PowerPoint Presentation - Horisont 2020

Innovasjon i offentlig sektor
Hvordan kan vi bruke Horisont 2020 som et
virkemiddel for å få frem gode løsninger for
offentlig sektor?
Trondheim, onsdag 10. juni 2015
Christina Wår Hanssen
EU-rådgiver, SINTEF IKT
Teknologi for et bedre samfunn
1
Horisont 2020 er et verktøy for å realisere EU-policy
Deltakere i H2020-prosjekt er iverksettere
"Horizon 2020 is the financial
instrument implementing the Innovation
Union, a Europe 2020 flagship initiative
aimed at securing Europe's global
competitiveness" *
*http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
Teknologi for et bedre samfunn
2
Politicians
European
Commission
Consortium
Kilde: Sean McCarthy
Technology for a better society
3
"Markets alone will not deliver European leadership in
the new techno-economic context [...] Large-scale public
intervention in research and innovation is needed,
through both supply and demand measures, such as precommercial procurement of innovation"
- H2020 Impact Assessment, SEC(2011) 1427 final
Teknologi for et bedre samfunn
4
"Public administrations have a powerful means to pull
innovation – in the EU, the overall market for purchases
of goods, services and works by the public sector
accounts for almost 20 per cent of GDP"
- H2020 Work Programme 2014-2015, General Introduction
Teknologi for et bedre samfunn
5
Tettere bånd og
mer samarbeid
mellom aktørene
i verdikjedene
Offentlig
sektor
Grunnforskning
Brukere
Anvendt
forskning
Samfunnsplanlegging
Bedrifter/
investorer
Teknologioverføring
(TTO)
Kilde: Carina Hundhammer, NFR
Samarbeid på
tvers av
verdikjeden
vektlegges i
prosjekter
Brukere
Anvendt
forskning
Bedrifter/
investorer
Kilde: Carina Hundhammer, NFR
Hvor er mulighetene for offentlig sektor?
•
Som partner i et konsortium i en Research and Innovation Action
(RIA) eller en Innovation Action (IA)
• Problemeier/sluttbruker
Teknologi for et bedre samfunn
8
Samfunnsutfordringer
Helse og velferd
Mat, hav og
bioøkonomi
Ren, effektiv
og sikker energi
Samfunnssikkerhet
Inkluderende
og innovative
samfunn
Smart
Miljøvennlig
transport
Klima, råmaterialer
og miljø
Kilde: Carina Hundhammer, NFR
H2020 WP 2016-2017 Energy
 Energy Efficiency





Heating and cooling
Engaging consumers towards sustainable energy
Buildings
Industry, services and products
Innovative financing for energy efficiency investments
 Competitive Low-Carbon Energy
 Towards an integrated EU energy system
 Renewable energy technologies
 Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels during
the transition to a low-carbon economy
 Social, economic and human aspects of the energy system
 Supporting the development of a European research area in
the field of energy
 Smart Cities and Communities
 Lighthouse projects (large demonstrators)
Smart Cities and Communities
Lighthouse projects




Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT
sectors through lighthouse projects (large scale demonstration - first of the kind)
Partnerships between municipalities and industries
Funding: 18-25M€ per project.
Innovation Action
Horisont 2020
Samfunnsutfordringer
11
Hvor er mulighetene for offentlig sektor?
•
Som partner i et konsortium i en Research and Innovation Action
(RIA) eller en Innovation Action (IA)
• Problemeier/sluttbruker
•
Som partner i et konsortium i et av instrumentene dedikert til
offentlig sektor
• Før-kommersielle anskaffelser (PCP Cofund Actions)
• Offentlig anskaffelse av innovative løsninger (PPI Cofund
Actions)
Teknologi for et bedre samfunn
12
Før-kommersielle anskaffelser
•
Pre-Commercial Procurement (PCP) Cofund Actions
•
Hva?
• Støtte til offentlige innkjøp av forskning og
utvikling av nye, innovative løsninger som ikke er
kommersielt tilgjengelig enda
•
Hensikt?
• Styre utviklingen av nye løsninger mot konkrete
behov
• Nytte- og risiko-deling på markedsvilkår
• Stimulere til innovasjon og vekst
• Åpne nye markedsmuligheter for industri og
forskning
Teknologi for et bedre samfunn
13
PCP – hvordan fungerer det?
•
Minimum 2 offentlige innkjøpere i 2
medlemsland/assosierte land
•
Felles problem – felles løsning
•
EU-finansiering
• 70% direkte kostander (inkl. kostnaden av F&U)
• 25% indirekte kostander
•
Støtte til:
• Forberedelsesfasen
• Gjennomføringsfasen
• Koordinering og nettverksaktiviteter
Teknologi for et bedre samfunn
14
Offentlige anskaffelser av innovative løsninger
•
Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)
Cofund Actions
•
Hva ?
• Støtte til offentlige innkjøpere for anskaffelse av
kommersielle, innovative løsninger
• Offentlig sektor som "første kjøper i markedet"
•
Hensikt?
• Få innovative kommersielle løsninger inn på
markedet raskere
• Øke etterspørselen i markedet
• Minske risikoen med å være "prøvekaniner"
• Tilby bedre produkter og tjenester
• Løse samfunnsutfordringer
Teknologi for et bedre samfunn
15
PPI – Hvordan fungerer det?
•
Minimum 2 offentlige innkjøpere i 2
medlemsland/assosierte land
•
Felles problem – felles løsning
• MEN – funksjonalitet kan tilpasses lokale forhold
•
EU-finansiering
• 20% av direkte utgifter (inkl. innkjøp av
løsningene)
• 25% indirekte utgifter
•
Støtte til:
• Forberedelsesfasen
• Gjennomføringsfasen
• Koordinering og nettverksaktiviteter
Teknologi for et bedre samfunn
16
Omsorgsbygg KF

Økern sykehjem får Oslos største
solcelletak og skal kutte energiforbruket med 68 prosent


Reduserer energikostnadene
Får kompetanse på energieffektivisering

Ikke skremt av søknadsprosessen
” Mange ville hjelpe oss med søknaden. Vi
fikk midler fra Forskningsrådet til et
forprosjekt, og vi har fått hjelp fra
Osloregionens Brusselkontor. Sintef
Byggforsk og NTNU hjalp oss mye med å
lage søknaden
17
EU-prosjekter som virkemiddel
• Bygge kompetanse hos oss selv og andre
• Positivt omdømme for Omsorgsbygg og Oslo
kommune
• Å nå målet om å bli ledende på utvikling, bygging og
forvaltning av miljøvennlige og energieffektive helseog omsorgsbygg
• Attraktiv arbeidsplass
Kilde: Lene Lad Johansen, OBY
Hvor er mulighetene for offentlig sektor?
•
Som partner i et konsortium i en Research and Innovation Action
(RIA) eller en Innovation Action (IA)
• Problemeier/sluttbruker
•
Som partner i et konsortium i et av instrumentene dedikert til
offentlig sektor
• Før-kommersielle anskaffelser (PCP Cofund Actions)
• Offentlig anskaffelse av innovative løsninger (PPI Cofund
Actions)
•
Delta i prosjekter i EUs partnerskapsaktivititeter
• JPI: Joint Programming Initiatives
• PPP: Public-Public Partnerships
Teknologi for et bedre samfunn
19
Samarbeidet i Joint Programming Initiative
(JPI) Urban Europe
http://jpi-urbaneurope.eu/
Ikkje få panikk – det er hjelp å få!
•
•
Norges forskningsråd kan hjelpe deg med
• Prosjektetableringsstøtte
 finansiering av søknadsarbeidet!
• Råd og veiledning
• Søknadsteknisk / faglig veiledning
• Nettverk, kontakter, partnersøk
• "Mock evaluation" – evaluering av
søknaden før den sendes
• Og mye mer...
Kontaktperson for offentlig sektor:
Carina Hundhammer
Seniorrådgiver, Internasjonal stab
Tlf: 46 95 99 70
Epost: [email protected]
I tillegg: Allier deg med "erfarne fjellfolk"
Teknologi for et bedre samfunn
21
Takk for oppmerksomheten!
•
•
•
•
•
Christina Wår Hanssen
Eu-rådgiver
SINTEF IKT
Tlf.: +47 920 17 103
Epost: [email protected]
Teknologi for et bedre samfunn
22