Presentasjon av strategien i FinAut-tema

FinAuts misjon
FinAut setter standarden for rådgivningskompetanse
i finansnæringen

I kommende strategiperiode blir regelverksutviklingen en hoveddriver for FinAuts arbeid.
Målet er å dekke de kravene som settes til kompetanse. Kundene skal være trygge på at
autorisert/godkjent medarbeider innehar kompetanse som minst samsvarer med myndighetskrav.

FinAut vil fremdeles sette standard for minimumskompetanse. Bedriftene må som tidligere ta
ansvar for ytterligere kompetanse i henhold til egne strategier og produktspekter.
Drivere for den videre utviklingen:
1.
Regelverksutviklingen
2.
Kunders behov og omgivelsenes forventninger
3.
De tilsluttede bedriftenes ønsker og behov
4.
Teknologisk utvikling
5.
Internasjonalisering
6.
Eiernes strategi
- Den pågående regelverksutviklingen berører i økende grad finansnæringens rådgivningskompetanse og
dokumentasjon av kompetanse.
- Mer kunnskapsrike kunder må møtes med riktig kompetanse. Samtidig prioriterer kunder enkelhet og
tilgjengelighet.
- Involvering og samarbeid mellom tilsluttede bedrifter har vært og vil fortsatt være grunnleggende i FinAuts
arbeidsmåte.
- Kundene kan i større grad finne frem informasjon på egenhånd, samt gjennomføre kjøpsprosesser
digitalt. Bade myndigheter og øvrige interessenter stiller krav til kvalitet i rådgivningen uavhengig av
distribusjonskanal.
- FinAut må være internasjonalt orientert; flere av bedriftene er nordiske og det settes internasjonale standarder
for kompetanse og forbrukerbeskyttelse.
- For at næringen skal nå sine mål med autorisasjonsordningene oppfordres eierorganisasjonene gjennom sine
medlemsbedrifter til å sørge for at alle tiltak drar i samme retning, enten det er incentivsystemer eller arbeid
med holdninger og verdigrunnlag.
Regelverksutvikling i Norge/EU
Utvikling fremover (mot 2017-2018)
MiFID II, IMD II, Boliglånsdirektivet… -> felles er:







Forbrukerbeskyttelse (rådgivning overfor privatpersoner)
Krav til relevant kompetanse knyttet til rollen og de produktene rådgiveren har
i sin portefølje (spare- og plasseringsprodukter, lån, liv- og skadeforsikringer)
Fagkompetanse og høy kompetanse om de aktuelle produktene
Videreutdanning / oppdatering av kompetanse
Kompetansen skal dokumenteres
Krav til regeletterlevelse (lovverk, retningslinjer og god rådgivningsskikk),
brudd må få konsekvenser
God rådgivningsskikk er bærebjelken
FinAut har to strategiske hovedområder
1. Utvikle og forvalte
kompetansestandarder og
autorisasjonsordninger
A. FinAuts rolle og misjon må bli
tydeligere
B. Oppfølging av nye drivere og nye
perspektiver
Regelverksprosesser
• Teknologiske utviklingen
• Internasjonalisering
2. Føre tilsyn med at tilsluttede
bedrifter oppfyller de forpliktelser
som følger av FinAuts regelverk
A. Større oppmerksomhet om og oppfølging av
brudd på god rådgivningsskikk
B. Legitimitet og troverdighet
• Internkontroll i bedriftene
• Internkontroll i FinAut
•
C. Ta ut flere gevinster ved samordning
C. Interesse- og målkonflikter
Alle tiltak må dra i samme retning med
eiernes hjelp:
•
•
•
Arbeid med incentivsystemer
Arbeid med holdninger og verdigrunnlag
Krav til nærmeste leder