Elevsentrert skoleledelse -fem dimensjoner

Telemark Fylkeskommune 26.10.15
Elevsentrert skoleledelse
De fem dimensjonene og de tre ferdighetene
Viviane Robinson
Omar Mekki, IMTEC
The Big Message
The more leaders focus their relationships, their
work and their learning on the core business of
teaching and learning, the greater their influence
on student outcomes.
Omar Mekki, IMTEC
(Robinson 2011)
Ledelsesutfordring nummer 1
PROFESJONALISERING
TETT PÅ PRAKSIS I KLASSEROMMET
Mai 2014
Omar Mekki, IMTEC
TALIS
Norske lærere har sterk autonomi
i sitt pedagogiske arbeid.
Studien viser at en særlig
utfordring for norsk skole ligger i en
svakt utviklet oppfølgingskultur.
Dette viser seg i sjelden og vag
oppfølging og tilbakemelding til
lærere fra skoleledelse og
skoleeier.
TALIS-undersøkelsen omfatter lærere som underviser på
ungdomstrinnet i 23 land fra hele verden. Den ble gjennomført
høsten 2007 og våren 2008. I Norge omfatter datamaterialet 156
skoler med nærmere 2 500 lærere og 153 skoleledere.
Omar Mekki, Stiftelsen IMTEC
Ikke ferdig utlært på (lærer)skolen
http://www.forskningsradet.no/prognettutdanning/Nyheter/_Ikke_ferdig_utlert_pa_skolen/1253970026011?lang=no
• Våre data underbygger at
det er et gap mellom
kunnskaper og
ferdigheter tilegnet
gjennom utdanningen, og
kunnskapskravene de
ferdigutdannete
kandidatene møter i
arbeidslivet, forteller prof.
Jens-Christian Smeby
(SPS, HiOA)
September 2015
• Mange tenker at
studentene skal være
gryteklare når de går ut
skoleporten, men slik er
det ikke, understreker
han.
• Når vi vet dette, er det
påfallende at man nesten
bare er opptatt av at all
kvalifisering til en jobb
skal skje i utdanningen,
mener Smeby
© Stiftelsen IMTEC
([email protected])
Mai 2014
Omar Mekki, IMTEC
Jan Sivert Ljøsendal, KS
Mai 2014
Omar Mekki, IMTEC
Hva sier OECD?
• I 1989 gav OECD departementet et råd om «å
overveie metoder for å etablere og spre normer
for undervisningspraksis på en bedre måte». I sin
evaluering av NKVS i 2011 kommer OECD med
følgende anbefaling «Develop teaching standards
to guide teacher appraisal and professional
development». I synteserapportene fra
Kunnskapsløftet sier forskerne at «Videre er det
opplagt at vi har lite systematisk kunnskap om
den viktigste ressurs- og prosesskvaliteten i
skolen: Læreren og undervisningen».
Mai 2014
Omar Mekki, IMTEC
Arbeidet som skoleledere
Mai 2014
Omar Mekki, IMTEC
Struktur
Ressurser
Regelsystem
Mål
Arbeidsmetoder
Organisasjon
mm…
Praksis
Holdninger
Normer
Verdier
Usynlig regelsystem
Kollektivt forsvar
Fortellinger, myter
Ritualer
Språk
Helter, helgener
Formell (synlig) del
av organisasjonen
Uformell (usynlig) del
av organisasjonen
Skolan i utveckling
(Groth, 2010)
Omar Mekki, IMTEC
Lederferdigheter
Ledelsesdimensjoner
Anvende
relevant
kunnskap
Mai 2014
Løse
komplekse
problemer
Bygge
tillitsrelasjoner
Høy kvalitet
på
undervisning
og læring
Etablere mål og forventninger
Strategisk bruk av ressurser
Forsikre seg om kvaliteten på undervisningen som gis
Lede lærernes læring og utvikling
Sikre et velordnet og trygt læringsmiljø
Omar Mekki, IMTEC
©Auckland UniServices Ltd, 2013,
IMTEC 2014
”Ledelse bør bedømmes
etter den betydning den
har for elevene, snarere
enn for de voksne”
HVA må ledere gjøre som påvirker elvenes læring?
Ledelsesdimensjoner
FEM DIMENSJONER
Høy kvalitet
på
undervisning
og læring
Etablere mål og forventninger
Strategisk bruk av ressurser
Forsikre seg om kvaliteten på undervisningen som gis
Lede lærernes læring og utvikling
Sikre et velordnet og trygt læringsmiljø
©Auckland UniServices Ltd, 2013,
IMTEC 2014
Hva kan ledere gjøre som påvirker
elevenes læring? – fem dimensjoner
Etablere mål og
forventninger
Bruke ressurser
strategisk
Sikre opplæringens
kvalitet
Lede lærernes læring
og utvikling
Sikre velordnet og
trygt læringsmiljø
Robinson 2014
Effektstørrelser
Til refleksjon
1. Var der noen som overrasket deg
om effekten av de ulike
dimensjonene?
2. Er det sider ved pedagogisk
ledelse som du synes er viktig, og
som ikke er inkludert i de fem
dimensjoner og tre
ferdighetene?
Utfordringene med å utvikle kvaliteten i skolen
«Mål settes på områder av skolevirksomheten der
formålet er å forbedre nåværende praksis. Det
innebærer at gamle rutiner skal avsluttes, nye skal
finnes og implementeres, og alle må lære hvordan
de nye rutinene skal integreres i det daglige
arbeidet.
Samtidig må alt på de øvrige områdene av skolens
virksomhet fortsette å fungere som normalt.»
(Robinson 2014)
1. Etablere mål og forventninger
• Signaliserer relativ viktighet i ”havet” av
viktige elementer
• Setter dem i spill gjennom medskaping
• Virker indirekte ved å fokusere og koordinere
god klasseromspraksis
Hvordan virker det å sette mål?
Nødvendige
betingelser
- Forpliktelse til
mål
- Kapasitet til å nå
mål
- Spesifikke og
utvetydige mål
Virknings”mekanismer”
Målene:
- Tydeliggjør
forskjell mellom
nåsituasjon og
ønsket situasjon
- Motiverer til målrettede handlinger
- Fokuserer oppmerksomhet og
innsats
Virkninger
- Bedre
prestasjoner og
læring
- Følelse av
mening og
prioritering
- Økt opplevelse
av virkning
- Økt glede over
oppgaver
I Robinson, 2014
Refleksjonsspørsmål dimensjon 1
Hvor effektivt arbeider skoleledelsen for at:
• Det er en klar sammenheng mellom skolens
mål og målene som settes av den enkelte
lærer på fag og trinn?
• Lærerne har kunnskap og ferdigheter de
trenger for å nå målene de har ansvaret for?
Refleksjonsspørsmål dimensjon 1
Hvor effektivt arbeider skoleledelsen for at
• Det er enighet om viktigheten av de gjeldende målene
for faget?
• Det er en klar sammenheng mellom skolens mål og
målene som settes av den enkelte lærer på fag og
trinn?
• Lærerne er tydelige på de læringsmålene som de er
ansvarlige for?
• Lærerne føler seg personlig forpliktet til å nå de målene
de har ansvaret for?
• Lærerne har kunnskap og ferdigheter de trenger for å
nå målene de har ansvaret for?
• Lærere har de ressursene de trenger for å nå målene
de har ansvar for?
2. Bruke ressurser strategisk
• Å styre mot prioriterte mål
handler om hvordan ledelsen
disponerer:
•
•
•
•
•
kompetanse
tidsressurser
organiseringsmåter
midler til bla personell læremidler
kompetanseutvikling
Refleksjonsspørsmål dimensjon 2
• Hvor åpen er skoleledelsen for å tenke utover
de tradisjonelle mønstrene i tildeling av tid,
personale og penger? Del eksempler
Refleksjonsspørsmål dimensjon 2
• Hvordan utfordrer skoleledelsen antakelsen om at økt
læringsutbytte krever ekstra ressurser?
• Hvor åpen er skoleledelsen for å tenke utover de
tradisjonelle mønstrene i tildeling av tid, personale og
penger?
• Er nyrekruttering basert på en analyse av hvordan
nåværende personales ytelser og elevenes behov
passer sammen?
• Hvordan vurderes bruken av ressurser opp mot
effekten av opplæringen?
• Har den som er ansvarlig for timeplanen sett på
konsekvensene planen har for tiden elevene får til
arbeid på områder der behovet er størst?
• Begynner hjelp til elever med spesielle behov med at
elevens lærer får hjelp fra ekspert?
3. Sikre opplæringens kvalitet
”The main thing is to keep the main thing the main
thing.
Sonny Donaldson
Forbedring av opplæringen og læringen gjennom
lederes involvering i koordinering og evaluering
•
•
•
•
Koordinere læreplanarbeidet
Klasseromsobservasjoner
Delta i pedagogiske diskusjoner
”Overvåke” elevresultater
3. Sikre opplæringens kvalitet
”The main thing is to keep the main thing the
main thing”
Sonny Donaldson
• Hovedsaken er læring
• Forbedring av opplæringen og læringen
gjennom lederes involvering i koordinering og
evaluering
Refleksjonsspørsmål dimensjon 3
• Hvor effektivt er lederteamet vårt i å
undersøke våre egne antakelser om det vi
observerer og de konklusjoner vi trekker på
grunnlag av det?
)
Refleksjonsspørsmål dimensjon 3
• I hvilken grad er opplæringen i fag X koordinert innen og
mellom trinn?
• I hvilken grad svarer opplæringen i fag x til det vi har som
felles rammeverk for undervisningen?
• Har lærere og ledere felles oppfatning av effektiv
undervisning og læring?
• Hvor mye av vurderingene våre måler det lærerne mener er
virkelig viktig?
• Hvor mye data samler vi som vi ikke bruker? Kan disse
dataene brukes produktivt?
• Hva er hindringene lærerne erfarer når de prøver å bruke
resultatdata til å forbedre opplæringen? Hva gjør lederne
for å gjør barrierene mindre?
• Hvor effektivt er lederteamet vårt i å undersøke våre egne
antakelser om det vi observerer og de konklusjoner vi
trekker på grunnlag av det?
)
4. Lede lærernes læring og utvikling
• Avhenger sterkt av de tre lederferdighetene i
elevsentrert ledelse: anvende relevant
kunnskap, løse komplekse problemer, bygge
tillitsrelasjoner
• Vil si å fremme og ta del i den profesjonelle
læringen og utviklingen hos lærerne
• Vil si å diskutere læring og kunne gi råd til
lærerne – både i formelle og uformelle
settinger
Refleksjonsspørsmål dimensjon 4
• Er skolens planlegging av profesjonell læring
satt i sammenheng med elevenes behov?
• I hvilken grad er lærernes individuelle læring
og utviklingsplaner relatert til elevenes
behov?
)
Refleksjonsspørsmål dimensjon 4
• I hvilken grad er forskningen på effektive
læringsfellesskap brukt i det utviklingsarbeidet dere
gjør?
• I hvilken grad er læringsarbeidet hos lærerne fokusert
på å forstå sammenhengene mellom det som er
undervist og det elevene har lært?
• Er skolens planlegging av profesjonell læring satt i
sammenheng med elevenes behov?
• I hvilken grad er lærernes individuelle læring og
utviklingsplaner relatert til elevenes behov?
• Hvor effektiv er skolen i å identifisere lærere med
ekspertisen som trenges til å hjelpe andre lærere?
• Er virkningen på elevenes læring noe skolen bruker for
å evaluere effekten av utviklingsarbeid?
)
5. Sikre strukturert og trygt miljø
• Ift dine handlinger som leder, er det denne
dimensjonen som kommer først
• Allikevel er de øvrige dimensjonene grunnlaget
for å jobbe godt med denne
• Også her er det elevenes læring som bør være
den førende retningsgiveren
Hensikten med denne dimensjonen er å skape et
miljø som befordrer elevenes engasjement i egen
læring (atferdsmessig, emosjonelt og kognitivt)
Refleksjonsspørsmål dimensjon 5
• Spørres elevene reglemessig om holdningene
de har til skolen og læring?
• Hvor grundige er dere i å bruke resultatene fra
slike spørringer til forbedring?
Refleksjonsspørsmål dimensjon 5
• Spørres elevene reglemessig om holdningene de har til
skolen og læring?
• Hvor grundige er dere i å bruke resultatene fra slike
spørringer til forbedring?
• Hvordan er håndteringen av elevene lenket til bredere
sosiale verdier om et velfungerende samfunn?
• Hvor godt støtter ledelsen lærerne i å bruke
nærsamfunnet i sin opplæring?
• I hvilken grad er foreldreinvolvering fokusert mot å øke
foreldrenes involvering i læringsarbeidet?
• I hvilken utstrekning koordinerer og overvåker
skoleledelsen effektiviteten i forsøket på å involvere
foreldrene?
Elevsentrert skoleledelse
De tre kompetansene
Omar Mekki, IMTEC
The Ruler for Evaluating Leadership
We should judge
leadership primarily
by impact on students
rather than on adults
(Robinson 2011)
Mai 2014
Omar Mekki, IMTEC
©Auckland UniServices Ltd, 2013.
Tre ferdigheter i
elevsentrert ledelse
Forskningsspørsmålet til VR:
”Hvilke ferdigheter trenger ledere for å
bruke de fem dimensjonene i elevsentrert
ledelse i sin egen jobb”?
Omar Mekki, IMTEC
Hvordan kan ledere arbeide for å påvirke
elevens læring positivt?
Bygge
tillitsrelasjoner
Elevsentrert
ledelse
Anvende
relevant
kunnskap
Løse
komplekse
problemer
Omar Mekki, IMTEC
Å anvende relevant
kunnskap
Omar Mekki, IMTEC
«Lederen må forstå kunnskapen som er grunnleggende
for at lærere skal kunne undervise på en god måte, det
vil si generell pedagogisk kunnskap, kunnskap om
fagstoff og kunnskap om de som skal lære. Uten slik
kunnskap vil det være umulig for skoleledere å utføre
essensielt og viktig skoleforbedringsarbeid, slik som å
veilede lærerne om undervisning og å støtte dem i
profesjonsutvikling».
Omar Mekki, IMTEC
(Robinson 2014, s. 31)
Å anvende relevant kunnskap –
Hvor mye må skoleleder kunne?
Nok til å:
• Gjenkjenne problematisk praksis
• Undersøke mulige skolebaserte årsaker
• Bruke forskning og skolens egne erfaringer for
å finne mulige løsninger
• Bruke den kunnskapen til å sette i verk lokale
tiltak
Omar Mekki, IMTEC
Et eksempel
Mål:
Nødvendig
endring av
undervisningen:
Nødvendige
lederhandlinger for å
støtte endring av
undervisningen:
Å forbedre
læringsutbytte
i matematikk
på alle trinn
Etablere mer
elevaktiv
undervisning i
faget
?
Omar Mekki, IMTEC
©Auckland UniServices Ltd, 2013.
Problemløsing
Omar Mekki, IMTEC
Hva er et problem?
Et problem er et sett av løsningsvilkår pluss
et felles opplevd behov for at problemet skal
løses.
Nickles, T. (1981).
What is a problem that we might solve it?
Synthese, 47(1), 85-118.
Omar Mekki, IMTEC
• Tower Hamlets og
Hackney hadde de
dårligste
skoleresultatene i
England I 2002
• I 2012 skårer skoler i
både Tower Hamlets og
Hackney høyere enn
gjennomsnittet i England
Tower Hamlets and Hackney
The dream:
Poverty is no excuse
for failure
Mai 2014
Omar Mekki, IMTEC
Test scores for 16 year-olds
GCSE 5+ grades A*-C with EN & MA
65
60
% students proficient
55
50
England
London
45
Hackney
40
Tower Hamlets
35
30
25
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kompleks problemløsning
• Vilkårene for
løsningen av
problemet må
identifiseres,
tilpasses og sees i
sammenheng for å få
til en omforent
løsning
Omar Mekki, IMTEC
Identifisere
vilkårene for en
løsning
Målet
Tilpasning og
sammenheng
Omforent løsning
©Auckland UniServices Ltd, 2013.
Identifisere mulige løsningsvilkår
Personale får opplæring i bruk av elevaktive metoder
Vi har mer assistenthjelp i matematikktimene
Personalt har satt av tid til erfaringsdeling
Hvert hovedtrinn har en mentor med spesialkompetanse på
området
Andre satsningsområder tones ned i denne perioden
Foreldrene følger bedre opp hjemmearbeidet
Omar Mekki, IMTEC
Fallgruver i håndtering av problemer
Viker unna konfliktfylte samtaler –
problemløsning burde være en kilde til
forbedring
Unngår å konfrontere lobbyvirksomhet
“Quick fix” mentalitet – utilstrekkelig
kartlegging av problemet og den effekten en
lettvint løsning kan gi
Omar Mekki, IMTEC
©Auckland UniServices Ltd, 2013.
Rektors problemløsing
En sammenligning mellom “ekspert”-rektorer og “normalt
gode” rektorer
”Ekspert” - rektorer
er mer tilbøyelige til…
Normalt gode rektorer
er mer tilbøyelige til…
1. Nøye planlegge en
samarbeidende
problemløsningsprosess
Legge mindre arbeid i å planlegge
prosessen
2. Åpent gi uttrykk for egne
synspunkt uten å stenge ute eller
holde tilbake andres synspunkter
Ikke dele egne synspunkt eller dele
dem på en kontrollerende måte
3. Lede møteprosesser på en
åpen måte, f.eks. ved å
oppsummere og trekke sammen
personalets synspunkter
Være mindre aktiv i møteledelse
4. I liten grad kjenne og uttrykke
egne følelser og frustrasjon
Kjenne på uuttalte negative følelser
og frustrasjon
Omar Mekki, IMTEC
Robinson (2014, fig 2.3, s. 39)n
Refleksjonsoppgave
Vurder dine egne ferdigheter opp mot beskrivelsene
av problemformulering og problemløsning.
a. Sett et kryss påstandene som passer best for deg selv som
leder (”ekspert” eller ”normalt god”).
b. Ring inn en spesielt sterk side ved deg som leder som
problemløser? Hva gjør du for å få dette godt til?
c. Ring inn en et område der du har et forbedringsområde
som problemløser. Hva kan du gjøre for å styrke dette
området?
d. Del dine refleksjoner med en i gruppen din.
Omar Mekki, IMTEC
Relasjonell tillit
Omar Mekki, IMTEC
Hva er relasjonell tillit?
• På vår skole er det tillatt å diskutere følelser,
bekymringer og frustrasjoner med rektor
• Jeg har tillit til det min rektor sier
• Min rektor legger vekt på personlig trivsel blant de
ansatte
• Min rektor er en effektiv leder som sørger for at
ting fungerer greit
• Min rektor setter elevenes behov foran sine egne
personlige og politiske interesser
• Min rektor respekterer meg som ansatt
Omar Mekki, IMTEC
Fire avgjørende faktorer for tillit
• Respekt
• Personlig omsorg
• Kompetanse
• Integritet
Mai 2014
Omar Mekki, IMTEC
Betydningen av tillit
Omar Mekki, IMTEC
Ledelse med vekt på lærernes yrkesutøvelse
Omar Mekki, IMTEC
”Kontrollfeilen”
Omar Mekki, IMTEC
”Relasjonsfeilen”
Omar Mekki, IMTEC
Ledelse med vekt på lærernes yrkesutøvelse
Hvordan balanserer dere dette delte fokuset på din skole?
Omar Mekki, IMTEC
Refleksjonsoppgave
På en skala fra 1 – 10 hvor dyktig er du
på relasjonell ledelse ? Hva er to ting
du er god på, og en ting du kan
forbedre?
Omar Mekki, IMTEC
Hva er relasjonell tillit?
• På vår skole er det tillatt å diskutere følelser,
bekymringer og frustrasjoner med rektor
• Jeg har tillit til det min rektor sier
• Min rektor legger vekt på personlig trivsel blant de
ansatte
• Min rektor er en effektiv leder som sørger for at
ting fungerer greit
• Min rektor setter elevenes behov foran sine egne
personlige og politiske interesser
• Min rektor respekterer meg som ansatt?
Omar Mekki, IMTEC
Åpen for læring og lukket for
læringssamtaler
Omar Mekki, IMTEC
Mai 2014
Omar Mekki, IMTEC
(Robinson 2014, s. 43)
Åpen for læringsamtale
”Da jeg kom inn i klasserommet ditt her om
dagen fikk jeg, med bakgrunn i nivået på bøkene
som ble brukt, inntrykk av at mange av elevene
dine ligger langt bak der jeg ville forvente at de
skulle være. Så jeg tenkte jeg ville fortelle deg
det og sjekke det mot din forståelse av deres
nåværende og forventede nivåer”
(Robinson 2014, s. 46)
Mai 2014
Omar Mekki, IMTEC
Åpen for læringssamtale
1. Beskriv synspunktet ditt uten å anta at
det er sannheten.
2. Beskriv hva synspunktet ditt er basert på
3. Inviter den andre personen til å komme
med sitt synspunkt
Omar Mekki, IMTEC
Åpen for læringssamtale (forts.)
4. Omformuler den andres synspunkt og sjekk
om du har forstått det riktig
5. Legg merke til og sjekk viktige antakelser
6. Etabler et felles grunnlag
7. Lag en plan for å få til det dere begge ønsker
Robinson (2014, fig 2.5, s. 47 - 48)n
Omar Mekki, IMTEC
Lederferdigheter
Ledelsesdimensjoner
Anvende
relevant
kunnskap
Løse
komplekse
problemer
Bygge
tillitsrelasjoner
Høy kvalitet på
undervisning
og læring
Etablere mål og forventninger
Strategisk bruk av ressurser
Forsikre seg om kvaliteten på undervisningen som gis
Lede lærernes læring og utvikling
Sikre et velordnet og trygt læringsmiljø
Omar Mekki, IMTEC
©Auckland UniServices Ltd, 2013,
IMTEC 2014
Arbeidsoppgave i egen ledergruppe
etter egenvurdering
1. Hvordan arbeider ledergruppen på din skole i
tråd med prinsippene i elevsentrert ledelse?
2. Hva er dere gode på, og hvor har dere et
forbedringspotensial?
3. Hvilke hindringer ser dere i arbeidet med å få
til mer elevsentrert ledelse?
4. Hvordan kan dere overkomme disse
hindringene?
Omar Mekki, IMTEC
“The main thing is to keep the main
thing the main thing.”
Source: Sonny Donaldson,
superintendent of
Aldine school district in Texas
(Sklra, Scheurich & Johnson, 2000)
Omar Mekki, IMTEC