VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM UNGDOMSTRINNET

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE
FOR 8.TRINN VED GYSTADMARKA
UNGDOMSSKOLE
07.09.2015
Presentasjon av de ansatte
•
•
•
•
•
Christer Lysaker - kontaktlærer 8A
Mette Olsen– kontaktlærer 8B
Mari K. Andersen– kontaktlærer 8C
Elisa Kjernsvik – kontaktlærer 8D
Eivind Skjelvik, Tonje Myrlund, Herta Marie Solberg,
Parham Alavi, Christian N. Karlsen, Ida L. Gulla, PerØistein Holt, Marlene Mothes, Katharina Bjoraa, Espen
Beer, Kari-Hege Isaksen, Ragnhild Lorentzen, Christine
Andersen, Gunn Tierney, Janne Asserson (konsulent)
• Anne Marthe Ruud – miljøterapeut
• Jon Inge Maridal - avdelingsleder
• Ivar Chavannes - rektor
Ullensakerskolen
Ullensakerskolen framstår som RAK
Rettvendt
Ambisiøs
Kompetent
Slagord: Mer læring for alle!
Hovedmålsetting: økt læringsutbytte for alle elever
Organisering og arbeidsmåter
 Fire kontaktlærere – faglærere i flere fag
 Undervisning i klasserommene og spesialrom – mye ‘styrk’,
varierte arbeidsformer og digitale hjelpemidler
 Utviklingssamtaler (to per år), elevsamtaler og foreldremøter
 Arbeidsplaner/ ukeplaner digitalt
 It's Learning – skolens digitale læringsplattform
 Digital meldingsbok – ‘Transponder’
 Leksehjelp tirsdag etter siste time
‘God undervisning’!
Vurdering - med og uten karakter
 Se på http://www.udir.no/Vurdering/
 Vurdering for læring – underveisvurdering og
fremovermelding, samt elevens egenvurdering
 Fagkarakterer: 1-6, orden/oppførsel: god-nokså god-lite godt
 Kompetansemål ut fra K06, http://www.udir.no/Lareplaner/
 Grad av måloppnåelse (i kroppsøving teller innsats også)
Nasjonale prøver
• Pilotering i engelsk
• Lesing, regning og engelsk
– Grunnleggende ferdigheter + engelsk
• Hovedregel – Alle elever gjennomfører
– Enkelte fritak etter samarbeid med foresatte
• Systematisk resultatoppfølging
Godt psykososialt læringsmiljø


«Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har
rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar
helse, trivsel og læring»
Det sosiale miljøet på skolen. Hvordan man oppfører
seg ovenfor hverandre.

Fokus på forebygging

Samtaler – tett samarbeid med foresatte

Trivselsundersøkelse

Grupper
Forventninger og ordensreglement
 Hvordan skal vi ha det og hvordan jobber vi: tydelige
forventninger til alle voksne og elever ved skolen fra
skolestart: dette legger grunnlaget for mange år framover!
 Skolen utarbeider eget ordensreglement som skal gjelde fra
skolestart 2015 – klassene har gjennomgått det og det har
blitt sendt hjem med ranselposten
 Se også på http://www.udir.no/Laringsmiljo/ som et godt
utgangspunkt
Oppstarten på ungdomstrinnet
• Hvordan har det gått?
10. trinnstur
Digital meldingsbok - Transponder
• Melding om sykdom
• Korte beskjeder til kontaktlærer
• 59 44 01 13
• Hvem kan lese meldingene?
It’s learning
• Fellesbruker for hver klasse
• Brukernavn:
– GUS8a, GUS8b, GUS8c, GUS8d osv.
• Passord:
– Gystadmarka
• Klart i løpet av kort tid
– beskjed via Transponder
Noen viktige datoer høst 2015
• Skolerute 2015-2016: se på
https://www.ullensaker.kommune.no/Virksomheter/Sk
oler-Ullensaker/Grunnskole1/Skolerute1/
• Nasjonale prøver: - lesing: 15. september
- regning og engelsk: 14. september til 9. oktober
• Høstferie: uke 40
• Fargerik fotball og antimobbeshow: 17. og 22.
september
• Skolen er stengt 29. og 30. oktober (planleggingsdager)
• Større heldagsprøver/tentamener: overgang nov./des.
• Juleferie: 23.desember til og med 4. januar
Spørsmål?
Slutt på fellesdelen
– vi tar en kort pause før vi går til
klasserommene hvor foreldremøtet fortsetter
- Husk å stille til valg til FAU og klassekontakt!
Takk for nå 