Document

Aktuelle temaer

Stortingsmelding nr.14; kommunereformen

Ekspertutvalget

Nytt AFT-tiltak, forslag til forskrift

Presisering av ny betalingspraksis

Anbud og status så langt

Avtale med FLT om arbeidstid ved bedrifter som driver
servicevirksomhet
Side 2
Tema

«Godt jobba» - ny film

Avtale om pensjonistarbeid med KLP og FLT

Høstkonferansen 2. og 3. november

Arbeidsinkluderingskonferansen 26. og 27. oktober
Side 3
Stortingsmelding nr. 14 kommunereformen

Side 4
Meldingen varsler å utrede en mulig kommunalisering
av VTA-tiltaket
Hva har ansvarsreformen betydd for arbeid

Arbeid for denne gruppen er forankret i
arbeidsmarkedspolitikken

Fokus på arbeid og ikke omsorg og aktivitet

Gjennom forankring i arbeidsmarkedspolitikken er det
blitt ordentlige bedrifter som tilbyr ordentlig arbeid

Organisering (bedriftenes organisering)
Side 5
Hva vil en kommunalisering bety?

Diskriminere en gruppe arbeidstakere

Utviklingen bli satt flere 10 år tilbake

Gå fra arbeid til omsorg og aktivitet

Konkurrere om ressurser med barnehager, sykehjem,
skoler og andre gode formål

Alle skjermede arbeidsmarkedstiltak blir borte
Side 6
Kampen mot kommunalisering

Innslag på TV2 nyhetene

Brev til arbeids- og sosialdepartementet

E-post til stortingskomiteen

E-post til samtlige storingsrepresentanter

Initiativ i forhold til det korporative Norge
Side 7
Ekspertutvalget

Utvalget la 9. april fram sin sluttrapport

Rapporten tar for seg NAVs rolle i arbeidsmarkedspolitikken

Rapporten foreslår at NAV skal gjennomføre tiltak selv

Rapporten foreslår å avvikle skjermet sektor

Rapporten støtter en kommunalisering av VTA-tiltaket
Side 8
Ekspertutvalget

Side 9
Konsekvenser av forslaget vil blant annet være at
NAV blir:

Bestiller

Utfører

Kontrollør

Konkurrent
Stortingsmelding nr. 14

Stortingsmelding nr. 14 ble behandlet i Stortinget i juni

Ny formulering

Prosessen videre

Hva gjør ASVL og hva bør vi alle gjøre fremover
Side 10
Presisering til betalingspraksis og innsøk/inntak

NAV skal bestrebe seg slik at antall godkjente
tiltaksplasser er oppfylt

NAV skal utbetale tilskudd for de tiltaksplasser som
benyttes/gjennomføres

Etablere gode rutiner
Side 11
AFT - forslag til forskrift

Målgrupper

Side 12
Målgruppen er personer med nedsatt arbeidsevne,
særlige usikre yrkesmessige forutsetninger og behov for
tett og bred oppfølging. Sammensatte bistandsbehov,
rus, helsemessige og sosial problemer, mangelfull
utdanning, svake grunnleggende ferdigheter, liten eller
ingen arbeidserfaring
Målgruppen

Kvalifiseringsprogrammet – arbeidsforberedende
aktiviteter

Kan ha annen stønad til AAP og stønad livsopphold
Side 13
Mål med AFT

Mål er ordinært arbeid

Sømløst tilbud
Side 14
Varighet

Inntil 1 år med mulighet til forlengelse med 1 år.

ASVL ønsker mulighet til forlengelse av tiltaket
Side 15
Innhold - AFT

Intern utprøving

Ekstern utprøving – samarbeid med ekstern arbeidsgiver

Ressurskartlegging og karriereveiledning

Individuelle løp og plan
Side 16
Innhold – AFT (2)

Avklaring og kartlegging av ressurser – lese, skrive og
tall forståelse, samt digitale verktøy

Utprøving av arbeidsevne og arbeidstrening i et
tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø

Ved behov arbeide med tema økonomi, kosthold og
basisferdigheter

Bredde i individuelle behov for tilrettelegging

Tilrettelagt opplæring, med sikte på reell og formell
kompetanse – legge til rette for yrkesfaglige løp,
fagbrev og praksisbrev
Side 17
Innhold – AFT (3)

Samarbeid med skoleverket, fylkeskommunen og
arbeidsgivere

Bistand til å finne arbeidspraksis med sikte på fast
arbeid

Bistand til jobbsøk

Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært
arbeidsliv
Side 18
Samhandling

Følge opp deltaker og arbeidsgiver, fast kontaktperson

Veilede arbeidsgiver

Frist for tidspunkt for ekstern arbeidstrening

NAV har ansvar for tverrfaglig samarbeid, bedrift legger
til rette ved behov for tverrfaglig samarbeid

Tett dialog med NAV hver 3. måned

Varighet til tiltaket inntil 2 år, ASVL ønsker større
muligheter til forlengelse
Side 19
Økonomi

Statlig driftstilskudd (skal dekke attføringskostnader,
personalkostnader, andre kostnader som er knyttet til
drift

Åpning for å få dekket investeringskostnader knyttet til
oppretting av nye plasser
Side 20
Tilskudd

Midlertidig lønnstilskudd – brukes ved fare for å falle
ut av arbeidslivet. To subsidieringsnivå; ordinært
ledige 50 % og personer med nedsatt arbeidsevne
inntil 75 %

Midlertidige tilsetning utvides, åpnes for periode inntil
3 år for nedsatt arbeidsevne. 1 år for de ordinære.
Forenklinger i Tjenestemannsloven for enklere å
bruke innenfor offentlig sektor
Side 21
Tilskudd (2)

Varig lønnstilskuddsordning, formål å øke mulighet for
arbeid i ordinære virksomheter som har varig og
vesentlig redusert arbeidsevne, forebygge uføretrygd.
Målet at det skal ha vært forsøkt lønnstilskudd før
innvilgelse av uføretrygd.

3/4 utbetales det første året, 2/3 de øvrige årene, maks
5 G. Lønnstilskudd skal vurderes hvert halvår.
Side 22
Presisering «ny» betalingspraksis

Side 23
NAV skal bestrebe seg på;

å bidra til full plassutnyttelse som tilsvarer antall
godkjente plasser i avtaleperioden

at tiltaksarrangøren får gjennomføre et høyere antall
plasser enn avtalt dersom tiltaksarrangøren i en
periode har fått søkt inn færre plasser enn de er
godkjent for
Ny betalingspraksis
Merk at en eventuelt midlertidig økning skal avtales skriftlig mellom
NAV og tiltaksarrangør i forkant, og NAV skal lage tilleggstilsagn.

Side 24
Direktoratet presiserer at det er NAV som har ansvaret
for at godkjente plasser overholdes
Status anbud – Aust Agder

Begge anbudene vunnet av samarbeidsgruppen av alle
Vekst og attføringsbedrifter

Hovedleverandør er ProFlex
Side 25
Status anbud – Vestfold

Side 26
Begge anbudene vunnet av Fønix for hele fylket
Status anbud – Møre og Romsdal


Side 27
Møre og Nordmøre

Avklaring vunnet av euroskolen

Oppfølging for samme distrikt vunnet av Adecco. De
har et strategisk samarbeid med Pøbelprosjektet
Sunnmøre

Furuene har vunnet anbudet om avklaring

Adecco (Pøbelprosjektet) har vunnet oppfølging
Status anbud – Østfold


Side 28
Region Eidsberg og Askim

DI gruppen har vunnet avklaring

Oppfølging har NAKKEN gruppen blitt A leverandør med
90 plasser

AS3 Empolyment Norge har blitt B leverandør med
90 plasser
Region Moss

Personalpartner har fått avklaring 45 plasser

Din utvikling as og AS3 har vunnet oppfølging
Status anbud – Akershus

Opfølging: AS3 Empolyment Norge og Din Utvilking AS
har vunnet fylket

Avklaring Hapro AS har vunnet hele fylket
Side 29
Status anbud – Nord Trøndelag

Side 30
Frisknett vant hele fylket
Status anbud – Sør Trøndelag

Prima har vunnet alt i Trondheim og Melhus

Norservice AS har vunnet avklaring på Røros

Euroskolen tok resten av fylket
Side 31
Status anbud – Finmark

Aksis - tjenesteområde 1+2
(Alta, Loppa, Hasvik, Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Måsøy,
Nordkapp, Lebesby, Gamvik)

Fretex vunnet avklaring i Vadsø og Vardø

Resten er vunnet av Din Utvikling AS
Side 32
Arbeidstid med servicevirksomhet
FLTs Overenskomst:

Side 33
§4 Arbeidstid

Bedriften fastsetter den ordinære arbeidstid etter
konferanse med de tillitsvalgte, jf. AML § 10-3.

Den ordinære arbeidstid skal legges mellom
kl. 06.00 og kl. 17.00.

Den effektive arbeidstid skal gjennomsnittlig være
37,5 timer pr uke, som normalt fordeles på ukens
fem første dager
Prøveordning

Side 34
I de tilfeller hvor medlemsbedrifter i ASVL driver
arbeidsmarkedstiltak som innebærer drift av
servicevirksomhet som for eksempel butikk, restaurant
eller hotell kan den ordinære arbeidstiden etter
forhandlinger med de tillitsvalgte legges utenom de
begrensninger som følger av Overenskomstens
§4 1. ledd
Prøveordning (2)

Side 35
Når bedrifter driver slik servicevirksomhet som
innebærer arbeidstid utover den arbeidstid som er
fastsatt i Overenskomstens §4 1. ledd bibeholdes de
tillegg som er avtalt med mindre de lokale parter er
enige om noe annet
Prøveordning (3)

Side 36
I bedrifter hvor det innføres arbeidstid utover den i
§4 1. ledd skal det forhandles om arbeidstid og om
tillegg for ubekvem arbeidstid. De lokale parter bør ta
utgangspunkt i det som er avtalt om arbeidstid og tillegg
for ubekvem arbeidstid i de ulike bransjer. Slike avtaler
skal frem til 1. mai 2016 godkjennes av de sentrale
parter
«Godt Jobba» - ny film

Side 37
Denne gang er tema ungdom som har falt utenom
skole/arbeidsliv, og som har fått hjelp av en vekstbedrift
for å komme seg videre. I motsetning til i første runde,
har bedriftene denne gang selv vært offensive når det
gjelder å bidra med forslag til case. Trolig skyldes dette
at mange har sett filmene fra 2014, og dermed ser
potensialet i dem tydeligere enn før
«Godt Jobba» - ny film (2)

Side 38
Caset som er valgt, Tom-Robin Fjellstad, har fått
bistand fra Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI).
Bedriften samarbeider med NAV Akershus og et
filmselskap om en særlig ungdomssatsing, der
ungdommer får arbeidspraksis gjennom å lage filmer.
Ungdommen i filmen har hatt store problemer med å
finne ut hva han vil, noe som har ført til dårlige valg og
lav motivasjon for arbeid og skole
«Godt Jobba» - ny film (3)

Side 39
Han har hatt praksis hos Monster, som produserer
«Hellstrøm». Monster har bedt ham om å jobbe der
også etter praksisperioden, parallelt med at han har
påbegynt studier i film
«Godt Jobba» - ny film (4)

Filmen synliggjør også at vekstbedriftene samarbeider
aktivt med det ordinære næringsliv for å nå målene om
arbeidsinkludering. Opptak til filmen skal etter planen
skje i begynnelsen av september

Budsjett kr. 250.000
Side 40
Avtale om pensjonistarbeid

Avtalen om KLP pensjon stengte tidligere for at
pensjonister kunne arbeide etter at pensjon var tatt ut

Det er kun arbeidstakere som mottar alderspensjon
eller AFP beregnet som alderspensjon som kan
engasjeres på slike vilkår
Side 41
Avtale om pensjonistarbeid
(2)

Som følge av avtalen kan det avtales at den ansatte går
over på pensjonistvilkår, og dermed få hel
alderspensjon

Avtalen setter ingen begrensning på hvor mye eller hvor
lenge den enkelte kan engasjeres på pensjonistvilkår.
Slikt engasjement kan likevel ikke kombineres med
ansettelse på ordinære ansettelsesvilkår hos samme
arbeidsgiver
Side 42
Avtale om pensjonistarbeid
(3)

Pensjonistvilkår betyr blant annet at timelønn er f.t.
186 kroner per faktisk time, samt at man ikke skal være
medlem i pensjonsordningen

I timesatsen er det inkludert betaling for lørdag og
søndag, men ikke for bevegelige helligdager og
høytidsdager. Pensjonistene skal derfor ha betaling for
bevegelige helligdager og høytidsdager innenfor
tilsettingsperioden, forutsatt at disse dagene ikke faller
på lørdag eller søndag
Side 43
Høstkonferansen 2. og 3. november 2015

Venstres politikk for personer med nedsatt arbeidsevne
v/Venstres leder Trine Skei Grande

Omstilling og endringsledelse
Hva må til for å lykkes med endring? Hvordan lede virksomheten
gjennom omstilling?
v/Bjørge Stensbøl, tidligere Toppidrettsjef i Olympiatoppen

Innovasjon i praksis
Innovasjon er systematisk og målrettet arbeid med stort rom for
kreativitet. Det handler om å finne de riktige verktøyene. Gled deg
til et foredrag om et viktig tema, uten fremmedord og på forståelig
norsk (eventuelt brumunddøl)
v/Sjur Dagestad, professor i innovasjon ved NTNU
Side 44
Høstkonferansen 2. og 3. november 2015 (2)

Å satse på aktivitetsplikt
De fleste vekstbedrifter er eid av kommunen. Hvorfor ikke utvide
samarbeide med eieren?
v/Birger Ødegård, Rause

Vekstbedriftenes rolle i den nye arbeidsmarkedspolitikken
v/politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet

Hvordan blir det nye AFT-tiltaket?
v/Odd Wålengen, Arbeids- og sosialdepartementet
Side 45
Høstkonferansen 2. og 3. november 2015 (3)

Hvorfor skal vi endre oss nå igjen???!
Etter to dager med foredrag om omstillinger og endringsledelse,
skal vi senke skuldrene og le litt av oss selv. Men dette foredraget
er ikke bare morsomt – målet er gi deg en bedre og mer
inspirerende hverdag!
v/Henrik Aase
Side 46
Arbeidsinkluderingskonferansen 26. - 27. okt.

Åpningsforedrag
v/Politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet

Diskusjon om det nye AFT-tiltaket

En rekke delseminarer om å hjelpe folk til jobb

Avsluttes med plenumforedrag om;
Hvordan forstå angst og tvangshandlinger i et
jobbperspektiv
Side 47