Samling Relasjonsbasert klasseledelse 25.8.15

Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet 2015-2017
Samling for skoleeiere, skoleledere, prosjektledere,
gruppeledere og veiledere
25.8.15
modul 1, høst 2015
Mette Marit F. Jenssen
Senter for praksisrettet utdanningsforskning, SePU
www.sepu.no
Dagens program
1. Hvordan oppnå best resultat i utviklingsprosjektet?
2. Hvor bør vi være nå, og hvor er vi?
- Prosjektkoordinator
- Implementeringsplaner
- Lærergrupper
- Gruppeledere
- Møteplaner
- Veiledere, veiledningsdatoer
- Skoleledernettverk
Refleksjon i skolegrupper: Hvor er VI i forhold til dette? Hva blir
neste skritt for oss, og når skal det tas?
3. Høstens innhold
4. Kartleggingsundersøkelsen
Hva, hvorfor, hvordan
www.sepu.no
Hvordan oppnå best resultat i et utviklingsprosjekt?
• Fullan (1992) påpeker at 25% av resultatet på utviklingsarbeidet
skyldes den pedagogiske ideen eller tiltaket, mens 75% av
resultatet kan knyttes til arbeidet med gjennomføringen i den
enkelte skole og i det enkelte klasserom.
• Videre er det avgjørende at et utviklingsarbeid foregår
systematisk og over tid. Bare på den måten kan det bidra til
endring i skolens kultur. Viktig å opprettholde momentum.
•
Endringsarbeid har en varighet på tre til fem år for å sikre varig
endring i praksis (Timperley 2008).
• Et av virkemidlene til denne endringen er at lærerne reflekterer
sammen i lærergrupper over egen praksis (Hargreaves) og er
resultatorienterte (Dufour og Marzano, 2011)
www.sepu.no
Arbeid i lærergrupper styrker skolens profesjonelle kapital
(Hargreaves og Fullan, 2014)
•
•
•
•
Kompetanse
Ferdigheter
Holdninger
Human
kapital
Sosial
kapital
•
•
•
•
•
Samarbeidende
kultur
Erfaringsdeling
Kommunikasjon
Tillit
Styrkes av de ulike
lærernes
humankapital
Kollegial kunnskap
Beslutnings
kapital
•
•
God dømmekraft
Kloke og effektive
beslutninger
•
«Den mest effektive måte å styrke
beslutningskapitalen sin på, å gjøre
det i fellesskap med andre… »
(Hargreaves og Fullan, 2014)
www.sepu.no
Samarbeidende
kultur
Kollegial
kunnskap
• I
-
en samarbeidende kultur råder
gjensidighetsforhold mellom sosial og human kapital
ønske om å yte
ønske om å lære hvordan bli bedre
• Kollegial kunnskap utvikler den enkelte lærer og utvikler skolen som
helhet
www.sepu.no
Prosjektets rammer -et bidrag til den
samarbeidende kulturen og økt kollegial kunnskap
• Formidling og forståelse
• Refleksjon
• Handling
• Evaluering
www.sepu.no
Metakommunikasjon som redskap for å skape
fremdrift
• Gruppeleder får et særlig ansvar for å være oppmerksom på
utvikling av kommunikasjonsformer som hemmer fremdrift.
• Det er mulig å stoppe arbeidet ved bruk av signalet ”time-out”
for å benytte metakommunikasjon.
• Det innebærer at man snakker om:
 hvordan man opplever kommunikasjonsformen
 om hvordan man opplever fremdrift
 hvordan man kan endre utviklingen av et hemmende
kommunikasjonsmønster.
www.sepu.no
Kollektiv kompetanseutvikling
• Høyt presterende (skole-)systemer kjennetegnes av at så å si
samtlige lærere er i bevegelse. Det er et skoleanliggende, et
profesjonsanliggende, et systemanliggende (Hargreaves og
Fullan, 2012 )
• Kollektiv kapasitet er mye mer enn summen av enkeltpersonenes
kapasitet. Det er et helt annet fenomen, som de fleste
reformstrategier overser.
Kollektiv kapasitet = Disiplinert samarbeid (Fullan, 2014)
www.sepu.no
«Sammen blir vi sterkere og får større kapasitet»
«Med tillit våger vi mer»
www.sepu.no
Hvor bør vi være nå, pr. august 2015?
www.sepu.no
Implementeringsarbeidet
• Informasjon og tydelighet
•
1.
2.
3.
Implementeringsplanen bør være på plass:
Forutsigbarhet skaper motivasjon
Motivasjon bidrar til innsats
Gjennom erfaringer skapes holdninger
• Tydelige og konkret på rammer, innhold og forventninger
• Presenteres eksplisitt av ledelse, sikre at alle lærere nås.
www.sepu.no
Skolens prosjektleder/koordinator
• Bør være på plass, og sørge for:
• Lage et eget rom for prosjektet på skolens læringsplattform og
legge ut informasjon som kommer fra prosjektleder og SePU
• Opprette en egen mappe for hver lærergruppe
• Praktisk organisering på egen skole (møterom, møteplaner osv)
• Støtte gruppene i deres arbeid
• Støtte gruppelederne i deres rolle gjennom nettverksmøter
• Kalle inn til møter og lede skolens prosjektgruppe
• Koordinere veiledning med PP-tjenesten
• Være et bindeledd mellom SePU/Haugalandsløftet og egen skole
• Administrere kartleggingsundersøkelsen
www.sepu.no
Lærergruppene
• 5-7 lærere pr. gruppe, sammensatt på tvers av allerede etablerte
team
• Fast gruppeleder
• Møtene berammet jfr. Implementeringsplanen
- Annenhver uke. 3 før høstferien, + ytterligere 4-5 før jul. Videre
møter for vårhalvåret annenhver uke.
• Modultekst leses av alle før første møte
• Evaluering
www.sepu.no
Gruppeleder
• Sørge for å innhente informasjon på skolens læringsplattform
• Lede lærergruppemøtene og sørge for fremdrift
• Sørge for at det skrives referater fra møtene som legges inn på
Fronter, og at innleveringsoppgavene sendes til veileder (evt. via
prosjektkoordinator)
• Delta på møtene med skolens prosjektgruppe
• Være et bindeledd mellom lærergruppen og skolens
prosjektgruppe/skoleledelsen
www.sepu.no
Veiledning
• Veiledning til lærergruppene:
- Veiledere fra PP-tjenesten er på plass
- Veiledningsmøter berammet
• Tilbakemelding på skriftlig oppgave
• Pedagogisk samtale med gruppene i etterkant av
skriftlig tilbakemelding
www.sepu.no
Veiledere fra PP-tjenesten
•
•
•
•
•
•
Hver skole er tildelt sin(e) veileder(e) som skal:
Delta på forelesninger og nettverk
Sette seg godt inn i modultekster og fagmateriell
Delta i skolenes prosjektgruppe
Koordinere veiledning med skolenes prosjektledere
Veilederne skal gjennomføre skriftlig og muntlig veiledning med
lærergruppene minimum to ganger i semesteret. Først skriftlig,
og deretter muntlig med besøk hos gruppene.
• Veiledning som pedagogisk samtale, refleksjonspartnere
• Kompetanseheving for både skole og PPT
www.sepu.no
Speed- prosjektet, Lillehammer
Lærer Utvikling 13-15
www.sepu.no
Skoleledernettverk
• Gruppene etablert, 2 grupper
• Møter berammet, minimum 6 timer til møtetid hvert semester
• Modultekst leses av alle før første møte
www.sepu.no
Skoleleder
• Velge en prosjektkoordinator (innen 28.4.2015), sette sammen
lærergrupper og velge gruppeledere (innen 20.06.2015).
• Utarbeide en implementeringsplan
• Jobbe for å forankre prosjektet blant skolens ansatte
• Tilrettelegge for prosjektet på egen skole ved blant annet å sette
av minimum en time annenhver uke av fellestiden til
prosjektarbeidet og legge til rette for gjennomføring av
kartleggingsundersøkelse og observasjon. Rydde tid!
• Sørge for at ledelsen viser lojalitet og støtter sine ansatte i
arbeidet. Prioriterer prosjektet, unngå konkurrerende prosjekter.
• Delta på fagdagene og i nettverksgruppene
• Delta på møter i skolens prosjektgruppe
• Skaffe seg innblikk i arbeidet i lærergruppene
www.sepu.no
Skoleeier
•
•
•
•
•
Involvere seg i arbeid med målsettinger og resultatoppfølging
Være informert og holde seg oppdatert i forhold til prosjektet
Støtte skoleleder i å planlegge og gjennomføre utviklingsarbeidet
Prosjektet som fast punkt på nettverksmøtene
Forberede og gjennomføre spredning for de andre skolene i
kommunen
www.sepu.no
Høsten 2015
www.sepu.no
Implementering 2015- 2017
Høst 2015
Moduler lærergrupper
Moduler ledergrupper
Støttende relasjoner til alle elever
Innovasjonsprosess, strategier for
implementering og utvikling av skolens
kultur
Vår 2016
Pedagogisk analyse
Bruk av kartleggingsresultater i
utviklingsarbeid
Høst 2016
Vår 2017
Forventning, mestring og
Utvikling av lærernes ferdigheter i
motivasjon
analyse og tiltaksutvikling.
En god og støttende læringskultur
Institusjonalisering, videreføring av
arbeidet ved skolene etter prosjektets
avslutning.
www.sepu.no
Høstens innhold
• Modul 1, Støttende relasjoner
www.sepu.no
Plan for gruppemøtene
• Modultekst 1 leses av alle før første møte
• Møte 1-3 Refleksjon
Gruppene arbeider med refleksjonsoppgavene og innleveringsoppgaven
• Møte 4 t.o.m november: Vurdering og Utvikling av egen praksis.
Alle skal vurdere og arbeide med utvikling av egen praksis og bruke kollegabasert
observasjon som en del av dette arbeidet.
Veiledning: Tilbakemelding på skriftlig innlevering, møter ute
på skolene
www.sepu.no
Møtene
1. møte: Forventningsavklaringer, klasseledelse og støttende relasjoner til alle
elever,
kollegastøtte
• Hva forventer jeg av eget bidrag inn i gruppa?
• Hva ønsker jeg at de andre i gruppa skal bidra med?
• Hva forventer jeg at arbeidet i gruppa skal lede til?
Refleksjonsspørsmål:
• I hvilken grad vil dere beskrive dere selv som ledere av elevenes læring?
• I hvilken grad er læreren ansvarlig for elevenes trivsel, innsats og læringsutbytte?
• Hvilke positive erfaringer har dere med å bruke kollegastøtte i arbeide med å håndtere
utfordringer som klasseleder?
2. møte: En støttende relasjon til hver enkelt elev
Refleksjonsspørsmål:
• Hvordan vil dere beskrive deres sosiale relasjoner til elevene i klassen?
• Hvordan vil dere beskrive deres faglige relasjoner til elevene i klassen?
• Hvordan tror dere elevene i klassen vil beskrive sine sosiale og faglige relasjoner til dere?
• Hvilke faktorer i læringsmiljøet ligger til grunn for og påvirker relasjonene dere beskriver?
www.sepu.no
3. møte: Lærerens ansvar for relasjonen, tillit og respekt, se den enkelte elev,
anerkjennelse
Refleksjonsspørsmål:
• Ta utgangspunkt i erfaringer dere har hvor dere som klasseledere har tatt initiativ for
å styrke en utfordrende relasjon (faglig eller sosial) til elever.
• Beskriv hvilke faktorer som påvirket denne krevende situasjonen.
• På hvilken måte bidro dere for å bygge tillit og sørge for å imøtekomme elevens
behov for anerkjennelse og respekt?
Fra og med 4. møte: Vurdering og utvikling av egen praksis
 Konkretisere teori om klasseledelse
 Knytte teori om klasseledelse til egen undervisningspraksis
•
•
•
•
•
Vurdering av egen praksis, skjema
Valg av individuelt utviklingsområde, deling i lærergrupper, refleksjon knyttet til
forskningsbasert kunnskap, utarbeiding av tiltak
«Utvikling av egen praksis», skjema
Arbeid individuelt (logg, observasjon etc.)
Evaluering
www.sepu.no
Innleveringsoppgave for lærere
(innen 16.10)
«Ta utgangspunkt i relasjoner til elevgrupper som dere ønsker å forbedre
•
•
•
Lag en beskrivelse av hvordan dere opplever relasjonene nå. (Hvordan
kommer relasjonene til uttrykk i atferd, språk og følelser?)
Reflekter over hvilke faktorer i læringsmiljøet som påvirker relasjonene mellom
lærere og elever, og prioriter tre faktorer som dere skal arbeide for å endre. I
innleveringen skal dere beskrive de tre faktorene og begrunne hvorfor disse er
prioritert.
Drøft og beskriv hvilke tiltak dere vil arbeide med. Begrunn tiltakene i
forskning.
Viktig! Gjennomfør en evaluering knyttet til om relasjonene har endret seg som
følge av tiltakene. Evalueringen bør gjennomføres i lærergruppene når tiltakene
har vært gjennomført i to til fire uker.»
www.sepu.no
Skoleledergruppene
Modul 1, Innovasjonsprosess, strategier for implementering
og utvikling av skolens kultur
Refleksjonsoppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvilke former for samarbeidskultur er mest framtredende ved deres skoler?
Hvordan kommer dette til uttrykk i daglig arbeid?
På hvilken måte er dere som skoleledere med å påvirke samarbeidskulturen?
Hvordan vil dere utvikle samarbeidskulturen ved egen skole gjennom arbeidet med
prosjektet?
Hvordan har dere arbeidet for å skape rom for felles tid til utviklingsarbeidet ved
egen skole?
Hva må dere gjøre gjennom prosjektperioden for å skjerme tid til utviklingsarbeidet?
Hvordan har arbeidet med initiering av prosjektet foregått ved skolene?
Hva kan dere gjøre for å videreutvikle lærernes engasjement i prosjektet?
Hvilke elementer har dere tatt inn i implementeringsplanen for dette prosjektet?
Etter å ha fått innsikt i hverandres implementeringsplaner, hvilke justeringer vil dere
gjøre i deres egne planer?
www.sepu.no
Innleveringsoppgave som leveres skriftlig til
veileder (SePU):
«Skoleleders rolle er helt avgjørende for et vellykket
utviklingsprosjekt.
• Hvordan vil dere som skoleledere følge opp prosjektet for å sikre
best mulig utbytte for lærere og elever?
• Ta utgangspunkt i refleksjonsoppgavene og konkretiser tiltak
som dere vil gjennomføre.»
www.sepu.no
Kartleggingsundersøkelsen
Innovasjons- og forbedringsarbeid i skolen
• Målet med et utviklingsarbeid i skolen er å endre og utvikle
lærerens praksis i klasserommet slik at elevene skal oppnå et så
godt læringsutbytte som mulig, både faglig og sosialt (Fullan,
2001).
• Om skoler skal få fullt utbytte av et endringsarbeid er det
nødvendig med systematiske evalueringer (Ertesvåg, 2012).
www.sepu.no
For hvem?
• Haugalandet
• Kommunen
• Skolen
• Eleven
- IKKE for oss på SePU!
Resultatene som utgangspunkt for videre arbeid på alle nivå!
www.sepu.no
Resultatene i kartleggingsundersøkelsen
• Den enkelte skoles resultat evalueres opp mot snittet av alle
skolenes skåre i samme undersøkelse på T1 (=nasjonalt snitt).
• I nettportalen kan den enkelte skole vurdere sitt
gjennomsnittsresultat på:
-
Enkeltspørsmål
Fokusområder
• Disse kan igjen vurderes på:
-
Kommunenivå
Skolenivå
Trinn (ungdomstrinn – mellomtrinn - småskole)
Klassetrinn (eks 6.trinn)
Klasse (6 a)
• Bakgrunnsvariabler: kjønn
www.sepu.no
Hvordan kan skolene bruke resultatene?
• De kan:
- Ta tak i de områdene de ønsker å gjøre noe med eller de
områdene de ønsker å opprettholde.
- Drøfte HVORFOR de skårer på denne måten ved å finne frem til
mulige faktorer som opprettholder denne situasjonen.
- Beskrive HVILKE TILTAK som kan gjennomføres for å forbedre
situasjonen innen de områdene man skårer lavest, og hvilke
tiltak som trengs for å opprettholde eller forbedre situasjonen
der man skårer høyest.
- Bruke resultatene som en del av informasjonsinnhentingen, eller
som bakgrunn for valg av problemformulering i lærergruppene.
www.sepu.no
Kartleggingstidspunkter
• Første kartlegging (T1) ved oppstart (uke 43).
 For å vise et bilde av situasjonen før utviklingsarbeidet starter.
 Velge områder som kan være aktuelle å jobbe med.
• Videre kartleggingstidspunkter (T2, T3 osv.)
 For å se den endringen/utviklingen som har vært.
 Få kunnskap om områder som det bør jobbes videre med.
www.sepu.no
Informasjon
• Svært viktig med god informasjon!
- Til lærere
- Til elever
- Til foreldre
• God informasjon skaper trygghet, ærlige svar og høy svarprosent
www.sepu.no
SPØRRESKJEMAENE
www.sepu.no
Sammenlignet med andre kartlegginger som f.eks.
nasjonale prøver og elevundersøkelsen
• Favner bredere og dypere, kartlegger forbedring/endring ved T1
og T2
• Alle trinn,
• Elevvurdert
• lærervurdert
• Kontaktlærers vurdering av elevens sosiale kompetanse
• Foreldreskjema kan bli aktuelt å tilby. Vil da omhandle
informasjon, dialog og medvirkning. Forutsetter oppstart av
prosjekt i Hedmark.
www.sepu.no
Fra enkeltspørsmål til faktor eller fokusområde
• Faktoren trivsel består av disse spørsmålene:







Jeg liker vanligvis å gå på skolen.
Jeg synes det er viktig å gå på skolen for å lære.
Jeg synes ofte det er kjedelig i timerne. (V)
Det er viktigt for meg at få gode karakterer.
Jeg liker meg godt i klassen.
Jeg liker meg godt i friminuttene.
Jeg blir ofte mobbet og plaget av andre elever. (V)
Svaralternativer:
JA = 4
ja= 3
nei = 2
NEI = 1
www.sepu.no
Høy skåre = positivt
Elevskjema 1 – 4 (PS! kan benytte Ipad)
Elevenes opplevelse av:
• Trivsel (hva jeg synes om å
gå på skolen)
• Atferd (Hvordan jeg oppfører
meg på skolen)
 Jeg plager ikke/erter ikke andre
elever på skolen
 Jeg blir ikke sint når jeg er på
skolen
Svaralternativer:
www.sepu.no
• Relasjoner
 lærer – elev
 elev – elev
Elevskjema 5 - 10
Elevenes opplevelse av:
• Trivsel (hva jeg synes om å
gå på skolen)
• Relasjoner
 lærer – elev
 elev – elev
‒ Læringskultur
‒ Sosialt miljø
• Atferd (Hvordan jeg er på
skolen)
 undervisnings- og
læringshemmende atferd
 sosial isolasjon
 utagering
 alvorlige atferdsproblemer
• Undervisning





Matematikkundervisningen
Hjelp med lekser
Individuelt arbeid
Norskundervisningen
Opplevelse av norsklæreren
• Bruk av datamaskin
www.sepu.no
Lærerskjema
• Læreres opplevelse av:
• Skolekulturen/Miljøet i skolen




Egen trivsel
Samarbeid med andre
Relasjoner til elevene
Det fysiske miljøet
• Tilbud om spesialundervisning
 Behandles KUN som enkeltspørsmål
• Samarbeid med PP-tjenesten
• Behov for spesialundervisning
 Gis ut fra elevenes behov
 Gis ut fra omgivelsenes behov
www.sepu.no
Kontaktlærerskjema
Kontaktlærers vurdering av:
• Elevens sosial kompetanse (sosiale ferdigheter)




tilpasning til skolen normer
selvkontroll
selvhevdelse
empati og rettferdighet
• Elevens motivasjon og arbeidsinnsats
• Skolefaglige prestasjoner
www.sepu.no
Resultatene
• Resultatene vises ut fra en 500 poeng skala, der 500 alltid er
gjennomsnittet for de skolene det sammenlignes med.
• Dette er en rent teknisk regneoperasjon som gjør det lettere å
vurdere sterke og svake områder, enn bare å bruke
gjennomsnittstall.
• I denne beregningen er en forskjell på ett standardavvik det
samme som 100 poeng.
• Ved å uttrykke forskjeller på denne måten, tar vi hensyn til både
gjennomsnittsresultater og spredningen i målingene.
• Dette gir et mer eksakt mål på forskjeller, enn kun å se på
gjennomsnitt.
• På denne måten får vi et mer entydig og sammenlignbart bilde
av ulike forskjeller i datamaterialet.
www.sepu.no
Lesing av resultater
•
•
•
Hvilke områder skårer best og dårligst?
- Hva kan det bety?
Let etter mønstre i skolens skåre, se på ulike områder der skolen skårer lavt
eller høyt
- Hvorfor er det slik? Hva kan dette bety?
Vær oppmerksom på mulige feilkilder
www.sepu.no
www.sepu.no
Hva og til hvem og hvordan presenteres resultater?
•
•
•
•
•
•
•
•
Drøfting i prosjektgruppa (først)
lærergrupper/pedagogisk utvalg
Teamsamtaler
Plenum / Personalmøtet
Medarbeidersamtale
Foreldremøter
Møte mellom skoleeier og skoleledelse
Elevråd
Tenk nøye gjennom HVA som presenteres og HVORDAN!
Vær særlig varsom dersom der det er små klasser eller få lærere!
(Små svargrupper –store utslag)
Vær varsom med å presentere enkeltklasser i plenum!
Dialog
www.sepu.no
www.sepu.no
www.sepu.no