VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE
16. september 2015 - 10. trinn Vormsund ungdomsskole
Møtets formål:
• Fellesorientering for alle klasser
• Orientering om den enkelte klasse
Referat:
• www.nes.-ak.kommune.no
• Vormsund ungdomsskole/foresatte
Agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nytt skoleåret 2015-2016
Satsingsområder 2015-2016
Elevfravær 2014-2015/fraværsrutiner
Ordensreglementet
Eksamensresultater 2014-2015 og tendenser over tid
Orientering om eksamen og sluttvurdering
Diverse rutiner
Videregående skole og «drop out»
Erfaringer fra Flolangen
Ansatte på 10. trinn
Maria Pilar Riera-Garcia (trinnleder og faglærer)
Merethe Liland (kontaktlærer 10.1)
Sissel Harviken Indgjerd (kontaktlærer 10.2)
Linda Engebråten (kontaktlærer 10.3)
Rolf Anders Amundsen (kontaktlærer 10.3)
Thomas Ljosåk (kontaktlærer 10.4)
Jon Walter Olsen (faglærer)
Jørgen Asmyhr (faglærer)
Camilla Kristiansen (faglærer)
Monica Opseth (faglærer)
Mona Totland (faglærer)
Nytt skoleåret 2015-2016
• Revidert læreplan i svømming. Svømmedyktighet etter
4.trinn
• Rle  Krle
«Religion, livssyn og etikk» har blitt «Kristendom, religion, livssyn og etikk» med formålsendring til
«Om lag halvparten av undervisningstiden i faget skal brukes på kristendomskunnskap».
• Revidert læreplan i utdanningsvalg
«Mulighet for å ta fag på videregående nivå helt fra 8. trinn»
• Regelverkendring
Sammenhengen mellom underveisvurdering og standpunktkarakterer:
«Undervegsvurdering skal fremje læring og gi eleven høve til å forbetre kompetansen sin gjennom
opplæringstida i faget. Den kompetansen eleven har vist undervegs i opplæringa er ein del av
grunnlaget for vurderinga når standpunktkarakteren i fag skal fastsetjast»
Fokusområder 2015-2016
• «Et løft for Nes-skolen»
 Utgangspunkt: Kommunalt målkort der det fokuseres på utviklinga innen blant
annet nasjonale prøver.
 Plan for resultatoppfølging
 Tidlig innsats
 Ressursgrupper i personalet (grunnleggende ferdigheter)
 Lesekurs og regnekurs
 Klasseledelse
• «Ungdomstrinn i utvikling»
 Med mer.
Hva er Ungdomstrinn i utvikling?
• En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i
klasseledelse, regning, lesing og skriving.
• Elevene skal oppleve ”motivasjon og mestring for bedre læring
gjennom mer praktisk og variert undervisning”
• Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013-2017 tilbud om å
delta i skolebasert kompetanseutvikling.
• Varer i tre semestre.
Bakgrunn
«Statistikk og forskning viser at elevenes
motivasjon for læring er lavest på
ungdomstrinnet. Mange elever opplever at
skolehverdagen er kjedelig og monoton. Dette
fører til at elever sakker akterut i læringen og
at en del av dem aldri fullfører videregående
opplæring.»
Elevfravær
• Rutiner ved fravær (orientering på hjemmesida)
• Søknad om permisjoner
• Rutiner ved bekymringsfullt fravær
• Totalfravær ved skolen 2014-2015 (eget dokument)
• Fraværstrekk på vitnemålet (eget dokument + hjemmesida)
Frafall i videregående
opplæring
Nes kommune: Hvert år avslutter i gjennomsnitt ca. 300 elever grunnskolen.
I folkehelseprofilen for Nes kommune :
• Skole:- Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet og
konsekvensene for samfunnet er betydelige.
• Andelen 5.klassinger som er på laveste mestringsnivå i regning er høyere enn i landet
som helhet.
Frafall i Nes 29 % = ca. 85 elever som ikke fullfører.
Kostnad pr. elev: 900.000 kr. (anslag fra forskere)
Meget høye tall og store samfunnskostnader.
Reduksjon på 10 %, dvs. 8-9 elever. Kostnadsbesparelse på omkring 7 mill. kroner per
årskull. (BARE I NES)
Frafall i videregående
opplæring
• Årsaker (ref. Aftenposten 18.08.15):
1.


Elevene har for svakt faglig grunnlag
svake grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen
lese- og skrivevansker uten ekstra oppfølging
2.

De mangler skoleengasjement
prioritering av fritid fremfor skolearbeid eller ønske om et friår/tjene penger.
3.
De får ikke læreplass
4.


De sliter utenfor skolen
dårlig fysisk eller psykisk helse som har medført fravær eller manglende læring
liten oppfølging fra hjemmet, vanskelige oppvekstforhold og/eller familieproblemer
Tilbud fra Nes videregående skole
•
•
•
•
•
Leksehjelp på onsdager fra klokka 1200-1445.
Gjelder elever fra 10. klasse og videregående
Vil gjelde fra uke 41
Hjelp av lærere i engelsk og matematikk (+ naturfag)
Påmelding til meg (epost eller et «papir i hånda») senest
onsdag 23.09.15
• Nes videregående vil hente elevene her på skolen ved
skoleslutt
• Elevene må komme seg hjem på egenhånd.
Hva skaper en god skole?
•
•
•
•
•
•
•
•
Viktig for elevene å ha venner
Lærerne må være voksne og tydelige klasseledere
Skolen må ha god struktur
Foreldrene må snakke positivt om skolen
Foreldrene må engasjere seg i skolen
Elevene må jobbe på skolen
Lærerne må sørge for at det er læringstrykk i klasserommet
Lærerne må benytte varierte pedagogiske metoder
SKOLERUTA FOR 2015/2016
•
Gå inn på hjemmesida til Nes kommune (www.nesak.kommune.no). Under «snarveier» finner dere
skoleruta for Nes for det kommende skoleåret.
Avvik når det gjelder Vormsund ungdomsskole:
•
Ingen avvik dette skoleåret.
OPPLYSNING TIL FORESATTE OM LOVBESTEMMELSER
ANGÅENDE FRITAK FRA AKTIVITETER OG FAGET
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
•
•
•
•
•
•
§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa
Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske
overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring.
Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av
undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn
opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller
som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje
nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum.
Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til
rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen.
Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om
reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa.
Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd.
Standpunktvurdering
• Standpunktvurdering
– § 3-18 i forskrift til opplæringsloven
– Hvilke fag på 10. trinn:
⇨ Alle unntatt fagene mat og helse og musikk
• Eksamen etter 10. trinn
– Skriftlig eksamen (se resultater 2014-2015)
– Muntlig eksamen (nye retningslinjer…….)
– Klagerett
 Se eksamensplan 2015-2016
 Se spesiell tilrettelegging (Frist 301115)
«Aldri har avgangselevene gått ut med så dårlig snittkarakter som i år»
Årsakene det blir pekt på:
•
•
•
•
•
Økt omfang og vanskegrad – uten økning i timetall. «I dag skal elevene mestre
både manuell og digital behandling av oppgaver»
Varierende grunnleggende kunnskap fra barneskolene
Mangel på at elevene arbeider «jevnt og trutt»
Lite hverdagsmatematikk – i motsetning til engelsk, der resultatene er gode
Finurlige oppgaver der «forfatterne» har laget oppgaver som ikke tester
elevenes kunnskaper
Ansvaret for grunnlaget for vurdering
•
•
•
•
Elever og lærere har et gjensidig ansvar for at læreren har grunnlag for å
vurdere elevenes oppnådde kompetanse i fag. Kunnskapsdepartementet
fastsatte foran skoleåret 2011-2012 endringer i vurderingsforskriften for å
tydeliggjøre dette
Eleven, lærlingen og lærekandidaten har et ansvar til å møte fram til og delta
aktivt i opplæringen. Stort elevfravær kan resultere i at læreren ikke har
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens kompetanse.
Lærerens ansvar består i å legge til rette for at hun eller han får et tilstrekkelig
grunnlag til å vurdere kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten,
slik at opplæringsretten blir oppfylt.
Konsekvenser ved manglende karaktergrunnlag = lavere gjennomsnitt ved
innsøkning til videregående skole
Videregående opplæring v/Olav S. Eide
• Utprøving på videregående skole (uke 42-43)
• Samtale med rådgiver
• Utdanningsmesse på Runni tirsdag 12.01.16?
• Søknadsfrist tirsdag 01.03.16
Viktige hendelser
• VUS-kafè (samarbeid mellom FAU og
skolen). Mulig dato: onsdag 27.01.16
Avslutningsseremoni
• Sannsynligvis tirsdag 21. juni kl. 1800
• Nes kulturhus + VUS etterpå - eller bare her?
Takk for frammøtet og lykke til i
klasserommene:
• 10.1 – 218
• 10.2 – 217
• 10.3 – 216
• 10.4 – 214