Kommunens omsorgsansvar vs. vergens rolle, v

Kommunens omsorgsansvar
Representantens/vergens rolle
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
v/ Line Johnsrud
rådgiver
Line Johnsrud, rådgiver, [email protected]
Omsorgsansvaret før bosetting
• Bufetat har omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere
(EMA) under 15 år
• Utlendingsdirektoratet har omsorgsansvaret for EMA 15- 18 år
• Barnevernet har ansvar for å sikre at barn og unge som lever
under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
• Kommunen har ansvar for å tilby rettigheter strekt tilknyttet
omsorgsarbeidet
• Skole
• Helsehjelp
• Andre støttetiltak
Line Johnsrud, rådgiver, [email protected]
Krav til omsorg for barn bosatt i kommune
•
•
•
•
•
•
Regulert i en rekke lover
FNs barnekonvensjon
Lov om barneverntjenester
Lov om sosialtjenester
Opplæringslova
Helselovgivningen
Line Johnsrud, rådgiver, [email protected]
Kommunal organisering og arbeidsformer
• Kommunen bestemmer selv hvilken etat som skal ha
ansvaret for EMA og hvordan arbeidet skal organiseres
• Ansvaret bør forankres i en etat, f.eks. barneverntjenesten,
flyktningkontoret, NAV eller andre med forutsetning for å
hjelpe denne gruppen
• Tverretatlig samarbeid til det beste for barna
• Barnets situasjon og behov må ligge til grunn for hvilke
tiltak kommunen iverksetter
Line Johnsrud, rådgiver, [email protected]
Kommunes bo og omsorgsløsninger for enslige mindreårige
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hybel/leilighet
Kommunal barnevernsinstitusjon
Bofellesskap uten godkjenning som barnevernsinstitusjon
Bofelleskap med godkjenning som fosterhjem
Kommunalt fosterhjem
Slektsplassering med godkjenning som fosterhjem
Slektsplassering uten godkjenning som fosterhjem
Statlig barnevernsinstitusjon
Bosatt uten kommunalt tilrettelagt bo- og omsorgsløsning
Line Johnsrud, rådgiver, [email protected]
Tilbudet i kommunen bør inneholde
• En bo- og omsorgsløsning som gir stabile forhold, er
tilpasset barnets alder og støtter dets utvikling. Barnet skal
kunne forholde seg til trygge voksenpersoner i bomiljøet
• Gode og langsiktige forhold til voksne – også utenfor det
offentlige tjenesteapparatet
• Et skoletilbud som gir barnet mulighet til å fullføre sitt
utdanningsløp
• Gode relasjoner til jevnaldrende
• Mulighet til å kontakte hjemlandet og familien
Line Johnsrud, rådgiver, [email protected]
Tilbud i kommunen bør inneholde forts.
• Fritidsaktiviteter og tilknytning til et lokalmiljø som bidrar til
mening og mestring
• Mulighet til å knytte kontakter med egen etnisk gruppe
• Mulighet til å bli hørt og påvirke sin egen situasjon
• Behov for psykisk helsehjelp
• Oppfølging etter fylte 18 år
Line Johnsrud, rådgiver, [email protected]
Ansvarlig omsorgsperson
• Bør være til stede når barnet trenger det
• Gi nødvendig støtte og veiledning
• Hjelpe barnet til å kunne få realistiske forventninger til hva de
kan greie på kortere og lengre sikt
• Gi nødvendig informasjon som kan gjøre verden mest mulig
oversiktlig og forutsigbar
• Legge forholdene til rette for tilegnelse av ny kunnskap og
utvikling av ferdigheter
• Bidra til at barnet får mestringsopplevelser
Line Johnsrud, rådgiver, [email protected]
Omsorgsarbeidet
• Omsorgspersonene bør ved kommunikasjon med barnet ta i
betraktning barnets kulturelle, etniske og religiøse
bakgrunn
• I omsorgsarbeidet bør de ha fokus på oppdragelsesverdier,
kulturelle normer og praksis fra barnets hjemland og
hvordan dette kan variere fra norske verdier og praksis.
Dette omhandler for eksempel hvilken mat barna spiser,
hvordan de ønsker å gå kledd, hvilken kroppskontakt barna
er vant til og deres forhold til religion
• Språkets betydning
Line Johnsrud, rådgiver, [email protected]
Hvilke oppgaver ligger til vergen når barnet er
bosatt?
• Juridisk erstatter for foreldrene
• Påse at det ytes forsvarlig omsorg
• Påse at den mindreårige får tilstrekkelig helsehjelp,
skoleundervisning, og annen hjelp fra hjelpeapparatet ved
behov
• Søke om utlendingspass eller reisebevis
• Innhente identitetsdokumenter fra ambassaden om nødvendig
• Søke om fornyelse av oppholdstillatelsen
• Forvalte økonomi- herunder søke om barnetrygd og evt.
Barnepensjon
Line Johnsrud, rådgiver, [email protected]
Vergerollen- kontakt med bofelleskapet
• Bofelleskapet bestemmer ikke hvem som skal være verge
• Bofelleskapet utøver omsorgsansvaret
• Jobb for godt samarbeid med bofelleskapet, det er til det
beste for barnet
• Bli enig om hvem som gjør hva, og hvordan du best kan
følge opp ditt barn
• Kontakt med skole, barnevern, utøver av helsehjelp etter
avtale med bofelleskap
• Besøk barnet jevnlig for sikre oppfølging, medvirkning
og rettigheter
Line Johnsrud, rådgiver, [email protected]
Representant/verge vs. omsorgsperson
•
•
•
•
Representanten/vergen har ikke ansvar for den daglige
omsorgen
Representanten/vergen bør være omsorgsfull, men med
klare grenser
Fysisk kontakt og kulturforskjeller
Hva med å gi gaver, eller ta de med på aktiviteter?
Line Johnsrud, rådgiver, [email protected]
Ivaretakelse av barnets rettigheter- hva betyr det?
•
•
•
•
Tale barnets sak- ikke ytre egne meninger
Skaff deg kunnskap om regelverket
Hvis det foreligger en rettighet- hvem har tilsvarende plikt
til å utføre den?
Klag hvis barnets rettigheter ikke blir ivaretatt tilstrekkelig
• Klagen må konkretiseres og begrunnes
• Kontakt Fylkesmannen for veiledning
Line Johnsrud, rådgiver, [email protected]
Tenk over dette før du handler som
representant/verge
• Er jeg formelt oppnevnt?
• Ligger forholdet innenfor oppdraget som representant/verge,
eller skal andre utøve dette?
• Er handlingen i tråd med barnets ønske?
• Hvordan vil min opptreden virke på barnet og andre?
• Har jeg forholdt meg til regelverket?
• Bryter jeg min taushetsplikt ved å gå videre med dette?
• Har jeg tilstrekkelig kunnskap, eller bør jeg henvende meg til
Fylkesmannen for veiledning?
Line Johnsrud, rådgiver, [email protected]