Matematikksenteret – nasjonale prøver i regning 21

Nasjonale prøver i regning
En del av en praksis med vurdering for læring
Mål for økta
• Få innsikt i hvordan nasjonale prøver i regning
kan brukes som vurdering for læring
Lillestrøm 11.03.2015
Prøvenes formål
• Formål:
– Nasjonal prøve i regning skal kartlegge i hvilken grad
elevenes ferdigheter er i samsvar med
kompetansemål i Kunnskapsløftet (LK06) der
regneferdigheter er integrert. (Utdanningsdirektoratet
2014)
– Informasjonen frå prøvene skal brukast som grunnlag
for kvalitetsutvikling på skolar, hos skoleeigarar og på
regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg skal prøveresultata
bidra til å styrkje arbeidet til skolen og lærarane med
undervegsvurdering. (Utdanningsdirektoratet 2013)
Lillestrøm 11.03.2015
Måten prøvene blir laget på
• Oppgavene blir knyttet opp imot
kompetansemålene i alle fag
• Ikke diagnostiske prøver
• Diagnostiske oppgaver
– Tre runder med pilotering, med innhenting av
distraktorer.
Lillestrøm 11.03.2015
Hvorfor bør prøvene brukes?
• Vurdering for læring
– Summativ vurdering vs. formativ vurdering
– VfL er ikke bare prøver, men en helhetlig
praksis (Wiliam 2010).
(Smith 2009)
Lillestrøm 11.03.2015
Hvorfor bør prøvene brukes?
• To grunner:
– I vurdering for læring er det viktig at all vurdering,
inkludert prøver som er gitt av myndighetene, tas i
bruk som vurdering for læring
– De nasjonale prøvene har en styrke som ingen
andre kartleggingsprøver har når det gjelder
kvalitetssikring og relevante elevsvar
Lillestrøm 11.03.2015
Referanser
• Myhre, Stig Atle (2010). Nasjonale prøver i regning – En kvalitativ
studie av hvordan nasjonale prøver blir brukt i skolen. Trondheim,
Høgskolen i Sør-Trøndelag.
• Smith, Kari (2009). Samspillet mellom vurdering og motivasjon. I
Stephen Dobson, Astrid B. Eggen og Kari Smith (red.). Vurdering,
prinsipper og praksis: Nye perspektiver på elev- og læringsvurdering.
s.23-39. Oslo, Gyldendal akademisk.
• Utdanningsdirektoratet (2013). Rettleiing og retningslinjer:
Rettleiing til skoleeigarar og skoleleiarar med retningslinjer for
gjennomføring av nasjonale prøver. Oslo, Utdanningsdirektoratet
• Utdanningsdirektoratet (2014). Nasjonale prøver: Veiledning til
lærere – Regning 8. og 9. trinn. Oslo, Utdanningsdirektoratet
• Wiliam, Dylan (2010). Assessment for learning. Foredrag hos
Utdanningsdirektoratet 17.3.2010.
Lillestrøm 11.03.2015