Power point - MinBarnehage.no

Hva skjer i løpet av en dag
07.30
Vi åpner
08.30 – 9.00
Frokost
09.30/10.00
Akt/turer/lek
11.00
Samling
11.30
Lunsj
12.30/13.00
Vi går ut
14.00/15.00
Fruktmåltid
16.30
Vi stenger
Mandag
Mandagen er det klubber:
Femårsklubb
Solklubb – tilrettelagt akt. inne i bhg. språk
Knøttene – tur dag/utedag
Felles samling for femåringene og Solklubben
Tirsdag
• Turdag for femårsklubben og Solklubben.
• Knøtteklubb – Språk – vi har samlinger rundt det
tema vi jobber med. Den voksne har hele tiden
barnets språkutvikling i tankene ved
planlegging.
Onsdag
På formiddagen er det svømming. Vi går da med
grupper på fire til fem barn og to voksne. Trygt
og godt. Husk at vi ønsker ferdig oppblåste
armringer.
De som ikke svømmer har frilek inne eller ute.
Tema/språksamlinger
Torsdag
Femårsklubb
Temasamling/språksamling – vi har samling, der
vi jobber med månedens tema. I august og
september har Knøttene jobbet med
Pulverheksa og Solklubben og Femårsklubben
med ”Geitekillingen som kunne telle til ti”. Vi har
hatt en uke om ”Jesus og Sakkeus” og en
brannvernuke.
Fredag
På fredagsformiddag vil vi i tiden fremover ha
stor fokus på språkgruppene, det vil si at noen vil
være i smågrupper på fredagen mens noen er i
frilek.
I samlingen er det eventyr, historier,
dramatisering, temasamling.
Hva gjør vi i samlingene:
Pulverheksa
Mamma Mø
Bibelhistorier
Eventyr
Tema som barna selv er interessert i
Samtaler rundt ulike tema
Sang
Rim og regler
Dag måned år og vær
Solklubben
Solklubben
Klubb hver mandag sammen med
Eline.
Aktivitetene blir planlagt ut fra
tema vi jobber med og går litt
dypere inn i tema eller vinkler det
på en litt annen måte.
Geitekillingen som kunne telle til
ti De tre bukkene bruse  hva
er en geit fakta.
Legger vekt på barnas
språkutvikling
Turene
Langtur hver tirsdag
sammen med
Femårsklubben.
Turene vil gå opp i
Sørmarka, til Mosvannet,
biblioteket, museer osv.
Knøttene
Knøttene
Klubb på tirsdagen sammen med
Wenche – Språk, leser bøker,
forteller, eventyr og lek med
figurer
Jobber mye med konkreter i alle
situasjoner både samlinger og i
hverdagssituasjoner
Samlingene har en fast struktur
slik at barna kjenner det som
skjer, faste sanger, historier om
Pulverheksa, dag og måned
Knøttene går på tur på
mandagene.
De bruker nærmiljøet som
turområde og vil utvide turområde
utover året. Nå går turene til
lekeplasser i nærmiljøet,
Mosvannet og området rundt
Solborg folkehøgskole.
Vi bruker det vi finner på tur som
læringsarena, finner vi blomster,
insekter, vann
Femårsklubben
•
Skoleforberedende arbeid
•
Regler for hvordan vi oppfører oss mot
hverandre og i femårsklubben
•
Sitte stille, rekke opp hånden, lytte til
hverandre
•
Gjør oppgaver, språk, matematikk, IKT,
leker, synger osv.
•
Alle skal kunne skrive navnet sitt
•
Snakker mye om skolen
•
Turer hver tirsdag
•
Basert på lek og frivillige aktiviteter
•
Vi har pauser med lek innimellom
oppgavene
Ut på tur aldri sur
• Vi synes det er viktig at barna kommer seg ut av
barnehage og på tur hver uke, vi stekker oss langt
for at alle turer skal gjennomføres.
• På tur får barna oppleve andre ting enn det opplever
innenfor barnehagens gjerder. Vi ser planter, dyr og
fugler som vi ikke har i barnehagen. Vi går kanskje
på museum og ser ting fra gamle dager eller
spennende kunst. Vi opplever ting i nærmiljøet og
samfunnet som ofte kan være nytt og spennende for
barn, som å sende og hente pakker på posten, eller
handle, eller kjøre buss.
• Nye opplevelser stimulerer til bruk av språket, med
påfyll av nye ord og fortellinger.
• Nye vennskap oppstår og barna lærer å forholde seg
til hverandre på andre måter enn i barnehagen.
• Naturen er en fin lekeplass der den motoriske
utviklingen får mange nye utfordringer.
Den viktigste læringen for ditt barn
skjer i leken. Vi snakker ofte om, og
tilrettelegger for barns frilek.
Hva er frilek?
Det gikk som en lek, sier vi hvis vi
gjorde noe som gikk lett, og vi glemte
tiden mens vi holdt på med det.
Å leke er å være til stede med hele
seg – med kroppen, hodet og
følelsene. Lek skjer frivillig og på
barns premisser. Lek skal være
lystbetont og spontan. Den trenger
ikke å ha et mål. Leken er det som
skjer underveis.
Hva vil det si at vi er en kristen
barnehage? Hvordan kommer
dette frem i hverdagen?
o Vi synger kristne sanger i
samlingen
o Vi har samlinger hvor vi tar
utgangspunkt i bibelfortellinger
o Til jul og påske legger vi vekt
på evangeliene og formidler
disse for barna
o Vi svarer barna ut fra et
kristent synspunkt i spørsmål
hvor dette er naturlig.
o Vi legger til rette for at barna
har tilgang til bøker med
kristent innhold.
o Vi går i kirken en gang i
måneden
Samlinger i år
Vi har i år valgt å ha tema/samlingene på en ny måte. Vi har tidligere
syntes at det er blitt veldig mange forskjellige samlinger i løpet av en
uke og har savnet å gå grundigere inn på tema og også historier fra
bibelen.
Mens disse samlingene tidligere var hver onsdag har vi i år valg å ha
bibelhistorie en uke i begynnelsen av måneden.
Da kan vi gå dypere inn i historiene og formidle den på ulike måter.
Vi håper at barna skal sitte igjen med en større forståelse av
historiene og at de husker dem bedre.
Dette betyr ikke at kristendommen er fraværende i barnehagen de
andre dagene.
Språktiltaket
Vi satser på språket i Solborg
Barnehage, sammen med
Stavanger kommune.
•
Ansvarlig for språktiltaket er Fagstab barnehage
•
Resursseteret har ansvar for hvordan tiltaket
utføres i barnehagene og veiledning av personalet
i den enkelte barnehage
•
PPT står for faglig rådgiving
•
Barnehagene skal utføre språktiltaket i egen
barnehage
Målet med språktiltaket:
•
Alle barn skal oppleve mestring i språklige
aktiviteter i barnehagen
•
Møte et språkmiljø som støtter deres egen
språkutvikling
Gjennomføring i barnehagen:
•
Vi er enda i en innføringsfase og planleggingsfase
så vi kan foreløpig ikke si helt hvordan dette
kommer til å gjennomføres men:

Barna skal deles inn i smågrupper, og personalet har ansvar for hver sine grupper

Hver av disse gruppene skal i løpet av uke ha minst tre sekvens med språktrening

Språktreningen kan bestå i:
•
Lese bøker
•
Fortelle eventyr
•
Synge/dikte
•
Voksenstyrt lek
•
Drama med figurer/med barna
•
Spille spill og mye mer

Personalet skal i løpet av denne perioden bli mer bevisst på hvordan vi snakker med barna i
hverdagen og legge oss til gode vaner der vi pøser på med språk når vi er sammen med barna.
Solborg barnehage sine
mål med språkarbeid:
•Vi ønsker at alle barna skal få
gode språklige
utviklingsmuligheter.
•Oppdage språkproblemer tidlig
og legge til rette for god
språktrening
•Legge til rette for god utvikling
for tospråklige barn
Barns medvirkning
•
Barna har rett til å påvirke sin egen hverdag
•
Det er viktig at vi voksne lytter til barna i hverdagssituasjoner
og lar dem ta egne valg så langt det lar seg gjøre
•
Barns interesser skal tas hensyn til ved valg av tema
Kropp, bevegelse og helse
•
Vi ønsker at barn skal oppleve variert fysisk aktivitet både inne
og ute.
•
Vi ønsker å legge til rette for at de som ofte velger bord
aktiviteter eller sandkasselek lærer å sett pris på mer fysisk
aktivitet.
•
Vi er nå i startfasen av mye , men målet vårt er at i løpet av året
skal det organiseres leker og aktiviteter i utetiden som inspirerer
barna til mye fysisk lek
Antall rom og form
•
Vi legger til rette for at barna møter tall, former o.l. i hverdagen
•
Vi teller ved enhver anledning det faller seg naturlig
•
Bruker matematiske begreper i hverdags samtaler
•
Har gode samtaler rundt og lytter til barnas matematiske uttrykk
•
Spiller ulike typer spill
Sosial kompetanse
Forenklet betyr sosial kompetanse individets evne til å samspille
med andre i ulike situasjoner.
Sosial kompetanse er ikke medfødt, men utvikles gjennom hele livet,
gjennom lek og samhandling med andre mennesker.
Fremheve positiv adferd
Vi ønsker å fremheve positiv adferd hos barna fremfor å sette fokus
på negativ adferd. Vi gir barna gode tilbakemeldinger når de er
oppmerksomme på hverandre, nå de hjelper hverandre, trøster, gir
beskjed når noen trenger hjelp.
Smørbrødliste
•
Husk at barnehagen er en mobilfri sone
•
Se at det alltid er klær i korgen. En pose hjem
betyr en pose tilbake.
•
Barna må ha regntøy, dress og støvler som
ligger i barnehagen, men ta det gjerne med
hjem på fredagen til en vask.
•
Husk navn i alle klær
•
Når barna har låneklær med hjem husk å ta
dem med tilbake, alle vår låneklær forsvinner.
•
Rydd gjerne på hylla hver fredag, se i glemt
korga.
•
Sett alltid sko og tøfler på hylla før dere går.
Da blir det lett for Mai og vaske. Regntøy og
dresser skal henge på gangen.
•
Husk alle skal være i barnehagen til
klokken9.30. Gi beskjed før 9.30 hvis dere blir
sene eller er syke. Det er så mye lettere for
oss å planlegge en bra dag da. Vi synes det er
viktig å ta imot alle barna, MEN hvis dere
kommer etter 9.30 er det ikke alltid vi har
mulighet for å ta imot i gangen. Da må dere
som foreldre følge barnet inn på avdelingen
•
Husk å lese på tavlen i gangen, her vil det stå
hva vi har gjort gjennom dagen og viktige
beskjeder.
•
Spør hvis det er noe dere lurer på
•
Hvis barna må ha leker med holder det med
en ting. Husk navn
Navn i alle klær og leker
Det er
• 20 barn snart 21
Hvert barn har mellom
• 15 og 20 enheter
Det vil si at vi har rundt
• 300 – 440 klær og sko
Regner vi inn lekene de
har med seg blir det
• 500 - 600 til sammen