Viktige datoer - barnehageside.no

ÅRSPLAN
VESTBY NATURBARNEHAGE AVD. SON
2015 / 2016
Vestby Naturbarnehage avdeling
Son
Strømbråtenveien 20, 1555 Son
Telefon: 48 08 08 50
Hjemmeside: www.vestbynaturbarnehage.no
E-post: [email protected]
INNHOLD
Virksomhetsplanen:
Dagsrytmen
Barnehagens historie og forord
Barnehagens visjon og pedagogiske plattform
Barnehagens grunnverdier
Kosthold og helse
Naturen; Vår hovedarena for opplevelser, lek og læring
”Riktige” klær og sko, skiftekasse
Barnehagens satsningsområde 2015/2016:
oKropp, bevegelse og helse
oAntall, rom og form
Overgang fra barnehage til skole
Danning og barnehagens språkmiljø
Pedagogiske programmer
Barns medvirkning og dokumentasjon
Lekelyst
Kulturelt mangfold
Styringsdokumenter
Kompetansesatsing
Samarbeidspartnere
Årsplanen:
Årskalender august 2015 tom august 2016
Ferielapper
Barnehagerute 2015 / 2016
OVERSIKT OVER PERSONALET I BARNEHAGEN
Styrer
60%
Avdeling Blåbukk (3-6 år):
Avdeling Alvebo (0-3 år):
20 plasser
28 plasser
Pedagogisk leder
Assistent
320%
380%
Dagsrytmen
7.00
Barnehagen åpner
8.00–8.30 Frokost, serveres av barnehagen
09.00
Vår kjernetid begynner; vi går på
tur, har samling, formingsaktiviteter m.m.
11.00
Lunsj
Ca. 14.30 Vi er tilbake fra tur
Ca. 14.00 Ettermiddagsmat / frukt
Ca. 14.30 Lek og selvvalgte aktiviteter
17.00
Barnehagen stenger – barnet skal
være hentet.
Dersom barnet ikke er levert til kl. 9.00 og vi har gått
på tur, kan barnet leveres på turmålet
Barnehagens telefonnr:
o Kontor, styrer :
48 08 08 50
o Blåbukk:
48 08 08 51
- Blåbukk tur:
48 08 08 52
o Alvebo, oppe:
48 08 08 53
o Alvebo, nede:
48 08 08 54
Barnehagens historie
Forord
Doffen barnepark ble etablert av Deør og omegn
Alle barnehager er pålagt å utarbeide en årsplan som bygger
foreldreforening i 1989 og hadde sitt tilholdssted i
på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens
Deørveien i Son. Etter sammenslåing av Strømbråten- og
innhold og oppgaver. Denne årsplanen er et resultat av
Deør barnehage, flyttet Doffen barnepark inn i
erfaringer og tilbakemeldinger fra foreldrene og
Strømbråten barnehage’s tidligere lokaler.
personalgruppa. Årsplanen er de ansattes arbeidsredskap, men
Etter sterkt ønske og stort behov, kontaktet
er også ment som en orientering til våre viktigste
foreldregruppa Vestby Naturbarnehage med forespørsel
samarbeidspartnere - dere foresatte. Vi gleder oss til å ta fatt
om å få Doffen barnepark omgjort til barnehage. I
på et nytt barnehage år og håper på godt samarbeid mellom
Januar 2006 gikk dette i oppfyllelse og Vestby
hjem og barnehage.
Naturbarnehage avdeling Son ble en virkelighet.
November 2009 stod et tilbygg klart og vi utvidet med
noen plasser. Siden høsten 2013 har vi hatt gleden av å
være tre barnegrupper og et velutdannet personale.
Barnehagen samarbeider med de andre barnehagene
tilhørende Vestby Naturbarnehager (avd. Lesteberg, avd.
Sundbytoppen og Jonsrudhuset) i forhold til
administrative oppgaver og diverse kurs.
Årsplanen er utformet som en kalender. Med utgangspunkt i vår
visjon og pedagogiske plattform, synliggjøres tema – mål – og metode
for hver måned. De syv fagområdene som beskrives i Rammeplanen
flettes i hverandre i vårt daglige arbeid med våre tema .
Avdeling Blåbukk og Alvebo vil utarbeide periodeplan for hver enkelt
årstid. Her vil mål, tema , metode og aktiviteter utdypes nærmere.
Årsplanen er presentert for, og fastsatt av, barnehagens
Samarbeidsutvalg (SU) 11. august 2015.
Vår visjon og
pedagogiske
plattform
Utfordring og
læring gjennom
lekelyst
Vi investerer i
gode og trygge
relasjoner der alle
gir og får noe
tilbake
Barna skal ha
medvirkning i
sin egen
hverdag
Vestby
Naturbhg
avd. Son
- Vi gir
barna den
beste
starten på
livet
Trygge voksne
Trygge barn
Trygge foreldre
Alle barn skal
oppleve glede,
mestring og
bevegelsesglede i
barnehagens
sosiale fellesskap
Vi er
tilstedeværende
voksne, som deler
barnas fokus, er
engasjerte og lar
oss rive med.
Hos oss skal…
Barna gis mulighet til å kunne oppleve…:
o å klatre i trær.
o å leke i høyt gress.
o å hoppe i vannpytter.
o å kjenne lukten av skogbunn.
o å spise av naturen.
o å høre fuglesang.
o å fiske krabber en stille sommerdag.
o å rulle i nedoverbakke.
o å spise ute i snøvær.
o å bygge demninger i regnvær.
o å ake fort på akebrett….
o å vasse i vannkanten.
Barna få møte…:
o skogen og sjøens lyder.
o lukten av regn.
o historier fra naturen.
o alle typer vær.
o stranden, skogen, engen.
o is på vannpytter.
Barna få kjennskap til…:
o å bruke kniv.
o navnet på noen dyr, fugler, trær og insekter.
o hvor maten kommer fra.
o hvordan man oppfører seg i –og tar vare på
naturen.
o dyrene omkring oss.
o årstidenes ulike karakterer.
o å lage ting fra naturens materialer.
o å kle seg fornuftig.
o å tenne et bål, holde liv i det og omgås ilden
med respekt.
Barna få føle…:
o nysgjerrighet.
o trygghet i naturen.
o smådyr i hånden.
o at naturen er en naturlig del av hverdagen
o gleden ved å samle…….
o hvordan det er å overskride egne grenser.
o fordypning.
o sand, jord, søle og vann.
o ro ved å ligge og kikke opp på himmelen.
o gleden ved å sitte i et tre….
BARNEHAGENS GRUNNVERDIER
PÅ VEIEN MOT VÅR VISJON.......
Vi ønsker å ha fokus på disse punktene:
o
o
o
o
Engasjement
Selvfølelse
Barn hjelper barn
Tid
o
o
o
o
Medvirkning
Glede
Lekelyst
Gode og trygge relasjoner
Vi viser at vi har engasjement ved å…
o
o
o
o
o
Møte barna der de er.
Være aktive på uteplassen, på turer og i
hverdagsaktiviteter.
Være opptatt av at både barn og voksne skal ha det bra.
Gi en variert barnehagehverdag.
Utfyller hverandre og drar nytte av hverandres
kompetanse.
Vi ønsker å styrke barnas selvfølelse ved å…
o
o
o
La barna føle at de er betydningsfulle for andre
mennesker slik de er.
Veilede og lære barna å sette ord på følelser og behov.
Bekrefte og ikke avfeie barns følelser slik at de gis
muligheten til å bli kjent med seg selv og sitt indre.
Barn hjelper barn ved å…
o
o
o
Motivere til å hjelpe hverandre.
Legge vekt på at det er viktig å bry seg.
Vise omsorg for hverandre.
Vi viser at vi har tid ved å…
o Ha tid til å sitte med aktiviteter over tid og lytte til barnas
historier og opplevelser.
o Bruke god tid i stelle- og i av/ og påkledningssituasjoner.
o Tid: ”Vi har hele dagen”.
Medvirkning er å…
o La barna få medvirke i egen hverdag slik at de opplever seg
selv som en positiv deltaker i et sosialt fellesskap, samtidig
som de må leve seg inn i andres situasjon og ta hensyn til
andre.
o La barna delta i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet.
o La barna evaluere prosjekter underveis.
Vi viser at vi har glede ved å…
o Ta vare på øyeblikkene.
o Være med i opplevelsene til barna og glede oss over de gylne
øyeblikk.
o Oppleve seg selv som en positiv deltaker i et sosialt
fellesskap, der alle gir og får noe tilbake.
Lekelyst er å…
o Se lekens kvaliteter.
o Være sammen med barna i lek eller være der for å se på.
o Glede oss over leken i hverdagen.
Vi ønsker å gi gode og trygge relasjoner ved å…
o Være rolige, omsorgsfulle og tydelige voksne.
o Ha respekt og tillit til hverandre, store som små.
o Være der når barna trenger hjelp og trøst.
Kosthold og helse
MÅL: VI ØNSKER Å GI BARNA VARIERTE
SMAKSOPPLEVELSER OG NÆRINGSRIKE
MÅLTIDER
Barnehagens arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i
Barnehageloven (2005), Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
(2011) og Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1995).
Vi har valgt å servere et variert kosthold og varm mat flere dager i uken.
Sammen med barna snakker om hva vi skal handle, hvorfor velge enkelte
mattyper fremfor andre osv. Mange og varierte smaksopplevelser gir
grunnlag for gode kostvaner.
Barna skal gis mulighet til å delta i matlagingen. Vi har erfart at selvlagd mat
inspirerer til matglede, bedre appetitt og vilje til å utforske nye
smaker/sanser.
Vi serverer små mager. Valg av mat på tallerkenen skal derfor være
næringstett.
Vi gir små drypp om hva kroppen trenger for å orke og gå på tur, klatre i
trær og å konsentrere seg.
Når barna har bursdag lager vi smoothie, fruktsalat, fruktspyd, popkorn….
Bursdagsbarnet er med og bestemmer!
Vi har fokus på hygge rundt måltidet; god tid og samtale.
Mat på tur hører selvfølgelig også med – Vi tar med råvarer, sammen lager vi
varm mat ute i naturen. Vi benytter oss av naturens spiskammer, lager mat,
plukker bær, sylter, sår grønnsaker.
Det å lære barna om god hygiene, er også et viktig tema innen kosthold og
helse.
Selvdyrket salat
NATUREN; VÅR ARENA FOR OPPLEVELSER, LEK
OG LÆRING
MÅL: VI ØNSKER Å BIDRA TIL AT BARN UTVIKLER ET POSITIVT FORHOLD
TIL NATUREN, OPPLEVER GLEDE, MESTRING OG UTVIKLING VED OG FERDES I DEN
Ut på tur aldri sur! Vi liker å være mye ute i barnehagen og
på turer. Vi bidrar til at barna får et positivt og naturlig
forhold til det å være ute og i bevegelse; vi utfordrer
kroppen ved å bevege oss i ulendt terreng, baser i snøen,
tar oss opp og ned skråninger, går på ski , skøyter og
sykler.
”Barnehagen skal bidra til at barna utvikler glede ved å
bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer,
og få en forståelse av hvordan en bruker, og samtidig tar
vare på miljøet og naturen”
(Rammeplan for barnehager 2011:42).
For at opplevelsene skal bli positive er det viktig at barna
møtes der de er, og får utfordringer i forhold til alder og
modning. Vi har planlagte og ikke planlagte turer. Turene
kan være lange eller korte, i nærheten eller langt unna, for
smågrupper eller hele gruppa.
Visste du at gresshopper hører
gjennom knærne?
Vi har et flott nærmiljø, med mange turmuligheter, som vi
benytter oss av; taubasen, stranda, legoland, Grevlingen
slalombakke, Son, biblioteket osv.
Når vi er på tur lager vi deilig mat på bål og på primus.
Ingen ting smaker så godt som mat man har laget ute på
tur!
KLÆR – BEVEGELSESGLEDE - SANSEOPPLEVELSE
”Alt hva jeg vet om verden, vet jeg i kraft av de erfaringene som mine sanser gir meg!” (Thøgersen, 2004)
Vi ønsker at barna skal bli glade i å bevege seg i naturen, få gode turopplevelser og kunne høste gode
minner.
Vi er ute i all slags vær, utetid avhenger selvfølgelig av dagens temperatur og vær og om barnet har klær
til å være ute minst to ganger i løpet av dagen / bli skiftet på om uhellet skulle være ute – eller om det var
sååå gøy å bade i en søle dam.
En god turopplevelse for ditt / deres barn starter derfor allerede i garderoben
hvor dagens ute klær skal velges i samråd med barnet.
DET ER BENA SOM BÆRER OSS – SMÅ FØTTER OG BARNESKO GÅR LANGT I LØPET AV EN DAG!!
Husk å med jevne mellomrom ta ut sålen for å måle såle/fot. Vi opplever ofte at barna har for små eller alt
for store sko/støvler. Om sommeren er to par lette jogge sko gode å ha – i tillegg til gummi støvler.
På regntunge dager ser vi det ofte er nødvendig med to par. Et par høst sko er godt å ha men ikke nødvendig,
mange hopper rett i Cherox. Vintermånedene er Cherox og gode vintersko fint å ha.
EN FIN OVERGANGSSKO
EN LETT JOGGE SKO
EN ULL SÅLE I
STØVELEN ER LURT
INGEN GOD BARNEHAGE
/ TUR SKO
DERFOR TRENGER VI NOK KLÆR ETTER VÆR.....
ALLTID I KASSA:
o 1-2 bukser etter årstid
o 3 par sokker etter årstid
o 3 truser
o Fleece / ull genser
o 2 langermede gensere
o 1 jakke etter årstid
o Sko / støvler etter årstid
o Gummistøvler
NÅR SOMMER SOLA SKINNER:
o Solkrem
NÅR DET REGNER:
NÅR DET SNØR:
o 2 par gummistøvler
o 1 par Cherox e.l.
o Caps eller sol hatt
o 2 sett regn tøy
o 1 par vintersko (kalde dager)
o 2 t-skjorter
o Regnhatt
o 2 dresser
o 2 shortsj
o 2 par forede regnvotter
o 3 par votter (ikke hansker)
o Badebukse og et lite håndkle
o Tynn fleece jakke,
o 2 vinter luer / hals luer
o 1 tynn lang bukse
tykkere om høst / vinter.
o Separat hals
o 3 par bomulls sokker
o Tynn fleece bukse,
o 2 ull gensere, lag 1
o Lett vind jakke
tykkere om høst vinter
o 2 ull stillongs, lag 1
o Tynn college jakke el.l.
o 2 par tykkere sokker til å ha i o 2 ull- /fleece gensere
o 1 par joggesko (fint med 2 par)
gummistøvlene om kaldt.
o Gummistøvler
o 2 ull-/fleece bukser
o 3 par ull sokker
Barnehagens satsningsområde 2015-2016
-Kropp, bevegelse og helse-
I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg
grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse,
fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan
ivareta helse og livskvalitet. Barna er kroppslig aktive, og
uttrykker seg mye gjennom kroppen. Godt kosthold og god
veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å
utvikle en sunn kropp. Vi vet at sanseinntrykk og fysisk
aktivitet både inne og ute er av stor betydning for
utviklingen. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange
muligheter.
Ved å arbeide med kropp, bevegelse og helse skal
barnehagen bidra til at barna:
o
o
o
o
o
Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig
mestring
Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige
bevegelser og utfordringer
Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk
og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet
Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike
årstider
Utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og
kroppslige utfordringer og får en forståelse av
hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og
naturen
o
o
Utvikler forståelse og respekt for egen og andres
kropp og for at alle er forskjellige
Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for
betydningen av gode vaner og sunt kosthold
(Rammeplan for barnehager 2011:42, 43)
Vi har aktivitetspakker vi tar med oss ut, som vi forandrer i
forhold til årstidene (baller, tau, kjegler, balanseutstyr,
krypetunnel osv.) Enkelte dager er vi mer inne. da er det
også viktig at barna får vært fysisk aktive. Vi benytter oss
av bevegelsessirkelen som inspirasjon, bevegelsesleker og
minirøris.
Bevegelseshjulet
På bakgrunn av satsningsområdet vårt; kropp, bevegelse og helse,
har vi laget et bevegelseshjul der hver måned representerer en ny
bevegelse/aktivitet som vi vil ha ekstra fokus på den måneden.
Barnehagens satsningsområde 2015-2016
-Antall, rom og formMatematikk – ordet kommer fra latin og betyr ”glad i å lære”!
Å jobbe med matematikk har en verdi i seg selv, og gevinsten
er barns nysgjerrighet og matteglede. Når barn blir tidlig
kjent med matematikk og matematiske begreper, får det stor
effekt senere opp gjennom skoleåra.
”Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen
utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering”
(Rammeplanen, 2011: 42). Det er viktig at barnehagen blir et
sted hvor barna får gode erfaringer og opplevelser i forhold
til matematikk.
Gjennom arbeidet med antall, rom og form skal barnehagen
bidra til at barna (Rammeplanen, 2011:48):
o opplever glede over å utforske og leke med tall og former
o tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper
o erfarer, utforsker og leker med form og mønster
o erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å
sortere og sammenligne
o erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler
sine evner til lokalisering.
Hvordan jobber vi med antall, rom og form:
o I hverdagen finner vi mye matematikk. Barna er med
på å dekke bordet før spising.
o I samling og ellers i hverdagen bruker vi sanger, rim og
regler og eventyr som omhandler tall, telling, former,
begreper, plasseringsord.
o Påkledning – hva tar man på seg først – rekkefølge.
o Problemløsning og logisk tenkning – Bevisste voksne
som ikke alltid gir de rette svarene, men la barna undre
seg og filosofere.
o Matematikk ute og på tur – sortere størrelse, mønster
i naturen, former, lengder og måling.
o Bevisste voksne som bruker riktige matematiske
begreper.
o Tilgjengelig lekemateriell for barna for å stimulere til
utforskning – i forhold til å telle, sortere og konstruere.
o Spill.
o Mål og målenheter når vi baker og lager mat.
Barn liker å sortere, bygge og lage mønstre. De måler, veier og
sammenligner. De pusler og perler. Barn liker å utforske
rommet, og seg selv i forhold til rommet. De systematiserer,
Det skal synes i det fysiske miljøet at vi jobber med
argumenterer og forklarer. Barn elsker å telle og i barnehagen
matematikk.
gjør vi det ofte. Telling er en av de beste måter å hjelpe barn
Arbeid med matematikk henger også tett sammen med
til å utvikle tallforståelse, og oppdage viktige tallmessige
barns språkutvikling.
mønster og sammenhenger. Erfaringer med telling gir et godt
grunnlag for addisjon, substraksjon og divisjon.
Vårt satsningsområde gir rike muligheter for å implementere
For små barn er det viktig å oppleve at matematikk er mye
alle fagområdene…. Hvor mange agurker lang er du?
mer enn tall og tegn. Det er spennende og meningsfylt og
Hvilke farger har vi på fruktfatet i dag? Kan vi male det vi så..
handler først og fremst om å oppdage mønstre, system og
Finner vi former i naturen? Kan vi finne 10 kongler?
sammenhenger.
Overgang fra barnehage til skole
Fra eldst til yngst - med spent forventning…….
”Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage
til første klasse og eventuelt skolefritidsordning” (Rammeplanen for barnehagen 2011:59).
MÅL FOR SKOLEGRUPPA:
o Barnehagen skal legge til rette for at barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag.
o Barnehagen skal legge til rette for at det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole.
Skoleforberedende aktiviteter er en del av innholdet
dette året. Det er ikke noe mål at barna skal lære seg
å lese og skrive, men vi ønsker å skape interesse for
disse aktivitetene. Det gjør vi blant annet gjennom
høytlesning, å skape fortellinger sammen med barna,
oppmuntre til «tullelesing» og «tulleskriving». Vi tar
spill og leker i bruk.
Vi bygger på de 3 M `er :
Mestring, Morsomt, Meningsfylt.
Vi legger vekt på at barna skal oppleve seg selv som
gode nok! Barna skal bli kjent med bokstaver, tall,
lyder, stavelser, begreper, geometriske former,
matematiske begreper, sanger og leker. Vi fokuserer
på gruppeferdigheter som å samarbeide, vente på tur,
lytte til andre, ta imot- og utføre kollektive
beskjeder, planlegge og fullføre et arbeid, kunne ta
ordet i en forsamling og presentere seg.
Alt dette er viktig at barna har med seg til skolestart.
Før barna slutter i barnehagen tilbyr vi overnatting og
baklengsmiddag. Et ”arrangement” det snakkes om
allerede første dag i skolegruppa.
Hva skal vi arbeide med i skolegruppa på veien mot
våre mål?
o Gå på turer til skolen, i og utenfor friminutt tid.
o Når vi er på skolen, skal vi hilse på andre elever og
voksne som arbeider på skolen.
o Ha fokus på å ta imot beskjeder/instruksjoner.
o Lytte og å ta ordet i en gruppe.
o Arbeide selvstendig og i gruppe (samarbeide).
o Blyantgrep, bruke saks.
o Leke med bokstaver, bokstavenes navn og lyd.
o Rime og klappe stavelser.
o Trafikkregler.
o Bli kjent med ulike matematiske begreper.
o Selvstendighet ved toalettbesøk og under påkledning.
Vi har lykkes når alle barn opplever skolestarten
med trygghet og spent forventning.
Danning
”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag
for allsidig utvikling.” (Barnehageloven § 1)
Danning er en livslang og kontinuerlig prosess,
uansett alder blir man aldri utlært. Danning
handler blant annet om evnen til å reflektere
over egne handlinger og væremåter. Danning
handler om hvordan vi forholder oss til
hverandre (en– til –en og i gruppe…). Barna skal
gis mulighet til å utvikle selvstendighet og
kunne være trygg på seg selv som individ. Jeg
er ok som jeg er og for den jeg er!
I løpet av barnehageårene er barnet i stadig
utvikling. Behovet for bl.a omsorg, lek og læring
vil endre seg fra barnehagestart på avdeling
Alvebo og når barnet går over til Blåbukk.
Barnehagen skal se omsorg og danning, lek,
læring, sosial kompetanse og språklig
kompetanse i sammenheng.
Danning legger grunnlaget for barnets totale
utvikling.
Språkmiljøet i barnehagen
En av barnehagens viktigste oppgaver er å støtte barns
ulike behov, og deres tilegnelse av språk.
De voksne i barnehagen er viktige språklige modeller for
barna, samt at de lærer barna sosiale og språklige
omgangsformer.
Metoder og aktiviteter:
o Vi benytter refleksjonsverktøy for språk- og språkmiljø
i barnehagen (Utdanningsdirektoratet 2015).
o Språkgrupper.
o Munnmotoriske øvelser.
o Spill for å stimulere enkeltlyder.
o Lytteleker/auditiv oppmerksomhet.
o Rim og regler.
o Klappeleker.
o Snakkepakken, bruk av rekvisitter og konkreter i
fortellinger.
o Språkposer.
o Lese bøker.
o Sprell i jungelen: Temabasert språkarbeid i et
samspillsperspektiv. Vi tar utgangspunkt i en bok/fortelling
og utnytter alle mulighetene det gir oss til å gå i dybden av
tema.
Pedagogiske programmer
TRAS
TRAS er en forkortelse for ”Tidlig registrering av
språkutvikling”. TRAS materiellet består av
observasjons- skjema samt en håndbok.
Formålet er å registrere språkvansker tidligst mulig og
eventuelt iverksette tiltak, samt å forebygge lese – og
skrivevansker.
Vi ønsker å benytte TRAS som et kartleggingsverktøy i
tillegg til en rekke andre observasjoner. Vestby
Kommune ønsker at barnehagene i kommunen benytter
TRAS.
TRAS` skjemaets verdi i overgang barnehage – skole
TRAS` skjemaet, som ”tilhører” barnet, er ment som
dokumentasjon og et videre arbeidsmateriale for
skolen.
TRAS kan derfor, med samtykke fra foreldrene, følge
barnet til skolen.
Planlegging, dokumentasjon
og evaluering
Planlegging, dokumentasjon og evaluering er viktige
redskap for utvikling av barnehagens pedagogiske
kvalitet. God planlegging bidrar til en pedagogisk
gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av menneskelige
og materielle ressurser og tid.
Dokumentasjon gir foreldre og omverden en
informasjon om livet i barnehagen. Personalet og barna
gjør bruk av dokumentasjonen i evalueringen.
Foreldrene kan gi tilbakemeldinger til de ansatte om
arbeidet og bruke det som referanse i samtaler med
sine barn.
Barna kan bruke dokumentasjonen som referanse i
sine fortellinger om deres aktiviteter i barnehagen.
Evalueringen bidrar til forbedringer og justeringer
både av pedagogisk og praktisk karakter. Vi
dokumenterer og evaluerer gjennomføring av
aktiviteter , tema, fester, møter, barnegruppen
og barns relasjoner, relasjoner mellom personale,
personale / barn og personale / foreldre.
Dokumentasjon gjøres
gjennom:
o Dagsrapport på tavla
i garderoben
o Bilder
o Planarbeid
o Månedsbrev
o Årsplanen
o Observasjon
o Utstillinger
Evaluering gjøres via:
o Avdelingsmøte
o Pedagogisk ledermøte
o Personalmøte
o Planleggingsdager
o Medarbeidersamtale
o Foreldresamtaler
o SU-møter
o Foreldremøter
o Individuell og gruppevis
samtale med barn(a)
Barns medvirkning og dokumentasjon
Da barnehageloven ble revidert av Stortinget i 2005, kom
det inn en ny bestemmelse som er gjort gjeldende fra 1.
januar 2006:
”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på
barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få
mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av
barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges
vekt i samsvar med dets alder og modenhet”
(Barnehageloven §3).
Rammeplanen (2011) påpeker at ”personalet i barnehagen
skal gjennomføre den konkrete virksomheten i hver
barnehage med støtte i observasjoner, oppfølging og
dokumentasjon” (Temahefte ”Barns medvirkning”,
Kunnskapsdepartementet:58) Dette skal skje i samråd med
det enkelte barns intensjoner, behov, interesser, tidligere
erfaringer og kunnskaper.
Dokumentasjon som brukes som et aktivt redskap for å
fange opp både prosessene og resultatene i barnehagen, og
dermed blir et viktig redskap i barnehagens endringsarbeid
kalles pedagogisk dokumentasjon.
Det handler altså ikke om fine veggdekorasjoner som i foto
og tekst viser glimt av barnehagehverdagen. Det handler om
å reflektere over dokumentasjonen slik at den kan gi nye
ideer og tenkninger som igjen skaper nye prosjekter der
barna har medvirket.
Vi må stille oss spørsmålet: Hvorfor valgte vi å gjøre
slik?
Planleggingsspiral etter ide av Carlina Rinaldi (Wallin, 1996)
Å jobbe med barns medvirkning i barnehagen krever
mye av de voksne. Det krever voksne som kan tenke på
en ny måte, der refleksjonen får en større plass enn
planleggingen. De voksne må reflektere over den
pedagogiske dokumentasjonen, slik at den kan bidra til
en forskjell for barna og de voksne. Det handler om å gi
barna reel innflytelse i barnehagens virksomhet og det
bygger på et syn om barnet som et subjekt en kan føre
en dialog med, i stedet for et objekt en kan bestemme
over. Den voksne må klare å gi fra seg noe makt,
samtidig som denne makten ikke inneholder ansvar.
Barnas 100 språk
Hverdagens lek og aktiviteter må involvere alle sansene
og anvende mange ulike «språk» (billed-, tale-, skriftog kroppsspråk, bevegelse, musikk og matematikk osv.)
Barns rett til medvirkning handler om at de må bli
respektert og forstått, uavhengig av hvilket «språk» de
uttrykker seg på. Det krever ekstra kompetanse når
man skal jobbe med barns medvirkning hos de minste
barna i barnehagen.
Hvordan jobber vi med barns medvirkning:
Vi voksne bruker barnesamtaler for å få tak i barnas
synspunkter og meninger om deres barnehagehverdag.
Etter turer, prosjekter og aktiviteter snakker vi med
barna om hva de likte/ikke likte osv. For at alle barna
skal få uttrykke sine meninger har vi laget forskjellige
smilefjes som barna kan henge opp på tavla i løpet av
dagen. De barna som vil kan utdype hvorfor de har gitt
dagen/aktiviteten glad eller trist smilefjes, dette blir
også skrevet på tavlen, slik at foreldrene kan se det når
de henter. På denne måten får barna vært med å
evaluert sin egen hverdag og vi voksne tar dette med
oss i det videre arbeidet.
Lekelyst
Barnehageloven §2 påpeker at barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og
meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og utfordrende omgivelser. Leken er en
grunnleggende livs- og læringsform og de voksne i barnehagen må gi leken en fremtredende
plass.
Hva kjennetegner lek?
o
o
o
o
o
Den er spontan og oppstår underveis
Den er et mål i seg selv
Den er indremotivert og frivillig
Den er «på liksom»
Den innebærer aktiv deltakelse, forhandling og perspektivtaking
Leken er barnas viktigste uttrykksform. I leken får barna brukt mange av sine ulike språk.
Leken gir seg til uttrykk fra barnas egne erfaringer og opplevelser og det er her de
bearbeider inntrykkene sine. Videre utløser den barns naturlige spontanitet, nysgjerrighet
og skapertrang. Leken er et mål i seg selv, samtidig som den utvikler barns sosiale
kompetanse, barns identitet og selvfølelse og barns fantasi og kreativitet.
Det er et konstant læringspress på barnehagene og resultater skal måles og dokumenteres.
Læringen som skjer igjennom lek er vanskelig å måle og er derfor truet av mer voksenstyrte
læringsituasjoner. De voksne må gi plass til leken i barnehagen og synliggjør viktigheten av
lek og vise hvilket læringsutbytte som ligger i barns lek. Barna må få både plass og tid, slik
at den gode leken kan utvikle seg. Dette innebærer at de voksne må være fleksible og
tilgjengelige for barna i leken ved å støtte, inspirere og oppmuntre.
Kulturelt mangfold
Mål: Barna skal få kjennskap til ulike religioner, kulturer og deres
tradisjoner.
Barn kommer til oss med ulike sosiale, etniske, religiøse og økonomiske forskjeller. Vi må til enhver tid forholde oss
til disse forskjellene og legge til rette for individuell opplæring.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve
glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap
(Lov om barnehager §2).
Ved å innhente informasjon om barnets hjemland (høytider, tradisjoner, mat, merkedager, språk m.m.) samt gi
barn og foreldre mulighet til å lære oss rim, regler, sanger og lignende på sitt morsmål, kan vi være med på å
stimulere barna til bruk av eget språk. Da vi som barnehage er opptatt av kosthold, vil dette være en naturlig del og
nyttegjøre oss av sammen med andre kulturer. Det er også viktig å formidle og legge til rette for at barna
får kunnskap og språkferdigheter i forhold til norskspråket.
Forslag til metoder
o Bevegelsesgrupper, turer.
o Musikk/sang.
o Lekegrupper, drama.
o Bruke snakkepakken til konkretisering, formidling og
lek.
o Vi lager mat fra ulike land som barna i barnehagen
representerer.
o Vi samtaler om flagg, klær, natur.
Barnehagens styringsdokumenter
o
Lov om barnehager med forskrifter med ny formålsparagraf, gjeldende fra 1.august 2012.
§ 1 Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen
og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og
som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal
lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og
respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et
utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og
motarbeide alle former for diskriminering.
o
Rammeplan for barnehagen
Departementet fastsetter i forskrift en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal stille krav til barnehagens
innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for
barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
Det er syv fagområder Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver tar for
seg (Kunnskapsdepartementet, 2011):
Natur, miljø og teknikk
Kropp, bevegelse og helse
Nærmiljø og samfunn
Kommunikasjon, språk og tekst
Etikk, religion, filosofi
Antall, rom og form
Kunst, kultur og kreativitet
o
I år har vi hovedfokus på fagområde Kropp, bevegelse og helse og Antall, rom og form. I det daglige arbeidet
er alle fagområdene representert.
o
Vedtektene til Vestby Naturbarnehage
Kompetansesatsning
SENTRALE FØRINGER
I august 2013 la Kunnskapsdepartementet frem ”Kompetanse
for framtidas barnehage – strategi for kompetanse og
rekruttering 2014-2020”. Dette er en videreføring av deres
flerårige arbeid med å utvikle og styrke barnehagen., samt
styrke personalets kompetanse i arbeidet med å omsette
formålsbestemmelsen i praktisk arbeid i barnehagen.
Målet med strategien:
o Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med
relevant kompetanse for arbeid i barnehagen.
o Heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen.
o Øke statusen for arbeid i barnehage.
Tematisk innhold:
o Pedagogisk ledelse - barnehagen som lærende organisasjon.
o Danning og kulturelt mangfold.
o Et godt språkmiljø for alle barn.
o Barn med særskilte behov.
(Hentet fra ”Kompetansetiltak 2015-2016, Vestby Kommune ”).
KOMMUNALE KURS
Vestby Naturbarnehage følger Vestby Kommune
sin kompetanseplan for barnehagene i kommunen.
VESTBY NATURBARNEHAGE
Vestby Naturbarnehage ønsker et personale som stadig er i
utvikling.
En måte å øke personalets kompetanse på er å tilby
målrettede kurs samt etterarbeid av kursene på
personalmøter og avdelingsmøter.
INTERNE KURS / KOMPTANSEPLAN
o
Alle ansatte skal i løpet av året gjennomføre et
førstehjelpskurs.
o
Det er også ønskelig at minst en på hver avdeling
gjennomfører et kurs i livredning i vann.
o
Administrative/lederkurs er rettet mot styrer og de
administrative oppgavene.
o
Vi viderefører arbeidet i barnehagen med Ikke-voldelig
kommunikasjon som var satsningsområde / prosjekt i
barnehager i Vestby kommune 2012 – 2015.
o
Barnehagen har en kontaktperson som deltar i nettverk
for
språk og spesialpedagogikk (i regi av Vestby kommune).
o
En ansatt i barnehagen tar utdanningen
”Kostholdsveileder”.
Samarbeid foreldre og barnehage
Samarbeidet med dere foreldre vil være en sentral del av vårt arbeid i
barnehagen. Vi ønsker å legge vekt på en god dialog, preget av
tilstedeværelse, åpenhet og tillit. På denne måten kan vi informere
hverandre om forventninger og erfaringer. Et slikt samarbeid vil være
svært viktig for barnets trivsel i barnehagen og for vår mulighet til
å møte barnets utvikling på best mulig måte. Vi mottar gjerne både ros
og ris. Innspill og ideer fra foreldre er av stor verdi for oss!! Dere vil få
tilbud om 2 foreldresamtaler hvert barnehage år (jul og vår).
Dere er selvfølgelig hjertelig velkommen til å be om en samtale med oss
utenom fastsatte foreldresamtaler. I tillegg inviteres dere til
foreldremøte på høsten og våren.
Foreldrerådet består av alle foreldre/ foresatte, og skal fremme deres
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalget (SU) skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen
og foreldrene. SU er et rådgivende-, kontakt skapende- og samordnende
organ. SU velges hvert år på barnehagens første foreldremøte. Ledende
verv oppfordres til å sitte to år av gangen. Det skal sitte like mange
representanter fra foreldre- og personalgruppa i SU.
Styrer i barnehagen deltar på møtene om ikke annet er ønsket.
Vi ønsker å vokse oss gode SAMMEN!!
SAMARBEIDSPARTNERE
Barnehagen samarbeider også med helsestasjon, fysioterapeut,
PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste), barnevern, skole m.fl.
AUGUST
Tema:
o Tilvenning, vennskap og deltakelse.
o Antall, rom og form: Sortering og rekkefølge.
o Kropp, bevegelse og helse: Åle/krabbe.
Mål:
o Alle barn og foreldre skal føle seg godt mottatt, bli kjent med hverandre, barnehagen og
vårt nærmiljø.
o Barna skal gis mulighet til å finne tilbake til ”gamle” og nye lekekamerater.
o Gi barna en forståelse av rekkefølge i daglige aktiviteter.
o Gi barna mulighet til å føle glede ved allsidig kroppsutfoldelse.
Metode:
o Personalet har god tid til hvert enkelt barn og familie.
o Lage små grupper der nye og gamle barn får leke sammen med voksne
som støtter aktivt opp om leken.
o Bruke naturen og nærområdet som arena for vennskap, samtale, kroppsutfoldelse og undring.
Forslag aktiviteter:
o Samlingsstund, inne/ute.
o Hinderløype.
o Lek med rekkefølge i garderoben, matsituasjonen.
o Høsting fra grønnsakshagen.
o Synge navnsanger.
AUGUST 2015
UKE
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG/
SØNDAG
1/2
Egne notater:
31
3
4
5
6
7
8/9
12
13
14
15/16
Bhg. stengt
15. Nytt
barnehageår
starter
Iver fyller 1 år!
32
10
11
33
17
18
19
20
21
22/23
24
25
26
27
28
29/30
34
35
Viktige datoer:
14.august:
Bhg stengt
SEPTEMBER
Tema:
o Brannvern.
o Antall, rom og form: Rekkefølge og sortering.
o Kropp, bevegelse og helse: Reaksjon.
Mål:
o Barna skal få kunnskap om brannvern, nødnummer og møteplasser.
o Gi barna kjennskap til sortering gjennom farger og størrelser.
o Barna skal få kjennskap til reaksjonsevnen.
Forslag til aktiviteter:
o Puttekasser.
o Sorteringsleker.
o Lek med ball, sykle, spille spill.
o Løpe/stoppe lek.
o Besøke brannstasjonen.
o Samlingsstunder om brannvern.
HØSTFERIE 2015, uke 40
Vennligst returner denne slippen innen fredag 04.september.
Noter hvilke dager barnet er i barnehagen og hvilke dager barnet evt. har
ferie. 
F= ferie
B= skal være i barnehagen
---------------------------------------------------------Barnets navn: _______________________________
Mandag 28/09
Tirsdag 29/09
Onsdag 30/09
Torsdag 01/10
Fredag 02/10
SEPTEMBER 2015
UKE
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG/
SØNDAG
31
1
2
3
4
5/6
Foreldremøte
Arin fyller 4 år
Innlevering
høstferielapp
36
7
8
9
10
11
12/13
14
15
16
17
18
19/20
Brannvernuke
Bålsesongen
starter
Egne notater:
37
38
21
22
23
39
40
28
Irene fyller år!
29
30
24
25
26/27
Viktige datoer:
Velkommen til
foreldremøte 2.
september 18.3020.30
Brannvernuke i uke
38
Minner om åpen
brannstasjon i ditt
distrikt.
OKTOBER
Tema:
o Forut (FN-dagen).
o Antall, rom og form: Romforståelse.
o Kropp, bevegelse og helse: Romorientering.
Namasté og velkommen til "Gode
venner i Nepal".
Mål:
o Gi barna innblikk i levekår som er forskjellig fra våre.
o Gi barna kunnskap om Nepal og kjennskap til andre kulturer.
o Gi barna kjennskap til romforståelse; forståelsen av rommet og sin plassering
i rommet.
o Gi barna kjennskap til avstand og retning.
Forslag på aktiviteter:
o Fargelegge flagg.
o Samlingsstunder om Nepal.
o Lære enkle ord og uttrykk på andre språk.
o Rom i rom.
o Bevegelseslek.
o Huske.
Vi fortsetter å følge de samme
barna som vi ble kjent med i
fjorårets barneaksjon.
På et lite sted som heter Makkai
Tar - noen mil øst for
Katmandu., bor Biswas på 5 år
og Nischal på seks år,
med familiene sine. Vi følger
også ei jente som heter Puspa.
Hun er syv år og bor sammen
med storesøsteren sin
på et hjem for jenter, fordi de
ikke har noen familie å bo
sammen med.
Nischal og Biswas sier namasté
OKTOBER 2015
UKE
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG/
SØNDAG
Egne notater:
1
2
3/4
40
5
6
7
8
9
10/11
12
13
14
15
16
17/18
41
Emilie fyller 1
år!
42
19
20
21
22
23
FNDAGEN
24/25
26
27
28
29
30
31
43
44
Barnehagen
stengt
Viktige datoer:
23.oktober:
Vi markerer FNdagen
med basar
til inntekt for
FORUT
kl.15-17
Alle er velkommen!
30.oktober:
Bhg stengt
NOVEMBER
Tema:
o Eventyr.
o Antall, rom og form: Romforståelse.
o Kropp, bevegelse og helse: Rytme.
Mål:
o Gi barna kjennskap til folkeeventyr.
o Gi barna kjennskap til romforståelse; forståelsen av
rommet og sin plassering i rommet.
o Gi barna kjennskap til rytmiske bevegelser.
Forslag til aktiviteter:
o Rom i rom.
o Tampen brenner.
o Hinderløype.
o Hoppe tau, danse, klappeleker.
o Lese eventyr og dramatisere med konkreter.
o Minirøris.
Karneval i barnehagen med tema former
UKE
MANDAG
NOVEMBER 2015
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG/
SØNDAG
Egne notater:
31/1
44
2
3
4
5
6
7/8
8. Ivo fyller 4
år!
45
9
10
11
12
13
14/15
46
.
16
17
18
19
20
21/22
23
24
25
26
27
28/29
47
48
Viktige datoer:
Tenne
julegranen
DESEMBER
Tema:
o Julebudskapet.
o Antall, rom og form: Tall og telling.
o Kropp, bevegelse og helse: Berøringssans.
Mål:
o Gi barna kjennskap til julens budskap.
o Skape en rolig og hyggelig adventstid.
o Gi barna kjennskap til tall og telling.
o Gi barna kjennskap til hvordan forskjellige materialer føles.
Forslag til aktiviteter:
o Samlingsstunder med sang og formidling av julebudskapet.
o Julegudstjeneste.
o Julekalender; vi teller dager frem til jul.
o Juleverksted.
o Nissevandring.
o Sansekasser.
DESEMBER 2015
UKE
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG/
SØNDAG
30
1
2
3
4
5/6
Isak fyller 1
år!
49
7
8
9
10
5. Jesper
fyller 4 år!
11
12/13
Luciafeiring
50
14
15
16
17
51
21
22
23
Tia fyller 4 år!
52
53
Egne notater:
18
19/20
Nissevandrin
g og nissefest
Viktige datoer:
Beate fyller
år!
11.desember:
Luciafeiring
Alle foreldre er
velkommen !
24
25
26/27
Julaften
GOD JUL!
1. juledag
26. 2. juledag
28
29
30
31
Barnehagen
stengt
Barnehagen
stengt
Barnehagen
stengt
Nyttårsaften
18.desember:
Nissefest for barna
28. , 29. og 30.:
Bhg stengt
Januar
Tema:
o Vinteraktiviteter.
o Antall, rom og form: Tall og telling.
o Kropp, bevegelse og helse: Balanse.
Mål:
o Gi barna kjennskap til varierte vinteraktiviteter.
o Gi barna kjennskap til tall og telling.
o Gi barna kjennskap til balanseøvelser.
Forslag til aktiviteter:
o Leke butikk og lage egne penger.
o Spille spill.
o Lære romertall.
o Telle lyder (klappeleker).
o Lage balansestokker.
o Hinderløype.
o Vinter aktivitetsdag.
o Gå på ski, skøyter, ake.
VINTERFERIE 2016, uke 8
Vennligst returner denne slippen innen fredag 22.januar.
Noter hvilke dager barnet er i barnehagen og hvilke dager barnet evt. har ferie. 
F= ferie
B= skal være i barnehagen
---------------------------------------------------------------------------------------------Barnets navn: _______________________________
Mandag 22/02
Tirsdag 23/02
Onsdag 24/02
Torsdag 25/02
Fredag 26/02
JANUAR 2016
UKE
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG/
SØNDAG
Egne notater:
1
1. nyttårsdag
53
4
1
2/3
5
6
7
8
Bhg stengt
Oscar og Nora
fyller 5 år!
11
9/10
10. Adam
fyller 4 år!
12
13
14
15
16/17
2
4.januar:
Bhg stengt
18
19
20
21
22
23/24
Innlevering
vinterf.lapp
3
25
4
Viktige datoer:
Kristina fyller
år!
26
27
28
29
30/31
Februar
Tema:
o Snøaktiviteter.
o Antall, rom og form: Mengde.
o Kropp, bevegelse og helse: Rulle/snurre.
Mål:
o Gi barna mulighet til å utvikle egen kroppsbeherskelse.
o Gi barna kjennskap til ulike vinteraktiviteter.
o Gi barna kjennskap til måleenheter og volum.
o Gi barna mulighet til å utfordre vestibulærsansen (likevekt/balanse).
Forslag til aktiviteter:
o Lage mat; måle og veie med barna.
o Måle nedbør.
o Sammenligne mengder og volum.
o Gå på ski, skøyter og ake.
o Base i snøen.
o Minirøris.
o Undre oss over volumet på forskjellige
former for vann (vann, snø, is, damp).
FEBRUAR 2016
UKE
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG/
SØNDAG
Egne notater:
1
2
3
5
4
5
6.
Samefolketsdag
Syver fyller
6 år!
8
9
10
11
6/7
12
13/14
Karneval
6
Viktige datoer:
7
15
16
17
Lise fyller år!
Helena fyller 2
år!
Kathleen fyller
år!
22
23
24
19
20/21
21. Emil fyller
6 år!
25
26
27/28
27. Eirik fyller
3 år!
8
Vinterferieuke
29
9
18
12.februar:
Karnevalsfest for
barna
MARS
Tema:
o Påske.
o Antall, rom og form: Mengde.
o Kropp, bevegelse og helse: Øye-hånd, øye-fot koordinasjon.
Mål:
o Gi barna kjennskap til de forskjellige måleenhetene.
o La barna erfare forskjellige aktiviteter der øye-hånd, øye-fot koordinasjonen
utvikles.
o Gi barna kjennskap til påskebudskapet.
Forslag til aktiviteter:
o Lage mat; mengde, hvor mye?.
o Kaste gjenstander i og på bøtte.
o Hinderløype med ball.
o Samlingsstunder om påskebudskapet.
Vi ruger kyllinger i barnehagen
PÅSKEFERIE 2016, uke 12
Vennligst returner denne slippen innen fredag 4.mars.
Noter hvilke dager barnet er i barnehagen og hvilke dager barnet evt. har
ferie. 
F= ferie
B= skal være i barnehagen
--------------------------------------------------------------------------------------------Barnets navn: _______________________________
Mandag 21/03
Tirsdag 22/03
Onsdag 23/03
BHG STENGT
Tirsdag 29/03
MARS 2016
UKE
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG/
SØNDAG
1
2
3
4
5/6
Mathias
fyller 6 år!
9
Innlevering
påskeferielapp
7
8
9
10
11
12/13
14
15
16
17
18
19/20
Anja fyller år!
Foreldremøte
Gul frokost
20.
Palmesøndag
Egne notater:
10
11
21
12
28
13
2. påskedag
Malin fyller 3
år!
Astrid fyller 2
år!
22
23
24
25
26/27
Tina fyller år!
Bhg stengt
Hermine fyller
4 år!
Skjærtorsdag
Langfredag
27. Ella og
Hanna fyller
5 år!
30
31
29
Viktige datoer:
16.mars:
Foreldremøte
kl.18:30-20:00
18. mars:
Gul frokost for barn,
foreldre og personale
23. mars:
Bhg stengt
APRIL
Tema:
o Fugler.
o Antall, rom og form: Former og mønstre.
o Kropp, bevegelse og helse: Klatre.
Mål:
o Gi barna kjennskap til ulike fuglelyder.
o Barna skal få erfare, utforske og leke med former og mønstre.
o Gi barna positive opplevelser ved å mestre høyder og ulendt terreng.
Forslag til aktiviteter:
o Lete etter former og mønstre i nærområdet.
o Klatre i klatrevegg.
o Lage fuglekasse i barnehagen med webkamera.
o Gå på tur og lytte til fuglene.
FERIEAVVIKLING VÅR/SOMMER 2016
Da nærmer sommeren seg og tid for ferieavvikling. Barnet skal ha minst 4 uker ferie
i løpet av barnehageåret. Minimum 3 uker skal tas ut på sommeren (jf. vedtektene).
Vennligst noter hvilke uker barnet skal ha ferie.
Minner om at barnehagen er stengt uke 29 og 30.
Fristen for innlevering er fredag 15. april.
------------------------------------------------------------------------------------------Barnets navn: _________________________________
Skal ha ferie i uke: ______________________________
UKE
MANDAG
TIRSDAG
APRIL 2016
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG/
SØNDAG
1
2/3
8
9/10
Egne notater:
13
4
5
6
7
9. Mira fyller
5 år!
Tiril fyller 3
år!
10. Torgeir
fyller 5 år!
14
11
12
13
14
15
Siste dag i
bålsesongen
Innlevering
sommerferielapp
20
21
22
23/24
27
28
29
30/1
15
16
17
18
19
Alexander
fyller 2 år!
Viktor fyller 4
år!
25
26
Jørgen
fyller 6 år!
16/17
Viktige datoer:
MAI
Tema:
o 17. mai.
o Antall, rom og form: Former og mønstre
o Kropp, bevegelse og helse: Eksentrisk og konsentrisk bevegelse (eksplosive og
dempende bevegelser).
Mål:
o Gi barna kjennskap til hvorfor vi feirer 17. mai.
o Barna skal få erfare, utforske og leke med former og mønstre
o Gi barna kjennskap til spenstøvelser.
Forslag til aktiviteter:
o Former og mønstre i flagg
o Hoppe tau, hoppe paradis
o Fargelegge flagg
o Samlingsstund om 17. mai
MAI 2016
UKE
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG/
SØNDAG
Egne notater:
2
3
4
18
9
19
20
10
Dugnad
16
17
2. pinsedag
Grunnlovsdag
18
6
Kr.
Himmelfart
Bhg. stengt
12
13
Alvin fyller 4
år!
Aktivitetsdag
19
20
7/8
14/15
21/22
Viktige datoer:
5. ,6. , 16. og 17.
mai: Barnehagen
stengt
23
24
30
31
21
22
11
5
25
26
27
28/29
9.mai:
Dugnad kl.17-19
JUNI
Tema:
o Småkryp.
o Antall, rom og form: Symmetri.
o Kropp, bevegelse og helse: Sparke.
Mål:
o Gi barna kjennskap til småkryp og oppleve glede ved å studere dem.
o Gi barn muligheten til å utforske symmetriske gjenstander i naturen.
o La barna oppleve glede ved ballspill.
Forslag til aktiviteter:
o Studere blader, sommerfugler osv.
o Male symmetriske bilder.
o Bruke fotballbanen aktivt.
o Øve til Revecup.
o Lage småkrypfelle.
o Bruke bestemmelsesduken.
JUNI 2016
UKE
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG/
SØNDAG
Egne notater:
22
6
7
1
2
Jenny Louise
og Kimia Sol
fyller 4 år!
Overnatting
for
skolebarna
8
9
3
4/5
10
11/12
Sommerfest
23
Viktige datoer:
13
14
15
Tuva fyller 6
år!
24
20
25
Johannes fyller
6 år!
26
27
16
21
22
23
28
29
30
Bror Olav
fyller 4 år!
17
18/19
24
25/26
Hanne fyller
år!
2.juni:
Overnatting for
Skolebarna
9.juni:
Sommerfest for
barn, foreldre,
søsken og
personalet
JULI
Tema:
o Tradisjonsleker.
o Antall, rom og form: Symmetri.
o Kropp, bevegelse og helse: Synssans og hørselssans.
Mål:
o Gi barna kjennskap til ulike tradisjonsleker.
o Gi barna mulighet til å utforske symmetriske gjenstander i naturen.
o Gi barna erfaringer om hvordan syn og hørsel påvirker bevegelsen.
Forslag til aktiviteter:
o Finne symmetriske gjenstander i nærmiljøet.
o Hinderløype i blinde.
o Lek med hørselvern (musikk).
o Sardinmamma, titten på hjørnet, boksen går osv.
JULI 2016
UKE
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG/
SØNDAG
Egne notater:
1
2/3
3. Aurora
fyller 2 år!
26
4
5
6
7
8
9/10
11
12
13
14
15
16/17
23/24
27
Ivar fyller 3
år!
28
29
30
18
19
20
21
22
Barnehagen
stengt
Barnehagen
stengt
Barnehagen
stengt
Herman
fyller 6 år!
Barnehagen
stengt
Barnehagen
stengt
25
26
27
28
29
Barnehagen
stengt
Barnehagen
stengt
Barnehagen
Stengt
Ida-Marie
fyller 2 år!
Barnehagen
stengt
Barnehagen
stengt
30/31
Viktige datoer:
*Barnehagen
stengt for felles
ferieavvikling
uke 29 og 30
*Barn som skal
begynne på skolen
slutter i barnehagen
senest 31.juli, og
avvikler ferie i
forkant.
Vestby Naturbarnehages barnehager
Barnehagerute for 2015/2016
-f.o.m 15. august 2015 til 14. august 2016*Barn som skal begynne på skolen slutter i barnehagen senest 31. juli, og avvikler
ferie i forkant. Skolebarna kan begynne på SFO 1. august.
Måned
Ferie/fridager
2015
August
Bhg stengt / planleggingsdag fredag 14.august
September
Oktober
Bhg stengt / planleggingsdag fredag 30. oktober
November
Desember
Offisiell fridag fredag 25.
Barnehagen stengt julaften, mandag 28.,
tirsdag 29., onsdag 30. og nyttårsaften
2016
Januar
Bhg stengt / planleggingsdag mandag 4. januar
Barnehagene er åpne fra tirsdag 5. januar
Februar
Mars
Barnehagen stengt onsdag 23. mars
Offisiell fridag torsdag 24., fredag 25., mandag 28.
April
Mai
Offisiell fridag torsdag 5.
Barnehagen stengt / planleggingsdag fredag 6.
Offisiell fridag mandag 16. og tirsdag 17.
Juni
Juli
August
Stengt for felles ferieavvikling uke 29 og 30
GOD SOMMER!
Siste dag i barnehageåret er den 14. (*)
Nytt barnehageår fra den 15.
AUGUST 2016
UKE
MANDAG
1
TIRSDAG
2
31
ONSDAG
3
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG/
SØNDAG
4
5
6/7
11
12
13/14
Egne notater:
Iver fyller 2 år!
8
9
10
32
Viktige datoer:
15
33
16
17
19
20/21
15.august:
Nytt barnehageår
starter
Nytt
barnehageår
starter
22
23
24
29
30
31
34
35
18
25
26
27/28