle»; læreren tilrettelegger for læring
• Læring er et samarbeid mellom lærer og student og foregår
gjennom dialog
Dyp vs. overfladisk læring
Dyp læring
vs.
Forståelse
Muligheten til å trekke
sammenheng for å
anvende det i andre
situasjoner
Evne (förmåga) til å
anvende kunnskapen til
å løse problemer og
skape ny kunnskap
Overfladisk læring
Pugging (memorerande) av
fakta for å huske
Ingen helhetlig, oversiktelig
forståelse
Ikke anvendbart for å løse
problemer
Lett glemt
Det handler om å se på alt i en
sammenheng!
Constructive alignment (Biggs 2003)
Læringsformer og
-aktiviteter
Hvordan skal
studentene
lære?
Læringsutbytte/mål
Hva skal
studentene lære?
Vurderingsformer
Hvordan skal
læringen måles?
Læringsaktiviteter
Vurdering av studenter
”Everyone is a
genius. But if you
judge a fish on its
ability to climb a
tree, it will live its
whole life
believing that it is
stupid.”
-Albert Einstein
Læringsutbytte
• Gir studenter bedre mulighet
til å velge og ta ansvar
• Skal være lett å forstå
• Bruk aktive verb og
taksonomisk nivå
• Lag mål som kan være
utgangspunkt for dialog
- Studentenes evaluering og
innspill skal være
grunnlaget for jevnlig
revidering
• Anerkjenn uforventet
læringsutbytte
Forutsetningene for SSL
• Organisasjonsutvikling og endringsvilje
• Inkluderende, representativ ledelse på alle nivåer
• Kontinuerlig faglig utvikling for vitenskapelige ansatte på både
den disiplinære og institusjonsnivå
• Rollen av IKT, biblioteker og informasjonssystemer
• Støtte gjennom kvalitetssikringsordninger og -prosedyrer
• Fleksible regler og studieveier for en mangfoldig
studentmassen
• Tilstrekkelig resursstildeling!
Peer Assessment of Student-Centred
Learning (PASCL), 2013-2016
PASCL sikter på å bistå i gjennomføringen av bærekraftige
studentsentrert læringsstrategier og -tilnærminger på
institusjonsnivå og å fremme en kultur for SSL i høyere
utdanningsinstitusjoner over hele Europa.
Hvordan?
• Utvikling av et rammeverk for evaluering av SSL
• Vurderer universiteter og høyskolenes resultater
i implementeringen av SSL
• Tilrettelegging for peer learning
• Finne gode eksempler på implementering
Konklusjoner og anbefalinger
Hva har vi lært?
• Kvalitet er studentsentrert læring
• Samspill mellom lærere, studenter og
læringsmiljøet
• Frihet under ansvar: ansvar for egen
læring krever valgfrihet
• Studentsentrert læring krever at en skaper
sammenhengende læringsprosesser
Anbefalinger
• Eierskap til læring betyr at studenter må være fullverdige
partnere i styring på alle nivåer, fra programevaluering og
utvikling av emner, til representasjon på nasjonalt nivå
• Finansier kvalitet: Gi tilstrekkelige resursser for å redusere
klassestørrelser, oppdatere infrastruktur, tilby pedagogisk
trening og kontinuerlig kompetanseheving blant ansatte,
tilstrekkelig økonomisk studiestøtte og studentvelferd, osv.
• Utvikle egne strategier for implementering og evaluering av
studentsentrert læring
Anbefalinger
• Mer gulrot = gi støtte og veiledning for lærere og belønne
positiv utvikling – incentivér utdanning like mye som forskning
- F.eks. utdanningspriser på nasjonalt og institusjons-nivå
• Evaluer undervisningskompetanse i kriteria for ansettelse og
opprykk
• Bruk kvalitetssikringssystemet aktivt for kontinuerlig
forbedring
• Ta studentene på alvor!
Takk for meg!
[email protected]