Omsorg for hverandre

Omsorg fra Gud – Omsorg for hverandre
Årsmelding Lenvik menighet
Vedtatt i LKF 31.08.15
________________________________
Kirkeverge Eli Blomseth Helgesen
________________________________
Menighetsrådsleder Aslaug Bønå
Innhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Innledning
Visjon
Kirkelig års statistikk Lenvik
menighet
Regnskap
Stab/ansatte, råd, utvalg, styrer,
org.kart, frivillige
Strategisk utvalg
Saker behandlet 2013 i MR, AU,
KAU
Organisasjonskart
Komitè arbeid
Styrer
Agenda 1
Frivillige hender
Samarbeid med Lenvik kommune
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Møte med tros- og
livssynssamfunn
Kirkegårdsdrift
Kirkebygg
Menighetsaktiviteter
Trosopplæring
NT 60 og MILK
Gudstjenesteliv
Diakoni
Kongoprosjektet
Misjonsprosjekt og misjonsaksjon
Kirkemusikk og kultur
Styrer knyttet til Lenvik menighet
Hjemmeside og menighetsblad
Veien videre 2015
Innledning
• 2014 har vært et år med flere utskiftninger i arbeidsstokken i Lenvik
kirkelige fellesråd.
• Fortsatt høy kostnadskontroll.
• Fortsatt høyt aktivitetsnivå i stab og menighet.
• Ny visjon er innarbeidet.
• Oppfølging av strategi og handlingsplaner.
• Idèen om komitèer/grupper av frivillige i stedet for utvalg er utprøvd.
• Noe vedlikehold på bygg.
Visjon
• Omsorg fra Gud –
Omsorg for hverandre er
Lenvik menighets visjon.
• Barneby bedrift:
Lenvik menighet er også
en barneby bedrift i
Lenvik.
I alle kirker og kapeller er
det satt ut lekekasser
med noen leker, bøker og
tegnesaker for barn
Kirkelig års statistikk – kirkelige handlinger
•
•
•
•
•
•
•
•
Forordnede gudstjenester:
Andre gudstjenester
Gravferder
Dåp
Vigsler
Konfirmerte
Antall kirkebesøk
Nattverdbesøk
2014
2013
2012
2011
2010
153
60
96
95
20
132
17546
3699
148
56
112
92
19
129
17942
3613
155
46
80
113
22
112
18006
3719
146
43
106
116
30
123
16795
3584
144
58
102
114
36
120
18022
4331
Kirkelig års statistikk – utdrag fra fagområder
• Besøk i kirken utenom gudstjeneste:
– 23 barnehagebesøk med totalt 24 avdelinger.
• Besøk av prest, kateket eller menighetspedagog i skole og barnehage:
– 9 barnehager og 8 klasser.
• Totalt 23 ungdommer har gått på MILK og/eller UGLE kurs
(miniledere/ungdomsledere).
• 31 ungdommer har deltatt på PiBi (Pizza Bibel).
• Ca. 65 ungdommer var tilknyttet TK.
• 42 medlemmer har vært knyttet til barnekor/ungdomskor og
24 knyttet til kor for voksne (kantori, drevet eksternt) og kirkeband.
• Det er avholdt 10 konserter, musikkandakter i regi av menigheten og
10 i regi av andre, totalt ca. 2972 besøkende på disse.
Forts. kirkelig års statistikk
– utdrag fra fagområder
• Sorggruppe på Finnsnes.
• 4 bibelgrupper er etablert.
• Besøkstjeneste: Ca 200 hjemmebesøk totalt av diakoniarbeider og
besøkstjeneste.
• 5-15 mødre med babyer 0-1 år på trilletreff tirsdager.
• Babysang som fast tilbud hver tirsdag med 4-8 mødre + barn.
• Småbarnstreffet for foreldre og barn 1-5 år hver mandag: 15 barn
• Søndagsskole (Finnsnes og Rossfjord): 50 medlemmer.
• Labyrint (til påske og jul).
Denne delen av årsmeldingen må godkjennes spesifikt når regnskapet er klart.
Regnskap
Regnskap 2014
•
Kommunalt tilskudd *)
•
Statlige tilskudd
Ref/overføringer
Offer/innsaml. e. virk
Offer/innsaml andre
Merforbruk 2014
•
•
•
- 4 100 000
- 244 696
- 285 511
7 641,39
Regnskap 2013
•
Kommunalt tilskudd *)
•
•
•
•
Statlige tilskudd
Ref/overføringer
Offer/innsaml. e. virk
Offer/innsaml andre
Mindreforbruk 2013
- 4 106 356
-811 586
-1 872 507,55
- 242 241,50
- 274 208,50
- 104 637,39
Regnskapet 2014 – noen betraktninger:
•Fortsatt sterk kostnadskontroll.
•Strømstyring.
•Svært lite innleie av organistvikarer.
•KLP rimeligere enn budsjettert 2014.
•Kaffekassa gir inntekt til Finnsnes kirke.
•Ekstra tilskudd trosopplæring (statlig tilskudd) utfra søknader.
•Gaver / tilskudd fra ulike.
•Utleie av lokaler gav høyere inntekter enn budsjettert.
Regnskap 2012
Kommunalt tilskudd *)
-4 337 744
(inkl. kirkegårdsprosjekt på -320 000)
Statlige tilskudd
-886 510
Ref/overføringer
-1 837
885,31
Offer/innsaml. e. virk
- 276 647
Offer/innsaml andre
- 201 746
Mindreforbruk 2012
- 128 341,10
*) Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune
Stab/ansatte, råd, utvalg, styrer,
organisasjonskart
Ansatte
Lenvik kirkelige fellesråd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prester:
Kirkeverge: Ann-Eva Hanssen (100%) (t.o.m. 28.02.14)
•
Ingrid Karlsen (100%) (fra 02.06.14)
•
Kirkeverge sekretær: Mona Rundmo (60%)
•
Menighetssekretær: Magnhild Bendiksen (67%)
•
Kantor: Jon Blamire (100%).
•
Organist: Sarah Blamire (100%) (ansatt fra 01.03.14)
Kateket / ungdomsprest: Frank Stellmacher (100%) (14,76%•
permisjon fra stillingen 01.01.14-31.07.14)
Diakon: Kjellrun Skoglund (100%)
Menighetspedagog: Merete Rustad (80%)
Menighetsarbeider/Klubbarbeider TK: Beate Kvammen
(innleid på oppdrag samt timebasert på TK) 20% innleid første
halvår 2014.
Kirketjener Finnsnes: Eva Pedersen (100%) (t.o.m. 31.03.14)
Janne Helen Fyhn (80% fra 01.04.14)
Mona Rundmo (20% fra 01.04.14)
Kirketjener vikar Finnsnes: Suzanne Neema har jobbet en
søndag i måneden, samt hatt sommervikariat.
Kirketjener Bjorelvnes: Tove Hind Seljenes (26%)
Kirketjener Gibostad: Janne Fyhn fra 01.04.14 (10%)
Kirketjener Lysbotn: Janne Fyhn fra 01.04.14 (10%)
Kirketjener Sandbakken: Eidar Pedersen (10%)
Kirketjener Husøy: Mathilde Karlsen (10%)
Kirketjener Fjordgård: Harriet Hansen (10%)
Kirketjener Rossfjord: Mona Rundmo fra 01.04.14 (10%)
Sokneprest: Ruth Astrid Stellmacher (70%.,100% fra
01.07.14)
Kapellan Gibostad: Glenn Hadland (100%)
Prestevikar Rossfjord: Jan Ole Berntsen (100%)
Vikarprest: Oddmund Brundtland
Prostiprest: Rolv Bruun
Prost i Senja prosti/menighetsprest Lenvik:
Sigurd Skollevoll (50% / 50%).
Menighetsråd / Fellesråd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trude Killie Solli - medlem
Randi Paula Karlsen - medlem
Odd Halvdan Jakobsen - medlem
Kari Berntsen - medlem
Aslaug Bønå - Menighetsrådsleder
Ingrid Elisabeth Rognli - medlem
Kristen Solberg – Nestleder i MR
Kåre Norum – medlem
Paul Hugo Edvardsen
Marita Helen Albertsen
•
•
•
•
•
Gunn Inger Selvli - varamedlem
Janne Helen Fyhn - varamedlem
Dag Magne Hellemo - varamedlem
Bing Lenart Karlsen - varamedlem
Bodil M Sørlie - varamedlem
•
Ruth Astrid Stellmacher – sokneprest
•
•
Per Inge Søreng - formannskapsrepr.
Heidi Tove Olsen - vara formannskapsrepr.
AU og KAU
• Lenvik menighets arbeidsutvalg
har bestått av:
–
–
–
–
Leder i MR
Nestleder i MR
Sokneprest
Kirkeverge
• Forhandlingsutvalget har
bestått av:
– Trude Killie Solli
– Randi Karlsen
– Kari Berntsen
• Lenvik menighets kirkelige
administrasjonsutvalg (KAU) har
bestått av:
–
–
–
–
–
–
–
Trude Killie Solli (leder KAU)
Aslaug Bønå (leder MR)
Kristen Solberg (nestleder MR)
Merete Rustad (ansattrepresentant)
Mona Rundmo (ansattrepresentant)
Kirkeverge
Sokneprest
Strategisk utvalg
• Da utvalgsstrukturen ble endret, ble det opprettet et nytt
utvalg: Strategisk utvalg.
• Strategisk utvalg består av lederteam (kirkeverge, sokneprest,
diakon, kantor og kateket/ungdomsprest) og 4 representanter
fra Menighetsrådet (leder Aslaug Bønå, nestleder Kristen
Solberg, Kari Berntsen og Odd-Halvdan Jakobsen).
• Strategisk utvalg har minst to møter i året, et møte ved
begynnelsen av hvert semester.
• Strategisk utvalg har som oppgave å drøfte spørsmål i forhold
til strategiske valg i menigheten.
Saker i MR/FR, AU og KAU i 2014
• Menighetsrådet / Fellesrådet behandlet 48 saker i 2014
– I 2011 ble 88 saker behandlet i MR/FR
– I 2012 ble 102 saker behandlet i MR/FR
– I 2013 ble 66 saker behandlet i MR/FR
• AU behandlet 38 saker i 2014.
– I 2011 ble 37 saker behandlet i AU.
– I 2012 ble 64 saker behandlet i AU.
– I 2013 ble 66 saker behandlet i AU.
• KAU behandlet 11 saker i 2014.
– I 2011 ble 9 saker behandlet i KAU.
– I 2012 ble 2 saker behandlet i KAU.
– I 2013 ble 5 saker behandlet i KAU.
• Strategisk utvalg behandlet 7 saker i 2014.
– I 2013 ble 4 saker behandlet i Strategisk utvalg.
Organisasjonskart
Lenvik Menighet
Oppdatert 31.12.14
Lenvik Menighetsråd (MR)
AU
AU: Arbeidsutvalg
KAU: Kirkelig adm. utvalg
FU: Forhandlingsutvalg
KAU
FU
Strategisk utvalg med
LT (5) + 4 MR medlemmer
Lederteam (LT) - Kirkeverge, sokneprest, diakon, kateket, kantor
Forskjellige komitèer med ansatte og frivillige knyttet til hvert fagfelt
Kirkemusikk
Trosopplæring 0-18
Diakoni
Gudstjenesteliv
Trilletreff m/babysang
4 års bok / Dåpsskole
Leksehjelp (5.-10. kl.)
Gudstjenesteteam
Småbarnstreff
6 års bok / Kirkeskole
Fredagsbønn
Søndagsskole
Barnekor
3L Husøy (3-9 år)
Kvinnegruppe Heimly
Misjonsaksjon
Ungdomskor
Lego klubb (1-4. kl.)
Internasjonal kulturkafè
Kirkeband
Tårnagent (3. kl.)
Besøkstjeneste
Tirsdagsandakt /
tirsdagskaffe
Musikkandakt
Bibel (5. kl.)
Sorggruppe
Konserter
Lys Våken (6. kl.)
Kafè Pluss
Konfirmantundervisning
Kirketreff for psykisk
utviklingshemmede
Torsdagsklubben
MILK (lederkurs 1)
UGLE (lederkurs 2)
Omsorg fra Gud – Omsorg for hverandre
Bibel- og
bønnegrupper
Allehelgens dag
Komitè-arbeid
• Tidligere  utvalg som har arbeidet med spesifikke oppgaver i
menigheten, som diakoni, undervisning, kultur, gudstjeneste og misjon.
• Utvalgene ble oppnevnt i menighetsrådet for 4 år av gangen.
• I løpet av 2014 skulle vi prøve ut å jobbe i komitèer. Dette har av ulike
årsaker ikke blitt prøvd ordentlig ut i 2014.
• Komitèene oppnevnes ikke i menighetsrådet, men kan settes sammen
etter initiativ fra personer i staben i Lenvik menighet.
• Komitèene kan opprettes for enkelvise aktiviteter som f.eks. en
gudstjeneste, eller planlagte langsiktige aktiviteter f.eks. i diakonale
sammenhenger.
• Vi håper at komitè arbeidet skal blomstre og gi mulighet til at enda flere
får lyst til å være med på arbeidet i menigheten.
Styrer
Lenvik menighet er involvert i ulike styrer
•
•
•
•
Kafè Pluss
TorsdagsKlubben
Finnsnes kirkes barne- og ungdomskor
Finnsnes kantori (enkelvise oppdrag)
Disse styrene er ikke utnevnt av menighetsrådet og aktivitetene er derfor
styrt av styrene selv.
Kantoren disponerer noe tid i kantoriet, i tilfeller hvor kantoriet skal
delta i planlagte aktiviteter i menighetslivet og gudstjenestelivet.
Agenda 1
• Agenda 1 er et lærefellesskap drevet av Norkirken i Tromsø.
• Lenvik menighet har vært med der siden høsten 2012.
• Lærefellesskapet er utvidet med to år, til sammen fire år, med
en helgesamling hvert semester. Lederteamet og MR-leder og
andre ansatte i menigheten har deltatt på en eller flere
samlinger.
• På samlingene jobber vi menighetsutvikling, ut fra
spørsmålene «Hva er?», «Hva kan bli?» og «Hva blir?»
• Ny visjon og fokus på omsorg og relasjonsbygging er et av de
konkrete resultatene.
Frivillige hender
• Lenvik menighet er så heldig å ha mange frivillige som gjør en innsats i
menigheten, det være seg konkrete aktiviteter, komitèer, styrearbeid,
arbeid i ulike kapell- og kirkegårdsforeninger, kor, søndagsskoler, klubber,
kafè, kaffelister, verter, vårdugnader, klokkere, leksehjelp og mye mye mer.
• Den frivillige innsatsen er uvurderlig og det hadde ikke vært mulig å ha et
så stort aktivitetsnivå i menigheten uten all den frivillige hjelpen.
• 7. november ble det arrangert frivillighetsfest
for alle frivillige med nesten 100 frivillige tilstede.
Staben lagde mat- og kake-bord og hadde noe
underholdning i løpet av kvelden.
En flott kveld hvor så mange kunne være til stede.
Vil du være med?
Vil du være med?
Samarbeid med Lenvik kommune
• Lenvik kirkelige fellesråd har et svært godt samarbeid med Lenvik
kommune og har en tjenesteytingsavtale med LK på ulike tjenester.
• Lenvik kommune yter tjenester til fellesrådet hovedsakelig på lønn,
økonomi og regnskap, bygg og eiendom, teknisk drift.
• Kirkevergen/kirkevergens sekretær har hatt jevnlige møter med
regnskap og jevnlig kontakt med lønn.
Møte med ulike tros- og
livssynssamfunn
• I 2014 ble det arrangert et møte for ulike tros- og
livssynssamfunn, basert på endringen i gravferdslovens § 23 avsnitt 3:
– ”Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, innbyr minst
én gang i året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et
møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd
kan ivaretas.
Møtet kan avholdes som et felles møte for flere kommuner.”
• Møtet ble holdt på Senjastua, og var et fellesmøte for hele
prostiet.
• Det møtte representanter fra Metodistkirka, Adventistkirken,
Humanetisk Forbund, en rådmann og kirkevergene i prostiet.
• I møtet kom det flere konstruktive innspill og gode
tilbakemeldinger.
Kirkegårdsdrift
• I Lenvik kommune er det 11 kirkegårder.
– Kirkegårdsforeninger i hele soknet gjør en fantastisk innsats for å bidra
til at kirkegårdene ser flotte og verdige ut.
– Kirke- og kirkegårdsforeningene har bistått til diverse dugnad og
vedlikehold på kirkegårdene. Foreningene er også gode
samarbeidspartnere ved menighetsaktiviteter samt gode
sparringspartnere med lokalkjennskap til sitt sted.
• I slutten av juni inviterte menighetsrådsleder og kirkeverge til det årlige møtet med
kirke-, kapell og kirkegårdsforeninger. Det var svært god deltakelse, gode innspill og
oppmøte fra nesten alle foreningene rundt i soknet.
– Sommeren 2013 og 2014 arbeidet innleid konsulent med digitalisering
av kirkegårdsdata. Arbeidet fullføres sommeren 2015.
I praksis betyr dette at det arbeides med å få
digitalisert kartverkene over kirkegårdene, samt
kvalitetssikret kirkegårdsopplysningene som etter hvert
skal finnes i elektronisk versjon og ikke i papirkart og
protokoller.
Utvidelse av kirkegård
• P.g.a. store kostnader ved eventuell utvidelse av Finnfjordbotn
nye kirkegård, gjorde Lenvik kommunestyre vedtak om, å
benytte midler som var satt av til utvidelse av Finnfjordbotn
kirkegård, til utvidelse av kirkegårdene på Geitryggen på
Bjorelvnes. Dette med bakgrunn i at man da vil få en gravplass
som varer i flere tiår, kontra en utvidelse som varer noen få år.
• Det er igangsatt forarbeide mellom LKF og LK, for å få fortgang
på denne kirkegårdsutvidelsen. I denne sammenheng
arbeides det også med å få tilrettelagt et eget
gravfelt på Geitryggen med tros – og
livssynstilpasninger.
• Det er svært få kistegravplasser igjen i Finnfjordbotn og på
Geitryggen, så det haster å få gjort dette ferdig.
Kirkebygg
•
•
Lenvik menighet har ansvar for drift av 9 kirker, kapell og menighetshus.
Det er utført litt vedlikehold på kirker og kapell i 2014. Mindreforbruket fra 2013
ble planlagt bla.a. til vedlikehold. Her er noe av det som er gjort:
- Nytt ventilasjonsanlegg på kjøkken i Finnsnes kirke
- nødvendige reparasjoner ved f.eks. vannlekkasje og strømkabelbrudd
- kapell-, kirke- og kirkegårdsforeninger har gjort en del arbeid på dugnad
•
Befaring og tilstandsrapport på glassmaleriet i Finnsnes kirke, viser at det blir svært
store kostnader knyttet til reparasjon av glassmaleriet.
Menighetsaktiviteter
• Aktivitetsnivået i Lenvik menighet er stort.
Av faste aktiviteter som gjennomføres året rundt nevnes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Trilletreff /babysang
Småbarnstreff
Søndagsskole Finnsnes og Rossfjord
LEGO klubb
Klubben i Rossfjord (barn over 8 år)
Barnekor Finnsnes
Ungdomskor Finnsnes
Barnegruppe Husøy (kor og trosopplæring)
Leksehjelp
TorsdagsKlubben
PiBi (Pizza Bibel samlinger)
MILK kurs (minilederkurs)
UGLE (ungdomslederkurs)
Kafè Pluss
Fredagsbønn
Internasjonal kulturkafe
Finnsnes kantori (i styrets egen regi).
Ulike små bibelgrupper (Finnsnes, Silsand, Rossfjord)
Tirsdagsandakt og tirsdagskaffe
Besøkstjeneste
Trosopplæring
Noen elementer fra trosopplæringen
og skole-kirke-samarbeid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dåpssamtaler
Trilletreff m/ babysang
Småbarnstreff
Dåpsskole – utdeling av 4-års-bok
Kirkeskole – utdeling av 6-års-bok
Liv, lek og latter 3-10 år (Husøy)
Tårnagent (Nord-Senja og Finnsnes)
Lys Våken (Finnsnes og Rossfjord)
Konfirmantundervisning
Finnsnes/Silsand,
Nord- Senja, Rossfjord/Kårvik)
Torsdagsklubben
PiBi – Pizza Bibel
Påskehagen
•
MILK (miniledere, fjorårskonfirmanter)
•
•
•
•
•
•
Kirkevandring
Kirkeklubb (1. og 2. klassinger)
Barnas påskefest
Julespill
Påskevandring
m.m.
NT 60
MILK
• Høsten 2014 leste
menigheten Det nye
Testamentet på 60
dager. Over 30 møtte på
oppstartsamlingen i
Finnsnes kirke, og 8-12
møttes hver tirsdag til
samtaler om det som
var lest.
• 2013/2014 arrangerte
Lenvik menighet MILK i
egen regi. Dette har
vært positivt, og
ungdommene er blitt
mer knyttet til
menigheten. 2014/2015
fortsatte MILK i egen
regi med flere deltakere
enn året før.
Gudstjenesteliv
•
Gudstjenesten som menighetens pulsslag. Viktig som kontinuitet i menighetslivet, og som
menighetens felles arena.
•
Ny gudstjenesteforordning: Finnsnes kirke har gudstjeneste hver søndag og helligdag + 4
søndager med to gudstjenester (høymesse eller kveldsgudstjeneste). Kapellene og kirkene
ellers
har ca. en gang i måneden. I 2014 har ca. 1 gudstjeneste i måneden på Finnsnes vært
kl. 17:00. Dette har i hovedsak vært en familiegudstjeneste, og barn har blitt involvert i
gjennomføringen av gudstjenesten.
•
I 2013 godkjente biskopen lokal grunnordning og tre ulike gudstjenesteliturgier for Lenvik
menighet (høymesse, forenklet gudstjeneste og familiegudstjeneste).
•
Det er fortsatt en utfordring å arbeide for å øke antallet som går til gudstjeneste samt
nattverdsøkende. Ser man på det totale antall besøkende i løpet av ei uke er det ganske
høyt (Finnsnes kirke), og vi ser at lavterskelaktivitetene gir barn, unge og voksne en viktig
tilknytning til menigheten.
Diakoni
• Diakoniutvalget har arrangerte 5 internasjonale kulturkafèer i 2014 og
4 kirketreff. Diakoniutvalget er også involvert på Alle helgens dag samt at
utvalget arrangerer juletrefest 4. juledag i samarbeid med Normisjon.
• Diakoniutvalget er involvert i administrasjon av julepakker (gaver og mat)
som ble delt ut til enslige mindreårige, familier og barn på Heimly mottak.
I tillegg ble det delt ut mange pakker på Kafè Pluss.
Givergleden er svært stor blant folk i Lenvik og omegn.
Kongoprosjektet
• Ble startet av noen enkeltpersoner som var knyttet til
Diakoniutvalget i 2009.
• Menighetsrådet har vedtatt at Kongoprosjektet skal være
konfirmantenes innsamlingsaksjon.
• Konfirmantene deltok på Internasjonal kulturkafè, gikk med
bøsser, solgte kaffe og vafler på torget o.l.
• Konfirmantenes innsamling og menighetens ofringer ble totalt kr
77 336.
• Helt fra prosjektet begynte, har det også vært flere «faddere»
som støtter prosjekter.
• Skoleåret 2014/2015 går 100 barn på skole gjennom prosjektet.
Misjonsprosjekt og Misjonsaksjon
• SAT-7 er menighetens misjonsprosjekt. Menigheten
støtter dette prosjektet med 20.000,- årlig. Støtten
går via Det norske Misjonsselskap (NMS).
• Misjonsaksjonen 2014: Besøk av generalsekretær i
NMS, Jeffrey Huseby. Misjonsfest og gudstjeneste
første helga i mars.
Kirkemusikk og kultur
•
•
•
•
Være i stillheten
Salmekvelder
Menighetens julekonsert
Våpenhuskonsert
Torsdagsklubben – eget styre i LM
• Torsdagsklubben har et eget styre hvor
klubbmedarbeideren er sentral. I tillegg
er kateketen involvert i TK gjennom sin
stilling som kateket og ungdomsprest.
Kafè Pluss – eget styre
• Kafè Pluss har eget styre og en arbeidsgruppe.
• Diakonimedarbeider er sentral i arbeidet som gjøres på
Kafè Pluss. I tillegg er det en representant fra RIO
rusmisbrukernes interesseorganisasjon) og en representant
fra Lenvik kommune som er involvert i kafèen.
• De faste frivillige på kafèen er uvurderlige i driften av kafèen.
• Kafèen er et omsorgssted og en varmestue for brukerne.
Finnsnes kirkes barnekor - eget styre
• Kantor er musikalsk leder.
• Mange frivillige bidrar, både musikalsk
og til praktisk hjelp under øvingene.
• Ungdomskor har vokst i 2014.
Finnsnes kantori - eget styre
• Kantoriet drives i egen regi.
• Kantoren disponerer noe tid i kantoriet,
i tilfeller hvor kantoriet skal delta i planlagte
aktiviteter i menighets- og gudstjenestelivet.
Hjemmeside og menighetsblad
• Hjemmesiden www.lenvik.kirken.no har vært aktivt brukt til formidling av
informasjon også i 2014.
• Facebook siden til Lenvik menighet er aktivt i bruk.
•
Menighetsbladet ble gitt ut i 3 utgaver i 2014.
Veien videre 2015
• Visjonen skal fortsatt kommuniseres ut.
• Jobbe strategisk ut fra handlingsplaner.
• Optimalisering av ressursene, både menneskelige og økonomiske må
fortsette, for å nå over hele Lenvik.
• Trosopplæringsplanen må ferdigstilles.
• Oppstart Alpha-kurs.
• Komitèarbeid må arbeides videre med.
• Informasjonsflyt ut i menigheten viktig.
• Fortsatt stort vedlikeholdsbehov i kirkene i Lenvik. Behov for
vedlikeholdsplan.
• Glassmaleri i Finnsnes kirke må restaureres.