Permitteringer

Tema

Side 2
Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av
ansettelsesforhold
Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring

Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner

Oppsigelser ved varige endringer
Side 3
Hovedavtalen LO / ASVL
§ 9-4 Drøftelser vedrørende omlegging av driften


Side 4
Virksomhetens ledelse skal så tidlig som mulig drøfte med
de tillitsvalgte (arbeidsutvalget):

Omlegginger av viktighet for ansatte og deres arbeidsforhold,
herunder viktige endringer i produksjonsopplegg og metoder,

Sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser og
innskrenkninger
Før virksomheten treffer beslutninger i saker som angår
ansattes sysselsetting og arbeidsforhold, skal de tillitsvalgte
gis mulighet til å fremme sine synspunkter. Finner ledelsen
ikke å kunne ta hensyn til deres anførsler skal den grunngi
sitt syn. Fra drøftelsene settes opp protokoll som
undertegnes av de lokale parter.
Hovedavtalen LO / ASVL
§ 9-4 Drøftelser vedrørende omlegging av driften (forts.)

Side 5
Dersom en virksomhet ønsker å gjennomføre slike endringer
i bestående arbeidsforhold og LO og forbundene hevder
dette vil være tariffstridig, kan LO ta opp med ASVL
spørsmålet om å utsette iverksettelsen inntil
forhandlingsmøte mellom hovedorganisasjonene er avholdt.
Slikt møte skal i tilfelle avholdes innen 1 uke etter at det er
fremsatt skriftlig krav om det
Hovedavtalen LO / ASVL
§ 9-19 Brudd på reglene om info og drøftelser

Side 6
Ved grovt brudd på reglene om informasjon og drøftelser i
Hovedavtalens §§ 9-3 til 9-6 kan det ilegges bot etter
bestemmelsene i denne paragraf. Dersom de tillitsvalgte
mottar konfidensiell informasjon etter reglene i §§ 9-3 til 9-6
skal grove brudd på de tillitsvalgtes lojalitetsplikt behandles
etter reglene i denne paragraf
Permitteringer

Vilkår at en «ser lys i enden av tunnelen»

Rettsreglene om permittering finnes i de ulike
Hovedavtaler

Fastslått i rettspraksis at også bedrifter som ikke er
bundet av tariffavtaler kan permittere dersom de følger
hovedavtalenes regler
Side 7
Permitteringer
§ 8-1 Vilkårene for permittering
1. Permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig
for virksomheten
2. Permittering i henhold til nr. 1 kan ikke finne sted utover
6 måneder med mindre partene er enige om at det fortsatt
foreligger saklig grunn
3. Ved permittering kan ansienniteten fravikes når det foreligger
sakliggrunn. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for bruk
av rullerende permittering.
4. Ved vurdering av hvem som skal permitteres, skal det legges
vekt på de spesielle oppgaver arbeidsutvalget har i
virksomheten
Side 8
Permitteringer
§ 8-2 Plikt til å konferere før varsel gis
1. Før varsel gis skal det konfereres med tillitsvalgte i samsvar
med kap. IX. Før lengre permittering iverksettes, bør
bedriften som et alternativ vurdere yrkesfaglig
kompetansehevende tiltak etter bedriftens behov og som kan
styrke bedriftens konkurransesituasjon
2. Fra konferansen settes opp protokoll som undertegnes av
partene. Varselsfristen i § 8-3 nr. 1 og nr. 2 løper først etter
at konferansen er holdt. Krav om forhandlingsmøte fordi
ansienniteten er fraveket eller fordi virksomheten ved
gjeninntakelse følger andre regler enn ved iverksettelsen
medfører ikke at permittering eller gjeninntakelse utsettes
Side 9
Permitteringer
§ 8-3 Varsel om permittering
1. Permittering gis med 14 dagers varsel
2. Ved permittering på grunn av slike uforutsette hendinger som
nevnt i AML § 15-3 (10), nr. 1 er varslet 2 dager, ved brann
14 dager
3. Varselet løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis
4. Fristene gjelder ikke når konflikt i annen virksomhet eller
tariffstridig konflikt i egenvirksomhet eller ulegitimert fravær
fører til at ansatte ikke kan sysselsettes på rasjonell måte.
Virksomheten plikter dog å gi det varsel som er mulig
Side 10
Permitteringer
§ 8-3 Varsel om permittering (forts.)
5. Fristene gjelder ikke hvis tariffavtale gir adgang til kortere varsel.
Det samme gjelder arbeidsreglement opprettet før 31.12.1997
6. Hvis virksomheten permitterer uten å overholde varselfristen skal
ansatte betales vanlig fortjeneste til fristens utløp. Ved
permitteringer som nevnt i nr. 2 betales ordinær timelønn
7. Dersom en permitteringsperiode avbrytes, og en ansatt inntas i
arbeid i mer enn 4 uker, skal ny permitteringsperiode anses som ny
permittering i relasjon til bestemmelsene om vilkår, drøftelser,
varsler mv. Dette gjelder ikke inntak som skyldes vikariat for andre
ansatte med lovlig fravær. I slike tilfeller skal det dog gis varsel til
ansatt så tidlig som mulig, og senest tre dager før arbeidsperiodens
utløp
Side 11
Permitteringer
§ 8-4 Varselets form og innhold
1. Varslet gis skriftlig til den enkelte ansatte med mindre de lokale
partene blir enige om annet
2. Ved betinget permittering etter § 8-5 kan varslet gis ved oppslag i
virksomheten. Ansatte som er midlertidig fraværende varsles på
hensiktsmessig måte
3. Varslet skal angi permitteringens sannsynlige lengde. Er det ikke
mulig, skal fortsatt permittering drøftes med de tillitsvalgte senest
innen 1 måned og deretter hver måned hvis man ikke blir enige om
noe annet. Det skal herunder fortløpende vurderes om vilkårene for
permittering er tilstede eller om det må gjennomføres oppsigelser
Side 12
Permitteringer
§ 8-4 Varselets form og innhold (forts.)
4. Ansatte som blir permittert skal få skriftlig bevis fra arbeidsgiver.
Beviset skal angi runn til permitteringen og permitteringens
sannsynlige lengde
5. Dersom det er gitt ubetinget skriftlig varsel som oppfyller
ovennevnte krav til innhold gjelder dette også som
permitteringsbevis
Side 13
Permitteringer
§ 8-6 Oppsigelse under permittering
1. Permitterte ansatte er fortsatt knyttet til virksomheten med rett og
plikt til å begynne igjen så lenge de ikke er formelt oppsagt
2. Bringes arbeidsforholdet til opphør i permitteringstiden, plikter
ansatte å utføre arbeid i oppsigelsestiden med mindre en ny
arbeidsavtale er til hinder for det. Faller arbeidsplikten av denne
grunn bort, bortfaller betaling for oppsigelsestiden
3. Dersom ansatte som er permittert utover 3 måneder og inntil
videre, sier opp for å gå over i annet arbeid, kan vedkommende
fratre uten oppsigelsesfrist
4. Ansatt som ikke er sagt opp og som ikke blir gjeninntatt ved
permitteringstidens utløp, har rett til lønn i oppsigelsestiden
Side 14
Permitteringer
Eksempel permittering ved arbeidsmangel i egen virksomhet:
PERMITTERINGSVARSEL
Bedriftens navn: _______________________________________________________
(sted) ________________, (dato) ___ / ___, 20___
Til den ansatte (navn): __________________________________________________
Det vises til konferanse med de tillitsvalgte/orienteringsmøte av (dato) ___ / ___, 20__
På grunn av arbeidsmangel permitteres du med virkning fra 14 dager fra
(dags dato) ___ / ___, 20___. Permitteringens sannsynlige lengde er ________ inntil
videre.
Dette brev gjelder som bevis for permittering ovenfor NAV.
Med hilsen
_______________________
(bedriftens underskrift)
Side 15
Lov om lønnsplikt ved permittering

Arbeidstaker har krav på lønn fra arbeidsgiver de 10
første arbeidsdagene personen er permittert

Etter 26 uker med hel eller delvis permittering de siste
18 måneder har arbeidsgiver lønnsplikt uavhengig av
permitteringen
Side 16
Endring av stilling

Innenfor ansettelseskontraktens rammer

Ikke ensidig endring av betingelser som er avtalt

Sideveis forflytting innenfor ansettelseskontrakten er ok

Alt en er enige om er ok, sørg for skriftlig
dokumentasjon
Side 17
Oppsigelsesprosessen
Aml. §15-1. Drøfting før beslutning om oppsigelse

Side 18
Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal
spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med
arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre
arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for
oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av
hvem som skal sies opp, skal drøftes
Oppsigelsesprosessen
Aml. § 15-2. Masseoppsigelser

Side 19
Bestemmelsen inneholder bl.a.

Med masseoppsigelse menes oppsigelser som foretas overfor
minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager, uten
at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres
forhold

Så tidlig som mulig innlede drøftinger med arbeidstakernes
tillitsvalgte

Plikt til å gi arbeidstakernes tillitsvalgte alle relevante
opplysninger

Tidligst virkning 30 dager etter at Arbeidsformidlingen
herunderrettet. NAV kan i visse tilfeller forlenge fristen med
inntil 30 dager
Oppsigelsesprosessen
Aml. § 15-7. Vern mot usaklig oppsigelse

Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at dette er saklig begrunnet i
virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold

Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkninger eller
rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom
arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby
arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn
i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en
avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen
påfører den enkelte ansatte

En oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte
på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av
selvstendige oppdragstakere, er ikke saklig med mindre det er
nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift
Side 20
Oppsigelsesprosessen
Aml. § 9-12 Ansiennitet ved oppsigelse pga
innskrenkning

Ved oppsigelse på grunn av innskrenkning/omlegging kan
ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn. Ved
innskrenkning av personalantallet tas under ellers like vilkår hensyn til
ansienniteten innen de forskjellige kategorier, jfr kap. XX eller
faggrupper

Hvis virksomheten i forbindelse med innskrenkninger i arbeidsstyrken
finner grunn til å fravike ansienniteten og de tillitsvalgte er av den
oppfatning at dette ikke er saklig begrunnet, kan spørsmålet bringes
inn til forhandlinger mellom organisasjonene. Hvis de tillitsvalgte innen
3 dager etter konferansen gir virksomheten beskjed om at de ønsker
slike forhandlinger, utstår de omtvistede oppsigelser inntil det har vært
forhandlet mellom organisasjonene
Side 21
Oppsigelsesprosessen
Aml. § 9-12 Ansiennitet ved oppsigelse pga
innskrenkning

Personer som flyttes fra en kategori eller faggruppe til en annen,
beholder sin ansiennitet fra ansettelsen i virksomheten.

Protokolltilførsel:

Side 22
Tekstendringene innebærer ikke endring i gjeldende rettspraksis
Prosessbeskrivelse

Forsøk å bli enig med de tillitsvalgte om hvordan den nye
organisasjonen skal se ut mht. antallet personer i ulike
stillingstyper

Forsøk å ble enige med de tillitsvalgte om kvalifikasjonskravene til
ulike stillinger på organisasjonskartet

Forsøk å bli enige med de tillitsvalgte hvem som fyller
stillingskravene

Der flere fyller stillingskravene vil ansiennitet få betydning

Opplæringsplikt?

Sosiale hensyn?

Dokumenter alt med protokoller fra alle møter
Side 23
Møte med de som står i fare

Lovkrav i Aml. § 15-1

Skriftlig innkalling hvor temaet er at personen står i fare
for å bli oppsagt pga. nødvendig nedbemanning.
Hensikten med møte er at personen skal kunne
fremlegge alle argumenter som kan tale i mot en slik
oppsigelse. Det skal opplyses om at personen har rett til
å ta med seg rådgiver til møtet
Side 24
Møte med den enkelte

Det skal settes opp referat fra møtet hvor alle
argumenter fra den som står i fare for mot å bli oppsagt
fremkommer

Sett opp referatet under møtet

Vent minst en natt med å gi oppsigelse

Møte med den enkelte kan være en anledning hvor en
også blir enig om at personen skal fratre
Side 25
Oppsigelsestid
Aml. § 15-3. Oppsigelsesfrister

Minst en måned

Minst 2 måneder etter 5 år

Minst 3 måneder etter 10 år

Når arbeidsgiver sier opp og personen har vært
sammenhengende ansatt i minst 10 år, og er fylt 50 år minst
4 måneder – og er fylt 55 år minst 5 måneder, og er fylt 60 år
minst 6 måneder.

Oppsigelsesfristene gjelder fra den første i måneden etter at
oppsigelsen kom frem til mottager.

Overleveres personlig med kvittering eller sendes
rekommandert
Side 26
Særlige regler ved sykdom, militærtjeneste og
fødselspermisjon

Ekstra bevisbyrde for at oppsigelsen ikke skyldes
sykefraværet Aml.§ 15-8, svangerskap og fødsel,
Aml. § 10-9 militærtjeneste, Aml. §15-10.

Ekstra oppsigelsestid ved fødsel og adopsjonspermisjon
Side 27
Tvingende formkrav
OPPSIGELSE
Til (navn): _____________________________________ Fødselsdato:___ / ___ 20__
Adresse: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Du meddeles hermed at du er oppsagt fra din stilling som
____________________________________________________ (stillingsbeskrivelse)
ved _________________________________________________ (bedriftens navn)
Da din oppsigelsestid er ________________ med virkning fra ___ / ___ 20__, er ditt
arbeidsforhold avsluttet ___ / ___ 20__, etter endt tjeneste.
Side 28
Tvingende formkrav (forts.)

Det gjøres oppmerksom på at du har rett til å kreve
forhandlinger med arbeidsgiver, og reise søksmål for
domstolene, dersom du vil gjøre gjeldende at oppsigelsen
ikke er saklig begrunnet. Krav om forhandlinger må
meddeles arbeidsgiver skriftlig senest innen to uker etter at
oppsigelsen er mottatt. Så lenge forhandlingene pågår kan
du fortsette i stillingen, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11 nr. 1

Søksmål for domstolene må reises innen åtte uker etter
avslutningen av forhandlingene med arbeidsgiver, eller fra
oppsigelsen fant sted. Dersom du bare krever erstatning, er
søksmålsfristen 6 mnd. Det vises for øvrig til
arbeidsmiljølovens § 17-3 og § 17-4
Side 29
Tvingende formkrav (forts.)
Arbeidsgiver og rett saksøkt ved eventuelt søksmål er:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(Sted) _________________, (dato) ____ / ____, 20____
______________________
(Underskrift)
Side 30
Tiltak for de som sies opp
Ved masseoppsigelser skal det vurderes
 Hjelp til nye jobber?
 Referanser
 Hjelp til søknadsskriving?

Side 31
Rett til å stå i stillingen

Dersom søksmål blir reist, vil personen ha rett til å fortsette i
stillingen med mindre retten bestemmer noe annet.

Dette er betinget av at søksmål er reist innen åtte uker fra
forhandlingenes avslutning, eller fra oppsigelsen fant sted og
innen utløpet av oppsigelsesfristen. Det samme gjelder om det
innen utløpet av oppsigelsesfristen er gitt skriftlig underretning
om at søksmål vil bli reist innen åtte-ukersfristen
Side 32
Fortrinnsrett til ansettelse
Hovedavtalen § 10-4. Fortrinnsrett til ny stilling

Side 33
Ansettes nye ansatte det første året etter at det er
gjennomført innskrenkninger, skal den ansatte som måtte
fratre ha fortrinnsrett med mindre det er saklig grunn til å
fravike dette. Det skal på forhånd konfereres med de
tillitsvalgte. Tidligere opparbeidet ansiennitet beholdes
Fortrinnsrett til ansettelse
Fortrinnsrett til ansettelse etter Aml. § 14-2

Side 34
Ansettes nye ansatte det første året etter at det er
gjennomført innskrenkninger, skal den ansatte som måtte
fratre ha fortrinnsrett med mindre det er saklig grunn til å
fravike dette. Det skal på forhånd konfereres med de
tillitsvalgte. Tidligere opparbeidet ansiennitet beholdes