Ungdomstrinnet i utvikling - cr-pesl

COMENIUS REGIO
Konferanse 28.4 og 30.4
Fokus på det 13-årige løpet
0-5 år
6-9 år
10-12 år
13-15 år
16-19 år
Nasjonal satsing på ungdomstrinnet
Ungdomstrinn i utvikling
• Fra ord til handling
• Ny Giv
• Vurdering for læring
• klasseledelse, regning, lesing og skriving.
• skolebasert kompetanseutvikling
• lærende nettverk
• pedagogiske ressurser (www.udir.no)
Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden
2013-2017 tilbud om å delta.
Regional satsing på ungdomstrinnet
Samarbeid om overgangen til videregående skole
• Elevnivå
• Elever kan ta fag på høyere nivå (matematikk)
• Rådgivernivå
• Ordinære elever
• Elever med individuell vurdering
• Rektornivå med dialogmøter
• Skoleansvarlige i kommunene
• Følger resultater over tid
• Ser på gjennomføringsprosent
Regional satsing på ungdomstrinnet
Samarbeid i regionen
• Gjennomføring av muntlig eksamen
• Ledernettverk koordinert av to utviklingsveiledere
• Ekstern skolevurdering
• Ny Giv
• Comenius Regio!!
Stange kommune
Oppvekstkommunen Ringsaker
• Investerer tungt både i skole og barnehage
• Barnehageplass til alle
• Økt læringsutbytte i skolen med basisfagene i sentrum
• SFO ordning med høy kvalitet
• Fokus på helhetlig overganger mellom barnehagen, grunnskolen og
videregående skole
• Fokus på tverrfaglig samarbeid
• Prioriterer kriminalitetsforebyggende arbeid
• Satse på kultur – gode opplevelser og livskvalitet for alle
•
•
•
•
Ekstern skolevurdering
Ungdomstrinnet i utvikling
Ståstedsanalysen årlig
Vurdering for læring
•
•
Barnehagegaranti
Tett samarbeid mellom barnehager og
skoler – felles SU
Trivselsledere på barneskolene
Gode skoleanlegg
Kort vei fra gode idèer til gjennomføring
•
•
•
Hamar kommune
Ottestad ungdomsskole
Stange kommune
Ajer ungdomsskole
Hamar kommune
Furnes ungdomsskole
Ringsaker kommune
Løten ungdomsskole
Løten kommune
Ottestad ungdomsskole
Skolens satsingsområder:
– Ungdomstrinnet i
utvikling – Nasjonal
satsning
Gjøre undervisningen mer
praktisk- variert – relevant
– Framtida er nå – Stange
kommune - SEPU
•
•
•
•
•
250 elever
24 pedagoger
3 assistenter
1 førstesekretær
Rektor og ass. rektor
Furnes ungdomsskole
Skolens satsingsområder:
BEST PRACTICE:
• Felles praksis
• Skolen som en lærende
organisasjon
• Klasseledelse (felles)
• Lesing og regning som
grunnleggende
ferdigheter
• Ny Giv
• Ca 300 elever
• Spesialpedagogisk avdeling.
– 13 elever, 14 ansatte.
– Elever fra hele Ringsaker
kommune.
• Ca. 50 voksne totalt.
Løten ungdomsskole
Ungdomstrinn i utvikling
• Klasseledelse
• Regning
• Tilpasset opplæring
Inkludering
– Alle elever blir inkludert
– «vi-skole»
– inkludering, også som et
samfunnsideal
– valgfag, elevråd og
elevenes skolemiljøutvalg
Ajer ungdomsskole
• Ungdomsskolesatsinga
– Skriving i alle fag
• Digital utvikling
– Trådløs infrastruktur
• Realfagsatsing
• Læringsmiljø
• Skole-hjem-samarbeid
Suksessfaktorer
-
-
Skolekultur for utvikling –
endringskompetanse, vilje,
evne
Stabilitet og kontinuitet i
personalet
Forankring i ledelsen og i
personalet
Kultur for erfaringsdeling
Engasjerte og dyktige lærere
Teamorganiseringen vår –
involverer alle
Ajer ungdomsskole
-
-
Ajers mestringsarenaer og tiltak for økt motivasjon:
Samarbeid med lokalt næringsliv
 Forskning i praksis (BIO-huset, HIAS og Vitensenteret)
 Teknologi i praksis (Lego League, Hamar Gaming Collective)
 Naturfagplan
Lokale idrettslag
FN-rollespill og FN-avis på nett
Musikal
Pansermatte (8. og 9. trinn) og ta VG1 i løpet av 10. trinn
Panserøvelser
2 lærere fra hver skole i Norge
6 lærere fra X-class i Danmark
2 lærere fra hver skole i Norge
6 lærere fra X-class i Danmark
1 forsker fra Universitetet i Ålborg
Takk for oppmerksomheten!