Kerygmatisk dimensjon

Equmeniakyrkan,
Göteborg 22.april 2015
Leif Gunnar Engedal
«det urolige hjerte»
 Augustin:
 «Du har skapt oss til
deg, og vårt hjerte er
urolig inntil det finner
hvile i deg»
 Confessiones ( år 398)
pilegrimen og gardskona
En Gud som bøyer seg
mot jorden
Sjelesorgens fundament:
en trinitarisk teologi om «Guds urolige hjerte»
• En bevegelse i Gud
 «Gud er navnet på et
fellesskap som åpner seg
i hellig kjærlighet mot
verden»
• Deus adventus – Han som
kommer
• Å være menighet er å være
delaktig i «bevegelsen i
Gud»
* I sjelesorgen handler Han
som bøyer seg – og som
kommer
Sjelesorgens «dyder» og gardskonas praksis
 «ansiktets lys»
 «sjelens lydhørhet»
 «et glass vann»
 «velsignelsen»
Sjelesorgens sammenhenger
 Sjelesorg i praksis handler om:
(1)Den treenige Guds nærvær og handlinger i verden
(2)Den troende menighets sosiale og sakramentale
fellesskap
(3)Den troende menighets tjeneste i og for verden
(4)Livshjelp til enkeltmennesker og fellesskap
Paradigmer i sjelesorgens teori
 Det kerygmatiske
paradigme
 Det terapeutiske
paradigme
 Det eklesiologiske
paradigme
 Det sosio-politiske
 paradigme
«det kerygmatiske paradigme»
 Åpenbaringen
 Guds ord
 Pastoren/sjelesørgeren





……
Konfidenten
Synden
Oppgjøret - Skriftemålet
Frigjøring og oppreisning
«det terapeutiske paradigme»
* Personen
 Relasjonen
 Prosessen
«det ekklesiale paradigme»
 Tilhørigheten i
fellesskapets «vi»
 Det sosiale
fellesskap
 Det sakramentale
fellesskap
«det sosio-politiske paradigme»
 Urett og undertrykkelse
 Maktstrukturer
 Frigjøring gjennom
empowerment
fra paradigmer til «dimensjoner»
 Hverdags-dimensjon: agora-
sjelesorg
 Rituell dimensjon: kasualia
og ritualer
 Profetisk dimensjon: sosio Terapeutisk dimensjon:
krise;konflikt;intrapsykisk og
relasjonell nød
politisk kritikk
 Filosofisk dimensjon:
eksistensielle samtaler med
søkende
 Kerygmatisk dimensjon:
evangelium midt i livet;
oppgjør; tilgivelse; skriftemål
 Åndelig veilednings-
dimensjon: lengsel og
fordypning av gudsrelasjon
Sjelesorgens
alfa & omega
Equmeniakyrkan
Göteborg 22.april 2015
Leif Gunnar Engedal
Eksistensielle utfordringer
i en sekularisert og postmoderne kultur ?
 Det svåraste för
människan är att vara
utesluten,
att inte få gensvar,
att inga ögon väntar,
att inget hjärta slår för
henne,
att hon inte behövs på
jorden,
ej heller i andra världar

ML: H N (2010)
frykt og lengsel ?
Ȍvergivenhet heter vår
fruktan.
Tilhörighet vår lengtan.
Fruktan och längtan styr
världen,
men endast Längtan duger
till nyckelsmed


ML: H N (2010)
Identitetsdannelse –
en komplisert konstruksjon med
mange biter og bidragsytere
Sentrale muligheter viktige begreper i sjelesorgens teori
 Healing
 Reconciling
 Guiding
 Empowering
 Sustaining
 Liberating
«den trofaste hyrden»
 Kjenner sauene – og
elsker dem
 Kjenner «landskapet» –
vet hvor farene lurer og
hvor næringsrik kost
finnes
 Gir alt for å verne mot
farer og lede på gode
stier
«a wounded healer»
 Kjenner lidelsen og
fortvilelsen som sin egen
 Vet at lidelse hører livet
til og at mørket kan åpne
seg mot lyset
 Frykter ikke smerte og
gråt, men tåler og
rommer
 Ser langfredagens mørke
som veien til
oppstandelse og nytt liv
«agents of hope»
 Kjenner mørket , men
orienterer seg mot lyset
 Ser etter ressurser og
muligheter
 Evner å formidle håp –
både «hverdagens små
håp» og troens store håp
«den nære fremmed» medvandreren
 Øver trofasthet og




innlevelse
Har tro på de små skritt
Lavmælt og alminnelig
nærvær
Evner å vise vei uten å
gå i veien
Solidarisk medvandrer
Hvor ligger utfordringene for oss ?
 Hverdags-dimensjon: agora-
sjelesorg
 Rituell dimensjon: kasualia
og ritualer
 Profetisk dimensjon: sosio Terapeutisk dimensjon:
krise;konflikt;intrapsykisk og
relasjonell nød
politisk kritikk
 Filosofisk dimensjon:
eksistensielle samtaler med
søkende
 Kerygmatisk dimensjon:
evangelium midt i livet;
oppgjør; tilgivelse; skriftemål
 Åndelig veilednings-
dimensjon: lengsel og
fordypning av gudsrelasjon
Et «asketisk» program for sjelesørgere:
Hva trenger vi å øve på?
 (1)Øve «person-
kompetansen»
 (4)Øve den teoretiske
kompetansen
 (2)Øve den
kommunikative
kompetansen
 (3)Øve den
hermeneutiske
kompetansen
 (5)Øve den «åndelige
kompetansen»