velkommen til informasjonsmøte om ungdomstrinnet

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE
FOR 9.TRINN VED GYSTADMARKA
UNGDOMSSKOLE
14.09.2015
Presentasjon av de ansatte
•
•
•
•
Christine Andersen - kontaktlærer 9A
Marlene Mothes - kontaktlærer 9B
Katharina Bjoraa - kontaktlærer 9C
Eivind Skjelvik, Tonje Myrlund, Herta Marie Solberg,
Parham Alavi, Christian Karlsen, Ida Gulla, Per-Øistein
Holt, Christer Lysaker, Elisa Kjernsvik, Mari Andersen,
Mette Olsen, Espen Beer, Kari-Hege Isaksen, Ragnhild
Lorentzen, Gunn Tierney, Janne Asserson (konsulent)
• Anne Marthe Ruud – miljøterapeut
• Jon Inge Maridal - avdelingsleder
• Ivar Chavannes - rektor
Ullensakerskolen
Ullensakerskolen framstår som RAK
Rettvendt
Ambisiøs
Kompetent
Slagord: Mer læring for alle!
Hovedmålsetting: økt læringsutbytte for alle elever
Organisering og arbeidsmåter
 Tre kontaktlærere – faglærere i flere fag
 Undervisning i klasserommene og spesialrom – mye ‘styrk’,
varierte arbeidsformer og digitale hjelpemidler
 Utviklingssamtaler (to per år), elevsamtaler og foreldremøter
 Arbeidsplaner/ ukeplaner digitalt
 It's Learning – skolens digitale læringsplattform
 Digital meldingsbok – ‘Transponder’
 Leksehjelp tirsdag etter siste time
‘God undervisning’!
Vurdering - med og uten karakter
 Se på http://www.udir.no/Vurdering/
 Vurdering for læring – underveisvurdering og
fremovermelding, samt elevens egenvurdering
 Fagkarakterer: 1-6, orden/oppførsel: god-nokså god-lite godt
 Kompetansemål ut fra K06, http://www.udir.no/Lareplaner/
 Grad av måloppnåelse (i kroppsøving teller innsats også)
Nasjonale prøver
• Lesing og regning
– Grunnleggende ferdigheter
• Hovedregel – Alle elever gjennomfører
– Enkelte fritak etter samarbeid med foresatte
• Systematisk resultatoppfølging
Godt psykososialt læringsmiljø


«Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar
har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø
som fremjar helse, trivsel og læring»
Det sosiale miljøet på skolen. Hvordan man
oppfører seg ovenfor hverandre og tar vare på
hverandre.

Fokus på forebygging

Elevsamtaler – tett samarbeid med foresatte

Trivselsundersøkelse
Miljøterapeut
• 66 10 90 55
• 94 79 08 42
• [email protected]
Forventninger og ordensreglement
 Hvordan skal vi ha det og hvordan jobber vi: tydelige
forventninger til alle voksne og elever ved skolen fra
skolestart: dette legger grunnlaget for mange år framover!
 Skolens ordensreglement som skal være kjent
 Se også på http://www.udir.no/Laringsmiljo/ som et godt
utgangspunkt
Oppstarten på 9.trinn
• Snart halvveis på ungdomsskolen
- hvordan har det gått?
10. Trinnstur
- status
Digital meldingsbok - Transponder
• Melding om sykdom
• Korte beskjeder til kontaktlærer
• 59 44 01 13
• Hvem kan lese meldingene?
It’s learning
• Fellesbruker for foresatte i hver klasse
• Brukernavn:
– GUS9a, GUS9b, GUS9c osv.
• Passord:
– Gystadmarka
• Klart i løpet av kort tid
– beskjed via Transponder
Noen viktige datoer høst 2015
• Skolerute 2015-2016: se på
https://www.ullensaker.kommune.no/Virksomhe
ter/Skoler-Ullensaker/Grunnskole1/Skolerute1/
• Nasjonale prøver:
lesing: 15.9 og regning: 14.9 til 9.10.15
• Høstferie: uke 40
• Skolen er stengt 29. og 30. oktober
(planleggingsdager)
• Større heldagsprøver/tentamener: overgang
nov./des.
• Juleferie: 23.desember til og med 4. januar
Spørsmål?
Slutt på fellesdelen
–foreldremøtet fortsetter i klasserommene
- Husk å stille til valg til FAU og klassekontakt!
Takk for nå 