Møteprotokoll AMU møtet 17. september 2015

MØTEPROTOKOLL
Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19
Dato:
Sted:
Arkivsak:
17.09.2015 kl. 10:00
Veten (H-3085) Høgskulebygget
14/00822
Tilstade:
Wenche Fjørtoft, Ingebjørg Vikesland, Inger
Margrethe Hove Ås, Bente Kjørstad Walaker
Møtande vara medlemmer:
Kari Aaberge for Wiggo Hustad
Forfall:
Hege Gjerde Sviggum og vara Roger Hestholm
Andre:
Anders Otto Plassen, Bedriftshelse1
Sekretær:
Liv Synnøve Bøyum
SAKSKART
Side
Vedtakssaker
14/15 15/01130-1
Godkjenning av innkalling og sakliste
2
15/15 15/00861-3
Val av leiar av AMU 2015-17
2
16/15 15/01130-2
Godkjenning av referat frå AMU-møtet 29.05.2015
2
17/15 15/01130-3
Orienteringssaker
2
18/15 14/01599-13
Sjukefråvær i HiSF, lege- og eigenmeldt pr. 2. kvartal
2015
4
19/15 14/00825-12
Vernerunde i HiSF vår 2015 - rapport for AMU
5
Orienteringssaker
Stad, 17.09.2015
Møteleiar: Ingebjørg Vikeland
hovudverneombod og arbeidstakarrepresentant
1
14/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
Behandla av
1 Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19
2 Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19
Møtedato
17.09.2015
17.09.2015
Saknr
14/15
Framlegg til vedtak:
Innkalling og sakliste til AMU møtet 17. september 2015 vert godkjent.
Vedtak
Innkalling og sakliste til AMU møtet 17. september 2015 vert godkjent.
15/15 Val av leiar av AMU 2015-17
Behandla av
1 Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19
Møtedato
17.09.2015
Saknr
15/15
Framlegg til vedtak:
For perioden 2015 – 2017 har arbeids… leiarvervet i AMU. …. vert valt til leiar.
For perioden 2017-2019 har arbeids….. leiarvervet i AMU. Val av leiar for denne
perioden vert valt på første møte haust 2017.
Vedtak:
For perioden 2015 – 2017 har arbeidstakar leiarvervet i AMU. Hege Gjerde Sviggum vert
valt til leiar.
For perioden 2017-2019 har arbeidsgjevar leiarvervet i AMU. Val av leiar for denne
perioden vert valt på første møte haust 2017.
16/15 Godkjenning av referat frå AMU-møtet 29.05.2015
Behandla av
1 Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19
Møtedato
17.09.2015
Framlegg til vedtak:
Møteprotokoll frå møte 26.03.15 vert godkjent.
Vedtak
Møteprotokoll frå møte 26.03.15 vert godkjent.
2
Saknr
16/15
17/15 Orienteringssaker
Behandla av
1 Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19
Møtedato
17.09.2015
Saknr
17/15
Framlegg til vedtak:
AMU tek orienteringane til vitande
Møtebehandling
1. Opplæring
Det vart i møtet gitt ein gjennomgang arbeidsoppgåver lagt til AMU og kva som er
relevant lovverk. I tillegg vart det informert om aktuelle og obligatoriske kurs for
AMU og som bedriftshelsetenesta held. Ved Liv Synnøve Bøyum, HiSF og Anders Otto
Plassen, Bedriftehelse1.
2. Informasjon frå hovudverneombod Ingebjørg Vikesland
Verneombod for alle verneområda er på plass. Gjennomgang av hovudverneombodet
sine arbeidsområde og aktuelle saker.
3. Informasjon frå leiinga ved personaldirektør Wenche Fjørtoft
Byggsaker:
Gymnasbygget: HiSF overtek gymnasbygget i 2017. Det er oppretta brukargruppe i
samband med innflytting i gymnasbygget jf. rektorvedtak 15/01131-1 i Public360.
Mandat: Arbeidsgruppa skal vurdere og komme med grunngitte og prioriterte framlegg om:
1. fordeling av faggrupper og avdelingar på ulike bygg
2. forslag til romprogram
Arbeidsgruppa skal leggje fram innstillinga innan 15.10 2015.
Arbeidsgruppa blir sett saman slik:
Dekan ved AIN Stein Joar Hegland, Dekan ved ALI Wiggo Hustad, Dekan ved ASF Anne-Grethe
Naustdal, Viserektor for utdanning Terje Bjelle, To representantar frå fagforeiningane –
oppnamnas av fagforeiningane sjølv, ein studentrepresentant og økonomidirektør Karianne
Bergheim. John Ove Berge blir sekretær for gruppa. I tillegg vil Svein Tore Sviggum være
tilstade på møta som administrativ representant.
Innspel frå AMU: Hovudverneombodet bør og vere medlem av brukargruppa og vert
følgt opp i etterkant av møtet.
Vie, Førde: Det er behov for å sjå på arealbehovet i Førde, og ei arbeidsgruppa har
jobba med dette. Lettbygget er ikkje tilfredsstillande og det er gitt dispensasjon til
2017. Statsbygg har og gjort ei kartlegging av rombehov for HiSF sin aktivitet i Førde.
Vedtak:
1. AMU tek orienteringane til vitande
2. AMU ber om at på neste møte i AMU vert lagt fram ei sak om status for dei ulike
bygga i HiSF.
3
18/15 Sjukefråvær i HiSF, Lege- og eigenmeldt pr. 2. kvartal 2015
Behandla av
1 Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19
Møtedato
17.09.2015
Saknr
18/15
Framlegg til vedtak:
AMU tek sjukefråværstala for HiSF pr. 2. kvartal 2015 til orientering.
Oversikt sjukefråvær HiSF avdelingsvis pr år
(lege- og eigenmeldt) - tal i %
År:
Avdeling:
2007
2008
2009
2010
2011 2012
AHF
ASF
ALI
AIN
FADM
HiSF totalt
6,39
4,80
3,06
5,28
3,20
3,75
7,63
3,40
2,76
4,01
4,67
4,24
4,39
4,88
3,06
0,82
7,95
4,37
7,20
4,61
4,24
0,77
4,87
4,15
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Sjukefråvær i HiSF, eigen- og legemeldt
6,26
5,57
4,74
0,62
6,24
5,40
6,92
5,34
5,87
0,60
8,11
5,92
2013
3,1
4,39
4,75
2,46
7,71
4,73
2015
2014 pr. 2 kv
5,56
3,93
2,38
1,27
6,93
4,33
5,33
2,14
2,26
1,52
3,97
3,04
AHF
ASF
ALI
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
pr. 2
kv
Oversikt sjukefråvær HiSF totalt pr. kvartal pr. år.
(lege- og eigenmeldt) - tal
i%
År:
Kvartal:
2007 2008 2009 2010 2011
1. kvartal
4,93
4,31
3,68
5,02
5,69
2. kvartal
3,93
3,57
3,77
3,99
4,64
2012
6,72
5,21
2013
5,37
4,72
2014 2015
4,68 4,07
4,21 3,04
3. kvartal
4. kvartal
3,15
2,98
4,83
4,23
4,75
5,24
3,38
4,06
4,67
6,60
5,71
5,89
4,57
4,29
3,39
4,75
Totalt
3,75
4,24
4,36
4,11
5,40
5,92
4,73
4,33
Vedtak:
AMU tek sjukefråværstala for HiSF pr. 2. kvartal 2015 til orientering.
4
19/15 Vernerunde i HiSF vår 2015 - rapport for AMU
Behandla av
1 Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2015-19
Møtedato
17.09.2015
Saknr
19/15
Framlegg til vedtak:
AMU tek rapporten for vernerunde i HiSF vår 2015 til orientering.
Møtebehandling
Det vart i møtet gitt ei munnleg orientering om vernerundane.
Vedtak
AMU tek orienteringa om vernerunde i HiSF vår 2015 til orientering.
5