2015 Fagdag store behov

Hvem kan være lærekandidat?
Muligheter kontra utfordringer og
begrensninger for bruk av ordningen.
Fagdag om opplæring av elever
med store tilretteleggingsbehov 11.
mars 2015 Steinkjer vgs
Kvalifisering til arbeid
• Skolen skal kvalifisere sine elever
til videre utdanning, opplæring i
bedrift eller arbeid
• Bedrifter er villige til å ta i mot
lærekandidater
• Hvor er da begrensningene?
Registrering – utarbeiding av IOP for
elever med store tilretteleggingsbehov
• Arbeidslivstrening
• Hverdagslivstrening
• Hvordan vurderes dette?
Søknad om lærekandidat
• Søknad 1. februar med informasjon/
sakkyndig uttalelse fra PPT
• Utvidet ungdomsrett?
• Vurdering av søkere – formidlingsarbeid
Lærekandidater
• § 4-1
«Lærekandidat er etter denne lova
den som har skrive ein
opplæringskontrakt med sikte på ei
mindre omfattande prøve enn fageller sveineprøve»
.
• Det stilles ikke formelle krav i lov eller
forskrift for å kunne tegne
opplæringskontrakt som lærekandidat.
• Opplæringslova § 1-3 slår også fast at
opplæringa skal ”tilpassast evnene og
føresetnadene hjå den enkelte eleven,
lærlingen og lærekandidaten..”
• Lærekandidatordninga innebærer at
kandidaten får en plan som skal være
tilpassa hans eller hennes behov med
muligheter for måloppnåelse og dermed
oppfylles kravet i Opplæringsloven §1-3.
• Opplæringskontrakten er i praksis en
avtale om tilpassa opplæring, og den
individuelle lærekandidatplanen er
lærekandidatens ordinære opplæring.
•
Hvem er lærekandidaten?
En svært uensartet gruppe ungdommer med ulike
utfordringer
– Noen har målsetting om grunnkompetanse helt fra
U -skolen
– Et ønske om å jobbe praktisk; utfordringer med
teori
– Dårlige skoleerfaringer fra grunnskolen/sliter med
motivasjon
– Ulike lærevansker, ulike diagnoser
– Psykososiale/emosjonelle vansker
Planlagt grunnkompetanse
• Planlagt grunnkompetanse i skolen
gjennom spesialundervisning
(sakkyndig vurdering, enkeltvedtak
og IOP)
• Innebærer avvik fra samla
kompetansemål i ett eller flere fag
Ikke planlagt grunnkompetanse
• Ikke god nok
tilrettelegging?
• For høy målsetting
• Manglende oppmøte
og innsats
• Sykdom
• Annet
Mestring
• Fokus på
mestringsområder – det
gir motivasjon
Tilpassa mål
• Tilpasning ut i fra muligheter
• Viktig med utprøving ev
arbeidsevnevurdering
• Tydelig på elevens behov i møte med
NAV
• Oppnå så høy kompetanse som mulig
• Bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet
Holdningsarbeid
• Verdighet i møte med søker
• Kunnskap om elevmassen i vgs
• Viser til de ulike samarbeidsavtaler
som omtales senere i dag
Malins overgang – fokus på
yrkeslivet
NAKU nasjonalt kompetansemiljø om
utviklingshemming:
• Fokus på ressurser
• Målrettet opplegg
• Praksis i bedrift
Aktuelle søkere ntfk
• Skoleåret 14-15 planlagt
grunnkompetanse:
Ca 160 (vg1, vg2 og vg3)
• Ca halvparten er aktuelle
lærekandidatsøkere
I tillegg:
• Ikke planlagt grunnkompetanse
• Via OT og NAV
Samarbeidspartnere
• Ungdommen, foreldre/foresatte
• Skoler og PPT
• Opplæringskontor/bedrifter/ntfk
• NAV
• Ev ansvarsgruppe
• Andre
Tidlig planlegging
Hvordan forberede
lærekandidatløpet i skolen?
Det gjøres mye godt arbeid i dag!
Muligheter versus hindringer.
Tidlig kontakt med og praksis i bedrift
(PTF) gir en god formidlingsprosess.
Stortingsmelding 20 (12-13)
På rett vei
• Økt fleksibilitet
• Bla Veileder til § 8-2 om
organisering
• Alternative løp (kan innebære bla
mer praksis underveis i skoleløpet)
• Vi er på rett vei!