Presentasjon av undersøkelsen (.PPT)

Statpeds brukerundersøkelse 2014
Blant brukere og samarbeidspartnere
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
Om undersøkelsen
Brukerundersøkelsen er gjennomført
høsten 2014 i november og desember.
I samarbeid mellom Statped og TNS
Gallup ble det utformet to
spørreskjemaer, ett til brukere og ett
til samarbeidspartnere.
Undersøkelsen ble sendt i brev til
brukere og foresatte. Mulighet også for
å svare på web. Telefonisk purring ble
gjennomført, med mulighet til å svare
direkte. WEB-versjonen var leselist
tilpasset.
Undersøkelsen til barnehager, skoler
og PPT ble distribuert med mail og ble
purret to ganger.
Hensikten med undersøkelsen er
å få kunnskap om
brukeropplevelsen og få innspill til
organisasjonsutvikling. Vi ønsker
å levere gode tjenester.
Utvalg
Antall
svar
Svarprosent
Brukere
2751
1015
37%
Skoler
1248
323
26%
Barnehager
395
94
24%
PPTkontor
323
193
60%
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
2
Om undersøkelsesmetoden
Spørsmålene ble utviklet med
utgangspunkt i analysemodellen
TRI*M, som er TNS’ konsept for
interessentanalyser (omdømme-,
kunde- og brukerundersøkelser).
Metoden brukes i mange land.
Det stilles noen få innledende spørsmål
som er like i alle undersøkelser og som
gir en indeks. Vi kan da sammenligne
med oss selv over tid og med andre
organisasjoner f.eks helseinstitusjoner
og andre som benytter samme
metode.
Spørsmålene utover disse ble
utarbeidet i et samarbeid mellom TNS
og Statped. Brukerorganisasjonene
gav innspill.
Det etterspørres både vurderinger og
hvor viktige ulike faktorer er for
brukeropplevelsen.
Det gir gode innspill til organisasjonsutvikling fordi vi får tilbakemelding på
både organisasjonens svake og sterke
sider.
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
3
Brukere
Brukerindeks (81 poeng) – et meget godt resultat!
Statped oppnår en samlet TRI*M
brukerindeks på 81 poeng, noe som
normeres til svært høy tilfredshet.
71 prosent mener helt sikkert eller ganske
sikkert at Statped vil dekke deres behov
fremover (tillit).
Indeksen for regionene varierer:
Region
Region
Region
Region
nord 68
midt 78
vest 85
sørøst 83
Alle regioner har høy til svært høy
tilfredshet!
De spørsmålene som viser brukerindeksen er:
1. Helhetlig inntrykk
2. Tillit
3. Oppfylle krav
4. Sammenligning med andre
72 prosent vurderer Statped svært bra eller meget
bra helhetlig sett og når det gjelder å oppfylle
kravene som bør stilles til en spesialpedagogisk
virksomhet.
Snittskår i skala 1-5 ligger på 3,9 – 4,0 for alle fire
spørsmålene.
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
5
Indeks etter nedbrytninger
Kjennskap
Blant de som oppgir å ha god kjennskap til
Statped (427 brukere), oppnås en TRI*M indeks
på 93 poeng. Blant de som har noe kjennskap til
Statped (519 brukere) er indeks på 73 poeng, og
blant de som bare har hørt om Statped (43
brukere) oppnås indeks på 56 poeng.
Hovedfagområder
Statped oppnår best indeks blant brukere som
har mottatt tjenester innenfor fagområdet
språk/tale, i alt 466 brukere, (84 poeng). Svakest
indeks oppnås blant SLV (72 poeng), i alt 120
brukere.
Tjenester mottatt
Best vurderes Statped blant de som har mottatt
deltidsopplæring, i alt brukere (indeks 93). Klart
svakest skår oppnås blant de som har mottatt boog fritidstilbud – helårsbasis (indeks 63).
Skår:
Deltidsopplæring: 93 poeng
Kurs for brukere: 88 poeng
Kurs for foreldre/foresatte: 87 poeng
Helårsopplæring: 87 poeng
Rådgivning/veiledning: 84 poeng
Utredning: 81 poeng
Skår:
Språk/tale: 84 poeng
DB og KSH: 82 poeng
Hørsel: 81 poeng
Syn: 79 poeng
EHS: 74 poeng
SLV: 72 poeng
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
6
Spørsmål om viktighet og dyktighet som legges til
grunn for beregning av sterke og svake sider
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du/dere med Statped når det gjelder følgende forhold?
Informasjon og kommunikasjon
A01.
A02.
A03.
A04.
A05.
Informasjonen du har fått om tjenestene til Statped
Dine synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped
Du/barnet ditt blir møtt med respekt av ansatte hos Statped
Hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler hos Statped
Kompetansen til ansatte hos Statped
Statpeds tjenester
B01. At tjenester leveres som avtalt
B02. Dine erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme
forslag til aktiviteter og tiltak
B03. At du/barnet ditt får tjenesten på riktig tidspunkt/når du har behov for den
B04. At du/barnet ditt får tilgang til veilednings- og støttemateriell
B05. At du/barnet ditt får tilgang til teknologiske læremidler
B06. At tjenester du/barnet ditt mottar er tilpasset dine/barnets behov
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
7
Statpeds sterke og svake sider – overordnet nivå –
oppsummeringer
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
8
Statpeds svake sider blant sine brukere nedbrytninger på fagområder
Døvblindhet/kombinerte syns- og
hørselsvansker
Svake sider overfor de som har benyttet dette
fagområdet:
- at tjenester leveres som avtalt
- at du/barnet får tilgang til veilednings- og
støttemateriell
- hvor lett det er å komme i kontakt med
saksbehandler hos Statped.
Sammensatte lærevansker
Svakheter overfor denne gruppen:
- at erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i
arbeidet med å utforme forslag til tiltak
- at synspunkter og erfaringer blir lyttet til i
kontakten med Statped –
- informasjonen om tjenestene til Statped.
Ervervet hjerneskade
Svake sider overfor denne gruppen:
-at synspunkter og erfaringer blir lyttet til i
kontakten med Statped
-at du/barnet får tilgang til veilednings- og
støttemateriell
-informasjonen om tjenestene til Statped
–at du/barnet får tilgang til teknologiske læremidler.
Språk og tale
Svakheter overfor denne gruppen er:
- at synspunkter og erfaringer blir lyttet til i
kontakten med Statped,
- at erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i
arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og
tiltak,
- informasjonen om tjenestene til Statped
- at du/barnet får tilgang til teknologiske læremidler
Hørsel
Svake sider overfor denne gruppen er:
- at erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i
arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og
tiltak
- informasjonen om tjenestene til Statped,
- hvor lett det er å komme i kontakt med
saksbehandler hos Statped
- at du/barnet får tilgang til veilednings- og
støttemateriell.
Syn
Svakheter overfor denne gruppen er
- hvor lett det er å komme i kontakt med
saksbehandler hos Statped,
- at synspunkter og erfaringer blir lyttet til i
kontakten med Statped,
- informasjonen om tjenestene til Statped
- at erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i
arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og
tiltak.
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
9
Svake sider oppsummert
(H=Høyeste nivå, M=Medium nivå, L=Laveste nivå)
Total
BRUKERE
A01. Informasjonen du har fått om
tjenestene til Statped
A02. Dine synspunkter og erfaringer blir
lyttet til i kontakten med Statped
A03. Du/barnet ditt blir møtt med respekt
av ansatte hos Statped
A04. Hvor lett det er å komme i kontakt
med saksbehandler hos Statped
Midt Nord
SørVest
Øst
DB og
KSH
EHS
Hørsel
SLV
Språk/
tale
Syn
M
L
L
M
M M
L
L
L
M
M
L
M
M L M L
L
L
M
L
L
L M
L
L
L
L
M
Inntil 3 001- 9 001- 20 0013 000 9 000 20 000 50 000
L
50 001
+
BH
GS
VG
M
L
L
L
L M
M
M
L
L
L
L
L
VO
Utredning
Bo- og
Bo- og
Rådgivning/ HelårsDeltidsKurs for
fritidstilbud – fritidstilbud –
veiledning opplæring opplæring
brukere
helårsbasis deltidsbasis
M
M
M
Kurs for
foreldre/
foresatte
M
L
L
L M
L
L
H
L M L
M
M
L
L
M
L
L
A05. Kompetansen til ansatte hos Statped
L
B01. At tjenester leveres som avtalt
B02. Dine erfaringer og synspunkter blir
tatt hensyn til i arbeidet med å utforme
forslag til aktiviteter og tiltak
B03. At du/barnet ditt får tjenesten på
riktig tidspunkt/når du har behov for den
B04. At du/barnet ditt får tilgang til
veilednings- og støttemateriell
B05. At du/barnet ditt får tilgang til
teknologiske læremidler
M
L
L M L
M
L
L
L
L
L
L
M
L
L
L
L
H
L
L
L
M
L
L
L
L
H
M
L
L
Total:
Medium nivå:
A01 Informasjon du har fått om tjenestene til Statped.
B02 Dine erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og
tiltak og
Laveste nivå:
A02 Dine synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped.
A04 Hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler hos Statped
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
10
Så mange som tre av fire (74 prosent) har mottatt
rådgivning/veiledningstjenester
Hvilke(n) tjenester har du/ditt barn, eller barnehagen/skolen mottatt fra Statped? (Flere svar mulig)
0
20
40
60
Rådgivning/veiledning
80
74
Utredning
58
Kurs for foreldre/foresatte
Nær seks av ti (68 prosent) har
mottatt utredningstjenester
Betydelig færre har deltatt på kurs for
foreldre/foresatte (vel 30 prosent).
31
Kurs for brukere
15
Annet, noter:
10
Deltidsopplæring
15 prosent har deltatt på kurs for
brukere
7 prosent har deltatt på
deltidsopplæring.
7
Helårsopplæring
4
Vet ikke
3
Bo- og fritidstilbud –
deltidsbasis
2
Bo- og fritidstilbud –
helårsbasis
1
4 prosent har deltatt på
helårsopplæring.
De aller færreste har mottatt bo- og
fritidstilbud, hhv 2 og 1 prosent blant
mottakere av deltidsplass og på
helårsbasis.
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
11
Den klart største andelen fikk først kjennskap til
Statped gjennom helsesektoren (40 prosent)
Hvordan fikk du først kjennskap til Statped? (Kun ett svar mulig)
0
10
20
Helsesektoren
30
40
50
40
Barnehage/skole
19
PPT
14
Vet ikke
9
Annet, noter:
5
Internett/statped.no
3
Utdanning
3
Foreldre/foresatte
2
Brukeroganisasjoner
2
Kurs/konferanser
2
Kollegaer
1
Statpedmagasinet
0
Media
0
2 av 10 har fått første gang kjennskap til
Statped gjennom barnehage eller skole.
14 prosent oppgir at de først fikk kjennskap
til Statped gjennom PPT.
Få (mellom 3 – 1 prosent) oppgir at de
første gang fikk kjennskap til Statped
gjennom andre kanaler som internett/
Statped.no, utdanning, foreldre/foresatte,
brukerorganisasjoner, kurs/konferanser og
kolleger.
I underkant av en prosent har oppgitt at de
først har fått kjennskap til Statped gjennom
hhv Statpedmagasinet og Media.
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
12
Hvordan vurderes ulike tjenester og effekten av dem
Det er forskjell mellom fagområder og regioner men oppsummert er:
•
Vel 90 prosent er svært eller ganske godt fornøyd med tjenesten de/barne har
mottatt fra Statped
•
80 prosent mener at tilpassede læremidler for at en selv eller barnet kan følge
opplæringen er svært eller ganske viktig
•
70 prosent vurder at eget/barnets læringsutbytte er bedret som følge av
tjenestene de har mottatt
•
Vel 60 prosent opplever at tjenestene til Statped har gjort det enklere for en
selv/barnet å ta del i den ordinære opplæringen
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
13
Samarbeidspartnere
Partnerindeks 59 poeng – et godt resultat – vi gjerne
vil øke!
Statped oppnår en samlet TRI*M indeks for
samarbeidspartnere på 59 poeng. Dette normeres
til høy tilfredshet.
Av de fire spørsmålene som danner TRI*M
indeksen, vurderes Statped best på spørsmålet
om tillit, hvor 57 prosent mener helt sikkert eller
ganske sikkert at Statped vil dekke deres behov
fremover. 6 prosent av samarbeids-partnerne
svarer «sannsynligvis ikke» eller «helt sikkert
ikke», og kan ikke sies å ha tillit til Statped.
52 prosent vurderer Statped svært bra eller meget
bra når det gjelder å oppfylle kravene som bør stilles
til en spesialpedagogisk virksomhet. På den annen
side, 13 prosent vurderer Statped som kun
akseptabel eller dårlig på dette punktet.
Snittskår i skala 1-5 ligger på 3,5 – 3,6 for alle fire
spørsmålene (midtpunkt = 3,0).
51 prosent har et svært bra eller meget bra
helhetlig inntrykk av Statped, og 48 prosent
vurderer Statped svært bra eller meget bra
sammenlignet med andre offentlige etater de har
kontakt med.
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
15
Indeks etter nedbrytninger
Kjennskap
Blant samarbeidspartnerne som har god kjennskap
til Statped, oppnår Statped en TRI*M indeks på 61
poeng. Indeks er nær like høy blant de med noe
kjennskap (58 poeng), men faller til 52 poeng blant
de som svarer at de bare har hørt om Statped (44
virksomheter)
Kommunestørrelse
Statped oppnår best indeks blant
samarbeidspartnere i kommuner med inntil 3000
innbyggere (66 poeng) og svakest indeks blant
samarbeidspartnere i kommuner mellom 9001 og
20 000 innbyggere (57 poeng):
Skår
Inntil 3 000: 66 poeng
3 001-9 000: 59 poeng
9 001-20 000: 57 poeng
20 001 – 50 000: 60 poeng
50 001 eller mer: 59 poeng
Region
Best indeks oppnår Statped blant samarbeidspartnere i region Midt-Norge, i alt 133 samarbeidspartnere, (65 poeng) og svakest i region Sør-Øst
med 260 samarbeidspartnere (55 poeng).
Skår:
Midt: 65 poeng
Vest: 64 poeng
Nord: 59 poeng
Sør-Øst:55 poeng
Samarbeidspartnere (type/gruppe)
Skår etter type/gruppe samarbeidspartnere varierer
betydelig, mellom indeks 78 poeng fra
barnehagealder (94 barnehager) via indeks 58 fra
skoler (323 skoler) til 44 poeng blant
samarbeidspartnere i PPT (193 stykker).
Skår:
Barnehager: 78 poeng
Skoler: 58 poeng
PPT: 43 poeng
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
16
Indeks etter nedbrytninger
Hovedfagområder
Statped oppnår best indeks blant samarbeidspartnere som har mottatt tjenester innenfor
fagområdet Syn, i alt 250 virksomheter (59 poeng).
Svakest indeks oppnås blant de som har mottatt
tjenester innenfor DB og KSH (50 poeng), i alt 107
virksomheter.
Skår:
Syn: 59 poeng
Språk/tale: 58 poeng
SLV: 58 poeng
Hørsel: 56 poeng
EHS: 53 poeng
DB og KSH: 50 poeng
Tjenester mottatt
Best vurderes Statped blant samarbeidspartnere
som har mottatt kurs for foreldre/foresatte, i alt
249 virksomheter (indeks 64). Klart svakest skår
oppnås blant de som har mottatt bo- og fritidstilbud
– deltidsbasis, i alt 12 virksomheter (indeks 63).
Skår:
Kurs for foreldre/foresatte: 64 poeng
Kurs for brukere: 62 poeng
Utredning: 62 poeng
Rådgivning/veiledning: 61 poeng
Deltidsopplæring: 59 poeng
Helårsopplæring: 58 poeng
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
17
Spørsmål om viktighet og dyktighet som legges til
grunn for beregning av sterke og svake sider
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du/dere med Statped når det gjelder følgende forhold?
Informasjon og kommunikasjon
A01.
A02.
A03.
A04.
A05.
A06.
Informasjonen du/dere har fått om tjenestene til Statped
Synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped
Du/dere blir møtt med respekt av ansatte hos Statped
Tilgang til nødvendig informasjon når søknader skal fylles ut
Hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler hos Statped
Kompetansen til ansatte hos Statped
Statpeds tjenester
B01. At tjenester leveres som avtalt
B02. Dine/deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med
å utforme forslag til aktiviteter og tiltak
B03. At du/dere får tjenesten på riktig tidspunkt/ når du har behov for den
B04. At du/dere får tilgang til veilednings- og støttemateriell
B05. At du/dere får informasjon om tilgang til teknologiske læringsressurser
B06. At tjenester du mottar er tilpasset din virksomhets behov
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
18
Statpeds sterke og svake sider – overordnet nivå
Sterke sider
Basert på TRI*M analyseverktøyet hvor tre
dimensjoner benyttes for å finne fram til sterke og
svake sider ved Statpeds relasjoner til sine
samarbeidspartnere, kommer følgende forhold ut som
Statpeds sterkeste sider:
Største styrke (på nest høyeste nivå) finner vi B06. At
tjenesten du mottar et tilpasset din virksomhets
behov og A06. Kompetansen til ansatte hos Statped.
Deretter rangeres (styrker på laveste nivå) B01. At
tjenester leveres som avtalt.
Statpeds har for øvrig ingen styrker på høyeste nivå.
Det innebærer at vi ikke finner et forhold som skårer
langt over gjennomsnittet.
Svake sider
Statpeds har heller ingen svakheter på høyeste nivå.
Det innebærer at vi ikke finner et forhold som skårer
langt svakere enn gjennomsnittet.
Ett forhold kommer imidlertid ut som svakhet på
medium nivå. Dette er B04. At du/dere får tilgang til
veilednings- og støttemateriell.
Fem forhold kommer ut som svakheter på laveste nivå.
Dette er B05 at du/dere får informasjon om tilgang til
teknologiske læringsressurser, A03. Du/dere blir møtt
med respekt av ansatte hos Statped, A01.
Informasjonen du/dere har fått om tjenestene til
Statped, B02. Dine/deres erfaringer og synspunkter blir
tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til
aktiviteter og tiltak og A02. Synspunkter og erfaringer
blir lyttet til i kontakten med Statped.
Viktigste «materielle» oppfølgingstiltak for Statped er utforming og tilgang til veiledningsog støttemateriell, (mer og bedre) informasjon om teknologiske læringsressurser og (mer
og bedre) informasjon om Statpeds tjenester. I tillegg bør Statped fokusere på hvordan de
framstår overfor samarbeidspartnerne, at disse opplever at de blir lyttet til og tatt hensyn
til, og at de opplever at de blir møtt med respekt.
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
19
Statpeds sterke og svake sider – overordnet nivå –
oppsummeringer
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
20
Statpeds svake sider – nedbrytninger på type
virksomheter (samarbeidspartnere)
PPT
Svake sider overfor PPT virksomheter er; B04. at de
får tilgang til veilednings- og støttemateriell
A01. informasjonen de har fått om tjenestene til
Statped, B05. at de får informasjon om tilgang til
teknologiske læringsressurser og B02. at deres
erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i
arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og
tiltak.
Barnehager
Svake sider overfor barnehager er A01.
informasjonen de har fått om tjenestene til Statped,
B04. at de får tilgang til veilednings- og
støttemateriell, A02. at synspunkter og erfaringer
blir lyttet til i kontakten med Statped, B02. at deres
erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i
arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og
tiltak.
Skoler
Svake sider blant skoler er A03. at de blir møtt med
respekt av ansatte hos Statped, B05. at de får
informasjon om tilgang til teknologiske
læringsressurser, A01. informasjonen de har fått om
tjenestene til Statped, B02. at deres erfaringer og
synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å
utforme forslag til aktiviteter og tiltak, og A04.
tilgang til nødvendig informasjon når søknader skal
fylles ut.
Sterke og svake sider er relativt sett. En svakhet
trenger ikke å bety at virksomheten gjør det
spesialt dårlig på et område, dersom øvrige
områder løses svært bra. Svake og sterke sider
beregnes ut fra tre dimensjoner (tilfredshet,
opplevd viktighet og egenskapens påvirkning på
helhetlig tilfredshet (indeks).
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
21
Statpeds svake sider – nedbrytninger på regioner
Nord
Svake sider i relasjonen til samarbeidspartnere
(virksomheter) i Nord er; B02. at erfaringer og
synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å
utforme forslag til aktiviteter og tiltak, B04. at de
får tilgang til veilednings- og støttemateriell, A01.
informasjonen de har fått om tjenestene til Statped,
B05. at de får informasjon om tilgang til
teknologiske læringsressurser.
Sør-Øst
Svake sider overfor virksomheter i Sør-Øst er; A03.
at de blir møtt med respekt av ansatte hos Statped,
B05. at de får informasjon om tilgang til
teknologiske læringsressurser, B04. at de får tilgang
til veilednings- og støttemateriell, A04. tilgang til
nødvendig informasjon når søknader skal fylles ut,
B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt
hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til
aktiviteter og tiltak og A02. synspunkter og
erfaringer blir lyttet til i kontakten med Statped.
Midt-Norge
Svake sider overfor virksomheter i Midt-Norge er; B02.
at erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i
arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak
og A01. informasjonen de har fått om tjenestene til
Statped.
Vest
Svakheter overfor virksomheter i Vest er; B04. At de
får tilgang til veilednings- og støttemateriell, B05. at
defår informasjon om tilgang til teknologiske
læringsressurser, A01. Informasjonen de har fått om
tjenestene til Statped og B02. at deres erfaringer og
synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å
utforme forslag til aktiviteter og tiltak.
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
22
Statpeds svake sider – nedbrytninger på fagområder
Døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker
Svake sider overfor de som har benyttet dette fagområdet
er B05. at de får informasjon om tilgang til teknologiske
læringsressurser, B02. at deres erfaringer og synspunkter
blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til
aktiviteter og tiltak, A01. informasjonen de har fått om
tjenestene til Statped, B04. at de får tilgang til veiledningsog støttemateriell, A03. at de blir møtt med respekt av
ansatte hos Statped og A05. Hvor lett det er å komme i
kontakt med saksbehandler hos Statped.
Ervervet hjerneskade
Svake sider overfor denne gruppen er B02. at deres
erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med
å utforme forslag til aktiviteter og tiltak, B04. at de får
tilgang til veilednings- og støttemateriell, A02. at
synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med
Statped og B05. at de får informasjon om tilgang til
teknologiske læringsressurser.
Hørsel
Svake sider overfor denne gruppen er B04. at de får tilgang
til veilednings- og støttemateriell, B05. at de får informasjon
om tilgang til teknologiske læringsressurser, A01.
informasjonen de har fått om tjenestene til Statped, B02. at
deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet
med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak og A02. at
synspunkter og erfaringer blir lyttet til i kontakten med
Statped.
Sammensatte lærevansker
Svakheter overfor denne gruppen er B04. at de får tilgang
til veilednings- og støttemateriell, B05. at de får
informasjon om tilgang til teknologiske læringsressurser,
A01. informasjonen de har fått om tjenestene til Statped,
B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til
i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak.
Språk og tale
Svakheter overfor denne gruppen er B04. at de får tilgang
til veilednings- og støttemateriell, B05. at de får
informasjon om tilgang til teknologiske læringsressurser,
B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til
i arbeidet med å utforme forslag til tiltak og A01.
informasjonen de har fått om tjenestene til Statped.
Syn
Svakheter overfor denne gruppen er A01. informasjonen
de har fått om tjenestene til Statped, B05. at de får
informasjon om tilgang til teknologiske læringsressurser,
B04. at de får tilgang til veilednings- og støttemateriell og
B02. at deres erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til
i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak.
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
23
Hvordan vurderes ulike tjenester og effekten av dem
av samarbeidspartnerne
Det er forskjell mellom fagområder og regioner men oppsummert er:
•
86 prosent vurderer at Statpeds tjenester bidrar til mer inkluderende opplæring.
•
34 prosent er svært og 62% er ganske godt fornøyd med tjenesten de har
mottatt fra Statped
•
80 prosent mener at tilpassede læremidler for at en selv eller barnet kan følge
opplæringen er svært eller ganske viktig
•
85 prosent av samarbeidspartnerne har mottatt rådgivings- og
veiledningstjenester
•
De mest brukte fagområdene er hørsel 48 prosent og språk og tale med 46
prosent.
•
19 prosent av samarbeidspartnerene kjenner våre tjenester godt og vel 70%
har noe kunnskap.
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
24
Veien videre
Vi skal arbeide videre med resultatene for å forbedre oss
som organisasjon!
• Resultatene er presentert på nasjonale og regionale brukerråd
• Resultatene fra brukerundersøkelsen er presentert i Statpeds
årsrapport
• Resultatene er gjennomgått med alle ledere i Statped
• Alle regioner utarbeider tiltak tilpasset egen organisasjon
• Vi vil gjennomføre en brukerundersøkelse også høsten 2015
Politikk og samfunn
© TNS Januar 2015
Statpeds brukerundersøkelse 2014
25