Informasjon fra foreldremøtet

Velkommen til
Rognan Ungdomsskole
Foreldremøte 01.09.15
Oppstarten
Gått bra!
Skryt, men varierende. Forbedringspotensial…
Sitter 1 og 1
Plassert
Strukturerte aktiviteter
Må øve på mer ustrukturerte aktiviteter
Trivselsregler
Tredeling
Tre grupper i fagene norsk, matematikk og engelsk i
3 timer pr uke.
Mest utfordrende for c-gruppen.
Annet rom
Må flytte seg og utstyr
Fag og lærere
Fag
Lærer
Norsk
Kathrine Madsen
Matematikk
Jon Helge Johansen
Engelsk
Maria Drage Oseng
Samfunnsfag
Kathrine Madsen
Naturfag
Per Atle Strand Skalmerås
KRLE
Rita Johansen
KHV
Rita Johansen
Kroppsøving
Per Atle Strand Skalmerås
Musikk
Kristin Berg
Tysk
Lisa Mari Jensen
Engelsk fordypning
Liza Baltzersen Utheim
Norsk Fordypning
Rita Johansen
Fysisk aktivitet og helse
Lone Norén
Teknologi i praksis
Per Atle Strand Skalmerås
Friluft, natur og miljø
Børge Larsen og Frank Borkamo
Karakterer og
underveisvurdering
Karaktermappe to ganger i året
Vitnemål i 10.klasse
Underveisvurdering:
Prøver, innleveringer, framlegg, lekser
Innsats i timer
Det faglige som kommer frem i hverdagen
Lov å prøve og feile
Perioderapport
Elevsamtaler
Utviklingssamtaler - IUP
Store prøver
Nasjonale prøver
Lesing: 15. september
Regning: Uke 39/40
Engelsk: Uke 39/40
Tentamener
Norsk
Matematikk
Engelsk
Muntlig
Satsingsområder
Praktisk og variert undervisning
Klasseledelse
Lesing i alle fag
Regning i alle fag
Skriving i alle fag fra november
På trinnet:
Gode strukturer – oppstarter/avslutninger
Bygge gode relasjoner elev-elev/lærer-elev
Fravær
Gi gjerne beskjed ved sykdom
Permisjon må søkes om i forkant.
Melding gis i meldingsbok rett etter sykdom
Det kan søkes om sletting av fravær 10dager
Ved permisjoner
Ved sykdom i mer enn 4 dager og legeerklæring.
Friminuttsordning
3 friminutter
Mat og pause midt på dagen
Lov til å være inne
Utenfor skolens område i langfriminuttene
Krever mer av elevene
Hva forventer vi?
Jobbing!
Forberedelse
Lekser gjøres ordentlig
Fokus på det faglige
Orden/oppførsel – kommentering/språkbruk
Spille på lag
Bli kjent-tur
Foreløpig forslag….
15.september
Nasjonal prøve
Tur fra Skar
Middag når vi kommer ned
Aktiviteter
Film?
Annet
Mobilbruk
Paracet
Fronter
PC
Klasseturinnsamling
Valg av klassekontakter
Evt.