NYE VEIER AS - Norvegfinans

NYE VEIER AS
__________________________________
Status etablering av Nye Veier AS
Norvegfinans
Oslo, 27. oktober 2015
Rolf Roverud
NYE VEIER AS
--------------------------------------------------------------------UTGANGSPUNKT;
Nye Veier AS sin virksomhet er å forestå utbygging, drift og vedlikehold av deler av riksvegnettet etter
nærmere avtale med Den norske stat.
Regjeringens formål med utbyggingsselskapet er å oppnå en mer helhetlig utbygging og større
kostnadseffektivitet for den porteføljen det blir gitt ansvar for, og dermed gi en merverdi utover utbygging i
tradisjonell forstand.
Selskapets virksomhet skal være effektiv og helhetlig utbygging og drift og vedlikehold av trafikksikre
riksveger, hvor strekningene i selskapets samlede utbyggingsportefølje med høy samfunnsøkonomisk
lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Meld. St. 25 (2014-2015) pkt 2 gir en nærmere beskrivelse av selskapets oppgaver og portefølje.
Det er opprettet et interimselskap med oppgave å forberede og tilrettelegge for at utbyggingsselskapet kan
være operativt snarest mulig etter 1.1. 2016.
Selskapet eies 100% av Den norske stat, ved Samferdselsdepartementet.
Eierne har valgt et styre for Nye Veier AS under ledelse av Rolf Roverud og med styremedlemmene Siri B.
Hatlen, Harald Vaagaasar Nikolaisen, Dag Morten Dalen og Eli Giske.
NYE VEIER AS
---------------------------------------------------PORTEFØLJEN
Åsen
1
E39 Lyngdal Ålgård i VestAgder / Rogaland
2
E39 Søgne Lyngdal VestAgder
3
E18/E39 Kristiansand
Søgne i Vest-Agder
4
E18 Langangen Grimstad
i Telem. / Aust Agder
5
E6 Kolomoen Moelv i
Hedmark
6
E6 Moelv Lillehammer –
Ensby i Hedm. /Oppland
Langangen
7
E6 Ulsberg – Melhus i
Sør-Trøndelag
Grimstad
8
E6 Ranheim – Åsen i Sørog Nord-Trøndelag
Ranheim
Trondheim
Melh
us
Ulsberg
Ensby
Lillehammer
Moelv
Kolomoen
Bergen
Oslo
Stavanger
Ålgård
Lyngdal
Kristiansand
Søgne
3
NYE VEIER AS
------------------------------------------------------------------------VEGBYGGINGSPROSESSEN – OVERORDNET
Planlegging og grunnerverv
Utbygging
Drift og vedlikehold
Konseptvalgutredning
Kommunedelplan
Reguleringsplan
Grunnerverv
etc.
Prosjektere
Bygge
Drifte
Vedlikeholde
Nye Veiers ansvarsområde
*Figuren er kun ment å være illustrativ – grad av overlapp mellom fasene vil variere mellom prosjekter
4
NYE VEIER AS
--------------------------------------------------------------------HOVEDOPPGAVER FOR STYRET I INTERIMSFASEN;
A) ”Rigge” selskapet
B) Utvikle mål, strategi, metodeverk
C) Sikre god overgang fra Statens Vegvesen til Nye Veier AS
D) Sikre et godt rammeverk / avtaleverk
E) Løpende kontroll med driften av interimselskapet
Vil dekke punkt A, B og C i presentasjonen.
NYE VEIER AS
--------------------------------------------------------------------”RIGGE” SELSKAPET;
A) Etablere god oversikt over oppstartsporteføljen,
Inkludert bidra til avklaringer før selskapet er operativt
B) Rekruttere toppledelse
C) Avklare øvrig bemanning
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
Klargjøre pensjon, personalforsikring med mer
Ivareta andre arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold
Skaffe lokaler i / nær sentrum av Kristiansand
Etablert nødvendig IKT støtte
Etablere system for styring og kontroll,
Avklare en rekke juridiske forhold
Etablere systemer, rutiner ift avtaleinngåelser og fullmakter
Etablert en operativ økonomi / finansfunksjon
Etablert en foreløpig kommunikasjonsplattform
NB! Ikke komplett aktivitetsliste
NYE VEIER AS
---------------------------------------------------------------------
NYE VEIER AS
--------------------------------------------------------------------ORGANISASJONEN
”Det skal etableres en slank, effektiv byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv
utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.
Ledelsen skal være rollemodeller i den nye organisasjonen og ha komplementære kompetanser og
egenskaper som sikrer nytenkning, offensivitet og profesjonalitet i prosjektutvikling og -gjennomføring.”
Adm.dir
Planprosesser og
samfunnskontakt
Teknologi- og
utbyggingsstrategi
Kontrakt og
anskaffelser
Økonomi, finans
virksomhetsstyring
Prosjekt(er)
Prosjekt(er)
Prosjekt(er)
NB! Organisasjonskart ikke ferdigstilt.
HSEQ
Drift og vedlikehold vil bli inkludert
NYE VEIER AS
--------------------------------------------------------------------INGRID DAHL HOVLAND ANSATT SOM ADM.DIR.
Ingrid Dahl Hovland er utdannet sivilingeniør fra NTNU
Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør
i Spenncon,
Ingrid Dahl Hovland har tidligere ledet boligdivisjonen i
Selvaag Gruppen og før dette ledet en landsdekkende
enhet i Veidekke, med ansvar for entreprenørtjenester
innen vei- og tunnelbygging.
Starten av karrieren var som prosjektansvarlig for utbyggingsprosjekter i Statens Vegvesen.
Dahl Hovland har solid lederfaring og erfaring fra prosjekt- og porteføljeledelse, industrivirksomhet,
samt erfaring med risikohåndtering knyttet til veibygging og andre typer anleggsvirksomhet. Hun har
også vært styremedlem i flere selskaper relevant for jobben i Nye Veier AS.
Vår nye leder tiltrer senest 1. desember og vil fra dag en ha med seg flere i ledelsesgruppen –
alle ansettes i disse dager. Det blir et sterkt lag, med godt sammensatt kompetanse.
NYE VEIER AS
--------------------------------------------------------------------”RIGGE” SELSKAPET;
A) Etablere god oversikt over oppstartsporteføljen,
Inkludert bidra til avklaringer før selskapet er operativt
B) Rekruttere toppledelse
C) Avklare øvrig bemanning
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
Klargjøre pensjon, personalforsikring med mer
Ivareta andre arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold
Skaffe lokaler i / nær sentrum av Kristiansand
Etablert nødvendig IKT støtte
Etablere system for styring og kontroll,
Avklare en rekke juridiske forhold
Etablere systemer, rutiner ift avtaleinngåelser og fullmakter
Etablert en operativ økonomi / finansfunksjon
Etablert en foreløpig kommunikasjonsplattform
NB! Ikke komplett aktivitetsliste
NYE VEIER AS
--------------------------------------------------------------------UTVIKLE MÅL, STRATEGI, METODEVERK;
A) Oppsummere hovedutfordringer knyttet til veibygging i Norge
B) Kartlegge hva som særpreger de som er best internasjonalt
Basert på dette;
A) Utarbeide Nye Veiers mål, verdier, strategi mm.
B) Utvikle prinsipper for hvordan NV skal jobbe;
- I tidligfaser hvor SVV har ansvaret
- I faser hvor NV selv har ansvaret
C) Utvikle metodikk for
- porteføljestyring og prioritering av prosjekter
- overtakelse av prosjekter
D) Basert på beste norske og internasjonale praksis, utvikle modeller for hvordan NV skal gjennomføre
prosjekter
- ”Standard-veien”
- Gjennomføringsstrategi
- Kontraktsstrategi
NYE VEIER AS
--------------------------------------------------------------------BUDSJETT 2016 - 2018;
A) 1 mrd i tilskudd til aktivitet i 2016, slik samferdselsministeren legger opp til, vil sammen med
bompenger og driftskreditt gi et godt startgrunnlag for Nye Veier. Tilskuddet er planlagt økt til 3
mrd i 2017 og 5 mrd i 2018 (dagens kroneverdi)
B) Det inngås en avtale mellom selskapet og Samferdselsdepartementet som både regulerer årlig
tilskudd, flerårig forpliktelsesmulighet, omfang, ansvar og risiko mm
C) Vår første utbyggingsstrekning Tvedestrand – Arendal, kan gå inn i anbudsfase 1. halvår med også
oppstart av selve utbyggingen i 2016.
D) Bompengeproposisjonen for Tvedestrand – Arendal skal etter planen fremlegges i 2015.
E) I tillegg vil det utføres et betydelig planarbeid på mange av de andre strekningene for å sikre at
disse så snart som mulig kan bli klare for helhetlig utbygging.
NYE VEIER AS
--------------------------------------------------------------------OVERGANGEN FRA STATENS VEGVESEN TIL NYE VEIER AS;
A) Meget god og konstruktiv dialog mellom ledelsen i Statens Vegvesen og Nye Veier AS
B) For den del av porteføljen som skal over til Nye Veier, har Nye Veier bedt Statens Vegvesen holde maks
trykk på arbeidet inntil overlevering finner sted. Nye Veier jobber for raskt å kunne videreføre
planarbeid som overføres fra Statens Vegvesen til Nye Veier.
A) Første strekning som Nye Veier får ansvaret for er Tvedestrand – Arendal vil bli gjennomført ved å
videreutvikle den metodikk som allerede er lagt til grunn i planleggingen. Det vil bli søkt etter
optimaliseringsmuligheter.
B) Andre strekninger må ”modnes” raskest mulig, slik at disse kan utbygges iht den porteføljestrategi som
legges.
C) For de neste utbyggingsstrekningene legges til grunn at Nye Veiers kontrakts-/gjennomføringsmetodikk
vil være hovedmodell.
-
NYE VEIER AS
__________________________________
Takk for oppmerksomheten