Referat FAU 180315

Referat FAU møte Gimle oppveksttun skole,
18.03.2015
Tilstede:
Kl
FAU-representant
Vara
8A
8B
Martha B Correa Del Valle
Liv Møen
8C
8D
Ragnhild Krüger
8E
Anne Sandvik
FAU representant
10A
Christen Soleim
10B
Yngve Toft
10C
Bodil Johanson
Vara
10D
Anne-Mette Lysvold
10E
Jorunn Kleiva
9A
10F
9B
10G
Katrine Furnes Havre
FAU leder
Tonje Knutsen
Rektor
Frode Nilsen
9C
9D
9E
9F
Øyvind Svendsen
Elevråd
Foreldrerådets arbeidsutvalg FAU ved Gimle oppveksttun skole har avholdt møte pr. 18. mars kl. 19.-21.00,
Personalrommet, skoleåret 2014-2015.
13/15 Referat fra 18.02.2015 godkjent. Møteinnkalling godkjent.
12/15 Status arbeid og arrangementsgruppene
Yrkesmesse: Yrkesmessen ble vel gjennomført.
Muligens startet litt sent ift å rekruttere foreldre, men en fikk akkurat nok antall foreldre til stands. Det var i
år ikke krav om antall foreldre pr klasse.
Innspill fra Soleim som selv har stått på messen flere år, ift hvordan elevene forbereder seg til messen. Nå får
de utdelt spørreskjema til gitte yrker, som de skal få svar på. Spørsmål om de selv hadde kunnet få velge
yrker utfra interesse og formulert spørsmål til disse i forkant. Skolens ansvarlig for yrkesmessen, Odd Løvset
hadde ikke mulighet til å komme i dag. FAU v/ Soleim sender et notat til skolen v/Løvset med innspill.
Viktig at foreldre blir rekruttert tidlig nok. Få foreldre utenom de som møtte til yrkesstands i år. Spørsmål
rundt hensikten med foreldrenes tilstedeværelse utover stands. Oppsummeringsnotater vil bli lagt på FAUs
side.
Skoleballet: Skoleballet vel gjennomført, flott arrangement.
Etablering av ballkomite kan med fordel gjøres tidligere neste år. Særlig viktig fordi lokale for ballet i 2016 er
ikke bestilt. Arbeidsfordeling mellom foreldre og elevgruppe kan kanskje bli noe mer nyansert fra neste år.
En er ellers godt fornøyd med Galleri Nygaten. Det var noe høyere pris enn i fjor. Ballregnskapet gikk i
balanse. Det fungerte godt med samtykkeskjema, og skolens lister ift innbetaling og deltakerliste.
Neste år: Kvittering for betaling kun fra dem som ikke betaler via nettbank nødvendig.
Noen anbefalinger ift vaktordning; Det anses som nødvendig at foreldrevakt er tilstede under hele kvelden,
selv om det er rolig deler av kvelden. Det anbefales faste vakter ved toalettene. Vaktene på Galleri Nygaten
var veldig fornøyd med foreldrevaktene. Utekontakten henvendte seg på forhånd, og gikk i kvartalet store
deler av kvelden.
Grieghallen har vært kontaktet ift mulig ball-lokale, tilbudet fra Grieghallen vil bli lagt ved i mappen til neste
års ballkomite. Annet forslag for ball-lokale undersøkes før sommeren. Ragnhild Krüger vil undersøke Brann
stadion, da disse er brukt av andre skoler.
Diskusjon rundt kåringer; Forslag til elevene om å vurdere andre måter enn rene popularitetskåringer.
Forslag om å koble opp kåringen opp mot sosiale læringsplan, med tanke på å få fokus bort fra
popularitetskåringen.
Forslag om å ha mindre, evt trinnvise arrangement (som skoledans), både for å få flere med og for å bli
bedre kjent på tvers av trinnet i tillegg til skoleball.
Arrangementsgruppen har skrevet et fyldig erfaringsnotat med anbefalinger mv. som blir lagt ut på ITSL til
senere bruk.
Trafikalt grunnkurs: 58 elever har gjennomført trafikalt grunnkurs i år. 30 færre påmeldte elever i år enn i
fjor. Ukjent antall foreldre/ledsagerkurs. Det har kommet et nytt tilbud fra Positiv trafikkskole med svarfrist i
mai. Tilbudet har et redusert antall plasser for neste år, pga lavere deltakelse dette skoleåret sammenliknet
med tdligere. Arbeidsgruppen må se på tilbudet, også ift antall plasser. Det er ca. 150 i neste års målgruppe
for trafikalt grunnkurs.
8.klassedagen: Rektor har ikke dato foreløpig, men lover den vil komme snart.
Trafikkgruppe: Kontakt med barnehagen ift samarbeid om trafikkforhold. Barnehage sendt brev til
kommune ang gangfelt i området. Øyind Svendsen tar kontakt med barnehagen, foreløpig lite konkret ift et
eventuelt samarbeid.
Natteravn: Ordningen har akkurat kommet i gang dette skoleåret.
Gimle tirsdag ettermiddagsaktiviteter: Nye tilbud etter påske, fotokurs og gitarkurs. Innebandy fortsetter.
Gitarkurslærer var på skolen i går for å rekruttere, 3 klasser som ikke fikk besøk. FAU- leder ettersender til
klassekontakter som kan dele ut til klassene. To gitarkurs starter fra midt av april og fortsetter til 26. mai
hver tirsdag fra kl. 14. Positiv respons fra mange elever. Påmeldingsfrist 8. april. Egenbetaling er fjernet fra
kursene. Selv om det er gratis er det bindende påmelding.
Redaksjonskomite: Begynt å se på infohefte fra FAU Gimle har vært brukt de siste to årene. Vurderer å
bruke deler av FUG`s brosjyrer (foreldreutvalget i grunnskolen) som finnes på mange språk. Komiteen vil
komme tilbake med forslag til neste møte.
14/15 Oppdatering rektor: Mest fokus på kvalitetsoppfølgingsmøte i det siste. Ulike tilbud er blitt gitt til
elevgrupper ved hjelp av innvilgede statlige midler (ift nærmiljø). Det har vært gjennomført turer til
Hemsedal, Gol, Oslo og Kristiansand for til sammen 30 elever ca. I tillegg ble det gjennomført dagstilbud i
vinterferien (kino) samt skidag for alle elever i Eikedalen i januar. Rektor håper en kan fortsette med slike
tilbud.
Skoleplass/ uteareal; bygging i mai/juni, nedfelte trampoliner med mer. Noe mindre plass til parkering på
skoleplassen. Foreløpig ikke fått pris, mulig rektor søker FAU om midler hvis utgiftene går utover bevilgede
midler. Håper at utearealet er forbedret fra høsten 2015. Politiet var på skolen i dag, kun forebyggende.
Leirskole: 9.Trinn har vært på leirskole på Mjølfjell i 3 dager i mars, to grupper med til sammen 130 elever
på tur. 15 elever som ikke var med. Frivillig innbetaling til leirskole viser foreløpig 61 egenandeler, dette er
noe lavt. Skolen beregner ca. 70-80 % egenandeler for at leirskolen skal forbli levedyktig. Det sendes ut
oppfordring til foreldre om flere egenandeler. FAU har ikke bevilget penger til dette tidligere.
Skolefotografering FAU har fått henvendelse fra fotograf ift skolefotografering. Skolen bruker stort sett
samme fotograf som året før hvis de er fornøyd, og er opptatt av gode systemer både for innbetaling og
gjennomføring. Det er enighet om at skolen fortsatt skal organisere dette, og ikke FAU. Tilbud fra fotograf
oversendt skolen.
10/15 Valgordningen i FAU: Forslagsnotat om valgordning sendt ut to ganger, få tilbakemeldinger på
”hvordan vi bør ha det”. På spørsmål om vi bør formalisere, dvs ha en skriftlig valgordning for FAU mener
flere at det trengs, særlig ift å ta vare på kontinuiteten i FAU s arbeid på Gimle. Hva er en god og fornuftig
måte å gjøre dette på?
FUG har flere anbefalinger, f.eks to foreldrekontakter og to sosialkontakter pr klasse. Klassen innad fordeler
oppgaver/samarbeid i samråd med kontaktlærer. Det anbefales også valg av neste års foreldrekontakter om
våren, for å ha apparatet på plass. Forslag om å sette en ny valgkomite neste møte, 1 repr. fra hvert trinn.
11/15 Nærmiljømidler skoleåret 2014/2015: Ny runde for søknad om midler for inneværende år med frist
20. mars. Arbeidsgruppen Gimle Tirsdag har har spilt inn ønske om midler for enkelte kortere ettermiddags
kurs og aktiviteter, enkelte større arrangementer og leksehjelp, med bakgrunn i årets erfaringer fra
gjennomføringer og forsøk. Vi har en god del midler igjen fra fjorårets 90 000 kr, ca. halvparten. Forslag om
å søke om 45 000kr neste år. FAU-leder sender søknad.
3/15 Oppdatering v/Læringsmiljø/Indre ytre arbeidsgruppe: Utsetter oppsummering fra kvalitetsoppfølging
i påvente av referat fra fagavdelingen. Møte 13. mars avholdt med fagavdelingen i kommunen, rektor/Skole ,
FAU/elevrådet. Enighet om at det hadde vært et bra møte. Rektor understreket at det var kjekt å høre at det
nye en har jobbet med ved skolen i det siste også har nådd helt frem til elevene. En vil snakke mer konkret
om møte neste gang.
15/15 Læringsmiljøgruppen/Arrangementsgruppe temakveld: Forslag om å arrangere temamøte for
utvidet FAU (inkl. vararepr). Nettverket for fremmedspråklige foreldre inviteres med. Samhandling i
foreldregruppen i fokus, dialog rundt dette. Mimi Bjerkestrand, rektor på Slettebakken skole, har jobbet mye
med denne problemstilling og er invitert. FAU-leder fra Slettebakken også invitert. Forslag om dato for
temamøtet er 27. eller 28. Mai, fra kl. 18-20.
Neste møte: Onsdag 15. april, 2015
Referent Bodil Johanson