Skattedirektoratet

Aktuelle skatteregler for personer
som bor i Tyrkia
Bente E. Bøgestub
Skattedirektoratet
April 2015
Innledning
• Selvangivelsen for inntektsåret 2014
• Norske skatteregler
• Emigrasjon/immigrasjon
• Nytt fra 2015: Uførereformen
• Skatteavtalen mellom Norge og Tyrkia
• Pensjon
• Lønn
• Formue fast eiendom
• Ta kontakt med tyrkiske skattemyndigheter for å gjøre deg
kjent med konsekvensene ved å flyte til Tyrkia
• Skattekonsekvenser
• Rettigheter/plikter
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
2
Selvangivelsen og skatteoppgjør
inntektsåret 2014
• 19. mars var selvangivelsen tilgjengelig for alle e-brukere
• 23. mars tilgjengelig elektronisk for alle
• 7. april papirutsendelse
• 24. juni – første skatteoppgjør
• Lønnstakere og pensjonister
• Kun de som leverer elektronisk
• 5. august – andre skatteoppgjør
• Tidligste oppgjør for de som leverer på papir
• Første oppgjør for personlige næringsdrivende
• Deretter løpende ukentlige oppgjør
• 14. oktober – siste skatteoppgjør «Høstutlegg»
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
3
Skatteoppgjør inntektsåret 2014
• E-brukere mottar varsel om skatteoppgjør elektronisk
• Der selvangivelsen er levert på papir vil skatteoppgjør mottas
elektronisk dersom man er registrert som e-bruker
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
4
Vedlegg/merknader
• Som utgangspunkt skal alle påstander knyttes til post i
selvangivelsen
• Der dette ikke er mulig - bruk post 5.0
• Pliktige vedlegg/ikke pliktige vedlegg
• Påstand må kunne dokumenteres dersom skattekontoret
etterspør det
• Ikke legg ved dokumentasjonen ved innlevering av selvangivelsen
• Skatteetaten vil foreta kontroller i gruppen nordmenn som bor i
utlandet
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
5
Skatteplikt til Norge når du bor i Tyrkia
• Personer som bor i Norge er skattepliktige til Norge for all
formue og inntekter
• Flytting fra Norge endrer ikke automatisk skatteplikten til Norge
• Regler for emigrasjon
• Utvandring i folkeregisteret har ingen betydning for
skatteplikten
• Vilkårene for opprettholdelse/opphør av medlemskap i norsk
folketrygd er regulert i ulikt regelverk
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
6
Skatteplikt til Norge når du bor i Tyrkia
• Utflytting fra Norge
• Midlertidig – skattemessig konsekvenser
• Emigrasjon - vilkår og konsekvenser
• Innflytting til Norge
• 183/270 dagers regelen
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
7
Emigrasjon – opphør av norsk skatteplikt
• Personer som flytter fra Norge blir skattepliktig til Norge i 4 år
etter utflytting
• Det året man flytter + 3 år til
• Flyttet du i 2013 blir du skattepliktig i hele 2013, 2014, 2015 og 2016
• Emigrert f.o.m. 1. januar 2016
• Etter det: kun begrenset skattepliktig til Norge for inntekt/formue med
kilder der, herunder kildeskatt på pensjon
• Vilkår for skattemessig emigrasjon
• du må ikke oppholde deg i Norge i mer enn 61 dager året
• du eller dine nærstående må ikke disponere bolig i Norge
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
8
Opphold i Norge når du er skattemessig
emigrert
• Ved opphold i Norge – når blir du igjen skattemessig bosatt?
• Vilkår for å bli bosatt i Norge – telling av antall dager du
oppholder deg i Norge
• mer enn 183 dager i en 12-månedersperiode eller
• mer enn 270 dager i 36-månedersperiode
• Alle hele eller deler av døgn regnes med
• 12- og 36-månedersperiodene regnes fra dato til dato
• Du blir skattepliktig som bosatt i Norge i det året du overstiger
grensen
• Globalskatteplikt – skattepliktig for alt
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
9
Opphold i Norge når du er skattemessig
emigrert
• Blir du skattemessig bosatt i Norge på nytt, gjelder de vanlige
reglene om skattemessig emigrasjon
• Du blir skattepliktig som bosatt i Norge i minst tre år etter det
nye utflyttingsåret
• du må ikke oppholde deg i Norge i mer enn 61 dager i året, og
• du eller dine nærstående må ikke disponere bolig i Norge
• Kan du eie bolig i Norge når du er skattemessig emigrert?
• Ja, du kan kjøpe bolig eller fritidsbolig i Norge uten at det påvirker din
skattemessige status som emigrert
• Skattepliktig for fast eiendom til Norge
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
10
Skatteplikt til både Norge og Tyrkia
• Skatteavtalen mellom Norge og Tyrkia
• Har regler som skal sørge for at du ikke blir beskattet for
samme inntekt eller formue både i Norge og Tyrkia
(dobbeltbeskatning)
• Regler om hvilket land – Norge eller Tyrkia – som er ditt
bostedsland etter skatteavtalen
• Regler om hvilket land som kan beskatte en inntekt eller
formue
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
11
Skatteplikt i Norge når du bor i Tyrkia
• Skatteplikt før du anses emigrert
• full skatteplikt på samme måte som når du bodde i Norge
• plikt til å levere en fullstendig utfylt selvangivelse
• formue i Tyrkia
• Skatteplikt etter at du anses emigrert
• skatteplikt bare for visse typer inntekt og formue
• pensjon, fast eiendom i Norge, dividender fra norske selskaper
• plikt til å levere selvangivelse for det som er skattepliktig til Norge
• Skatteplikten i Norge kan være begrenset av reglene i
skatteavtalen mellom Norge og Tyrkia i begge situasjoner
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
12
Kildeskatt på pensjon
• Fra 1. januar 2010 kom det nye regler om kildeskatt på
pensjoner som utbetales fra Norge
• til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge
• Den som utbetaler pensjonen skal trekke 15 pst. skatt av
brutto pensjon
• Disse reglene gjelder for alle personer som er skattemessig
emigrert fra Norge eller som aldri har bodd i Norge
• personer som har flyttet fra Norge, men som ikke er skattemessig
emigrerte omfattes ikke
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
13
Kildeskatt på pensjon forts.
• Kildeskatt skal betales av:
• Grunn- og tilleggspensjon fra folketrygden
• Offentlige tjenestepensjoner
• Private tjenestepensjoner
• Andre private pensjoner
• Unntak fra skatteplikten:
• Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng i folketrygden er ikke
skattepliktige for private tjenestepensjoner og andre private pensjoner
• Skattefritak i Norge etter skatteavtalen mellom Norge og Tyrkia
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
14
Skatteplikt til både Norge og Tyrkia
• For at norske skattemyndigheter skal anvende reglene i skatteavtalen
må du kunne legge frem en bekreftelse fra tyrkiske skattemyndigheter
på at du er skattepliktig som bosatt i Tyrkia, et »Certificate of
Residence»
• Før du er emigrert
• Skattekontoret skal ta standpunkt til om du er bosatt i Norge eller
Tyrkia etter skatteavtalen for å vurdere om du kan slippe å betale
skatt til Norge på noen type inntekter
• Etter at du er emigrert
• Dokumentasjon som viser at du er skattemessig bosatt i Tyrkia for
at du skal slippe å betale skatt til Norge på inntekt med kilde i
Norge, for eksempel pensjonen
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
15
Skatteavtalen - pensjon
• Til 31.12.2011:
• Grunnpensjon: Kildestat, art. 21.1
• Tilleggspensjon privat tjeneste: Bostedsstat, art. 18
• Tilleggspensjon næringsvirksomhet: Kildestat, art. 21.1
• Annen privat pensjon/livrenter: Kildestat, art. 21.1
• Tilleggspensjon offentlig tjeneste (og offentligrettslige
funksjoner): Kildestat, art.19.1. Unntak for pensjoner i
anledning offentlig forretningsvirksomhet, bostedsstat, art.
19.2. jf. 18
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
16
Skatteavtalen - pensjon
• Fra 1.1.2012:
• Grunnpensjon: Kildestat, art. 22.1
• Tilleggspensjon privat tjeneste: Bostedsstat, art. 18.1
• Tilleggspensjon næringsvirksomhet: Kildestat, art. 22.1
• Livrenter, herunder IPA/ IPS/ EPES: Bostedsstat, artikkel 18.2
• Annen privat pensjon: Kildestat, art. 22.1
• Tilleggspensjon offentlig tjeneste: Kildestat, art. 19.2 a).
Unntak for tyrkisk statsborger, art. 19.2.b) og pensjon knyttet
til offentlig forretningsvirksomhet, art.19.3
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
17
Forskudd – selvangivelse - Norge
• Hva skjer på forskudd
• Pensjonister som mener at de har krav på skattefritak kan søke om
frikort. De må sende inn tilstrekkelig dokumentasjon.
• Selvangivelsen
• Pensjonister skattemessig bosatt i utlandet får forhåndsutfylt
selvangivelse
• De som mener at de har krav på helt eller delvis skattefritak må levere
selvangivelsen med endringer og kunne legge frem tilstrekkelig
dokumentasjon
• Emigrerte pensjonister som skal betale kildeskatt på pensjon til
Norge lignes i Skatt Nord – Fauske
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
18
Endringer i skattereglene for
uføreytelser 2015
Uføreytelser skattlegges som lønnsinntekt
• Fra 1. januar 2015 skal uføretrygd fra folketrygden og
uføreytelser fra andre ordninger skattlegges som lønnsinntekt
• Trygdeavgift skal beregnes etter mellomsats 8,1%
• Satsen og beløpsgrensen for minstefradraget blir de samme som for
lønnsinntekt.
• Regelen om særfradrag for uførhet oppheves (sktl. § 6-81)
• Overgangsregler for en begrenset gruppe skattytere (F 4.10.2013
nr.1209)
• Uføre vil ikke lenger få skattebegrensning (sktl. § 17-1)
• Forslag til overgangsregel utformet som et individuelt skattefradrag
for en nærmere angitt skattytergruppe, Prop. 1 LS (2014-2015) s.79
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
20
Skatteavtalenes pensjonsbestemmelser
• Omleggingen av uførepensjon til uføretrygd og uføreytelser
etter andre ordninger gir mange utfordringer ved anvendelsen
av skatteavtalene
• I de spørsmål som oppstår må det skilles mellom:
• Utbetalinger fra Norge til personer bosatt i utlandet
• Utbetalinger fra utlandet til personer bosatt i Norge
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
21
Utbetalinger FRA Norge til personer bosatt i
utlandet
• Kildeskatt til Norge
• Ny uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser etter andre
ordninger vil på linje med dagens uførepensjon være
underlagt kildeskatt når den utbetales fra Norge til en
person bosatt i utlandet, jf. sktl. § 2-3 fjerde ledd
• Skatteplikt etter bostedslandets interne rett =
dobbeltbeskatning
• «Løsningen» beror på den enkelte skatteavtale med det
aktuelle bostedslandet hvordan dobbeltbeskatning kan
unngås
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
22
Skatteavtalenes pensjonsbestemmelser
• Omleggingen av uførepensjon til uføretrygd og uføreytelser
etter andre ordninger gir mange utfordringer ved anvendelsen
av skatteavtalene
• Uføretrygd og andre uføreytelser er ikke pensjon etter skatteavtalene
• MEN, dekkes av «og andre lignende utbetalinger» i
pensjonsbestemmelsene
• Uføretrygd etter folketrygdloven er også dekket av skatteavtalenes
bestemmelser om sosiale trygdeytelser
• Uføreytelser etter IPA/IPS dekkes av skatteavtalenes bestemmelser om
livrenter
• Dette betyr at det ofte vil være ulik
løsning i skatteavtalene for pensjon
og uføreytelser
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
23
Skatteavtalen med Tyrkia
• Uføretrygd fra Folketrygden: Kildestat, art. 22.1
• Uføreytelser fra andre offentlige ordninger: Kildestat, art.
19.2. Unntak for tyrkisk statsborger, art. 19.2.b). Unntak for
uføreytelser fra pensjonsordning knyttet til offentlig
forretningsvirksomhet, bostedsstat, art. 19.3 jf. art. 18.1.
• Uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger:
Bostedsstat, art. 18.1
• Uføreytelser fra andre private ordninger: Kildestat. art. 22.1
• Uføreytelser fra livrenteforsikringer som IPS/IPA: Bostedsstat,
art. 18.2
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
24
Skatteavtale med Tyrkia - formue
• Formue er ikke lenger gjenstand for dobbeltbeskatning fordi
den er utelatt fra avtalens alminnelige virkeområde. Dette
medfører at personer som flytter fra Norge og blir bosatt i
Tyrkia uten å ha skattemessig emigrert fra Norge vil være
formuesskattepliktig til Norge både for formue i Norge og
formue i Tyrkia.
• Norge har endret metode for unngåelse av dobbeltbeskatning
fra unntaksmetode til kreditmetode
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
25
Fast eiendom / fritidseiendom
• Formue – fastsettelse av ligningsverdi
• Gjeld og gjeldsrentefordeling
• Inntekt ved utleie
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
26
Hvordan kontakte oss
• Telefonnummer
• fra utlandet:
• fra Norge:
+47 22 07 70 00
800 80 000
• Sentralskattekontoret for utenlandssaker: +47 51 96 96 00
• E-post:
• [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia
27