Verving - Utdanningsforbundet

Verving
Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 03.09.15
Hvilken betydning ligger i ordet verving?
Verving:
• tiltak og aktiviteter som fører til at organisasjonen knytter til seg nye
medlemmer
• Like viktig er også arbeidet for å beholde medlemmer
– Øke profesjonsbevissthet og fagforeningsbevissthet
– Styrke vår profil som en sterk fagforening og samfunnsaktør
s2
Utdanningsforbundets strategiplan
• For å beholde og styrke organisasjonens posisjon er det viktig å ha
en stor og stabil medlemsmasse
• Størrelse er ikke alltid synonymt med makt, men størrelse er likevell
et av flere viktige element som bidrar til å opprettholde
Utdanningsforbundets posisjon i samfunnet
Tiltak som er gjort for å systematisere
vervearbeidet:
• Egen side om verving tilgjengelig for tillitsvalgte på alle nivå
• Utvikling av vervebrosjyrer og verveplakater
• Tettere samarbeid mellom PS og Utdanningsforbundet
• Oppnevning av verveansvarlige i fylkes- og lokallag
• Større bevissthet og dermed mer aktivitet omkring vervearbeidet på
alle nivå
Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."
s4
Hva må vi fortsatt ha fokus på?
• Et systematisk vervearbeid
• Utvikle årshjul for fylkes- og lokallag
• Styrke samarbeidet på alle nivå i Utdanningsforbundet og med PS
Viktig å huske at medlemmene er selve eksistensgrunnlaget for
organisasjonen
Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."
s5
Kollektiv bevissthet omkring fagorganisering
• Identitet og solidaritet er ikke en tilstand, men må bygges kontinuerlig
- kollektive handlinger.
- Fellesskapsfølelse
Aktiviteter på arbeidsplassen, i lokallag og i fylkeslag er avgjørende for
å skape og vedlikeholde en kollektiv bevissthet omkring viktigheten av
å være fagorganisert i Utdanningsforbundet
Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."
s6
Hvor ligger utfordringene?
•Medlemsstatistikk viser at oppgjøret i 2014 engasjerte
unge medlemmer, men at etter oppgjøret er det også de
(og andre yrkesaktive medlemmer) vi mister.
•Vi ser fortsatt en klar tendens til å miste
ledermedlemmer
Tid for verving og oppdatering
• Oppstart av nytt skole- og barnehageår gir gode muligheter for
verving av nye medlemmer
• Mange har skiftet stillinger og arbeidsplasser i løpet av sommeren.
Kanskje er nye barnehager og skoler blitt startet opp. Jo flere vi er, jo
sterkere er vi sammen!
• Manglende opplysning om endring av arbeidsplass fører til
ukorrekte opplysninger i medlemsregisteret. Det er derfor viktig at
alle blir minnet om å gå inn på "min side" på
http://www.utdanningsforbundet.no og se etter at alle
opplysninger er riktig.
Rapport om medlemspotensiale viser:
• Det er registrert cirka 40.000 potensielle nye medlemmer innenfor
tariffområdene kommune, stat og PBL
• Det er relativt god organisasjonsgrad innenfor eksisterende
tariffområder
• Det er høyere organisasjonsgrad blant offentlig ansatte enn i private
virksomheter
• Innenfor skoleverket er det høyere organisasjonsgrad i grunnskolen
enn i videregående skole
• Det er delvis støtte for at de med høyest utdanning (lektor med
tillegg) har en lavere organisasjonsgrad enn adjunkt.
Verving: et ansvar for hele organisasjonen
For å lykkes med vervearbeidet må vi bygge på de positive erfaringene vi har
og sette ambisiøse, men oppnåelige mål
Følgende prinsipp legges til grunn for Utdanningsforbundets vervearbeid:
• Verving skal være et prioritert arbeidsområde på alle nivå i
Utdanningsforbundet
• Verving skal være en integrert del av organisasjonens arbeid på alle nivåer
• Verving skal bidra til å kommunisere tydelige og klare budskap inkludert
verdien av et medlemskap i Utdanningsforbundet som en
profesjonsorganisasjon, fagforening og samfunnsaktør.
Ansvars- og arbeidsfordeling
• For å styrke vervearbeidet og bygge en helhetlig og systematisk
vervevirksomhet i organisasjonen legger strategiplanen opp til en
tydelig ansvars- og arbeidsfordeling på alle nivå i organisasjonen:
Sentralplan har overordnet ansvar for å:
• koordinere og implementere strategiplanen for verving
• Utarbeide tiltaksplaner og årshjul for verving
• Produsere data og statistikk for hele organisasjonen
• Utarbeide felles vervemateriell og profileringsartikler
• Videreutvikle tydelige og klare budskap tilpasset de ulike medlemsgruppene
• Samordne vervearbeidet med fylkeslag, lokallag og PS
• Delta på og bidra til relevante konferanser, lærerstevner og skolering
• Videreutvikler viktige verktøy som Min Side, medlemsregisteret og andre
relevante kommunikasjonsverktøy
• Bidra til å sikre tillitsvalgte på arbeidsplasser med medlemmer i
Utdanningsforbundet
Fylkeslag har ansvar for å:
• Utarbeide konkrete handlingsplaner og årshjul for verving i
fylkeslaget
• Implementere egne handlingsplaner for verving
• Samordne vervearbeidet med sentralleddet, lokallagene og PS
• Følge medlemsutviklingen i fylket og handle på bakgrunn av dette
• Delta på og bidra til relevante konferanser, lærerstevner og
skolering
• Bidra til et godt vervearbeid i lokallag og klubber
• Bidra til å sikre tillitsvalgte på arbeidsplasser med medlemmer i
Utdanningsforbundet
Lokallag har ansvar for å:
• Utarbeide handlingsplaner og årshjul for verving i lokallaget
• Implementere egne handlingsplaner for verving
• Koordinere og motivere til verving på arbeidsplassnivået
• Følge medlemsutviklingen i sin kommune og handle på bakgrunn av
dette
• Følge opp nyopprettede stillinger, nyansatte og medlemmer i
overgangsfaser i samarbeid med klubbene
• Bidra til å sikre tillitsvalgte på arbeidsplasser med medlemmer i
Utdanningsforbundet
Klubber og arbeidsplassnivå har ansvar
for å:
• Utarbeide egne handlingsplaner/strategier for å verve på
arbeidsplassen
• Profilere og informere om Utdanningsforbundet på arbeidsplassen
• Informere nyansatte og andre om viktigheten av å være
fagorganisert generelt og om fordelene ved medlemskap i
Utdanningsforbundet spesielt
• Opprette og vedlikeholde sterke klubber som bidrar til å profilere
Utdanningsforbundet og til å verve nye medlemmer
• Bruke fylkes- og lokallagene som støtte til vervearbeidet
Verdien av et medlemskap i
Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet har en rekke argumenter for hvorfor det er
viktig å være fagorganisert generelt og hvorfor det er viktig å være
medlem av Utdanningsforbundet spesielt.
Agumententasjon for medlemskap kan deles inn i følgende
kategorier:
• Tradisjonelle fagforeningssaker, som lønns- og arbeidsvilkår
• Utdanningspolitiske og profesjonsfaglige saker
• Prinsipielle og ideologiske verdier, som solidaritetsprinsippet
• Materielle fordeler, som gode forsikringsordninger
Etiske retningslinjer
• De ulike forbundene er stort sett tjent med å samarbeide og stå
samlet overfor arbeidsgiver i forhandlinger og drøftinger.
• Det fordrer vilje til samarbeid, vilje til å finne gode kompromiss, og
det fordrer at man ikke «tråkker i hverandres bed».
• Det har i mange år vært en enighet om at Utdanningsforbundet ikke
forsøker å verve medlemmer organisert i andre fagforeninger.
• Utdanningsforbundet vil ikke ta del i «medlemskapring» fra andre
organisasjoner, men vi skal være offensive i å verve personer som
ikke allerede er organisert.
Frikjøp
• Medlemstallet i lokallaget danner grunnlaget for frikjøpet dere får
fra sentralt nivå, flere medlemmer, mere frikjøp
Engasjement og medlemsbevaring