Årsplan 2015- 2016

ÅRSPLAN 2015 – 2016
SANDVEDHAUGEN BAREHAGE
Barnas egen landsby
Adresse: Gamle Asheimvei 15,
4311 Sandnes
Telefon: 51337200 – Mobil: 97403881
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.sandnes.kommune.no/sandvedhaugen_barnehage
INNHOLDSFORTEGNELSE
Styreren har ordet
1. Fakta om barnehagen
1.1 Barnehagens nærmiljø
2. Barnehagens visjon
3. Verdier i barnehagen
4. Barnehagens styringsverktøy
Lov om barnehager
Rammeplanen
Årsplan
5. Pedagogisk innhold
Barnesyn og danning
5.1 Voksenrollen, inkluderende barnehage og barns medvirkning
5.2 Lek, omsorg og læring
Språk i barnehagen og de voksnes rolle
6. Samarbeid
Samarbeid med barnas hjem
Samarbeid med personalet
Samarbeid med andre instanser
7. Førskoleklubben
8. Fagområdene i rammeplanen
Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse og helse
Kunst. Kultur og kreativitet
Natur, teknikk og miljø
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn
Antall, rom og form
Du kan også lese om
Digitale verktøy
Høytider og merkedager
Jul i Landsbyen
Mangfoldet i barnehagen vår
Kosthold, hygiene og sikkerhets- og
beredskapsplaner
Styreren har ordet….
Sandvedhaugen barnehage har nå vært i drift siden oktober 2008. Vi er en lærende organisasjon
som skal være i utvikling. Vi driver en pedagogikk som er basert på verdier og har derfor stort
fokus på kvaliteten i voksenrollen.
Barnehagen skal vise evnen til kontinuerlig refleksjon over hvorvidt de målene som settes og
veivalgene som gjøres er riktige for det enkelte barnet, barnegruppa, foreldrene og personalet.
I år har Sandvedhaugen barnehage hatt fokus på forskjellige språkstimulerende opplegg .
Personalet har, blant annet, fått kurs i dialogisk lesing. Språk danner et viktig grunnlag for læring
og har stor betydning for utviklingen av sosial kompetanse. Vi forsetter med dette barnehageåret
2015 - 16 .
Vår personalgruppe teller nå 66 årsverk. Personalgruppa har en kompetanseplattform som
Sandvedhaugen barnehage gjør god nytte av. Vi har god dekning av utdannede
barnehagelærere som setter preg på et faglig spennende miljø. Som styrer ser jeg fram til et
konstruktivt samarbeid med en kvalifisert og positiv personalgruppe.
Vi vektlegger et godt samarbeid med foresatte og er åpne for en dialog når det er behov.
Foresatte og personal har felles interesser. Barnet skal trives og ha en positiv utvikling. Sammen
med barnets hjem ønsker vi å skape en god hverdag for det enkelte barn .
I sommerbarnehagen 2016 ønsker at barna skal ha tid og muligheter til både fordypning og fri
lek. Nærmere informasjon om sommerbarnehagens innhold kommer i eget skriv. Ukeplaner for
sommerbarnehagen henges opp på avdelingens oppslagstavle.
Til slutt vil jeg ønske spesielt velkommen til nye barn og foresatte. Dere er alltid velkommen
innom administrasjonen hvis det er noe dere lurer på.
Velkommen til nytt barnehageår i barnas egen landsby
Vennlig hilsen
Ingrid Eikeland Andersen
Styrer i Sandvedhaugen barnehage
1.
Fakta om barnehagen
6 hus fordelt på to tun
• 3 avdelinger i hvert hus
- 7 avdelinger: 3- 6 år
- 3 avdelinger: 2- 4 år
- 7 avdelinger: 0- 3 år
Barnehagens nærmiljø
Vi vil at barn og voksne skal bli kjent med, og bli en del av
Sandved bydel
Med barnehagens nærmiljø tenker vi i første omgang på Sandved bydel,
men også Sandnes sentrum og nærliggende områder. Vi har laget en
oversikt over barnehagens nærmiljø. Se under.
• Fellesområdet med scene: ”Sola”
• 293 barn i alderen 0-6 år
Egen administrasjon og personalavdeling
• Styrer : Ingrid Eikeland Andersen
• Assisterende styrer: Liv Hjertø
• Fagutviklere : Maj Gabrielsen
• Administrasjonskonsulent : Atle Helland Strøm
• totalt 66 årsverk
• 17 Pedagogiske ledere
• 12 Barnehagelærere
• 12 Barne- og ungdomsarbeidere
• 17 Assistenter
Støttepedagoger og tospråklige assistenter
I Sandvedhaugen barnehage har vi barn fra mange bydeler i
Sandnes kommune.
Skoler og barnehager:
Sandved skole
Sandved barnehage
Hans og Grete barnehage
Krystallveien barnehage
Stangelandsforen barnehage
Rådhusmarka barnehage
Soma-Stangeland skole
1.1
Nær barnehagen:
Sandneshallen
Helgø/Meny
Lekeplasser
Fotballbane
Gand Kirke
Skoleskogen
Skeieskogen
Ballbingen
Sandnes kommune har utarbeidet et tur og bydelskart som gir en oversikt
over Sandved bydel. (Se kommunens nettside)
Sandneshallen:
Sandneshallen er en av landets flotteste innendørs friidrettsanlegg. Den
er tilrettelagt for løp, hopp og kast. I tillegg så har den baner for ulike
ballaktiviteter. Hallen er i gangavstand fra barnehagen, og vil bli benyttet
av store og små i Sandvedhaugen. Hovedfokuset vårt vil være fysisk
fostring og sosial kompetanse ved bruk av hallen. Barna skal få mulighet
til å utfolde seg gjennom både strukturert aktiviteter og fri aktiviteter. Lek,
glede og humor står sentralt.
Sandnes sentrum
Langgata
Bibliotek
Vågenområdet
Togstasjon
Kulturhuset
Sandvedparken
Øglændsparken
Stangeland Mølle
Vitenfabrikken
Kino
Busstasjon
Annet:
Coop Mega
Brannstasjonen
Legevakten
Joker
Miljøstasjon
Plantasjen
2.
Barnehagens visjon
Våre mål og metoder er forankret i
vår visjon og vårt verdisyn. Verdiene
er grunnlaget for hvordan vi ønsker at
det enkelte barn, foreldre og
personalet skal oppleve kulturen og
samarbeidsformen i Sandvedhaugen
barnehage. Vi velger å bruke
landsbybegrepet fordi en
landsbykultur inneholder mange av
de verdier vi ønsker å leve etter.
•
•
•
•
•
•
Vi ønsker at Sandvedhaugen barnehage
skal være
Barnas egen landsby
Alle har en viktig rolle i fellesskapet. Alle er like mye verd.
Enkeltmennesket blir sett og respektert.
Vi ser på forskjelligheter som en ressurs.
Vi har en oversiktlig struktur og organisasjon.
Vi legger vekt på medbestemmelse.
I landsbyen samarbeider og hjelper vi hverandre om å nå
et felles mål.
• I vår landsby ønsker vi å vise begeistring og engasjement i
alt fra de små dagligdagse rutiner til større kulturelle
arrangement.
3.
Demokratiske
verdier
Selvrealiseringsverdier
Kompetanseverdier
Disiplinerende
verdier
Etiske
verdier
Trygghetsverdier
Verdier i barnehagen
Dette handler om å studere kommunikasjon av verdier mellom voksne og barn, og samtidig
støtte opp om voksnes arbeid med verdier i barnehagen.
Verdier:
-brukes i alle hverdagssituasjoner, i lek og strukturerte aktiviteter
-bestemmer målet i arbeidet med de enkelte barn og barnegruppen
-brukes i personalets planleggings- og evalueringsarbeid
Demokratiske verdier
Kompetanseverdier
Disiplinerende verdier
Verdier som utrykker rettigheter og plikter i
forhold til fellesskapet. Deltakelse og innflytelse
samt medbestemmelse i lek og
hverdagsaktiviteter.
Verdier som utrykker omsorg og sosiale
ferdigheter som empati og selvregulering.
Selvstendighets ferdigheter i hverdagssituasjoner,
og følelsesmessige ferdigheter.
Verdier som utrykker det å følge regler, utvikle
kompetanse, og tilpasse seg fellesskapet.
Voksenrollen
Voksenrollen
Voksenrollen
* Bevissthet om egne verdier
* Emosjonell tilstedeværelse
* Gi barna reelle valgmuligheter og være åpen for
barnas innspill og ideer, ut fra barnas modenhet,
alder og kompetanse.
* Emosjonell tilstedeværelse
* Positive tilbakemeldinger på vennlige handlinger
* Forberede å planlegge pedagogiske opplegg
etter tema og barns utviklingsnivå
* Fysisk tilretteleggelse og struktur.
* Tydelige forventninger i en strukturert hverdag
* Hjelpe barna med balanse mellom individuelle
behov og fellesskapets beste
* Hjelpe barna med å overholde regler og
kulturelle normer som gjelder i barnehagen for
eksempel si ”god morgen” og ”takk for maten”.
Trygghetsverdier
Etiske verdier
Selvrealiserende
Verdier som utrykker trygghet, emosjonelt og kroppslig. Dette ser vi på
som en grunnleggende verdi.
Verdier som utrykker omsorg for hverandre,
medfølelse, omtanke og evne til empati og gi
trøst.
Verdier som utrykker opplevelsen av å ytre seg
fritt, bli hørt og ha medbestemmelse. Denne
verdien omhandler også omtanken for
selvet/seg selv jmf. Selvhevdelse
Voksenrollen
Voksenrollen
Voksenrollen
* Skape en omsorgslull og bekreftende
atmosfære i møte mellom barn- barn, og barnvoksen.
* Være gode rollemodeller, være respektfulle og
empatiske
* Være anerkjennende og bekreftende
* Gi positiv respons ved ønsket atferd
* Være en sensitiv voksen i forhold til barnet
* Lytte og gi konstruktive tilbakemeldinger
* Følge barnas fokus
•Bekrefte og anerkjenne barnas utrykk, og gi
barna mestrings følelse
* Legge til rette for deltakende og kreativ lek.
* Trygge og tydelige voksne
* Omsorgsfulle voksne
* Nærhet til barna, fysisk og emosjonelt
* Være forutsigbar
* Være sensitiv voksen og respondere på barnas
utrykk
* Være en støtte i leken, og ha fokus på
inkludering
* Legge til rette for et fysisk trygt miljø, hvor
sikkerheten blir ivaretatt.
4.
Barnehagens styringsverktøy
Lov om barnehager
Barnehageloven § 1 Formål:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse
med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning
som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende
verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i
ulike religioner og livssyn og som er forankret
i menneskerettighetene
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og
utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal
utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning
tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og
respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i
lek og læring, og være et utfordrende og trygt
sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen
skal fremme demokrati og likestilling og
motarbeide alle former for diskriminering.
(Rammeplanen s. 7)
Rammeplanen
Årsplan
Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer
for barnehagens verdigrunnlag, innhold og
oppgaver. Målet med rammeplanen er å gi
styrer, pedagogiske ledere og det øvrige
personalet en forpliktende ramme for
planlegging, gjennomføring og vurdering av
barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir
også informasjon til foreldre, eier og
tilsynsmyndighet.
Årsplanen er primært et redskap for
barnehagens personale for å styre
virksomheten i en bevisst og uttalt retning.
Den gir foresatte muligheten til å påvirke,
og å forstå hvorfor vi jobber slik vi gjør.
Årsplanen gir informasjon om
barnehagens pedagogiske arbeid til eier,
politikere, kommune, barnehagens
samarbeidspartnere og andre interesserte.
Hva sier rammeplanen noe om?
I tillegg til årsplanen er personalet i ferd
med å utarbeidet et arbeidsdokument som
konkretiserer mål og metoder for de ulike
aldergruppene. Dette arbeidsdokumenter
vil vi ha som mål å ferdigstille høsten
2014.Det utarbeides konkrete planer
innenfor fagområdene antall , rom og form
og kommunikasjon, språk og tekst, natur,
miljø og teknikk, etikk , religion og filosofi,
kunst, kultur og kreativitet og kropp,
bevegelse og helse.
Årsplanen blir evaluert våren 2015.
• Barnehagens formål, verdigrunnlag og
oppgaver
• Omsorg, lek og læring
• Fagområdene
- Kommunikasjon, språk og tekst
- Kropp, bevegelse og helse
- Kunst, kultur og kreativitet
- Natur, miljø og teknikk
- Etikk, religion og filosofi
- Nærmiljø og samfunn
- Antall, rom og form
• Planlegging, dokumentasjon og vurdering
• Samarbeid
Sandvedhaugen barnehage reguleres av lovverk. I barnehagen forholder vi oss til barnehageloven,
rammeplanen og årsplanen. Årsplanen, som bygger på barnehageloven og rammeplanen, kan dere kan lese
i sin helhet på barnehagens hjemmeside.
August 2015
Uke
32
Mandag
3
Tirsdag
4
Onsdag
Torsdag
5
6
Fredag
7
33
10
11
12
13
14
34
17
18
19
20
21
Planleggingsdag
Barnehagen
er stengt
Nytt barnehage år 
35
24
25
26
27
28
36
31
September 2015
Uke
Mandag
36
Digitale verktøy
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
2
3
4
37
7
8
9
10
11
38
14
15
16
17
18
39
21
22
23
24
25
40
28
29
30
Digitale verktøy kan være en kilde til
lek, kommunikasjon og innhenting av
kunnskap. En forutsetning for aktiv
og skapende bruk av digitale verktøy
er at personalet har kompetanse i
bruken, utforsker mulighetene og
etter hvert gir barna utfordringer med
utgangspunkt i deres interesser,
kunnskaper og ferdigheter (fra
temaheftet IKT i barnehagen)
Av digitale verktøy kan nevnes:
• Stasjonær PC, bærbar PC, iPad i
det spesial pedagogiske arbeidet
• Fargeskrivere og skanner
• Kamera og videokamera
• CD, DVD spiller
• Projektor.
Barna får vise sine kreative evner
ved bruken av disse verktøyene. De
får også prøve seg med fortellinger
og ha mulighet til pedagogiske
dataspill.
5.
Pedagogisk innhold
Barnesyn
Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Dette
betyr at barns utvikling ses som dynamisk og tett sammenvevd
samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og
miljøet de vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar
til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er
avgjørende for barns utvikling og læring.
(Rammeplanen s. 16)
I Sandvedhaugen barnehage har vi dette synet på barn:
Barn er aktive og viser initiativ i møte med det fysiske og menneskelige
miljøet: Graden av aktivitet avhenger av alder, funksjonsnivå, interesse og
motivasjon. I det daglige ser vi at barna viser hva de vil og hva de er opptatt
av. De tar kontakt med både barn og voksne, og er fysisk aktive og gjør egne
erfaringer. Barn er lekende.
Barn er sosiale: De elsker at ting skjer rundt dem, de knytter tidlig vennskap
og utvikler seg og lærer i samspill med andre barn og voksne. I møter mellom
barn – barn og mellom barn og voksne i garderoben, på stellebordet, i
sandkassen og i dyp konsentrasjon i samtale og spill ser vi gjensidighet i
kontakten.
Barn er kompetente. De kan mye, er selvstendige, har en intensjon med det
de gjør. Barn vil gjerne medvirke i det som skjer rundt dem. Tidlig ser vi
ønske om å delta, og vilje til å mestre i daglige situasjoner ved påkledning, i
praktiske oppgaver, i samtale og ved å hevde sin mening.
Barn har behov for voksne. De klarer mye selv, men trenger også hjelp og
veiledning fra de voksne. Barn skal vite at voksne er tilgjengelige og gir den
nødvendige støtten i løpet av barnehagedagen.
Barn inspireres av miljøet, av det fysiske miljøet og menneskene de møter.
De imiterer og observerer, store og små i aktivitet. Det fysiske miljøet, inne og
ute, gir inspirasjon til lek og samhandling. Barnehagens estetiske utforming
påvirker barnas kreativitet, tanke og handling.
Danning
I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn
og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre
forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang
prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å
reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer
i samspill med omgivelsene og med andre og er en
forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati.
Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet.
Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å
håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg
prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv
som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er
mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn
oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer
danning alt dette.
(Rammeplanen s. 15)
Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.
Som tidligere nevnt så gir våre verdier retning for oppdragelsen.
Sandvedhaugen barnehage legger vekt på at barna skal mestre
deltagelse i samfunnet, både i dag og i framtida. Vi veileder barn
slik at de utvikler sin evne til å ta vare på seg selv og andre,
samtidig oppmuntres barn til ha egne initiativ og meninger. De
voksne må være bevisst sin egen rolle. Danning skjer i alle
konkrete daglige situasjoner hvor vi møtes. Danning gir retning for
utformingen av årsplanen, og hvorfor vi ønsker å ha sosial
kompetanse som vårt fokusområde.
Les mer fra rammeplanen på vår hjemmeside:
www.sandnes.kommune.no/sandvedhaugen_barnehage
Oktober 2015
Uke
Mandag
Tirsdag
FN- dagen:
Onsdag
40
Torsdag
Fredag
1
2
41
5
6
7
8
9
42
12
13
14
15
16
43
19
20
21
22
23
FN- dagen
44
26
27
28
29
30
November 2015
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
45
2
3
4
5
6
46
9
10
11
12
13
47
16
17
18
19
20
48
23
24
25
26
27
49
30
Barnehagen vår har et fadderbarn og denne
dagen lager vi et arrangement rundt dette. Vi
ønsker å ha et fokus på mangfoldet vi har i
Sandvedhaugen barnehage.
Høytider og merkedager
Vi vil markere sentrale høytider og
merkedager som er en del av vår
kultur.
«Barnehagen skal bygge på grunnleggende
verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjoner,
slik som respekt for menneskeverdet og naturen,
på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd
og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike
religioner og livssyn og som er forandret i
menneskerettighetene» (lov om barnehager § 1)
Personalet på avdelingene skal gi barn kjennskap
til de «kristne høytider og tradisjoner. Gjør
oppmerksom på forskjellige kulturer og livssyn
som er representert i barnegruppen.
•Markere påske og jul ( jul- og påskevandring i
kirken)
•Markere fastelavn
•FN- dagen
•17.mai (nasjonaldagen)
•Bursdagsmarkering med barnet i sentrum
5.1
Pedagogisk innhold
Voksenrollen
Barnesynet får konsekvenser for voksenrollen:
• Være nær barna, gi omsorg, se hvert enkelt
barn, være tilstede, emosjonelt og fysisk.
• Undre oss sammen med barna, vise respekt for
barnets initiativ.
• Bekrefte det barnet ser og er opptatt av.
• Møte barna på barnas egne premisser.
• Gode rollemodeller, kunnskapsformidlere og
kulturformidlere.
• Vise tydelig hva som forventes av oppførsel i
ulike situasjoner.
• Engasjerte og ansvarsbevisste voksne.
• La barna bli kjent med, og oppleve samfunnet,
nærmiljøet og kulturen.
• Gi barna et inspirerende og trygt fysisk miljø i
fellesskap med barn og voksne.
Dette betyr at den voksne skal:
•Gi barna utfordringer og muligheter til å utvikle
kunnskaper og ferdigheter.
•Gi barna støtte for å handle omsorgsfullt og å gjøre
etisk begrunnede valg.
•Møte barn med lydhørhet, innlevelse og vilje til
samspill.
•Gi rom for barns utøvelse av empati og omsorg
•Respektere leken for dens egenverdi og som
grunnlag for læring og utvikling.
•Gi barna læringsmuligheter ved å erfare, oppleve,
utforske og samtale.
Inkluderende barnehage
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale,
etniske og kulturelle bakgrunn i planlegging og gjennomføring av innhold og
arbeidsmåter (rammeplanen s.18)
Barnehagen skal være et godt sted å være for alle barn og voksne.
Sandvedhaugen har som mål at barnehagen skal være inkluderende.
Målsettingen innebærer at:
Inkludering er et overordnet prinsipp som gir føringer for hvordan vi forholder
oss til i hverandre i hverdagen, i lek, i omsorgen og i læringssituasjoner.
Barnehagen skal gi alle barn en opplevelse av at de selv og alle i gruppen er
betydningsfulle for fellesskapet. Verdier som likestilling, ikke-diskriminering,
og like muligheter for alle er svært viktig for barnehagen.
Barns medvirkning
Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger
At barn har rett til medvirkning er forenelig med barnesynet i Sandvedhaugen
barnehage” Barn er aktive og viser initiativ i møte med det fysiske og
menneskelige miljøet”
Barn har rett til å si/gi uttrykk for sin mening i fellesskapet med andre. Både
kroppslig og verbalt uttrykker barna hvordan de har det, og hva de er opptatt av.
Barns medvirkning og barns uttrykk ser vi både i lek og skapende aktiviteter. Å
ta barns medvirkning på alvor er å engasjere seg i barna, og ta seg tid til den
gode samtalen. Barna oppmuntres til å undre seg og stille spørsmål. Barns
medvirkning skal gjenspeiles i den daglige pedagogiske virksomheten, i valg av
tema og tilrettelegging av miljø og materiell.
Desember 2015
Uke
Mandag
49
50
7
Tirsdag
Jul i Landsbyen
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
2
3
4
8
9
10
11
Lucia
51
14
15
16
17
18
24
25
Barnehagen
åpen til
kl.12.00
1. Juledag
Barnehagen
er stengt
Nissefest
52
53
21
22
28
29
23
30
31
Barnehagen
åpen til
kl.12.00
Januar 2016
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
53
Fredag
1
1. Nyttårsdag
Barnehagen
er stengt
1
4
5
6
7
8
2
11
12
13
14
15
3
18
19
20
21
22
4
25
26
27
28
29
Vi legger vekt på felles opplevelser og
tradisjoner
Vi skal synliggjøre barnas arbeid,
opplevelser, samhandling, lek og
læring.
Dokumentasjon er et viktig redskap for å
vurdere praksis, og å dele opplevelser. Ved å
beskrive, og å synliggjøre det utforskende
barnet i møte med sine omgivelser åpnes det
for muligheten til å tolke for bedre å forstå hva
som skjer. Vi vil vurdere all vår dokumentasjon
og ha et etisk perspektiv på det vi
dokumenterer.
Vi dokumenterer ved å bruke
Bilder
Video
Praksisfortellinger
Observasjoner
Samtaler.
Månedsbrev
Barnas kreative utrykk
Månedsbrevet finner du på vår hjemmeside.
Her beskriver avdelingene hva som har skjedd,
og hva som skal skje. Husk å abonnere på
nyheter
5.2
Lek, omsorg og læring
- Omsorg -
- Lek Leken skal ha en framtredende plass i
barnas liv i barnehagen. Som rammeplanen
beskriver så har leken en egenverdi.
”Leken er barnas grunnleggende livs - og
læringsform som barn kan uttrykke seg
igjennom”
(rammeplanen s.32)
Leken åpner for muligheten til å utvikle
vennskap og å forstå seg selv i møte med
andre mennesker og ulike miljø. Å leke
sammen med andre, men også alene,
oppleves som både spennende og
motiverende. Leken gir muligheter for å
uttrykke tanker og følelser. Humor, kreativitet
og glede gjenspeiles i leken, men også
spenning og alvor. I barnehagen har barna
muligheter til å leke, både inne og ute.
Spesielt uteleken gir barna muligheter for
fysisk utfoldelse og mestring i møte med ulike
årstider.
Voksenrollen:
- Gi varierte lekeerfaringer med et variert
lekemateriell
- Gi muligheter til å leke i små og store
grupper
- Støtte og utfordre i lek og samvær.
- Være en brobygger mellom barna
- Være en lekende og inspirerende voksen
Hva legger Sandvedhaugen barnehage i
begrepet omsorg, se verdibobler.
Omsorg skal prege alle situasjoner i
barnehagen, og er som rammeplanen sier,
en yrkesetisk forpliktelse. Omsorg i
barnehagen handler om relasjonen mellom
voksen - barn og barn - barn. Omsorg er en
viktig forutsetning for barnas trygghet,
utvikling og læring. Den omsorg et barn blir
møtt med, og selv får lov å vise mot andre, er
med på å danne grunnlag for barnets
utvikling av empati, respekt og toleranse.
”Barn har rett til omsorg, og skal møtes
med omsorg”
(rammeplanen s. 29)
God omsorg gir god helse, fysisk og psykisk.
God omsorg gir grunnlag for en positiv sosial
og emosjonell utvikling.
God omsorg gir trygghet i både lek og læring.
Voksenrollen:
- Være gode omsorgspersoner og ivareta
barna fysiske og psykiske helse
- Være oppmerksomme, nærværende og
engasjerte i barnas liv
- Gode rutiner i barnehagen (beskrives mer
utfyllende i MHV - miljøretta helsevern som
finnes i barnehagens HMS perm)
- Læring I barnehagen har vi formelle og uformelle
læringssituasjoner. De henger nøye
sammen. De formelle situasjonene er
planlagte og ledet av personalet mens de
uformelle er nærmere knyttet til
hverdagsaktiviteter. som ”her og nå”
situasjoner som påkledning, stell, måltid, ute
og innelek. De ledes også ofte av personalet.
”Læring foregår i det daglige samspillet
med andre mennesker og miljøet”
(rammeplanen s. 33)
Ved å observere og imitere lærer barna
ferdigheter og holdninger. Kunnskaper om
ulike fenomener som f. eks natur, kropp,
samfunn, kunst, kultur, sosialt samspill gir økt
innsikt og forståelse. Eksperimentering og
problemløsning gir utfordring for både tanke
og språk.
Voksenrollen.
- Motivere for læring og være nysgjerrige
sammen med barna
- Bruke språket i alle sammenhenger
- Dele vår kunnskap og søke ny kunnskap
sammen med barna
-Tilrettelegge for lek
I et dynamisk samspill skaper barn og voksne en meningsfull hverdag.
Lære om egen identitet og egne grenser
Være nysgjerrig
Bearbeide erfaringer og opplevelser
Øve på konfliktløsing og forhandling
Øve på konsentrasjonen
Være en del av fellesskapet
Lære om regler og normer
Oppleve vennskap
Oppleve samhold
Utfolde seg
Lytte til andre
Oppleve livsglede og humor
Øve på å oppleve motgang og små tap
Bruke sansene
Bygge selvtillit
Øve på relasjonskompetanse
Oppleve samspill barn- barn og voksen
- barn
Kjenne på mestringsfølelsen
I leken
opplever
barnet ditt
å……
Øve på tålmodighet
Være et barn
Samarbeide
Oppleve empati
Være kreativ
Lede og bli ledet
Utvikle seg emosjonelt og intellektuelt
Oppleve latter og glede
Bli utfordret
Visse omsorg og motta omsorg
Bygge selvfølelse
Øve på selvhevdelse og selvkontroll
Øve på motorikken
Gjøre erfaringer med ulike leketyper
Ta ansvar
Ta initiativ
Bruke fantasien
Øve på å kommunisere
VOKSENROLLEN I LEK
-Være støttende
-Ha en aktiv og observerende rolle
-Være utforskende sammen med barna
-Gi barna mulighet til medvirkning
-Være kreative
-Være igangsettere
-Gi felles lekeinspirasjon
-Være brobygger mellom barna
Gi av seg selv
Øve på på turtaking
-Gi barna mulighet til å leke i små og store grupper
-Gi barna mulighet til variert lekeerfaring med ulike
lekemateriell
-Gi tid og rom til lek
-Hjelpe barna til å bruke og forstå lekekoder, og forstå
perspektivtaking
-Vise barna sosiale regler og normer sammen med andre
-Videreutvikle leken
-Være gode rollemodeller
Ulike ”leke former”:
-Regellek
-Rollelek
-Funksjonslek
-Parallellek
-Konstruksjonslek
-Tumlelek
-”Titt tei” lek
-”Toddlerlek”
Språk i barnehagen
Det er viktig å lese for alle barn for å øke
leselysten, pirre nysgjerrigheten og
stimulere fantasien. Lesing er en viktig kilde
for å fremme barns språk. Det er en
inspirasjon til fellesskapsfølelse og lek.
Samtidig er lesing en god øvelse i økt fokus
og konsentrasjon. Sandvedhaugen
barnehage bruker blant annet metoden
dialogisk lesing. Dialogisk lesing handler
om å lese bøker med bilder og tekst for
barn på en systematisk måte.
-LES, SNAKK, LEK
En annen metode er bruk av konkreter,
fysiske objekter som barn kan se, ta og
lukte på.
Språktrappa Sandnes er et pedagogisk
planleggingsverktøy for å sikre systematisk
språk og begrepslæring i barnehage og
skole. http://sandnes. spraktrappa.no/
Tegnspråk/ tegn til tale
Kroppsspråk
Verbalt språk
SPRÅK
Blikk
Taushet
Mimikk
Lyder
Et barn har mange språk. Vi kan formidle muntlig, men vi formidler
også ved hjelp av tegnspråk, blikk, kroppsspråk, lyder og mimikk.
Den voksnes rolle
• Den voksne må være lyttende til barns språk, stille spørsmål, tolke og hjelpe barna til å finne de rette ordene igjennom dagen. «Den
støtten den voksne skal gi må være som et språklig stillas rundt barnets ytringer. Stillaset skal støtte barnet mens den språklige
utviklingen og byggearbeidet pågår» (Høigård 2006)
• Den voksne skal arbeide aktivt og snakke med barna, lytte, og få dem til og bruke ordene. Barn trenger bekreftende og
oppmerksomme voksne for å sette ord på sine opplevelser og erfaringer.
• Barn skal få erfaringer med å lytte oppmerksomt til den voksnes tonefall. Det er viktig at den voksne varierer tonefallet. Også
volumet bør brukes aktivt for å skape interesse og engasjement.
• Pauser er turvekslingssignal. Man gir rom for barnas tanker og barna opplever at de tar del i samtalen. Det åpner også for at de kan
delta med ansiktsuttrykk, lyder og kommentarer.
• Bidra til å skape en god språklig atmosfære gjennom og stille åpne spørsmål. Være respektfull overfor det som blir sagt, og vi
kommuniserer bekreftelse og anerkjennelse gjennom tale, ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Gi barnet mestringsfølelse, ikke rett på
det barnet sier, men gjenta ord og setninger på en korrekt måte.
Februar 2016
Uke
5
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
1
2
3
4
Fredag
5
Samenes
dag
6
8
9
10
11
12
Karneval
7
15
16
17
18
19
8
22
23
24
25
26
9
29
Mars 2016
Uke
Mandag
9
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
2
3
4
10
7
8
9
10
11
11
14
15
16
17
18
12
21
22
23
24
25
Barnehagen
er åpen til
kl. 12.00
Skjærtorsdag
Barnehagen
er stengt
Langfredag
Barnehagen er
stengt
30
31
13
28
2. Påskedag
Barnehagen er
stengt
29
Mangfoldet i barnehagen vår
Sandvedhaugen barnehage
representerer et mangfold i samfunnet,
og de språklige og kulturelle ulikhetene
er en berikelse for fellesskapet i
barnehagen.
I vår barnehage treffer vi barn og
familier fra flere andre land, og dette gir
oss en unik mulighet til å få mer
kompetanse om andre land og religioner.
Sandvedhaugen barnehage har
barnehageåret 2015/16 – 73 barn fra 27
forskjellige nasjoner. Vi gleder oss til å
lære mer om språk og kulturer et nært
samarbeid med foresatte. Vi
samarbeider tett med Senter for
flerspråklige barn og unge(FBU) der vi
drar stor nytte av kompetansen til de
som er ansatt der og vi har anledning til
å søke om tospråklig assistent i noen
språk.
6.
Samarbeid
Samarbeid med personalet
Samarbeid med barnas hjem
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning
som grunnlag for allsidig utvikling
(Lov om barnehager §1)
Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til
å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen
innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse
(Rammeplanen s. 16)
Mål:
• Arbeidsglede
Mål for samarbeidet:
• Faglig kompetanse
• Samarbeidet mellom barnets hjem og barnehage skal
• Utvikle gode samarbeidsforhold
være preget av konstruktiv kommunikasjon til barnets beste
• Foresatte skal kjenne trygghet og føle at de blir møt med respektert • Refleksjon over egen praksis
• Foresatte skal få nødvendig informasjon om sitt barn, og
Tiltak:
gis muligheter til medvirkning
• Kurs
• Veiledning
I barnehagen har vi:
• Møtevirksomhet (avdelingsmøte, ledermøter, kompetanseheving,
• Den daglige samtalen i hente- og bringesituasjonen
sosialkomitemøter)
• Oppstartsamtale når barnet begynner i barnehagen
•
LØFT (løsningsfokusert tilnærming)
• Foreldresamtale 1-2 ganger om året, og ekstra ved behov.
•
5 Planleggingsdager
• Foreldrekaffe
•
Vi vil gi støtte, veiledning og tilbakemeldinger underveis.
• Felles arrangementer som dugnad og landsbyfest
• Vi ønsker å ta kloke grep om vår egen organisasjon og samarbeid.
• Vi synes det er svært viktig å ta godt imot nye ansatte, og ta vare på dem
Informasjonskanaler:
vi har
• Barnehagens hjemmeside (drift, innhold og månedsbrev)
•
Veiledning av nyutdanna barnehagelærere
• E-post
•
Kompetanseheving for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere
• Telefon
• Informasjonsoppslag på avdelingene
Foreldremedvirkning
. Det daglige møtet mellom foreldre og personalet: Her legges det vekt på medvirkning og innflytelse.
Foreldresamtaler
• Foreldremøter.
• Foreldreråd (alle foreldre): Velger representanter til AU.
• Arbeidsutvalget (AU): Velger 2 foreldre/foresatte til SU på første møtet. AU samarbeider med styrer/personalet og SU.
Eksempler på oppgaver i AU er organisering av dugnad, familiefester, julearrangement, turer og foredrag.
• Samarbeidsutvalg - SU (2 foreldre og 2 ansatte i barnehagen(velges på foreldremøtet). Disse velges for ett år om gangen.
April 2016
Samarbeid med andre instanser
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
13
1
14
4
5
6
7
8
15
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
17
25
26
27
28
29
20
Vi samarbeider med:
• Skole
• Helsestasjonene og ressurshelsestasjonen.
• PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste).
• Styrket barnehagetilbud.
• Barneverntjenesten.
• Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
• Fysio - og ergoterapi for førskolebarn.
• Senter for flerspråklige barn og unge, FBU.
• Videregående skoler – lærlinger
• Ungdomsskoler – praksis
• Universitetet i Stavanger – utdanning av
barnehagelærere
27
Sandvedhaugen barnehage har et konstruktivt
samarbeid med Sandved skole, men er også i
kontakt med andre skoler som våre barn skal
begynne på.
Mai 2016
Uke
Mandag
18
2
Tirsdag
3
Onsdag
4
Torsdag
5
Fredag
6
Kristi.
Himmelfarts
dag
19
9
10
11
12
13
Markere
Grunnlovsda
gen (17.mai)
20
16
17
2. Pinsedag
Barnehagen
er stengt
Grunnlovsdag
Barnehagen
er stengt
21
23
24
22
30
31
18
25
19
26
For at barn og foreldre skal få et
mest mulig helhetlig tilbud til det
beste for barns oppvekst og
utvikling, kreves det at barnehagen
samarbeider med andre tjenester og
institusjoner i kommunen
(Rammeplanen s. 59)
7.
Førskoleklubben
”Løveungene”
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage
til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med
barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehagen til skole må være nedfelt i
barnehagens årsplan (rammeplanen s. 59)
Sandnes kommune har utarbeidet planer og rutiner for samarbeid og sammenheng mellom
skole og barnehage. Hensikten med planen er å skape helhet og sammenheng i læringsløpet
for barn og unge, og for å sikre best mulig utgangspunkt for tilpasset opplæring og derved
godt læringsutbytte. Sandvedhaugen barnehage samarbeider med Sandved skole og i noen grad
den skolen som barnet skal begynne på.
Mål for Løveungene i Sandvedhaugen:
- Barna skal få oppleve at det er en sammenheng mellom barnhage og skole.
- Barna skal oppleve mestring, faglig og sosialt.
- Barna skal bli mer selvstendige i hverdagssituasjoner
Voksenrollen:
- Tydelige forventninger i forhold til regler og oppførsel
- Løsningsorienterte voksne i møte med barna
- Utfordre og støtte, møte barna der de er i sin utvikling
- Utarbeide planer
Løveungene treffes ukentlig,
avdelingsvis og på tvers av tunene. I
samarbeid med skolen legger vi
særlig vekt på fagområdene antall,
rom og form og kommunikasjon,
språk og tekst. Gjennom lek,
eksperimentering og
hverdagsaktiviteter skal barna få
utvikle sin matematiske kompetanse
og lære sentrale matematiske
begreper.
Fortsettelsesbok, oppgaver, sanger,
rim og regler styrker barnas
begrepsforståelse og gir dem et
variert ordforråd. Vi skal også lytte til
lyder og rytme i språket, og bli
fortrolige med bokstaver.
I tillegg legger vi vekt på sosial
kompetanse. Lytte, vente på tur og gi
uttrykk for egne meninger og rekke
opp hånda. Inkludering og respekt er
sentrale verdier i møte mellom barna
og mellom voksne og barn.
Kosthold
Sandvedhaugen barnehage skal være en
sunn barnehage.
Juni 2016
Uke
Mandag
Tirsdag
22
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
2
3
Landsbyfest
23
6
7
8
9
10
24
13
14
15
16
17
25
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Hygiene
Barnehagen vektlegger god hygiene og helse.
Vi hjelper barna med å lære grundig såpevask av
hender. Voksne spriter/ vasker hendene etter
bleieskift og lignende.
Avdelingene jobber etter et hygienereglement. Hver
avdeling har en ansatt som har ansvar for oppfølging
av dette.
Juli 2016
Uke
Mandag
Mange barn spiser flere av dagens måltider i
barnehagen. Maten vi lager i barnehagen er anbefalt
av helsedirektoratet. Vi serverer et smøremåltid og et
frukt/ grønnsaksmåltid hver dag. (Med unntak av
sommerbarnehagen hvor barna har med matpakke,
men får frukt og melk). Ca. hver 14. dag tilbereder
barn og personalet et varmt måltid .
Vi markerer bursdager på andre måter enn
tradisjonell kakespising. ( fruktsalat, et varmt måltid
eller lignende)
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
26
Fredag
1
27
4
5
6
7
8
28
11
12
13
14
15
29
18
19
20
21
22
30
25
26
27
28
29
Sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner
Barnehagen skal være sikker og trygg for
voksne og barn
Det er utarbeidet egne sikkerhets- og
beredskapsplaner for barnehagen. Risikoanalyser blir
laget jevnlig hvis de ikke finnes fra før.
Barna har sitt eget verneombud som velges av
foresatte. Styrer og verneombud har spesielt ansvar
for opplæring og oppfølging av HMS rutinene.
Sikkerhetsrutinene skisserer hvordan vi forholder oss
til barn og voksnes sikkerhet i ulike situasjoner.
8.
Fagområdene i Rammeplanen
Hvert fagområde dekker et vidt
læringsfelt. Fagområdene vil sjelden
opptre isolert. Flere områder vil ofte være
representert samtidig i et temaopplegg og
i forbindelse med hverdagsaktiviteter og
turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek
og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en
spontan kommunikasjon knyttet til
fagområdene. At barn får rike, felles
opplevelser og del i kunnskaper på mange
områder, er også en forutsetning for at
det skal bli god lek og et godt samspill
mellom barna.
(Rammeplan side 39)
Vi holder på å utarbeide en progresjonsplan
for alle fagområdene der vi skriver mål og
metode for hver enkelt aldersgruppe. Dette
blir personalets arbeidsdokument.
- Vårt fokusområde –
I Sandvedhaugen barnehage har vi fokus på
fagområdet Kommunikasjon, språk og
tekst.
Kommunikasjon kan være språklig og ikke
språklig, og handler om ”å gjøre noe felles i
et mentalt fellesskap”. Den ikke språklige
kommunikasjonen kjennetegnes ved
kroppsspråk, mimikk og handlinger.
Det tidlige samspillet mellom barn –
voksen er grunnlaget for å lære språk.
Samspillet er basert på felles
oppmerksomhet om lyder, ord, bevegelser
og samhandling. Samspilleker som titt-tei,
kilelek, imitasjon av hverandres lyder og
bevegelser er viktige elementer i den
tidlige språkutvikling. Toddlerleken er
kommunikasjon mellom barn, og har sin
særegne uttrykksform ved bruk av kroppen
og det kroppslige uttrykk.
Vi vil gjennom arbeid med kommunikasjon,
språk og tekst bidra til at barna blir kjent
med bøker, eventyr, sanger, rim/regler,
bilder og media. Vi ønsker at barna skal få
erfaringer med å lytte, men også lære seg
å bruke sitt språk til å uttrykke følelser,
ønsker, erfaringer, til å løse konflikter og til
å skape positive relasjoner i lek og
samspill. I tillegg vil vi legge til rette for at
barna skal få mulighet til å videreutvikle sin
begrepsforståelse og sitt ordforråd.
Begrepsforståelse og ordforrådet styrkes
ved å knytte språket til handlinger.
- Kommunikasjon, språk og tekst –
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del
av barnehagens innhold. Kommunikasjon
foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke
et budskap, og å selv være avsender av et
budskap. Både den nonverbale og den verbale
kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt
muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer
er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale
om opplevelser, tanker og følelser er
nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst
omfatter både skriftlige og muntlige
fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.
Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet
til kommunikasjon, språk og tekst.
(Rammeplan side 40)
Voksenrollen:
• Gi barna et språkstimulerende miljø (verbalog kroppsspråk) i alle daglige situasjoner.
• Oppmuntre barna til å lytte til tekster, og bidra
til å lage tekster.
• Gi barna muligheten til å leke med lyd, rim og
ord.
• Lese og synge for barna på norsk og andre
språk.
• Gi et rikt ordforråd
• Begrepsfeste og sette ord til handling i
hverdagsaktiviteter.
• Gi tid og anledning for den gode samtalen.
Fagområdene i Rammeplanen
- Kropp, bevegelse og helse -
- Kunst, kultur og kreativitet -
- Natur, miljø og teknikk -
I løpet av småbarnsalderen tilegner barna
seg grunnleggende motoriske ferdigheter,
kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper,
vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta
helse og livskvalitet. Barn er kroppslig
aktive og de uttrykker seg mye gjennom
kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet
lærer barn verden og seg selv å kjenne.
Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer
barn seg erfaringer, ferdigheter og
kunnskaper på mange områder. Barns
kontakt med andre barn starter ofte med
kroppslige signaler og aktiviteter. Dette
har betydning for utvikling av sosial
kompetanse.
(Rammeplan s. 41)
Barnehagen må gi barn mulighet til å
oppleve kunst og kultur og til selv å
uttrykke seg estetisk. Å være sammen om
kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape
noe felles, bidrar til samhørighet. Barn
skaper sin egen kultur ut fra egne
opplevelser. Gjennom rike erfaringer med
kunst, kultur og estetikk vil barn få et
mangfold av muligheter for sansing,
opplevelse, eksperimentering, skapende
virksomhet, tenkning og kommunikasjon..
(Rammeplan s. 42)
Naturen gir rom for et mangfold av
opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i
all slags vær. Naturen er en kilde til
skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til
estetiske uttrykk.
(Rammeplan s. 44)
Barnas hverdag:
• Lek og fysisk aktivitet sammen med andre
barn.
• En veksling mellom aktivitet og hvile/ro.
• Et sunt kosthold og god hygiene.
• Frisk luft hver dag.
• Variert fysisk aktivitet, inne og ute.
• Turer i skog og mark.
• Sandneshallen.
Barnas hverdag:
• Bli inspirert og kjent med ulike former for
billedkunst og kunsthåndverk.
• Skape sin egen kunst og uttrykksform.
• Erfaring med musikk, dans og drama.
• Bli kjent med bøker, eventyr, sanger, rim og
regler som en del av vår kultur.
Barnas hverdag:
• Bli kjent med dyr og planter i barnehagen, og
utenfor barnehagen.
• Oppleve ulike landskap som skog, fjell og
marker.
• Å være ute i allslags vær.
• Erfaring med, og forståelse for samspillet
mellom natur og mennesker.
Fagområdene i Rammeplanen
- samfunn - Nærmiljø og
- Antall, rom og form -
Etikk, religion og filosofi er med på å
forme måter å oppfatte verden og
mennesker på og preger verdier og
holdninger. Respekt for menneskeverd og
natur, åndsfrihet, nestekjærlighet,
tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier
som kommer til uttrykk i mange religioner
og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene. Den etiske
veiledning barnehagen gir barn, må ta
hensyn til barnets forutsetninger og det
enkelte hjems kulturelle og religiøse eller
verdimessige tilknytning.
(Rammeplan s. 45)
Barns medvirkning i det indre liv i
barnehagen kan være første skritt for å få
innsikt i og erfaring med deltakelse i et
demokratisk samfunn. Barnehagen skal
bidra til at barn møter verden utenfor
familien med tillit og nysgjerrighet.
(Rammeplan s. 47)
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de
utforsker rom og form, de argumenterer
og er på jakt etter sammenhenger.
Gjennom lek, eksperimentering og
hverdagsaktiviteter utvikler barna sin
matematiske kompetanse. Barnehagen
har et ansvar for å oppmuntre barns egen
utforskning og legge til rette for tidlig og
god stimulering.
(Rammeplan s. 48)
Barnas hverdag:
• Verdiene kommer til uttrykk i møtet mellom
mennesker. Barn har behov for gode
rollemodeller.
• Det skal være rom for barnas tro, spørsmål
og undring.
• I det daglige skal barna oppleve å bli møtt
med respekt og interesse for sin kulturelle
og religiøse bakgrunn.
• I konflikter søkes det løsninger gjennom
dialog.
Barnas hverdag:
• Å oppdage, og å være nysgjerrige på hva
som finnes i nærmiljøet.
• Litteratur og hverdagshistorier, opplevelse
av meningsfylte møter med personer,
arbeidsplasser og institusjoner vil bidra til
at barna kjenner seg som en del av et
fellesskap.
• Barnehagen bidrar til nærmiljøet.
• Få erfaring med media og digitale verktøy.
Barnas hverdag:
• Bruke språket som redskap for logisk
tenkning og problemløsning.
• Utforske og leke med tall og mengder.
• Telleregler
• Begreper om størrelse, former, farger,
• Plasseringsbegreper som foran, bak, ved
siden av, under, over, på, i
• Klassifiser og sortere.
• Erfare rom og retning.
- Etikk, religion og filosofi -
9. Årshjulet i Sandvedhaugen barnehage 2015/16
Måned
Barn
Personal
Foreldre
August/September
17.08 Planleggingsdag
17.08
Planleggingsdag
22.09: Foreldremøte 20.00 (kort infomøte for helt nye
foreldre 19.00).
Oktober
Torsdag 22.10 FN- dag
17.08planleggingsdag
22.09: Foreldremøte 20.00
(kort infomøte for helt nye
foreldre 19.00).
10.09: personalmøte
(avd.vis)
09.09 introkurs nyansatte
Torsdag 22.10 FN- dag
Tirsdag 20.10 personalmøte
November
Fritt tema på avdelingen
13. nov: planleggingsdag
13. nov: planleggingsdag
13. nov: planleggingsdag
Desember
Tema : Jul i landsbyen
11.12 Lucia fest
16.12 Nissefest
17.12 Julepause
Tema : Jul i landsbyen
11.12 Lucia fest
16.12 Nissefest
AU julearrangement
Januar
Mandag. 04.01
Planleggingsdag
Mandag. 04.01
Planleggingsdag
Mandag. 04.01
Planleggingsdag
SU møte
Februar
Fredag 19.02
Planleggingsdag
12.02 Karneval/fastelavn
05.02 Samenes dag
Tema/prosjektarbeid
Tirsdag 29.03
planleggingsdag
Mars
12.02 Karneval/fastelavn
05.02 Samenes dag
Tema/prosjektarbeid
Torsdag 22.10 FN- dag
SU møte
12.02 Karneval
Fredag 19.02 Planleggingsdag
Tema/prosjektarbeid
April
Tema: Påske
Tema/prosjektarbeid
Onsdag 27.04 Personalmøte
SU møte
Mai
Tema : 17.mai
Tema/prosjektarbeid
13.05 17. mai markering
Dugnad v/AU
Juni
01.06 Landsbyfest
01.06 Landsbyfest
AU hjelper til