Vidaregåande opplæring - Volda vidaregåande skule

Vidaregåande
opplæring
tilbod i skole 2015-2016
Viktige datoar
Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid
før søknadsfristen.
2. febr. :Søknadsfrist om fortrinnsrett eller
individuell vurdering. Søknadsfrist
for formidling til læreplass for
lærekandidatar
2. mars :Søknadsfrist for inntak til
vidaregåande skole. Søknadsfrist
for formidling til læreplass for
lærlingar
3. mars – 1. juli: Du kan legge inn
førehandssvar på vigo.no
ca 8. juli : Du får svar på 1. gongs inntak
15. juli :Svarfrist 1. gongs inntak
ca 4. aug.:Du får svar på 2. gongs inntak
7. aug.
:Svarfrist 2. gongs inntak
17: aug. :Skolestart
Kontakt
inntakskontoret
Spørsmål om inntak til
vidaregåande skolar
E-post: [email protected]
Telefon: 71 25 87 75 (Telefontid frå og med
7. juli til og med 14. august: kl 1000 – 1300)
Spørsmål om formidling til læreplass
E-post: [email protected]
Telefon: 71 25 87 87/19
Postadresse
Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Inntakskontoret, Fylkeshuset, 6404 Molde
Opplæringslova
Inntaket blir regulert av opplæringslova
kapittel 3 og forskrifta kapittel 6 og 6A.
Forskrifta set krav til at det skal være ei
lokal forskrift som skal regulere forhold
knytt til inntaket i det einskilde fylket.
Den lokale forskrifta skal innehalde reglar
for inntaksprosessen. Dette er i hovudsak
rutinar som allereie er innarbeidd gjennom
tidlegare inntak. Opptaket blir meir
differensiert, tek vare på søkjarar med rett til
spesialundervisning og minoritetsspråklege
søkjarar. Den inneheld også meir utfyllande
reglar om forholdet mellom fulltidselevar og
deltidselevar, og tydelegare vilkår og reglar
for inntaket til Vg2/Vg3.
Den lokale forskrifta er enno ikkje vedteken
og lagt ut på Lovdata.
Søknad på vigo.no
med MinID
vigo.no er nettstaden for deg som søkjer
vidaregåande skole og formidling til læreplass i
bedrift. Sjå søknadsfrist og andre viktige datoar.
Både søkjarar som søkjer om fortrinnsrett eller
individuell vurdering ved inntak og ordinære
søkjarar skal registrere søknaden på vigo.no.
Dersom du ikkje har norsk personnummer
kan du ikkje søkje på vigo.no. Ta kontakt med
inntakskontoret på e-post: [email protected]
for å få informasjon om korleis du skal søkje.
Når du skal bruke MinID første
gongen, må du identifisere deg med
PIN-kode:
◆
◆
Du får brev med PIN-kodar til MinID i posten ved årsskiftet (dersom du ikkje har brukt MinID tidlegare).
Dersom du ikkje har fått PIN-kodebrevet, kan du bestille det på skatteetaten.no.
Første gong du brukar MinID
• Gå til vigo.no
• Logg inn med MinID. Du treng
fødselsnummer (11 siffer) og
PIN-kodar frå kodebrev
Registrer deg som brukar med
• sjølvvalt passord
•mobilnummer
• avkryssing for kode på SMS
•e-postadresse
Neste gong du bruker MinID
• Gå til vigo.no
• Logg inn med MinID
• Du treng fødselsnummer, sjølvvalt
passord og kode på SMS
Tips
Test at du får til å logge inn på vigo.no med MinID med fødselsnummer, sjølvvalt
passord og kode på SMS!
PIN-kodane til MinID er personlege og rådgjevar,
andre ved skolen eller inntakskontoret har
ikkje tilgang til kodane. Dersom du mister
PIN-kodane dine må du ta kontakt med MinID:
[email protected] eller telefon: 800 30 300.
Les meir om MinID på vilbli.no.
Utfylling av søknaden på vigo.no
Det er svært viktig at søknadsskjemaet ditt
blir riktig utfylt. Hugs også å kontrollere
mobilnummer og adresseopplysningar.
Ufullstendig utfylt skjema kan føre til at
søknaden din blir feil behandla. Du bør ta
utskrift av kvitteringa når søknaden er ferdig utfylt,
slik at du har kvittering på kva du har søkt. Dersom
du gjer endringar i søknaden din før søknadsfristen
går ut må du skrive ut ny kvittering. Du kan sende
kvitteringa til deg sjølv på e-post.
Adresseendring
Dersom du har flytta til ny adresse må det rettast
opp, og du kan ikkje gjere det sjølv. Dersom
du har meldt adresseendring til folkeregistret
etter 1. desember 2014 må du ta kontakt med
inntakskontoret slik at vi får oppdatere adressa di.
Nytt mobilnummer
Dersom du får nytt mobilnummer etter at søknads­
fristen har gått ut, skal du logge deg inn på vigo.
no med MinID for å endre/slette mobilnummeret på
søknadsskjemaet ditt. SMS-melding om at svar på
inntak er klart, blir sendt til det mobilnummeret som
er registrert i søknaden din. Om mobilnummeret ditt
er feil i søknaden, vil du ikkje få melding om inntak på
SMS.
Frist for å endre mobilnummer på vigo.no er
1. juli. Hugs at du også må oppdatere
mobilnummer og e-postadresse i MinID.
Dersom du ikkje har registrert mobilnummer på
søknaden, eller du ikkje har norsk fødsels- og
personnummer, vil du få tilsendt svarbrev i posten.
HUGS: Du må sende inn svarslippen innan fristen.
Registrer førehandssvar på vigo.no
frå 3. mars til 1. juli
Alle som søkjer vidaregåande opplæring
ved fylkeskommunale skolar kan registrere
førehandssvar på vigo.no. Har du ikkje norsk
fødsels- og personnummer, må du kontakte
Utdanningsavdelinga på e-post:
[email protected] for å få lagt inn førehandssvar.
Dersom du veit at du skal reise bort i dei tidsromma
svaret om inntak til vidaregåande opplæring kjem,
tilrår vi at du registrerer førehandssvar.
Svar på tilbod om plass/venteliste­plass
etter 1. gongs inntak
• Du får SMS til det mobilnummeret du har
registrert på søknaden din på vigo.no, om
at inntaket er klart ca. 8. juli (NB: ikkje via e-post).
• Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut kva tilbod du har fått.
• Svar på tilbod om plass og/eller ventelisteplass.
• Du som ikkje har registrert mobilnummer
på søknaden, eller ikkje har norsk fødsels- og
personnummer vil få tilsendt svarbrev i posten.
HUGS: Du må sende inn svarslippen innan fristen.
Sidan dei ordinære søknadsfristane 1. februar og 1. mars begge fell på ein søndag, er fristen for søking
på vigo.no flytta til nærmaste etterfølgjande yrkesdag. (Forskrift til Oppl.lova, § 6-8 Søknadsfrist)
2
Innovasjon og leiing, Romsdal vgs. Foto: Romsdal vgs
• Dersom du får nytt tilbod vil du få ny SMS
ca 4. august (NB: ikkje via e-post).
• Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut kva tilbod du har fått. (Du vil også finne ny ventelisteplass dersom det er endring).
• Svar på tilbod om plass. NB: Svarfristen er
7. august. (Berre om du har tilbod om ny plass).
• Dersom du har ungdomsrett, ikkje har
fått nytt tilbod etter 2. gongs inntak og
framleis står på venteliste, får du SMS frå
Utdanningsavdelinga før skolestart.
• Dersom du ikkje har ungdomsrett og framleis
står på venteliste etter 2. gongs inntak, vil
skolen ta kontakt på telefon dersom det blir ledig plass rundt skolestart.
Tap av skoleplass/ventelisteplass
Du kan miste skoleplassen din dersom du
ikkje svarar på tilbod om skoleplass eller
ventelisteplass innan svarfristen, eller dersom
du ikkje møter opp første skoledagen utan
Skolar med særskilte tilbod
Fannefjord videregående skole
Besøksadresse: Julsundveien 49 B, 6412 Molde
Telefon: 71 24 90 90
E-post: [email protected]
Nettstad: fannefjord.vgs.no
Fannefjord vidaregåande skole gir opplæring til
ungdom med psykiske, sosiale og emosjonelle
vanskar. Elevar som fell ut av den ordinære
vidaregåande skolen på grunn av slike vanskar,
kan i kortare eller lengre periodar vere elev
ved Fannefjord vgs. For nærmare informasjon
Studieførebuande
Svar på tilbod om plass/
ventelisteplass etter 2. gongs inntak
godkjenning frå skolen. Du kan òg miste
skoleplassen dersom du gir urette eller
ufullstendige opplysningar. Hugs derfor å melde
frå til inntakskontoret om endringar i adresser
eller mobilnummer.
Vidaregåande
trinn 1 i skole
Vidaregåande
trinn 2 i skole
om tilbod, sjå nettstaden og/eller ta kontakt
med skolen. Tillbodet er primært for søkjarar
med ungdomsrett. Ønskjer du å søkje, ta alltid
kontakt med skolen først.
Tøndergård skole og ressurssenter
Besøksadresse: Nøisomhedsvei 10, 6416 Molde
Telefon 71 19 56 60 Faks 71 19 56 61
Nettstad: tondergard.skole.no
Tøndergård skole og ressurssenter er ein
interkommunal grunnskole. Fylkeskommunen
har avtale med skulen om kjøp av skuleplassar.
Skuleplassane skal nyttast til elevar med rett
til vidaregåande opplæring, som har særlege
behov for tilrettelagt opplæring og som skal ha
opplæring i grunnleggande ferdigheiter som
mål. Kontakt Utdanningsavdelinga for nærare
informasjon om korleis du søkjer.
Vidaregåande
trinn 3 i skole
Studiekompetanse
Påbygging til
generell studiekompetanse
Vidaregåande
trinn 1 i skole
Vidaregåande
trinn 2 i skole
Vidaregåande
trinn 3 i skole
Påbygging til
generell studiekompetanse
Yrkeskompetanse
Opplæring i bedrift
Yrkesfagleg
NB: Svarfristen er 15. juli. Du risikerer
å miste tilbodet om plass og/eller
ventelisteplass dersom du ikkje held
svarfristen.
• Hugs passordet ditt til MinID
• Lær deg fødselsnummeret ditt (11 siffer)
• Du treng mobiltelefonen din (har du ikkje mobiltelefon, må du bruke
PIN-kodar frå kodebrevet.)
• Ta godt vare på PIN-kodebrevet ditt!
• Treng du hjelp med MinID?
Har du mista PIN-kodane eller gløymt passordet?
På vilbli.no finn du meir informasjon om å
logge inn på vigo.no og om hjelp til MinID.
Fagbrev
eller
sveinebrev
Opplæring i bedrift,
særløp
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år
Oppbygginga av vidaregåande opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydeleg fram om
opplæringa går føre seg i skole (gul) eller bedrift (grøn). Dei blå boksane viser kva kompetanse du har etter at du
har fullført og bestått opplæringa.
3
Informasjon
om einskilde
programområde
2015/2016
Studiespesialisering med forskarlinje
Fagerlia videregående skole har tilbod
om forskarlinje på utdanningsprogram for
studiespesialisering. Det er etablert samarbeid
mellom Fagerlia vgs, Høgskolen i Ålesund
og fleire lokale bedrifter. Skulen ønskjer at
utdanningsprogrammet skal motivere til
læring i grunnleggande forskingsmetodar samt
allsidig, brei og god fordjuping i programfaga.
Studietilbodet har to retningar på Vg2 og Vg3
– realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.
Kontakt skulen for meir informasjon.
International Baccalaureate
IB Diploma Programme (IB) er eit tilbod til alle
elevar i Møre og Romsdal fylke. IB er toårig og
går over Vg2 og Vg3 på Spjelkavik videregående
skole. Læringsspråket er engelsk, og programmet
førebur elevane svært godt til høgare studium.
IB er spennande for deg som vil ha fagleg
fordjuping og ønskjer å vere internasjonalt
orientert. Programmet er eit tilbod på over 3000
skolar i meir enn 140 land, men er det einaste
i sitt slag her i fylket. IB Diploma kvalifiserer til
inntak på høgskolar og universitet over heile
verda på lik linje med britisk A-level, fransk
Baccalauréat og tysk Abitur. For vidare søking i
Noreg gir IB Diploma generell studiekompetanse
eller spesiell studiekompetanse avhengig av kva
fag eleven vel.
NB! Dersom du ønskjer dette tilbodet, må du
føre ønsket opp som første alternativ på
vigo.no. I tillegg må du fylle ut eit eige skjema,
der du skriv noko om motivasjonen din og kva
for fag du ønskjer. Send skjemaet direkte til
Spjelkavik vgs. Skjema og meir informasjon finn
du på spjelkavik.vgs.no. Om du kjem frå ein skole
i utlandet, kan du levere ein skriftleg søknad
direkte til Spjelkavik vgs.
Spjelkavik vgs står for opptak til IB, men du
får svar på vigo.no i juli.
Kontakt Spjelkavik vgs for meir informasjon ved
IB-koordinator Hårek Sande på tlf: 70 17 82 35
eller på e-post: [email protected]
4
Studiespesialisering med fokus på
internasjonalisering
Dette utdanningsprogrammet følgjer læreplana
for studieførebuande utdanningsprogram
innanfor programområdet for realfag og språk,
samfunnsfag og økonomi. Fire fylkeskommunale
skolar i Møre og Romsdal har tilbodet;
Fagerlia vgs, Fræna vgs, Molde vgs og
Spjelkavik vgs.
Studiespesialisering med fokus på
internasjonalisering ved Molde videregående
skole er eitt nytt tilbod ved skolen.
Primærmålgruppa er søkjarar som ønskjer
programområde innanfor språk, samfunnsfag
og økonomi. Ta kontakt med Molde vgs om du
ønskjer meir informasjon.
Studiespesialisering med
entreprenørskap og bedriftsutvikling –
Ålesund vgs
Dette utdanningsprogrammet følgjer læreplana
for studieførebuande utdanningsprogram
innanfor programområdet for realfag. Kontakt
skolen for meir informasjon.
Service og samferdsel - 4-årig
- Ålesund vgs
Eit 4-årig utdanningsløp som gir både fagbrev
og studiekompetanse. Dette er veksling mellom
opplæring i bedrift og skole i 4 år. Dei første 2
åra er du to dager ute i bedrift og tre dager på
skole. Dei 2 siste åra er det tre dager i bedrift og
to dager på skole.
Vi tilbyr desse lærefaga: Salgsfag, kontorfag,
IKT-servicefag, logistikkfag, yrkessjåfør og
resepsjonsfag.
Eleven får utbetalt årslønn som lærling, delt
på fire år. Yrkesfaga blir avslutta etter 2. året.
Studieførebuande fag får eleven på 3. og 4. året.
Ta kontakt med skolen for nærare informasjon
om tilbodet.
Idrettsfag, Stranda vgs. Foto: Karoline Nerli
Studiespesialisering Vg2 i Skottland
– Haram vgs
Haram vidaregåande skule har samarbeid med
ein skole i Skottland, og elevane skal bu hos
skotske vertsfamiliar. Undervisninga er på
engelsk, men er tilpassa norske læreplanar
for Vg2 realfag eller språk, samfunnsfag og
økonomi. For å søkje tilbodet må du ha fullført
og bestått Vg1 studiespesialisering. Søkjarar
frå andre delar av landet kan og søkje, men det
føreset at dei har fått innvilga gjesteelevgaranti
frå sitt heimfylke. Kontakt skolen for meir
informasjon.
Service og samferdsel med innovasjon
og leiing
Dette tilbodet innan innovasjon og leiing gir
studiekompetanse etter 3 år. Fokus vil vere på
entreprenørskap, marknadsføring, økonomi
og administrasjon. Ein god start for deg som
ønskjer å studere vidare innan innovasjon og
leiing på høgskolenivå.
Dette er eit tilbod til kreative ungdommar, som
anten ønskjer å etablere eigen bedrift eller
ønskjer å vere med på å utvikle eksisterande
næringsliv. Romsdal videregående skole legg
opp til eit tett samarbeid med lokale bedrifter,
og du vil få god kunnskap om regionens
næringsliv, samt korleis dei arbeidar med
utviklingsarbeid og moglegheiter i framtida.
Vil du vere med og skape framtidas
arbeidsplassar, så vil dette studiet gi deg
grunnleggjande teori og ikkje minst praktisk
erfaring.
NB!
Dersom du set opp eit av tilboda nedanfor
som ditt 1. ønske på søknaden på
vigo.no, må du fylle ut eit eige
vedleggsskjema i tillegg. Vedleggsskjemaet
skal sendast direkte til skolen du har
som 1. ønske.
inntak. Skolane ønskjer på eit tidleg tidspunkt
å få oversikt over kva hovud- og biinstrument
søkjarane har ønske om. Søkjarar til dette
utdanningsprogrammet skal derfor sende
inn eige vedleggsskjema direkte til skolen
som er sett opp som første skolealternativ på
dette ønsket. Det er frivillig å melde seg til
opptaksprøve.
Idrettsfag
Jf. forskrift til Opplæringslova § 6-11 kan inntil
50 % av plassane bli tildelt på grunnlag av
dokumentasjon av dugleik, i tillegg til poeng
rekna ut på grunnlag av karakterar. Søkjarane
må elles fylle dei generelle vilkåra for inntak.
Søkjarar til utdanningsprogrammet som ønskjer
å bli vurdert ut frå idrettsfagleg dugleik, sender
vedleggsskjema og dokumentasjon til den skolen
som er sett opp som første skolealternativ på
dette ønsket.
Musikk, dans og drama
Jf. forskrift til Opplæringslova § 6-11 kan inntil
50 % av plassane bli tildelt på grunnlag av
dokumentert dugleik og opptaksprøve, i tillegg
til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar.
Søkjarane må elles fylle dei generelle vilkåra for
Yrkes- og studiekompetanse
4-årig løp - YSK (tidl. TAF)
Vi har tilbod om YSK innafor Bygg og
anleggsteknikk, Elektrofag, og Teknikk og
industriell produksjon. Inntaket blir gjort
på bakgrunn av standpunkt karakterar frå
grunnskolen. Det er krav om minimum karakter
4 i matematikk og naturfag til standpunkt frå
grunnskolen for å vere kvalifisert til Vg1 YSK.
Tilbodet er eit 4-årig løp. Etter fullført og bestått
løp innanfor eit av YSK-tilboda vil du få både
fagbrev og spesiell studiekompetanse.
Vi gjer merksam på at frå og med skoleåret
2015/2016 må alle som er elev ved
YSK-tilboda på Vg1, Vg2 eller Vg3 også
registrere søknad på vigo.no kvart år.
Studiespesialisering med toppidrett
Fagerlia vgs og Molde vgs har tilbod om
studie­spesialisering med toppidrett som til
saman går over 4 år. Søknad registrerast på
Vigo.no. Ta kontakt med den einskilde skolen
om du har spørsmål om studiespesialisering
med toppidrett, og for å få eige søknads-/
vedleggsskjema.
Vi gjer merksam på at frå og med skoleåret
2015/2016 må alle som er elev ved
toppidrett tilboda på Vg1, Vg2 eller Vg3
også registrere søknad på vigo.no kvart år.
5
Utdanningsprogram/
programområde med krav til
Vg1 service og samferdsel
Vg2 maritime fag
helse-/politiattest
Krav om helseattest gjeld og for søkjarar som
har som mål å løyse fagbrev som yrkessjåfør
(yrkessjåførfaget er også kryssløp frå teknikk
og industriell produksjon, via Vg2 Transport og
logistikk).
Skipsreiarbransjen krev at søkjarar til læreplass
har norsk- eller EU-statsborgarskap for å
få lærekontrakt i motormannfaget eller
matrosfaget. Arbeidstakarar/lærlingar på skip/
offshore må også oppfylle spesifiserte helsekrav
før påmønstring. Det vil mellom anna bli stilt
særskilte krav til syn, fargesans, hørsel, god
psykisk helse, bruk av medisinar og at BMI
ikkje er over 30. Ta kontakt med autorisert
sjømannslege om du er i tvil om du oppfyller dei
naudsynte helsekrava. For å kunne løyse fagbrev
som matros eller motormann, og seinare kunne
skaffe deg sertifikat som skipsoffiser, vil det vere
naudsynt med arbeidspraksis frå skip.
Dette bør du sjekke før du søkjer: Det kan
stillast spesielle krav til deg som yrkesutøvar, og
som regel må du oppfylle dei same krava for å
få læreplass. Det kan vere krav om politiattest,
krav til syn, hørsel o.l. Du bør derfor lese om
eigenskapar og formelle krav til dei yrka du er
interessert i før du bestemmer deg for kva du vil
søkje. Denne informasjonen finn du på vilbli.no.
Der det er krav om politiattest skal den ikkje
være eldre enn tre månader. Nedanfor finn du
eksempel på nokre krav du kan møte i yrkeslivet.
Vg1 helse- og oppvekstfag
I fleire yrke innanfor helse- og oppvekstfag blir
det kravd politiattest.
Vg1 elektrofag
For søkjarar som har som mål å ta vidare
utdanning innan sjøfarts-/nautiske fag blir det
for å løyse fagbrev som matros stilt særskilte
krav til syn, hørsel og fargesans. Også andre
helsekrav kan bli stilt før lærekontrakt kan
godkjennast (t.d. fri for astma).
Vg2 ambulansefag
I ambulansefaget blir det stilt krav til god fysikk
for å få læreplass. Når du skal søkje læreplass må
du gjennom ein fysisk test. Dersom du ikkje består
testen vil du ikkje få læreplass.
Vg2 matfag med spesialisering
innanfor fiskeindustrifag
Ved ny tilsetjing i fiskeforedlingsbedrifter vert
det etter kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer
kravd legeattest som stadfestar at det ikkje er
noko til hindring for slik sysselsetjing. Grunna
at matvareproduksjon og sal av slike produkt
også skjer under utdanninga, må elevane
ved skolestart leggje fram helseattest som
dokumenterer at eleven ikkje har sjukdommar
som kan påverke produksjonen.
Vg2 flyfag, landslinje
Vg1 teknikk og industriell produksjon
For søkjarar som har som mål å ta vidare
utdanning innan maritime fag, blir det for å
løyse fagbrev som matros stilt særskilte krav til
syn, hørsel og fargesans. Også andre helsekrav
kan bli stilt før lærekontrakt kan godkjennast.
6
Personar som har problem med fargesyn kan
etter gjeldande reglar ikkje få arbeid som
avionikar. Krav til vandel: For lærlingar og andre
tilsette i flyfaga vert det stilt krav om utvida
vandelsattest for å få lærekontrakt/arbeid innan
luftfart/flyplassen sitt område. Sjølv påtaleavkall
og bøter på eit lågt nivå, kan medføre at
Luftfartsverket ikkje skriv ut tilgjengekort som
du må ha for å få arbeid innan luftfart.
Regionale opplæringstilbod
Gjennom eit gjensidig forpliktande samarbeid
er det i dei 6 nordlegaste fylka (Møre og
Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,
Nordland, Troms og Finnmark) oppretta regionale
opplæringstilbod. Du finn oversikt over dei
regionale tilboda i dette heftet. Dei regionale
tilboda skal prioriterast saman med eventuell
søking til tilbod i heimfylket på vigo.no. For
å kunne søkje eit regionalt tilbod, må du ha
ungdomsrett og vere folkeregistrert i Møre og
Romsdal. Om du ikkje oppfyller desse krava og vil
søkje eit regionalt tilbod, må du søkje direkte til
det fylket som har tilbodet.
Landslinjer/landsdekkjande tilbod
Dette er tilbod det berre er eitt eller nokre få av i
heile landet, og alle søkjarane konkurrerer likt om
plassane. Landslinjer og landsdekkjande tilbod
går inn som ein del av alle fylkeskommunale
skoletilbod. Dette betyr at søkjarar som er
Innovasjon og leiing, Romsdal vgs
Foto: Romsdal vgs
folkeregistrert i Møre og Romsdal skal føre
opp landslinjer og landsdekkjande tilbod på same
måte som Møre og Romsdal sine eigne tilbod.
Er du folkeregistrert i eit anna fylke, skal slike
tilbod førast opp på søknadsskjemaet i det fylket
du er folkeregistrert. Du skal setje opp ønske om
landslinjer og landsdekkjande tilbod saman med
dei andre ønska dine på vigo.no.
NB! Enkelte fylke tek berre omsyn til søkjarar
som har landslinje/landsdekkjande linje som
1. ønske. Du bør difor sjølv ta kontakt med det
aktuelle fylke om du har sett det opp som eit
lågare ønske på søknaden din. Du finn oppdatert
oversikt over tilboda på vilbli.no.
Samarbeidsavtale mellom
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag
Det er inngått ein samarbeidsavtale mellom
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag om elevar
som bur på grensa til Sør-Trøndelag, Rindal
og Aure kommune, og som ønskjer å søkje
gjesteelevgaranti i Sør-Trøndelag.
Elevar frå Aure kommune kan søkje alle tilbod
ved Hemne videregående skole.
Elevar frå Rindal kommune kan søkje tilbod
ved Orkdal videregående skole og ved Meldal
videregående skole, dersom tilbodet ikkje finnast
ved Surnadal vidaregåande skole.
Du må ha ungdomsrett for å kunne søkje
tilboda. Avtalen skal gjere det lettare for begge
fylkeskommunane å ha oversikt over søkjarane,
og søkjarane slepp å sende skriftleg søknad om
gjesteelevgaranti til Møre og Romsdal. Sjå meir
om dette på vilbli.no. Søkjarane det gjeld skal
setje opp ønska til Sør-Trøndelag på Møre og
Romsdal sitt søknadsskjema på vigo.no.
Eiga prosedyre for å svare på tilbod som
inngår i gjesteelevavtalen med SørTrøndelag: Dersom du får tilbod om skoleplass
på eitt av dei ønska du har sett opp til skolar i
Sør-Trøndelag, må du gå inn på vigo.no og velje
Sør-Trøndelag for å svare på tilbodet.
Får du tilbod om skoleplass på eitt av ønska du
har til skolar i Møre og Romsdal, skal du svare på
Møre og Romsdal sitt skjema på vigo.no. Dersom
du ikkje får lagt inn svar på vigo.no så ta kontakt
med oss på e-post: [email protected]
I dette heftet er tilboda merka med SørTrøndelag og den kommunen du må bo i for å
kunne søkje tilbodet.
Søknad om gjesteelevsgaranti
for å gå på skole i andre fylke
– ordinære søkjarar
Framgangsmåte og kriteria for å søkje om
gjesteelevgaranti, finn du informasjon om på
vilbli.no under Møre og Romsdal. I venstremargen
klikkar du på «Søknad, svar og reglar», «Kva for
skolar kan du søkje på?» og «Skolegang i andre
fylke». Hugs å søkje på vigo.no til det aktuelle
fylke innan søknadsfristen 1. mars.
Rett til inntak på 1 av 3
Stipend frå Lånekassen
Alle elevar med ungdomsrett får utstyrsstipend
frå Lånekassen. Du får stipendet same kor mykje
foreldra dine tener. Hugs at du må søkje for å
få stipendet. Når du søkjer, sjekkar Lånekassen
automatisk om du har rett til grunnstipend.
Lærlingar får ikkje utstyrsstipend, men kan ha
rett til andre stipend.
Søk om stipend frå lanekassen.no når du har
fått svar på inntaket. Les meir om stipend og
lån frå Lånekassen på lanekassen.no, og sjekk
Facebookside: facebook.com/lanekassen.vgs.
alternative utdanningsprogram
Søkjarar med rett til vidaregåande opplæring
etter Opplæringslova § 3-1, har rett til inntak på
1 av 3 alternative utdanningsprogram som dei
har søkt på, og til 2 års vidaregåande opplæring
som byggjer på utdanningsprogrammet. Dette
gjeld og søkjarar som skal søkje om fortrinnsrett
eller individuell vurdering i inntaket. For kvart
utdanningsprogram kan ein setje opp 3 skolar.
Du finn meir informasjon på vilbli.no.
Søknad til private vidaregåande
skolar i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylke har inngått avtale med
dei private vidaregåande skolane i Møre og
Romsdal, om at søkjarane skal sende ein felles
søknad til dei fylkeskommunale skolane og til
Vestborg vidaregåande skule, Akademiet vgs i
Molde, Akademiet Heltberg Toppidrett Molde,
Akademiet vgs i Ålesund, og Akademiet Heltberg
Toppidrett Ålesund. Søkjarar frå Møre og
Romsdal fylke skal berre sende inn ein søknad,
enten dei søkjer ved dei private vidaregåande
skolane og/eller fylkeskommunale vidaregåande
skoler. Ønska skal settast opp i prioritert
rekkjefølgje på vigo.no.
Konsekvensar for inntaket for deg
som klagar på standpunkt og
eksamenskarakterar
Klage på standpunkt eller eksamenskarakterar
blir sjeldan ferdig sakshandsama før etter at
1. gongs inntak er gjort. Dette kan få
konsekvensar for deg som søkjer vidaregåande
opplæring.
Dersom du får medhald i klagen din og
karakteren i eit fag blir sett opp, har du likevel
ikkje krav på skoleplass dersom det ikkje
finst ledig plass på det tilbodet du har søkt.
Ventelisteplassen din vil endre seg alt etter om
karakteren din etter klagen blir sett opp eller
ned. Du bør ta kontakt med inntakskontoret
straks du får resultatet av klagen.
Fylkesutdanningssjefen tek atterhald
om at tilboda blir sett i gang.
På vigo.no og vilbli.no, vil du finne
oppdaterte tilbod.
Søkjarane til dei private skolane vil få svar på
søknaden sin direkte frå skolen i månadsskiftet
april/mai. Elevar ved dei private skolane må
betale skolepengar.
Sjå meir på skolane sine heimesider:
•vestborg.no
•akademiet.no
eller på
•privatskoler.vilbli.no
Vedleggsskjema for
Møre og Romsdal
Dei fleste skjema finn du på sidene til
Møre og Romsdal fylkeskommune:
www.mrfylke.no/utdanning/
vedleggsskjema
7
▪ STUDIEFØREBUANDE
Studieførebuande utdanningsprogram
•IDRETTSFAG
Skole Vg1 - IDRET1--- 15001 Atlanten videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
Sør-Trøndelag:
16027 Orkdal vidaregåande skole
(for Rindal)
•IDRETTSFAG
Skole Vg2 - IDIDR2--- 15001 Atlanten videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
Sør-Trøndelag:
16027 Orkdal vidaregåande skole
(for Rindal)
•IDRETTSFAG
Skole Vg3 - IDIDR3--- 15001 Atlanten videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
Sør-Trøndelag:
16027 Orkdal vidaregåande skole
(for Rindal)
Musikk, dans og drama
•MUSIKK, DANS OG DRAMA MED DANS
Skole Vg1 - MDMDD1--4 15005 Fagerlia videregående skole
•MUSIKK, DANS OG DRAMA MED DRAMA
Skole Vg1 - MDMDD1--6 15005 Fagerlia videregående skole
•MUSIKK, DANS OG DRAMA MED MUSIKK
Skole Vg1 - MDMDD1--1 15001 Atlanten videregående skole
15005 Fagerlia videregående skole
15014 Molde videregående skole
15029 Volda vidaregåande skule
Sør-Trøndelag:
16027 Orkdal vidaregåande skole (for Rindal)
•MUSIKK
Skole Vg2 - MDMUS2--- 15001 Atlanten videregående skole
15005 Fagerlia videregående skole
15014 Molde videregående skole
15029 Volda vidaregåande skule
Sør-Trøndelag:
16027 Orkdal vidaregåande skole (for Rindal)
•MUSIKK
Skole Vg3 - MDMUS3--- 15001 Atlanten videregående skole
15005 Fagerlia videregående skole
15014 Molde videregående skole
15029 Volda vidaregåande skule
Sør-Trøndelag:
16027 Orkdal vidaregåande skole (for Rindal)
•DANS
Skole Vg2 - MDDAN2--- 15005 Fagerlia videregående skole
15001 Atlanten videregående skole
•DANS
Skole Vg3 - MDDAN3--- 15005 Fagerlia videregående skole
•DRAMA
Skole Vg2 - MDDRA2--- 15005 Fagerlia videregående skole
Foto: Rune Borge-Olsen
Idrettsfag
•DRAMA
Skole Vg3 - MDDRA3--- 15005 Fagerlia videregående skole
Studiespesialisering
•STUDIESPESIALISERING
Skole Vg1 - STUSP1--- 15001 Atlanten videregående skole
15005 Fagerlia videregående skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15010 Haram vidaregåande skule
15014 Molde videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15020 Spjelkavik videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15023 Sunndal vidaregåande skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
8
15028 Herøy vidaregåande skule,
avd. Vanylven
15029 Volda vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
Sør-Trøndelag:
16016 Hemne videregående skole (for Aure)
Privatskolar:
222 Akademiet videregående skole Molde
221 Akademiet videregående skole Ålesund
338 Vestborg vidaregåande skule
•STUDIESPESIALISERING 2-ÅRIG, 1. ÅR
Skole Vg1 - STUSP1A-- 15006 Fannefjord videregående skole
•STUDIESPESIALISERING 2-ÅRIG, 2. ÅR
Skole Vg1 - STUSP1B-- 15006 Fannefjord videregående skole
•REALFAG
Skole Vg2 - STREA2--- 15001 Atlanten videregående skole
15005 Fagerlia videregående skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15010 Haram vidaregåande skule
15014 Molde videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15020 Spjelkavik videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15023 Sunndal vidaregåande skole
▪ STUDIEFØREBUANDE
Foto: Medier og kommunikasjon, Molde vgs.
Studiespesialisering
15024 Surnadal vidaregåande skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
15029 Volda vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
Sør-Trøndelag:
16016 Hemne videregående skole (for Aure)
Privatskolar:
222 Akademiet videregående skole Molde
221 Akademiet videregående skole Ålesund
338 Vestborg vidaregåande skule
•REALFAG
Skole Vg3 - STREA3--- 15001 Atlanten videregående skole
15005 Fagerlia videregående skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15010 Haram vidaregåande skule
15014 Molde videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15020 Spjelkavik videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15023 Sunndal vidaregåande skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
15029 Volda vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
Sør-Trøndelag:
16016 Hemne videregående skole (for Aure)
Privatskolar:
222 Akademiet videregående skole Molde
221 Akademiet videregående skole Ålesund
338 Vestborg vidaregåande skule
•SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
Skole Vg2 - STSSA2--- 15001 Atlanten videregående skole
15005 Fagerlia videregående skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15010 Haram vidaregåande skule
15014 Molde videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15020 Spjelkavik videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15023 Sunndal vidaregåande skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
15029 Volda vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
Sør-Trøndelag:
16016 Hemne videregående skole (for Aure)
Privatskolar:
222 Akademiet videregående skole Molde
221 Akademiet videregående skole Ålesund
338 Vestborg vidaregåande skule
•SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
Skole Vg3 - STSSA3--- 15001 Atlanten videregående skole
15005 Fagerlia videregående skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15010 Haram vidaregåande skule
15014 Molde videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15020 Spjelkavik videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15023 Sunndal vidaregåande skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
15029 Volda vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
Sør-Trøndelag:
16016 Hemne videregående skole (for Aure)
Privatskolar:
222 Akademiet videregående skole Molde
221 Akademiet videregående skole Ålesund
338 Vestborg vidaregåande skule
•STUDIESPESIALISERING MED
ENTREPRENØRSKAP OG
BEDRIFTSUTVIKLING
Skole Vg1 - STUSP1--I 15033 Ålesund videregående skole
• REALFAG MED ENTREPRENØRSKAP OG
BEDRIFTSUTVIKLING
Skole Vg2 - STREA2--I 15033 Ålesund videregående skole
• REALFAG MED ENTREPRENØRSKAP OG
BEDRIFTSUTVIKLING
Skole Vg3 – STREA3--I 15033 Ålesund videregående skole
•SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
MED ENTREPRENØRSKAP OG
BEDRIFTSUTVIKLING
Skole Vg2 - STSSA2--I 15033 Ålesund videregående skole
• SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
MED ENTREPRENØRSKAP OG
BEDRIFTSUTVIKLING
Skole Vg3 – STSSA3--I 15033 Ålesund videregående skole
•STUDIESPESIALISERING MED FOKUS PÅ
INTERNASJONALISERING
Skole Vg1 - STUSP1--N 15005 Fagerlia videregående skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15014 Molde videregående skole
15020 Spjelkavik videregående skole
Privatskolar:
222 Akademiet videregående skole Molde
221 Akademiet videregående skole Ålesund
•REALFAG MED FOKUS PÅ
INTERNASJONALISERING
Skole Vg2 - STREA2--N 15005 Fagerlia videregående skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15020 Spjelkavik videregående skole
Privatskolar:
222 Akademiet videregående skole Molde
221 Akademiet videregående skole Ålesund
forts. neste side...
9
▪ STUDIEFØREBUANDE
Studiespesialisering
forts. frå forrige side
•REALFAG MED FOKUS PÅ
INTERNASJONALISERING
Skole Vg3 - STREA3--N 15005 Fagerlia videregående skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15020 Spjelkavik videregående skole
Privatskolar:
221 Akademiet videregående skole Ålesund
•SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING
Skole Vg2 - STSSA2--N 15005 Fagerlia videregående skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15020 Spjelkavik videregående skole
Privatskolar:
222 Akademiet videregående skole Molde
221 Akademiet videregående skole Ålesund
•SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING
Skole Vg3 - STSSA3--N 15005 Fagerlia videregående skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15020 Spjelkavik videregående skole
Privatskolar:
221 Akademiet videregående skole Ålesund
•REALFAG MED OPPLÆRING I UTLANDET
Skole Vg2 - STREA2UT- 15010 Haram vidaregåande skule
•SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
MED OPPLÆRING I UTLANDET
Skole Vg2 - STSSA2UT- 15010 Haram vidaregåande skule
•INTERNATIONAL BACCALAUREATE
Skole Vg2 - STUSP2Z-- 15020 Spjelkavik videregående skole
•INTERNATIONAL BACCALAUREATE
Skole Vg3 – STUSP3Z-- 15020 Spjelkavik videregående skole
•STUDIESPESIALISERING MED TOPPIDRETT
Skole Vg1 (1. av 4 år) - STUSP1--T 15005 Fagerlia videregående skole **
15014 Molde videregående skole**
Privatskolar:
Skole Vg1 (1. av 3 år) - STUSP1--T 356 Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Ålesund
357 Akademiet Heltberg
Toppidrettsgymnas Molde
•REALFAG MED TOPPIDRETT
Skole Vg2 (2. av 4 år) - STREA2--T 15005 Fagerlia videregående skole
15014 Molde videregående skole
Privatskolar:
Skole Vg2 (2. av 3 år) - STREA2--T 356 Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Ålesund
357 Akademiet Heltberg
Toppidrettsgymnas Molde
•SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
MED TOPPIDRETT
Skole Vg2 (2. av 4 år) - STSSA2--T 15005 Fagerlia videregående skole
15014 Molde videregående skole
Privatskolar:
Skole Vg2 (2. av 3 år) - STSSA2--T 356 Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Ålesund
357 Akademiet Heltberg
Toppidrettsgymnas Molde
•STUDIESPESIALISERING MED
FORSKARLINJE
Skole Vg1 - STUSP1--Q 15005 Fagerlia videregående skole
•REALFAG MED FORSKARLINJE
Skole Vg2 – STREA2--Q 15005 Fagerlia videregående skole
•REALFAG MED FORSKARLINJE
Skole Vg3 – STREA3--Q 15005 Fagerlia videregående skole
•SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
MED TOPPIDRETT
Skole Vg3 – STSSA3--T 15005 Fagerlia videregående skole
15014 Molde videregående skole
•REALFAG MED TOPPIDRETT
Skole Vg3 – STREA3--T 15005 Fagerlia videregående skole
15014 Molde videregående skole
•SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
MED TOPPIDRETT
Skole Vg4 – STSSA4--T 15005 Fagerlia videregående skole
15014 Molde videregående skole
•REALFAG MED TOPPIDRETT
Skole Vg4 – STREA4--T 15005 Fagerlia videregående skole
15014 Molde videregående skole
** Ta kontakt med skolen for å få eige vedleggsskjema. Vedleggsskjemaet skal fyllast ut og
sendast direkte til skolen.
10
•FORMGJEVINGSFAG
Skole Vg1 - STFOR1--- 15005 Fagerlia videregående skole
15012 Kristiansund videregående skole
15014 Molde videregående skole
•FORMGJEVINGSFAG
Skole Vg2 - STFOR2--- 15005 Fagerlia videregående skole
15012 Kristiansund videregående skole
15014 Molde videregående skole
•FORMGJEVINGSFAG
Skole Vg3 - STFOR3--- 15005 Fagerlia videregående skole
15012 Kristiansund videregående skole
15014 Molde videregående skole
•PÅBYGGING TIL GENERELL
STUDIEKOMPETANSE
Skole Vg3 - PBPBY3--- 15005 Fagerlia videregående skole
15006 Fannefjord vidaregåande skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15008 Gjermundnes vidaregåande skule
15010 Haram vidaregåande skule
15011 Herøy vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15023 Sunndal vidaregåande skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
15029 Volda vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
15035 Borgund vidaregåande skole
Sør-Trøndelag
16016 Hemne videregående skole (for Aure)
Privatskolar:
222 Akademiet videregående skole Molde
221 Akademiet videregående skole Ålesund
338 Vestborg vidaregåande skule
•PÅBYGGING TIL GENERELL
STUDIEKOMPETANSE ETTER
YRKESKOMPETANSE
Skole Vg4 - PBPBY4YK- 15005 Fagerlia videregående skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15008 Gjermundnes vidaregåande skule
15010 Haram vidaregåande skule
15011 Herøy vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15023 Sunndal vidaregåande skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15029 Volda vidaregåande skule
15035 Borgund vidaregåande skole
▪ YRKESFAGLEG
Blomsterdekoratør, Ørsta vgs. Foto: Tonje Sætre Indrearne
Yrkesfaglege
utdanningsprogram
•BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK MED
YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG
(YSK)
Skole Vg1 - BABAT1P-- 15007 Fræna vidaregåande skole
•ANLEGGSTEKNIKK
Skole Vg2 - BAANL2--- 15035 Borgund vidaregåande skole
•BYGGTEKNIKK
Skole Vg2 - BABYG2--- 15007 Fræna vidaregåande skole
15011 Herøy vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
•DESIGN OG HANDVERK
Skole Vg1 - DHDHV1--- 15012 Kristiansund videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15031 Ørsta vidaregåande skule
15035 Borgund vidaregåande skole
Sør-Trøndelag:
16017 Meldal videregående skole
(for Rindal)
•BLOMSTERDEKORATØR
Skole Vg2 - DHBLD2--- 15031 Ørsta vidaregåande skule
Bygg- og anleggsteknikk
•BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK
Skole Vg1 - BABAT1--- 15007 Fræna vidaregåande skole
15011 Herøy vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15023 Sunndal vidaregåande skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15031 Ørsta vidaregåande skule
15035 Borgund vidaregåande skole
Sør-Trøndelag:
16016 Hemne videregående skole (for Aure)
Design og handverk
15023 Sunndal vidaregåande skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15031 Ørsta vidaregåande skule
15035 Borgund vidaregåande skole
Sør-Trøndelag:
16016 Hemne videregående skole (for Aure)
•BYGGTEKNIKK MED YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK)
Skole Vg2 - BABYG2P-- 15019 Romsdal videregående skole
•KLIMA-, ENERGI- OG MILJØTEKNIKK
Skole Vg2 - BAKEM2--- 15012 Kristiansund videregående skole
15035 Borgund vidaregåande skole
•OVERFLATETEKNIKK
Skole Vg2 - BAOFT2---
Sør-Trøndelag (regionalt tilbod):
16035 Charlottenlund videregående skole
Nordland (regionalt tilbod):
18042 Bodø videregående skole
•TRETEKNIKK
Skole Vg2 – BATRT2---
Sør-Trøndelag (regionalt tilbod):
16013 Gauldal videregående skole
•DESIGN OG TEKSTIL
Skole Vg2 - DHDTE2--- 15035 Borgund vidaregåande skole
•DESIGN OG TREARBEID
Skole Vg2 - DHDTR2--- 15012 Kristiansund videregående skole
•FRISØR
Skole Vg2 - DHFRI2--- 15012 Kristiansund videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15035 Borgund vidaregåande skole
•INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN
Skole Vg2 - DHIUD2--- 15012 Kristiansund videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15035 Borgund vidaregåande skole
•INTERIØR
Skole Vg2 - DHINT3--- 15035 Borgund vidaregåande skole
•AKTIVITØR
Skole Vg2 - DHAKT2---
Sør-Trøndelag (regionalt tilbod)
16069 Thora Storm videregående skole
11
▪ YRKESFAGLEG
Yrkesfagleg
Elektrofag, Romsdal vgs. Foto: Romsdal vgs.
Medier og kommunikasjon, Molde vgs. Foto: Molde vgs
Elektrofag
•ELEKTROFAG
Skole Vg1 - ELELE1--- 15010 Haram vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15023 Sunndal vidaregåande skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
15031 Ørsta vidaregåande skule
15035 Borgund vidaregåande skole
•ELEKTROFAG MED YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK)
Skole Vg1 - ELELE1P-- 15010 Haram vidaregåande skule
•DATAELEKTRONIKARFAGET
Skole Vg3 - ELDAT3--- 15012 Kristiansund videregående skole
15035 Borgund vidaregåande skole
Sør-Trøndelag:
16017 Meldal videregående skole (for Rindal)
•AUTOMATISERING
Skole Vg2 - ELAUT2--- 15012 Kristiansund videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15031 Ørsta vidaregåande skule
15035 Borgund vidaregåande skole
•AUTOMATISERINGSFAGET
Skole Vg3 - ELAUT3--- 15012 Kristiansund videregående skole
12
15019
15024
15025
15031
15035
Romsdal videregående skole
Surnadal vidaregåande skole
Sykkylven vidaregåande skule
Ørsta vidaregåande skule
Borgund vidaregåande skole
•DATA OG ELEKTRONIKK
Skole Vg2 - ELDEL2--- 15012 Kristiansund videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15035 Borgund vidaregåande skole
Sør-Trøndelag:
16017 Meldal videregående skole (for Rindal)
•ELENERGI
Skole Vg2 - ELELE2--- 15010 Haram vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15023 Sunndal vidaregåande skole
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
15031 Ørsta vidaregåande skule
15035 Borgund vidaregåande skole
Sør-Trøndelag:
16017 Meldal videregående skole
(for Rindal)
•ELENERGI MED YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK)
Skole Vg2 – ELELE2P-- 15010 Haram vidaregåande skule
•KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK
Skole Vg2 - ELKVT2--- 15010 Haram vidaregåande skule
•PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE ETTER YRKESKOMPETANSE, YSK
1.ÅR
Skole Vg3 - PBPBY4P1—
15007 Fræna vidaregåande skole
15010 Haram vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
•PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE ETTER YRKESKOMPETANSE, YSK
2.ÅR
Skole Vg4 - PBPBY4P2- 15010 Haram vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
▪ YRKESFAGLEG
Helse- og sosialfag
•HELSE- OG OPPVEKSTFAG
Skole Vg1 - HSHSF1--- 15005 Fagerlia videregående skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15010 Haram vidaregåande skule
15011 Herøy vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15023 Sunndal vidaregåande skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15028 Herøy vidaregåande skule, avd.
Vanylven
15031 Ørsta vidaregåande skule
15035 Borgund vidaregåande skole
Sør-Trøndelag:
16016 Hemne videregående skole (for Aure)
•HELSE OG OPPVEKSTFAG MED YRKESOG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK)
Skole Vg1 - HSHSF1P-- 15021 Stranda vidaregåande skule
•HELSE- OG OPPVEKSTFAG, 2-ÅRIG, 1. ÅR
Skole Vg1 - HSHSF1A-- 15006 Fannefjord videregående skole *
* Ta kontakt med skolen før du søkjer.
Medium og
15031 Ørsta vidaregåande skule
Sør-Trøndelag:
16016 Hemne videregående skole (for Aure)
•HELSEARBEIDARFAG
Skole Vg2 - HSHEA2--- 15005 Fagerlia videregående skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15010 Haram vidaregåande skule
15011 Herøy vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15023 Sunndal vidaregåande skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15028 Herøy vidaregåande skule, avd.
Vanylven
15031 Ørsta vidaregåande skule
15035 Borgund vidaregåande skole
Sør-Trøndelag:
16016 Hemne videregående skole (for Aure)
•HELSESERVICEFAG
Skole Vg2 - HSHES2--- 15035 Borgund vidaregåande skole
•APOTEKTEKNIKK
Skole Vg3 - HSAPO3--- 15035 Borgund vidaregåande skole
•HELSE- OG OPPVEKSTFAG, 2-ÅRIG, 2. ÅR
Skole Vg1 - HSHSF1B-- 15006 Fannefjord videregående skole *
* Ta kontakt med skolen før du søkjer.
•HELSESEKRETÆR
Skole Vg3 - HSHSE3--- 15035 Borgund vidaregåande skole
•AMBULANSEFAG
Skole Vg2 - HSAMB2--- 15005 Fagerlia videregående skole
•HUDPLEIE
Skole Vg2 - HSHUD2--- 15035 Borgund vidaregåande skole
•BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAG
Skole Vg2 - HSBUA2--- 15005 Fagerlia videregående skole
15007 Fræna vidaregåande skole
15010 Haram vidaregåande skule
15011 Herøy vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15023 Sunndal vidaregåande skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
•HUDPLEIAR
Skole Vg3 - HSHUD3--- 15035 Borgund vidaregåande skole
•TANNHELSESEKRETÆR
Skole Vg3 – HSTAN3---
Nordland (regionalt tilbod):
18089 Hadsel vidaregåande skole
og fagskole
Troms (regionalt tilbod):
19057 Breivika/Tromsø maritime
videregående skole
kommunikasjon
• MEDIUM OG KOMMUNIKASJON
Skole Vg1 - MKMED1--- 15012 Kristiansund videregående skole
15014 Molde videregående skole
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15029 Volda vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
Sør-Trøndelag:
16017 Meldal videregående skole
(for Rindal)
Privatskolar:
222 Akademiet videregående skole
Molde
221 Akademiet videregående skole
Ålesund
•MEDIUM OG KOMMUNIKASJON
Skole Vg2 - MKMED2--- 15012 Kristiansund videregående skole
15014 Molde videregående skole
15026 Tingvoll vidaregåande skole
15029 Volda vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
Sør-Trøndelag:
16017 Meldal videregående skole
(for Rindal)
Privatskolar:
222 Akademiet videregående skole
Molde
221 Akademiet videregående skole
Ålesund
•MEDIUM OG KOMMUNIKASJON
(STUDIEFØREBUANDE)
Skole Vg3 - MKMED3--- 15012 Kristiansund videregående skole
15014 Molde videregående skole
15029 Volda vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
Sør-Trøndelag:
16017 Meldal videregående skole
(for Rindal)
Privatskolar:
222 Akademiet videregående skole
Molde
221 Akademiet videregående skole
Ålesund
13
▪ YRKESFAGLEG
Restaurant- og matfag
Naturbruk
•RESTAURANT- OG MATFAG
Skole Vg1 - RMRMF1--- 15007 Fræna vidaregåande skole
15011 Herøy vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15031 Ørsta vidaregåande skule
15035 Borgund vidaregåande skole
Sør-Trøndelag:
16017 Meldal videregående skole
(for Rindal)
16016 Hemne videregående skole
(for Aure)
•NATURBRUK
Skole Vg1 - NANAB1--- 15007 Fræna vidaregåande skole
15008 Gjermundnes vidaregåande skule
15011 Herøy vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
•AKVAKULTUR
Skole Vg2 – NAAKV2--- 15007 Fræna vidaregåande skole
15033 Ålesund videregående skole
•RESTAURANT- OG MATFAG MED YRKESOG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK)
Skole Vg1 - RMRMF1P-- 15021 Stranda vidaregåande skule
•KOKK- OG SERVITØRFAG
Skole Vg2 - RMKOS2--- 15007 Fræna vidaregåande skole
15011 Herøy vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15031 Ørsta vidaregåande skule
15035 Borgund vidaregåande skole
Sør-Trøndelag:
16017 Meldal videregående skole
(for Rindal)
•ANLEGGSGARTNAR- OG IDRETTSANLEGGSFAG
Skole Vg2 - NAAID2--- 15008 Gjermundnes vidaregåande skule
•FISKE OG FANGST
Skole Vg2 - NAFFA2--- 15007 Fræna vidaregåande skole
15011 Herøy vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
•LANDBRUK OG GARTNARNÆRING
Skole Vg2 - NALGA2--- 15008 Gjermundnes vidaregåande skule
•LANDBRUK
Skole Vg3 - NALBR3--- 15008 Gjermundnes vidaregåande skule
•SKOGBRUK
Skole Vg2 - NASBR2--- Nord-Trøndelag (regionalt tilbod):
17019 Mære Landbruksskole
Nordland (regionalt tilbod):
18024 Mosjøen videregående skole
•NATURBRUK (STUDIEFØREBUANDE)
Skole Vg3 - NANAB3--- 15008 Gjermundnes vidaregåande skule
Service og samferdsel
•SERVICE OG SAMFERDSEL
Skole Vg1 - SSSSA1--- 15012 Kristiansund videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
15029 Volda vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
Sør-Trøndelag:
16027 Orkdal vidaregåande skole (for Rindal)
Privatskole:
221 Akademiet videregående skole Ålesund
•MATFAG
Skole Vg2 - RMMFG2--- 15035 Borgund vidaregåande skole
15021 Stranda vidaregåande skule
•SERVICE OG SAMFERDSEL MED YRKESOG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK)
Skole Vg1 - SSSSA1P-- 15033 Ålesund videregående skole
•SERVICE OG SAMFERDSEL MED INNOVASJON OG LEIING
Skole Vg1 - SSSSA1--EP
15019 Romsdal videregående skole
Foto: Geir Marius Kjønnøy
•SAL, SERVICE OG TRYGGLEIK MED INNOVASJON OG LEIING
Skole Vg2 – SSSSS2--EP
15019 Romsdal videregående skole
14
•HESTE- OG HOVSLAGARFAG
Skole Vg2 - NAHHO2--- 15008 Gjermundnes vidaregåande skule
•PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED INNOVASJON OG LEIING
Skole Vg3 – PBPBY3--EP
15019 Romsdal videregående skole
•IKT-SERVICEFAG
Skole Vg2 - SSISF2--- 15012 Kristiansund videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
Privatskole:
221 Akademiet videregående skole Ålesund
•REISELIV
Skole Vg2 - SSRLV2--- 15019 Romsdal videregående skole
15033 Ålesund videregående skole
•SAL, SERVICE OG TRYGGLEIK
Skole Vg2 - SSSSS2--- 15012 Kristiansund videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
15029 Volda vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
Sør-Trøndelag:
16027 Orkdal vidaregåande skole (for Rindal)
Privatskole:
221 Akademiet videregående skole Ålesund
•TRANSPORT OG LOGISTIKK
Skole Vg2 - SSTRL2--- 15012 Kristiansund videregående skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15033 Ålesund videregående skole
▪ YRKESFAGLEG
Blått Naturbruk, Ålesund vgs. Foto: Åge Birger Hofseth
Teknikk og industriell produksjon
•TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON
Skole Vg1 - TPTIP1--- 15007 Fræna vidaregåande skole
15008 Gjermundnes vidaregåande skule
15010 Haram vidaregåande skule
15011 Herøy vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15023 Sunndal vidaregåande skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15028 Herøy vidaregåande skule,
avd. Vanylven
15031 Ørsta vidaregåande skule
15033 Ålesund videregående skole
15035 Borgund vidaregåande skole
Sør-Trøndelag:
16016 Hemne videregående skole (for Aure)
•TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON
MED YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE,
4-ÅRIG (YSK)
Skole Vg1 - TPTIP1P-- 15007 Fræna vidaregåande skole
15010 Haram vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15021 Stranda vidaregåande skule
15027 Ulstein vidaregåande skule
•ARBEIDSMASKINAR
Skole Vg1 - TPAMK2--- 15007 Fræna vidaregåande skole
15031 Ørsta vidaregåande skule
•ANLEGGSMASKINMEKANIKARFAGET
Skole Vg3 - TPAMM3--- 15007 Fræna vidaregåande skole
•BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI
Skole Vg2 - TPBLK2--- 15035 Borgund vidaregåande skole
•BRØNNTEKNIKK
Skole Vg2 - TPBRT2--- 15012 Kristiansund videregående skole
•INDUSTRITEKNOLOGI
Skole Vg2 - TPPIN2--- 15008 Gjermundnes vidaregåande skule
15010 Haram vidaregåande skule
15011 Herøy vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15023 Sunndal vidaregåande skole
15024 Surnadal vidaregåande skole
15025 Sykkylven vidaregåande skule
15028 Herøy vidaregåande skule,
avd. Vanylven
15031 Ørsta vidaregåande skule
15035 Borgund vidaregåande skole
Sør-Trøndelag:
16016 Hemne videregående skole (for Aure)
•INDUSTRITEKNOLOGI MED YRKES- OG
STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK)
Skole Vg2 – TPPIN2P-- 15010 Haram vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15027 Ulstein vidaregåande skule
•KJEMIPROSESS
Skole Vg2 - TPKJP2--- 15007 Fræna vidaregåande skole
15012 Kristiansund videregående skole
15023 Sunndal vidaregåande skole
15033 Ålesund videregående skole
Sør-Trøndelag:
16016 Hemne videregående skole (for Aure)
16027 Orkdal vidaregåande skole (for Rindal)
•KJEMIPROSESS MED YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK)
Skole Vg2 - TPKJP2P-- 15012 Kristiansund videregående skole
•KJØRETØY
Skole Vg2 - TPKJT2--- 15012 Kristiansund videregående skole
15018 Rauma videregående skole
15019 Romsdal videregående skole
15031 Ørsta vidaregåande skule
15035 Borgund vidaregåande skole
Sør-Trøndelag
16017 Meldal videregående skole (for Rindal)
•LABORATORIEFAG
Skole Vg2 - TPLAB2--- Sør-Trøndelag (regionalt tilbod):
16033 Melhus videregående skole
Nordland (regionalt tilbod):
18041 Bodin videregående skole
•MARITIME FAG
Skole Vg2 - TPMAR2--- 15011 Herøy vidaregåande skule
15012 Kristiansund videregående skole
15033 Ålesund videregående skole
15
Vidaregåande skolar
i Møre og Romsdal
Offentlege skolar
15001
Atlanten videregående skole
Dalaveien 25, 6511 Kristiansund
Telefon: 71 57 18 30
E-post: [email protected]
Nettstad: atlanten.vgs.no
15035
Borgund vidaregåande skole
Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund
Telefon: 70 17 00 00
E-post: [email protected]
Nettstad: borgund.vgs.no
15005
Fagerlia videregående skole
Gangstøvikvegen, 6009 Ålesund
Telefon: 70 11 22 00
E-post: [email protected]
Nettstad: fagerlia.vgs.no
15006
Fannefjord videregående skole
Julsundveien 49 B
Fylkeshuset, 6404 Molde
Telefon: 71 24 90 90
E-post: [email protected]
Nettstad: fannefjord.vgs.no
15007
Fræna vidaregåande skole
Bøen 22
6440 Elnesvågen
Telefon: 71 26 64 00
E-post: [email protected]
Nettstad: frana.vgs.no
15011
Herøy vidaregåande skule
Lisjebøvågen, 6090 Fosnavåg
Telefon: 70 08 03 80
E-post: [email protected]
Nettstad: heroy.vgs.no
15021
Stranda vidaregåande skule
Hevsdalsvegen 52, 6200 Stranda
Telefon: 70 26 86 80
E-post: [email protected]
Nettstad: stranda.vgs.no
15028
Herøy vidaregåande skule, avdeling
Vanylven
6140 Syvde
Telefon: 70 02 08 50
E-post: [email protected]
Nettstad: vanylven.heroy.vgs.no
15023
Sunndal vidaregåande skole
Skoleveien 14, 6600 Sunndalsøra
Telefon: 90 21 80 00
E-post: [email protected]
Nettstad: sunndal.vgs.no
15012
Kristiansund videregående skole
St Hanshaugen 2,
6514 Kristiansund N
Telefon: 71 57 05 00
E-post: [email protected]
Nettstad: krsund.vgs.no
15014
Molde videregående skole
Øvre veg 23, 6413 Molde
Telefon: 71 25 07 00
E-post: [email protected]
Nettstad: molde.vgs.no
15018
Rauma videregående skole
Ringgata 35
Postboks 173, 6301 Åndalsnes
Telefon: 47 66 22 00
E-post: [email protected]
Nettstad: rauma.vgs.no
15008
Gjermundnes vidaregåande skule
6392 Vikebukt
Telefon: 71 18 87 50
E-post: [email protected]
Nettstad: gjermundnes.vgs.no
15019
Romsdal videregående skole
Langmyrvegen 83
Postboks 2116, 6402 Molde
Telefon: 71 24 33 00
E-post: [email protected]
Nettstad: romsdal.vgs.no
15010
Haram vidaregåande skule
Skuleråsa 10, 6270 Brattvåg
Telefon: 70 20 96 00
E-post: [email protected]
Nettstad: haram.vgs.no
15020
Spjelkavik videregående skole
Langhaugen 22, 6011 Ålesund
Telefon: 70 17 82 30
E-post: [email protected]
Nettstad: spjelkavik.vgs.no
15024
Surnadal vidaregåande skole
6650 Surnadal
Telefon: 71 65 52 20
E-post: [email protected]
Nettstad: surnadal.vgs.no
15025
Sykkylven vidaregåande skule
Kyrkjevegen 6, 6230 Sykkylven
Telefon: 70 25 57 00
E-post: [email protected]
Nettstad: sykkylven.vgs.no
15026
Tingvoll vidaregåande skole
6630 Tingvoll
Telefon: 71 53 29 00
E-post: [email protected]
Nettstad: tingvoll.vgs.no
15027
Ulstein vidaregåande skule
Holsekerdalen 180, 6065 Ulsteinvik
Telefon: 71 28 10 00
E-post: [email protected]
Nettstad: ulstein.vgs.no
15029
Volda vidaregåande skule
Vevendelvegen 35, 6100 Volda
Telefon: 70 05 93 00
E-post: [email protected]
Nettstad: volda.vgs.no
15031
Ørsta vidaregåande skule
Holmegata 14, 6150 Ørsta
Telefon: 70 04 74 00
E-post: [email protected]
Nettstad: orsta.vgs.no
15033
Ålesund videregående skole
Øwregata 13
Postboks 676, 6001 Ålesund
Telefon: 70 03 43 00
E-post: [email protected]
Nettstad: alesund.vgs.no
Private skolar
222
Akademiet videregående skole
Molde
Frænavegen 16, Roseby Vest
Postboks 2126, 6402 Molde
Telefon: 71 25 51 22
E-post: [email protected]
Nettstad: akademiet.no
221
Akademiet videregående skole
Ålesund
Moloveien 5
Postboks 943 Sentrum,
6004 Ålesund
Telefon: 70 13 42 10
E-post: [email protected]
Nettstad: akademiet.no
338
Vestborg vidaregåande skule
Hevsdalsvegen 11, 6200 Stranda
Telefon: 70 26 39 00
E-post: [email protected]
Nettstad: vestborg.no
356
Akademiet Heltberg Toppidrett
Ålesund
Moloveien 5
Postboks 943 Sentrum,
6004 Ålesund
Telefon: 70 13 42 10
E-post: [email protected]
Nettstad: akademiet.no
357
Akademiet Heltberg Toppidrett
Molde
Frænavegen 16,
Postboks 943 Sentrum, 6415 Molde
Telefon: 71 25 51 22
E-post: [email protected]
Nettstad: akademiet.no
vigo
Møre og Romsdal fylkeskommune | Utdanningsavdelinga, Inntakskontoret | Fylkeshuset, 6404 Molde | Telefon 71 25 87 75 | E-post: [email protected] | www.mrfylke.no