NSF 25.03.2015 USH Østfold EØ ferdig

Hva skjer?
Utviklingssenter
for sykehjem i
Østfold
v/FoU-leder Elisabeth Østensvik
Satsningsområder 2015
(noen)
• Personsentrert omsorg
Implementering av VIPS praksismodell og livsfortellinger
• Dokumentasjon av helsehjelp – E-læring
• Omsorg for døende og deres pårørende
Liverpool Care Pathway (LCP)
• Pasientsikkerhetsprogrammet
Forebygging av fall
Ledelse av pasientsikkerhet
• ALERT og H-HLR i kommunehelsetjenesten
• Demensomsorgens ABC
Implementering av VIPS praksismodell og livsfortellinger
Bakgrunn
• VIPS – Rammeverket (Dawn Brooker, 2007) er en oppsummering av alle
sidene ved personsentrert omsorg basert på teorien til Tom Kitwood (1997)
• Demensomsorgens VIPS er en modell for å implementere og opprettholde
personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger og hjemmetjenester.
• VIPS praksismodell - en del av et nasjonalt utviklingsprogram for
miljøbehandling i demensomsorgen i regi av Nasjonal
kompetansetjeneste for Aldring og helse
• Resultater fra et pilotprosjekt -inkludert studenter -ved to avdelinger på et
sykehjem i Fredrikstad i 2013/2014- et samarbeidsprosjekt med
Høgskolen i Østfold
• Røsvik,J. Development, evaluation and the effects of the VIPS practice model for the person-centred care of
patients with dementia. An intervention study in Norwegian nursing homes. 2014
3
VIPS – praksismodell
V–
Verdi: alle mennesker har samme verdi,
uavhengig av alder og kognitiv funksjon
I–
Omsorgen er Individuelt tilrettelagt
(Er omsorgen tilrettelagt ut fra personens spesielle historie og personlighet, fysisk og
psykisk helsetilstand og sosiale ressurser?)
P–
Ta Perspektivet til personen med demens –
hva opplever han egentlig
(Tar vi hensyn til hans opplevelse av verden?)
S–
Støttende sosialt miljø (fellesskap er viktig i alle menneskers liv)
Fagmøtet i VIPS – praksismodell
• Fagmøtet er et fast møte med fast struktur hvor de som jobber i avdelingen
har faste roller.
• Ressursperson (RP) leder møtet
• Primærkontakt (PK) redegjør for situasjonen / pasientens perspektiv
• Vurdering av situasjonen ved hjelp av indikatorene i VIPS
• Drøfting av tiltak
• Oppsummering – bli enige om et eller flere tiltak.
• Dokumentasjon og dato for evaluering.
• 1 gang pr uke
Implementering av VIPS praksismodell og livsfortellinger
• Alle 25 sykehjemsavdelinger i etat omsorgssentre i Fredrikstad kommune
skal innføre VIPS- praksismodell for personsentrert omsorg.
2 dagers kurs i regi av Aldring og
Helse for opplæring/sertifisering
- Februar 2015
- Prosjektleder 50 % april 2015
Kursholdere
- Statuskartlegging før oppstart
1-2 dagers kurs for
25
ressurspersoner
3 timers kurs for
alle ansatte
ca 1000 personer
- Opplæring høsten 2015
- Fagmøter innføres
- Evaluering etter intervensjon
6
Satsningsområder 2015
(noen)
• Personsentrert omsorg
Implementering av VIPS praksismodell og livsfortellinger
• Dokumentasjon av helsehjelp – E-læring
• Omsorg for døende og deres pårørende
Liverpool Care Pathway (LCP)
• Pasientsikkerhetsprogrammet
Forebygging av fall
Ledelse av pasientsikkerhet
• ALERT og H-HLR i kommunehelsetjenesten
• Demensomsorgens ABC
E-læring – dokumentasjon
helsehjelp
• Samarbeidsprosjekt Sarpsborg, Fredrikstad Høgskolen i Østfold – 2 årig
• Januar 2014- desember 2015
Målgruppe for kurset:
• sykepleier og vernepleierstudenter
• ansatte i kommunehelsetjenesten
Satsningsområder 2015
(noen)
• Personsentrert omsorg
Implementering av VIPS praksismodell og livsfortellinger
• Dokumentasjon av helsehjelp – E-læring
• Omsorg for døende og deres pårørende
Liverpool Care Pathway (LCP)
• Pasientsikkerhetsprogrammet
Forebygging av fall
Ledelse av pasientsikkerhet
• ALERT og H-HLR i kommunehelsetjenesten
• Demensomsorgens ABC
Omsorg for døende og deres
pårørende (Liverpool Care Pathway- LCP)
• Pådriver for bruk LCP i
kommunehelsetjenesten
• Bistår med opplæring og
veiledning
• Arrangerer fagdager i Østfold
Prosjektleder Elisabeth Bjørnstad Karlsen 20 %
LCP - Fagdager 2015
•
•
•
Fagdag 6. mai -15
Fagdag i september – 15
Søkt midler om videreføring i 2016
Satsningsområder 2015
(noen)
• Personsentrert omsorg
Implementering av VIPS praksismodell og livsfortellinger
• Dokumentasjon av helsehjelp – E-læring
• Omsorg for døende og deres pårørende
Liverpool Care Pathway (LCP)
• Pasientsikkerhetsprogrammet
Forebygging av fall
Ledelse av pasientsikkerhet
• ALERT og H-HLR i kommunehelsetjenesten
• Demensomsorgens ABC
Forebygging av fall Læringsnettverk 2014-2015
Læringsnettverk – en metode for å
spre forbedringsarbeid
MÅL: forbedret praksis
Samling 1
• Opplæring
• Ledelsesforankring
• Utforme plan
Tiltak i
praksis
Måle
veiledning
Samling 2
•
•
•
•
Oppdatering
Målsetting
Fremdrift
Presentasjon
Tiltak i
praksis
Måle
veiledning
Varighet ca 9 måneder
Samling 3
• Måloppnåelse,
• Presentasjon
• Videre planer
Riktig
legemiddelbruk i
sykehjem
Samling 14 april
– ett år etter
avsluttet
læringsnettverk
(14 kommuner)
18
Satsningsområder 2015
(noen)
• Personsentrert omsorg
Implementering av VIPS praksismodell og livsfortellinger
• Dokumentasjon av helsehjelp – E-læring
• Omsorg for døende og deres pårørende
Liverpool Care Pathway (LCP)
• Pasientsikkerhetsprogrammet
Forebygging av fall
Ledelse av pasientsikkerhet
• ALERT og H-HLR i kommunehelsetjenesten
• Demensomsorgens ABC
ALERT i kommunehelsetjenesten
• Pilotprosjekt 2012 – 2013 med tilpasning av
innholdet til kommunehelsetjenesten
• Kompetanseheving i observasjons og
vurderingskompetanse
• Verktøy for vurdering av pasienten (MEWS) og for
kommunikasjon (ISBAR)
• Opplæring av instruktører til å gjennomføre
kursene (37 instruktører totalt)
• Hovedsatsning på instruktører
helsehusene og KAD senger
• Behov for grunnleggende kompetanseheving i
alle ledd i kommunehelsetjenesten
ALERT og H-HLR i Østfold - 2015
Utviklingssenter for
sykehjem og Sykehuset
Østfold
20 % stilling
ALERT
Helsehuset i
Fredrikstad
ALERT og
HLR ansvarlig
Helsehuset i
Sarpsborg
ALERT og
HLR ansvarlig
20 % stilling
HLR
Helsehuset i
Halden
ALERT og
HLR ansvarlig
Helsehuset i
Moss
ALERT og
HLR ansvarlig
Helsehuset i
Askim
ALERT og
HLR ansvarlig
Helsehusene v/ALERT og H-HLR instruktørene skal tilby kurs i sitt helsehusdistrikt
H-HLR
• H-HLR – et kvalitetssikret hjerte-lunge
redningskurs for helsepersonell fra
Norsk Resuscitasjonsråd
• Opplæring av 4 instruktører ved hvert
helsehus
• Skal tilby H-HLR kurs til kommuner i
sitt helsehusdistrikt.
Sykehuset Østfold
• Fagdag for ALERT instruktører 10. juni
• Fagdag for HLR instruktører 11. juni
23
Satsningsområder 2015
(noen)
• Personsentrert omsorg
Implementering av VIPS praksismodell og livsfortellinger
• Dokumentasjon av helsehjelp – E-læring
• Omsorg for døende og deres pårørende
Liverpool Care Pathway (LCP)
• Pasientsikkerhetsprogrammet
Forebygging av fall
Ledelse av pasientsikkerhet
• ALERT og H-HLR i kommunehelsetjenesten
• Demensomsorgens ABC
Demensomsorgens ABC
Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern
tverrfaglig opplæring i studiegrupper
2 årig kompetanseheving
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Kjersti Langli – Jørgensen i 20 %
Demensomsorgens ABC i Østfold
• USH har ansvar for å planlegge og gjennomføre oppstartsseminarer og
fagseminarer for deltakerne i Demensomsorgens ABC i fylket.
• Hver deltakende kommune har en kontaktperson som teknisk tilrettelegger for
seminarene.
• 15 av 18 av Østfolds kommuner har deltatt i Demensomsorgens ABC
• Totalt 658 ulike personer som ved utgangen av 2014 har gjennomført 1028
permer i studiegrupper og 990 permer er fullført med studiebevis.
• 96,3 % fullfører.
• 4 fagseminarer vår 2015
• 4 fagseminarer høsten 2015
[email protected]
Samarbeidsprosjekt med
Høgskolen i Østfold 2013-2014
Bruddstatistikk Sykehuset Østfold
Aremark
Askim
31
Eidsberg
23
Fredrikstad
91
Hobøl
10
Hvaler
6
Marker
8
Moss
75
Rakkestad
18
Rygge
29
Råde
16
Skiptvet
124
6
Spydeberg
12
Trøgstad
18
Våler
SUMMER
Hofte – og lårbensbrudd
174
Halden
Sarpsborg
2013
5
2014
8
654