586-538 - Elverumskolen

Profetene
i Det gamle testamente.
Profetene i Det gamle testamente.
900 – 500 f. Kr.
Ordet profet kommer fra det hebraiske og arabiske
ordet Nabi, som betyr utroper.
Mente at Gud hadde vist seg og talt for dem, og at
de derfor hadde et viktig budskap de skulle
formidle.
Har en viktig funksjon, fordi de er lydige mot Gud og
taler til folket om Guds vilje.
«Så sier Herren.»
Et budskap til sin egen tid, der de ønsket å påvirke
samfunnet rundt seg.
Viktige rådgivere, spesielt i tider med uro og krig.
Bragte håp i vanskelige situasjoner.
Kritiserte både avgudsdyrking og urettferdighet i
samfunnet.
Folket ønsket ikke alltid å høre på dem, og de ble
ofte forfulgt.
Snakket ofte i bilder og gåter, slik at tilhørerne måtte
tenke over hva det de sa betydde.
Noen lærte seg profetenes ord utenat, fortalte dem
videre, og skrev de senere ned.
Skriftprofetene: De som har fått egne tekster i
Bibelen.
Profetenes budskap i fire punkter:
En protest mot urettferdighet og undertrykkelse.
En dom over både lederne og folket, fordi de ikke
tok pakten med Gud på alvor.
En advarsel om kommende ulykker.
Et håp for framtiden.
16 profetbøker – to grupper:
De 16 profetbøkene i Det gamle testamente er delt i
to grupper, etter lengden på bøkene:
De fire store: Jesaja, Jeremia, Daniel og Esekiel.
De tolv små: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona,
Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarja
og Malaki.
Profetene i tre religioner.
Tanken om at Gud har sendt profetene til menneskene
er viktig i både kristendommen, jødedommen og islam:
Kristendommen: Profetene i Det gamle testamente var
viktige sendebud fra Gud før Jesus. Jesus er noe mer
enn en profet, han er Messias – verdens frelser.
Jødedommen: Moses er den største profeten som har
levd. «Aldri mer stod det frem en profet som Moses».
Islam: Muhammad er den siste og største profeten. «Det
er ingen gud utenom Gud, og Muhammad er Hans
profet».
Det gamle Israel 900 – 500 f.Kr.
 900 tallet – 500 tallet f.Kr var en dramatisk periode i
det gamle Israels historie.
 David og Salomos store rike ble delt i to etter Kong
Salomos død i 922:
 Israel i nord
Juda i Sør.
Midtøsten består av landene omkring den østlige del av
Middelhavet og østover, samt landene ved Persiabukta. Det er ikke
helt klart definert hvilke land som tilhører regionen. Midtøsten ligger
i sydvestre del av Asia og i nordøstre del av Afrika.
KARTOPPGAVE.
• Se på kartet til høyre,
og plasser viktige
stedsnavn inn på
kartet du har fått
utdelt.
Israel i dag:
Katastrofen kom
721: Israels undergang.
Hovedstaden Samaria blir erobret av assyrerkongen
Sargon (se kartet på neste lysbilde).
Israel blir en del av det store assyrerrike.
Katastrofen gjør profetene berømte.
I fortvilelsen kommer Jeremia med håp, et håp om
en ny pakt.
Fangenskapet i Babylon.
586-538.
Jerusalem blir erobret av babylonerkongen
Nebukadnesar.
Templet blir lagt i grus.
Lederne, prestene og en del av folket i Juda blir
tvangsflyttet til Babylon, hvor de blir til fattige og
redde krigsfanger.
LAG DIN EGEN TIDSLINJE:
Lag en tidslinje i boka di der du
plasserer følgende årstall og
tilhørende hendelser:
- 1000-960
- 960 – 922
- 922
- 721
- 586
- 586-538
- 520-515
Dette skjer i de ulike årstallene:
 1000-960: Kong David erobrer Jerusalem og gjør Israel til en stormakt.
 960 – 922: Kong Salomo sørger for å bygge et stort tempel i
Jerusalem og blir berømt for sin rikdom og visdom.
 922: Riket blir delt i to: Israel i nord og Juda i sør.
 721: Nordriket Israels undergang. Hovedstaden Samaria blir erobret
av assyrerkongen Sargon, og Israel blir en del av det store
assyrerriket.
 586: Judas undergang. Jerusalem blir erobret av babylonerkongen
Nebukadnesar, og templet blir lagt i grus. Lederne, prestene og en
del av folket i Juda blir tvangsflyttet til Babylon.
 586-538: Jødenes eksil (landsforvisning) i Babylon.
 520-515: Templet i Jerusalem blir bygd opp igjen.
Domsprofetene.
Protesterte kraftig mot det urettferdige klasseskillet
mellom rik og fattig i Midtøsten på 700-tallet f.Kr.
Domsprofetene forkynte Guds dom over disse
forholdene, men de forkynte også håp og glede.
Deres rop om rettferdighet er en viktig grunn til at disse
profetene har betydd mye for undertrykte mennesker
helt opp til vår egen tid.
Jeremia
Profet i Juda i de dramatiske årene frem til Judas
undergang i 586.
 Tåreprofeten: Han var glad i folket sitt og gråt da han
talte til dem.
Forkynte dom og straff over de som ikke ville følge Guds
lover.
De som utnyttet de svake og fattige til sin egen
fordel.
De som brøt pakten og dyrket andre guder enn Gud.
Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,
ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres Herre.
Jer 31, 31-32.
BIBELOPPGAVE:
Les Jer 1, 4 – 10 og Jer 1, 11-19.
- Hva handler de to tekstene om ?
- Hvordan ble profetene til profeter?
- Hva sa Gud at Jeremia skulle advare sitt
folk mot?
- Hvordan reagerte Jeremia på det
ansvaret/den oppgaven han fikk av Gud?
Jesaja
Den lengste av alle profetbøkene, og har hele 66
kapitler.
Ikke en enhetlig bok, og inneholder ulike
profetbudskap fra minst tre ulike profeter.
Den andre Jesaja = trøsteprofeten: Et budskap med
noen glimt av håp. Syner om at Gud vil være trofast
mot folket om de vender seg til Han igjen.
Inneholder en profeti om at Jesus skal bli født.
Trøst, trøst mitt folk,
sier deres Gud.
Tal til Jerusalems hjerte
og rop til henne
For et barn er oss født,
at hennes strid er fullført.
en sønn er oss gitt.
Jes 40, 1-2
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet
Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.
Jes 9,6
BIBELOPPGAVE:
- Hvordan forkortets Jesaja i Bibelen?
- Hvor mange kapitler har Jesaja?
- Hva handler Jesaja kapittel 11 vers
11 til 16 om?
- Hvordan kan man forkorte
referanse til den teksten du akkurat
leste?
Fasit til bibeloppgavene:
• Jesaja forkortets Jes.
• Jesaja har 66 kapitler.
• Jesaja kapittel 11 vers 11 til 16 handler om da det bortførte
Israelsfolket skal vende tilbake og ta tilbake sitt land.
• Referansen forkortets Jes 11, 11-16.
PRØVE 06.03.15
• KAPITTEL 6: BIBELEN. Side 122 – 145.
• KAPITTEL 7: PROFETENE I DET GAMLE TESTAMENTET. Side 146 – 165.