Adoptivfamiliers erfaringer med hjelpeapparatet

Adoptivfamiliers erfaringer
med hjelpeapparatet
En kvalitativ undersøkelse i forbindelse med
spesialistpermisjon, foretatt av psykologspesialist Marthe
Oldren Smørdal, BUP Lian St.Olavs hospital.
Bakgrunn





Opplevde holdninger og kunnskap i BUP
Egne hypoteser spriket
Ikke mange familier, men viktig for de det gjelder
Færre adopsjoner nå, men flere SN og eldre barn
Ikke et mål at alle skal kunne alt, men en
bevisstgjøring
Metode
 Annonsering
 Intervju
 Utvikling: Først BUP, deretter mer vidtgående
VIKTIG
 Adopterte som gruppe klarer seg bra
 Kriterie her: Å ha hatt/ ha behov for hjelp foruten den
ordinære oppfølgingen gjennom helsestasjon etc.
Deltagere




14 familier
Stor variasjon i antall barn
Noen kun adopterte barn, andre egenfødte i tillegg
Stor variasjon mht hjelpebehov
 Fellestrekk: Svært engasjerte!
Erfaringer med BUP
Positivt
 God å ha som støtte ift arbeid
opp mot kommune, skole etc.
 Har bidratt med forståelse for
hva tidligere erfaringer har å si
Negativt













For lite kunnskap om tilknytning («ordet tilknytning ble ikke
nevnt»)
Ikke tilstrekkelig mulighet for å snakke om adopsjonen
For mye fokus på adhd/ autisme (skjemaer ift dette)
«Føler vi gikk gjenom ei papirmølle»
Foreldre har følelsen av å måtte kjempe for å bli trodd
Opplevde sykeliggjøring av adopterte
«Innen vi var ferdige med utredningen, hadde situasjonen løst
seg selv»
Kunnskapen om hva barna bærer med seg, er for dårlig.
Mye forståelse og støtte, men ikke fått nok konkrete råd.
Følte at BUP mente de var eksperter, mens foreldrene ikke
forsto noe («vanskelig å føle at man skjønner mye, men at man
ikke snakker om det samme»).
«Vi følte vi måtte motbevise litt»
BUP var for «låst» i en oppfatning
Har for lite å tilby (f.eks kun WS)
Frustrasjon
 Å måtte drive sakene selv
 Ting tar for lang tid
 Ingen som koordinerer de ulike tilbudene, ingen som ser
helheten. Skulle gjerne hatt en kontaktperson som talte
barnets sak!
 Barnet ble kun sammenlignet med andre adopterte, ikke
sett «som et eget individ» (blir behandlet som en del av
«gruppen adopterte»).
 Mange møter, mye prat, men kommer ikke videre. For lite
skjer mellom møtene.
 For mye fokus på å dokumentere, ikke handle.
Gode råd










Ha tro på at foreldrene kjenner barna sine
Husk søsknene!
Adoptivbarna har store sko å fylle
BUP som lavterskel konsultasjon på helsestasjon? Lavere terskel for raske
råd.
«Ikke nødvendigvis barnet som har en diagnose, men situasjonen som
skaper forbigående vansker».
Ofte behov for å bare snakke med noen som en sparringspartner, istedenfor
alle skjema.
Mer empati i det profesjonelle
Vær sensitiv ovenfor barnet (f.eks når det gjelder spørsmål om bakgrunn)
Vær ydmyk, innrøm om du ikke kan noe
Forstå tilknytning
Gode råd fortsetter…
 Gi mer kunnskap om traumer
 Hjelpeapparatet må ikke oppføre seg som om man ber om noens
sparepenger
 Mer helhetlig oversikt over hjelpeapparatet. Det virker ikke som om noen
føler seg forpliktet til å vise fram hele tilbudet.
 Når foreldre bruker tid på å fylle ut skjema, er det viktig at de blir lest
 Foreldreveiledning er viktig.
 Hjelpeapparatet må være en støtte for hele familien!
 Tro på behovet for hjelp! Det er en stor byrde å ikke bli trodd. Når man ikke
blir trodd av hjelpeapparatet, er det vanskelig å bli trodd av familie og
venner også.
 Husk fokus på skaden, ikke atferden.
Eksempler på utsagn:

«Behandler hadde relevante spørsmål til barnet: «Tror du foreldrene dine er glade i deg?»



«Behandler leste like mye ut av det barnet ikke svarte på»
«Terapeuten hadde tålmodighet og respekt for at barnet ikke svarte»
«Omskriving av historien sammen med barnet: Lagde eventyr om et å bli adoptert: Det å bli adoptert er ikke bare å bli
forlatt, men handler også om å få en ny familie.»
«Noen ganger forstår ikke skolen rekkevidden av vanskene fordi foreldrene jobber så hardt hjemme.»
«Det er systemene som er vanskelige, ikke barna.»
«Skjema fylles ut gang på gang»
«Man er ikke vanskelig om man ikke er enig»
«Ikke let etter diagnoser før foreldrene har fått forklare situasjonen»
«Tenk at problemet er større enn det som vises.»
«BUP var gode til å sette ord på det som var vanskelig. Masse kompetanse.»
«Det har blitt opplevd som fint å få avslutte samtalen på en god måte selv om det har tatt lengre tid enn en time.»
«Både kjemi og kunnskap var vesentlig»
«Godt å få diskutere og få råd»









