Utkast til lokal plan Lillestrøm, mars 2015

Lokal plan: Lillestrøm: Barn i Guds verden
Sokn
Lillestrøm
Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring?
Størst av alt - vekst og livsglede sammen med Jesus
Lillestrøm menighet skal gjennom trosopplæringen vise døpte og tilhørende barn og unge at de er størst av alt i
Guds rike. Lillestrøm menighet skal gjennom trosopplæringen legge til rette for at barn og unge kan vokse og erfare
livsglede ved å bli kjent med Jesus Kristus.
Grunnlag og særpreg
Under utarbeiding: Om oppvekstvilkår og levekår i kommunen; felles for alle tre menigheter i enheten. Utarbeides i
samarbeid med TOU.
Lillestrøm er en by i utvikling, med de utfordringer det medfører. Kirken ligger sentralt i bybildet, omgitt av
kirkeparken; den eneste grønne lungen i sentrum av byen. Mange av byens innbyggere er tilflyttet, og har lite
røtter/tilknytning til Lillestrøm. I skolens ferier reiser mange småbarnsfamilier "hjem". Lillestrøm kirke er et flott
konsertlokale, og er et kirkemusikalsk sentrum for Nedre Romerike.
Kirken er bygget i 1935, og er lite egnet til gjennomføring av det store trosopplæringsprosjektet. Bygget er gammelt
og velbrukt, og rommene er ikke tilpasset den typen bruk som trosopplæringen på mange måter legger opp til.
Menigheten er imidlertid i kontakt med kommunen og en utbygger om mulighet for å leie nye lokaler som
"menighetshus" om få år.
Kirken har en altertavle laget av en lokal kunstner; Henrik Sørensen. Kristusfiguren i altertavlen er "tidsriktig" og
inkluderende, den kommer oss i møte og ønsker oss velkommen. Kristusfiguren brukes aktivt inn i trosopplæringen.
Det finnes nok et uforløst potensiale for glødende ildsjeler i menigheten blant de mange innflytterne. Vi må gjøre oss
selv synlige; bykirken med en sterk konsertkultur er tilgjengelig og tydelig tilstede i Lillestrøm by.
Den norske kirke/Lillestrøm menighet er ikke alene om å tilby barn og unge opplæring og erfaringer i en kristen
kontekst; det er flere andre menigheter i byen; se "Organisering, rammer og ansvar", samt dimensjonen "Samarbeid
med barne- og ungdomsorganisasjoner".
Hvordan vil dere organisere dere for en fornyet trosopplæring?
Forutsegninger: Lillestrøm menighet er del av Samarbeidsenheten for trosopplæring i Skedsmo fellesrådsområde.
Her er et Trosopplæringsutvalg (TOU) med fokus på de lange linjene i vår plan for trosopplæring.
Menighetspedagogene har ansvar for et barne- og ungdomsutvalg (BUU) i hver sin menighet, satt ned av det
enkelte menighetsråd. Begge disse utvalgene har mandat fra menighetsrådet. En av menighetspedagogene har en
koordinerende rolle i trosopplæringsteamet, som består av de tre menighetspedagogene sammen med kateket i
Skedsmo. For skoleåret 2013/2014 er det menighetspedagogen i Lillestrøm som har denne oppgaven, fra høsten
2014 har menighetspedagogen i Strømmen overtatt.
Ansatte: Sokneprest (100%), kapellan (100%), kantor (100%), diakon (100%), kirketjener (70%), menighetspedagog
(100%).
Mulige samarbeid: Normisjon, Kirkens bymisjon, NKSS/Skolelaget v/Lillestrøm vgs, LIBOS, ROAF, Metodistkirken,
Pinsemenigheten Betania, Frelsesarmeen, Røde Kors, Historielaget, Skedsmo kommune.
Ansvar: Menighetspedagogen har det overordnende ansvar for utvikling og gjennomføring av plan og tiltak, i
samarbeid med stab, MR og Barne- og Ungdomsutvalg. Menighetspedagogen har også ansvar for samarbeidet i
Trosopplæringsutvalget. Øvrige i stab har ansvaret for planlegging og gjennomføringen av enkelte av tiltakene i
planen, i samarbeid med frivillige. Kapellan har hovedansvar for konfirmantarbeidet.
Sentrale dimensjoner i en systematisk trosopplæring
Barn og unges
medvirkning
Barn og unge skal høres, respekteres og påvirke.
Dimensjon - Barn og unges medvirkning.docx
Hjemmet/familien
Hjem, familie og menighet skal være en gjensidig ressurs for hverandre i
trosopplæringen.
Dimensjon - Samvirke med hjemmet og familien.docx
Gudstjeneste
Under utarbeiding
Oppfølging av frivillige
medarbeidere
Vi skal være åpne for at alle som ønsker det skal kunne være medarbeidere i
menighetens arbeid med trosopplæring!
Dimensjon - Frivillig medarbeiderskap.docx
Tverrfaglig samarbeid
Under utarbeiding
Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Samarbeid med b/u org
Under utarbeiding
Kommunikasjonsarbeid
Stab og BUU skal være bevisst på hvordan vi bruker arenaer for kommunikasjon.
Informasjon skal gis gjennom sosiale medier og nett på en bevisst måte. Vi skal årlig
ha direkte kontakt med medlemmer og tilhørende gjennom invitasjon til tiltak.
Dimensjon - Kommunikasjonsarbeid.docx
Inkludering og
tilrettelegging
Under utarbeiding
Diakoni
Under utarbeiding
Musikk og kultur
Under utarbeiding
Misjon
Menighetens misjonsprosjekt trekkes aktivt inn i våre trosopplæringstiltak.
Alder
Navn på tiltak
Omfang i samvær
Omfang i timer
0 - 18
Dåp og dåpssamtale
2
3
0-0
Babysang
15
30
1-3
Fadderpakker
0
0
1-2
Bøllesang
4
8
2-2
CD til to-åringer
0
0
2-2
Krøllesamling
1
2
2-3
Barnegudstjeneste
2
2
3-3
Høsttakkefest
1
2
4-4
Utdeling av fireårsbok
2
3
4-5
Småbarnssang
12
12
6-6
Seksårsbok, karneval, tromme- og dansekurs 2
4
6-6
Skolestartgudstjeneste
1
3
6-6
Helt førsteklasses
6
13
7-7
Kirkerotteteater
1
1
7-7
Høytidsmarkeringer
4
10
8-9
Tårnagenthelg
4
18
8 - 12
Tårnagentklubb
7
7
9-9
Lucia
3
6
9-9
Fotavtrykket
6
12
10 - 11 Påskespill
5
10
10 - 10 Allehelgensvandring
1
3
11 - 11 LysVåken
1
10
12 - 12 KodeB, Juniorkonfirmasjon...
4
9
12 - 12 Bibelbøllene
9
9
13 - 14 Filmklubb
6
18
13 - 13 Konsert
1
2
15 - 15 Konfirmasjon
20
60
15 - 16 Lederkurs I
12
36
16 - 18 Strømmen og Lillestrøm - ledertrening
6
12
16 - 18 Lederkurs II
8
28
16 - 18 Grill en kristen
3
3
10 - 14 Teaterskole
Side 2 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
18 - 18 Myndighetsmarkering
1
4
Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn
Alder
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn
2 3 6 4 3 2 4 3 3 5 5
5
5
4
3
3
5
4
5
Planlagt: Totalt antall tiltak: 33
Totalt antall timer: 340
Gjennomført 2013:
Totalt antall tiltak: 12
Totalt antall timer: 155
Gjennomført 2014:
Totalt antall tiltak: 14
Totalt antall timer: 168
Tiltak i en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alderen 0-18 år
Dåp og dåpssamtale
Alder: 0 - 18 (2 Samvær, tilsammen 3 timer)
Type tiltak:
Dåpssamtale
Mål
Foreldre skal oppleve et positivt første møte med kirken på vegne av sitt barn, eventuelt
barnet/ungdommen som blir døpt får et positivt møte med kirken
Bli kjent med hverandre, kirkerommet og liturgien
Reflektere med foreldre/foresatte/dåpskandidaten om dåp og løfter
Gi informasjon om aktuelle trosopplæringstilbud
Livstolkning og livsmestring
Reflektere over valget om dåp og hva det betyr; Livsog troshistorie
Se sammenhengen med konfirmasjon - tro i det lange
løp
Identitet og tilhørighet til den lokale og den
verdensvide kirke
Kirkens tro og tradisjon
Dåpstekstene; "Jesus og barna" og "Dåpsbefalingen"
Dåpsliturgien
Kristen tro i praksis
Gudstjenestefeiring
Dåpshandling
Faddere og foreldre medvirker i gudstjenesten
Tema/innhold
Arbeidsmåter
Praktisk informasjon om gudstjenesten og dåpshandlingen
Refleksjoner rundt dåp, livs- og troshistorie
Introduksjon til babysang og informasjon om trosopplæring og annet arbeid for barn og unge i
menigheten
Dåpslys
Faddere: informasjonshefte, fadderpakker (se egen tiltaksbeskrivelse) og dåpsklubben
TrippTrapp (IKO)
Ansvarlig
Sokneprest, kapellan, menighetspedagog
Kommentar:
En samling i måneden for de som har dåp kommende måned
For dem som har dåp om sommeren, og dem som av ulike årsaker ikke har mulighet til å være
tilstede ved dåpsmøtet, får de samtale med en prest. De får den samme informasjonen.
Eldre barn og ungdom som blir døpt får tilpasset informasjon i individuelle samtaler med prest
Side 3 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Babysang
Alder: 0 - 0 (15 Samvær, tilsammen 30 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Relasjonsbygging
Kjenne tilhørighet til kirken
Gi foreldre redskap til å drive trosopplæring i hjemmet
Livstolkning og livsmestring
Identitet og tilhørighet til den lokale kirke
Gi trygghet og selvtillit til å praktisere tro i
hjemmet
Kirkens tro og tradisjon
Gud skaper og har omsorg for mennesket
Glede og takknemlighet over barnet
Aftensbønn, bordbønn og velsignelse
Høytider i kirkeåret; advent/jul, faste/påske
Kristen tro i praksis
Bønn, sang, musikk
Diakoni, grønn menighet
Etikk, forbruk
Tema/innhold
Arbeidsmåter
Tenne lys i lysgloben
Sangsamling på 30-40 minutter i koret i kirken
Lunsjsamling i menighetssalen med samtaler rundt bordene
Grønn menighet: Innkjøp til lunsj; fairtradeprodukter. Sortering av avfall.
Etikk og forbruk: En gang i måneden arrangeres bruktmarked for klær og utstyr til baby og mor i
samarbeid med Hjelpende hender
En gang i året eller en gang i semesteret inviterer babysang til førstehjelpskurs i samarbeid med
Romerike krets av Norges Livredningsselskap.
Ansvarlig
Menighetspedagog, diakon
Kommentar:
Tiltaket går som et kontinuerlig tilbud, med treff hver uke gjennom hele skoleåret.
Realistisk sett går de fleste på babysang i en 3-5-måneders periode. Det rapporteres derfor for
15 samlinger.
Betalende medlemmer meldes inn i Ung Kirkesang.
Vedlegg 1:
2014 Babysangene1.docx
Vedlegg 2:
2014 Julesanger.docx
Vedlegg 3:
2014 Nasjonalsanger.docx
Vedlegg 4:
Påskesanger1.docx
Vedlegg 5:
2014 v babysang.pdf
Fadderpakker
Alder: 1 - 3 (0 Samvær, tilsammen 0 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Samarbeide med og bevisstgjøre faddere i å utføre fadderoppdraget: Å vise omsorg for barnet,
be for barnet, lære det selv å be, hjelpe barnet til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd.
Tema/innhold
Livstolkning og livsmestring
Livs- og troshistorie
Kirkens tro og tradisjon
Dåpen
Bønn
Side 4 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Kristen tro i praksis
Bønn
Sang og musikk
Tenne dåpslyset
Arbeidsmåter
En av fadderne for barnet får en fadderpakke med tre gaver i dåpsgudstjenesten (evt dåpsmøte).
På dåpsbarnets tre første dåpsdager, kan fadderen gi barnet en av disse gavene: 1 år - lysestake
til dåpslyset, 2 år - CDen "Lekende barn", 3 år - plakat med bønn
Vi samler inn e-postadreser og mobilnr til faddere i Kardinal, disse kan brukes til å sende
påminnelser om dåpsdag og fadderpakker en gang i halvåret.
Brosjyre om dåpens betydning, fadderens ansvar, inspirasjon og informasjon om fadderpakken.
Ansvarlig
Prest, administrasjon og frivillige
Kommentar:
Planlegges gjennomført fra høsten 2015 eller vår 2016
Bøllesang
Alder: 1 - 2 (4 Samvær, tilsammen 8 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Opprettholde relasjonen som ble knyttet i løpet av babysangtiden
Fortsatt oppfordre til å bruke sang og musikk som en del av trosopplæringen i hjemmet
Livstolkning og livsmestring
Kropp, selvbilde og identitet
Livs- og troshistorie
Kirkens tro og tradisjon
Glede og takknemlighet over skaperverket;
barnet
Korsmerket i dåpen og i hverdagen
Bordbønn, velsignelse, morgenbønn
Skapelsen, høsttakkefest, påske, dåp
Kristen tro i praksis
Lære ulike bønner
sang og musikk, sanger og salmer knyttet til
temaene skapelse, høsttakkefest, påske og
dåp
Oppleve omsorg og gjestfrihet
Tema/innhold
Arbeidsmåter
Temabaserte sangsamlinger med fokus på bevegelsessanger og bruk av instrumenter
Måltidsfellesskap med muligheter for samtale rundt bordet
Ansvarlig
Menighetspedagog
Kommentar:
De største på babysangen, bøllene, får sine egne samlinger. Vi inviterer to årskull, men med de
samme temaene, og teller derfor kun en gang.
Vedlegg 1:
Bøllesang.docx
CD til to-åringer
Alder: 2 - 2 (0 Samvær, tilsammen 0 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Å gi en konkret hjelp til trosopplæring i hjemmene. Familiene får her en mulighet til å lære seg og
sine et basisrepertoar av kristene sanger og salmer. Det var også et viktig mål å skape et lokalt
engasjement i våre barnekormiljøer i produksjonsfasen.
Livstolkning og livsmestring
Å se seg som verdifull og skapt i Guds bilde til
lekende barn i Guds verden.
Side 5 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Kirkens tro og tradisjon
Sangene på plata er:
Sang: "Her er vi"
Tema: Vi er alle like verdifulle, Gud har en plan for
oss og trenger hjelp av alle...
Sang: "Vi tar hverandres hender"
Tema: Vi står sammen- tar hverandres hender, er
alle barn av Gud og søsken...
Sang: "Måne og sol"
Tema: Trosbekjennelse og skapelsen...
Sang: "Klapp alle hender"
Tema: Påskesang om gleden over oppstandelsen.
Sang: "Det skjer et under"
Tema: Undringen over det nye livet som blir til,
hvordan himmelen møter oss i barnet, hvordan
Gud møter barnet.
Sang: "Liten, men god som gull"
Tema: Selv om barnet er lite, er det "gull verdt",
Gud har skapt barna, hvordan Jesus rekker
hender til alle og at vi kan få hjelpe til med å rekke
våre hender.
Tema/innhold
Sang: "Takk min Gud for hele meg"
Tema: Takk for alt vi har fått og har.
Sang: "Smått er flott"
Tema: Igjen dette at barn er flotte, Guds rike hører
barna til, Jesu lære om barna og himmelriket...
Sang: "Vær meg nær, å Gud"
Tema: Bønn om at Gud skal være nær oss i alle
våre livssituasjoner.
Sang: "Kjære Gud, jeg har det godt"
Tema: Kveldsbønn, takk for alt jeg har fått, ber om
at Gud må ta vare på alle kjente og kjære. Vi har
foretatt en tekstendring, kommer ikke fra oss/ for
oss ukjent opphav, men vi sier "...Takk at du går
aldri fra meg..." isteden for "...KJære Gud, gå aldri
fra meg...". Vi vil næmlig a fram at Gud aldri vil gå
fra oss, vi er de som eventuelt går fra ham!
Sang: "Velsignelsen"
Tema: Velsingelsen fra 4. Mos 6, 24- 26.
Kristen tro i praksis
Sang og tilbedelse
Arbeidsmåter
Vi sender ut Cd-en til alle døpte i soknet, sammen med invitasjon til familiegudstjeneste med
juletrefest i januar.
Ansvarlig
Kantor
Krøllesamling
Alder: 2 - 2 (1 Samvær, tilsammen 2 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Side 6 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Mål
Småbarna skal få gjøre seg kjent i kirkerommet og bli kjent med lignelsen om sauen som ble
funnet (Luk 15) i kombinasjon med Salme 23
Livstolkning og livsmestring
Følelsen av trygghet og omsorg. Tilhørighet.
Kirkens tro og tradisjon
Guds omsorg for mennesker. Jesus som
Den gode hyrde. Salme 23, lignelsen om
Sauen som ble funnet (Luk 15)
Kristen tro i praksis
Bønn, opplevelse av omsorg, sang,
bibelfortelling
Tema/innhold
Arbeidsmåter
Sansevandring gjennom Salme 23 (se vedlegg hentet fra Torshov/Lilleborg)
Sangsamling
Utdeling av bok? (Sauen som ble borte; Gabrielle Fröden)
Lete etter sauer i kirkerommet
Ansvarlig
Menighetspedagog
Planlegges oppstart høsten 2015
Kommentar:
Krøllesamling kan eventuelt gå inn som en av barnegudstjenestene.
Vedlegg 1:
Toårssamling.docx
Vedlegg 2:
salme 23.docx
Barnegudstjeneste
Alder: 2 - 3 (2 Samvær, tilsammen 2 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Introdusere de små for gudstjenestefeiring.
Lage en enkel, gudstjenesteliknende samling, tilpasset småbarnsfamilier.
Arbeidsmåter
Barnegudstjenesten holdes i starten av mai; tidlig på ettermiddagen en lørdag eller søndag. I
ressursbanken er det forslag på "spaghettigusdtjenester" og andre liknende konsepter som kan
brukes.
De to gudstjenestene i løpet av to år har hvert sitt tema:
- Krøllesamling (Den gode hyrde, sanse salme 23, utdeling av bok/Krølle/e.l.)
- Skaperverket (Skapelsen, mat, utdeling av bordbrikke)
Ansvarlig
Prest, menighetspedagog
Høsttakkefest
Alder: 3 - 3 (1 Samvær, tilsammen 2 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Invitere treåringer med familier til kirken som deltakere på en Sprell Levende Gudstjeneste. Vise
fellesskapet rundt bordet under kirkekaffen.
Tema/innhold
Livstolkning og livsmestring
Se rundt seg og finne ut hva man kan være
takknemlig for.
Kirkens tro og tradisjon
Høsttakkefest, kirkekaffe
Kristen tro i praksis
Gudstjeneste
Arbeidsmåter
Gudstjeneste; Sprell Levende Høsttakkefest
Kirkekaffe med utdeling av spisebrikke til treåringer
Ansvarlig
Menighetspedagog
Side 7 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Kommentar:
Dette var første gang vi gjennomførte tiltaket. Det vil arbeides mer med.
Vedlegg 1:
2013 Høsttakkefest inv 3.pub
Vedlegg 2:
131013 Høsttakkefest Sprell levende.docx
Utdeling av fireårsbok
Alder: 4 - 4 (2 Samvær, tilsammen 3 timer)
Type tiltak:
Utdeling av 4-årsbok
Mål
Bli trygg og kjent i kirken
Bli kjent med opplegget for småbarnsang (?)
Oppleve fellesskap og glede i Guds hus
Gi inspirasjon og redskaper til trosopplæring i hjemmet
Livstolkning og livsmestring
Barnas tilhørighet i kirken
Kirkens tro og tradisjon
Samtale om dåp
Kunnskap om og kjennskap til kirkerommet
Jesu under; Jesus stiller stormen
Kristen tro i praksis
Bønn
Gudstjenestefeiring
Bibellesing (bibelfortellinger i "Min kirkebok 4")
Sang
Tema/innhold
Arbeidsmåter
Introduksjon til småbarnssang
Lystenning og sang ved lysgloben
Samtale om kirkerommet, presten og dåpen
Leke fortelling fra Bibelen som også står i "Min kirkebok"
Sanger fra "Min kirkebok 4"
Familiegudstjeneste med gjentakelse av sanger og fortelling
Utdeling av "Min kirkebok 4" i gudstjenesten
Ansvarlig
Kantor, Kapellan, menighetspedagog
Kommentar:
"Min kirkebok 4" har disse temaene:
Småbarnssang
Alder: 4 - 5 (12 Samvær, tilsammen 12 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Gjøre barna kjente med den kristne barnesangtradisjonen
Presentere bibelfortellinger for barna
Bygge på babysang; bruke sanger som kan være kjente derfra, og fra 2-års-CDen
Tema/innhold
Livstolkning og livsmestring
Bygge vennskap og relasjoner innad i gruppen
Tilhørighet til Lillestrøm menighet og kirke
Kreativ utfoldelse gjennom sang og musikklek
Kirkens tro og tradisjon
Bibelfortellinger år 1:
*Jesus stiller stormen
*Skapelsen
*Sauen som ble funnet
Bibelfortellinger år 2:
*Jesus metter 5000 (?)
*Daniel (?)
*Jesus tar imot barna (?)
Side 8 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Kristen tro i praksis
Bønn
Bibellesing
Barna lærer sanger som kan hjelpe dem å
uttrykke seg
Arbeidsmåter
Kurs over seks uker med sang- og musikklek. Første samling er sammen med forberedelse til
utdeling av fireårsboka.
Liturgisk avslutning i kirkerommet hver samling
Siste samling avsluttes med diplomutdeling
Invitasjon til neste opplegg for hhv fire- og femåringer (Kirkerotteteater+Kirkerottene; tromme- og
dansekurs, Karnevalsgudstjeneste, Min Kirkebok 6)
Ansvarlig
Menighetspedagog
Kommentar:
Både fire- og femåringene inviteres med på Småbarnssang. Opplegget varierer annethvert år, og
til sammen blir hvert barn invitert med på 12 samlinger; seks samlinger det året de fyller fire og
seks samlinger det året de fyller fem. Malen er den samme, men bibelfortellingene byttes ut.
Vedlegg 1:
Småbarnssang.docx
Seksårsbok, karneval, tromme- og dansekurs
Alder: 6 - 6 (2 Samvær, tilsammen 4 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Barna skal få et gøyalt og annerledes møte med kirken gjennom tromming, dansing og karneval.
Barna får "Min kirkebok 6" med fortellinger og sanger, som kan brukes hjemme.
Livstolkning og livsmestring
Selvbilde - mestringen i å vise fram det en har lært.
Kirkens tro og tradisjon
Trosbekjennelsen
Karneval og fastelavn
Det verdensvide kirkefellesskapet
Kristen tro i praksis
Gudstjenestefeiring
Bibellesing - gjennom fortellingene i "Min kirkebok 6"
Sang og musikk fra afrikansk og norsk kultur
Tema/innhold
Arbeidsmåter
Tromme- og dansekurs med innleid instruktør
Karnevalsgudstjeneste med utdeling av "Min kirkebok 6"
Invitasjon til neste breddetiltak: Skolestartersamlinger
Ansvarlig
Kantor
Kommentar:
Innhold i Min kirkebok 6
Vedlegg 1:
2014 Invitasjon seksårsbok.pdf
Vedlegg 2:
Lillestrøm 090214 Karnevalgudstjeneste.pdf
Skolestartgudstjeneste
Alder: 6 - 6 (1 Samvær, tilsammen 3 timer)
Type tiltak:
Et tidsavgrenset breddetiltak rettet mot 6-åringer
Mål
Snakke om vennskap, det å starte på skolen, hvordan være en venn?
Tema/innhold
Livstolkning og livsmestring
.
Kirkens tro og tradisjon
Sakkeusfortellingen.
Kristen tro i praksis
.
Side 9 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Arbeidsmåter
Skolestartgudstjeneste med forbønn for skolestartere
Skolestartersamling med bruk av Min kirkebok 6, og utdeling av arbeidsheftet som hører til boka,
samt Bo og Nora-matboks med bokstavkjeks i.
Lek, sang, bibelfortelling, dramatisering, samtale.
Ansvarlig
Menighetspedagog
Kommentar:
Kan dette utvides med samlinger på våren? Kanskje i samarbeid med barnehager? Se nøyere på
innholdet i samlingen.
Helt førsteklasses
Alder: 6 - 6 (6 Samvær, tilsammen 13 timer)
Type tiltak:
Et tidsavgrenset breddetiltak rettet mot 6-åringer
Mål
Reflektere over den nye livsfasen barna skal inn i med skolestart
Vise at kirken er tilstede og at barna har en naturlig plass her
Livstolkning og livsmestring
Samtaler om tros- og livshistorie, hva er sant og
viktig, vennskap og relasjoner, selvstendighet og
tilhørighet
Kirkens tro og tradisjon
Trosbekjennelsen: "Vi tror på Skaperen Gud"
Nattverden (?)
Herrens bønn
Fortelling fra Jesu liv: Sakkeus
Kristen tro i praksis
Herrens bønn
Gudstjenestefeiring
Bibellesing
Sang og musikk
Diakoni - inkluderende fellesskap
Etikk - Den gylne regel
Tilgivelse
Tema/innhold
Arbeidsmåter
To skolestartersamlinger i samarbeid med barnehagene i månedsskiftet mai/juni
Helt Førsteklasses Skolestartgusdtjeneste i august med skolestartersamling i etterkant med Min
Kirkebok 6, arbeidshefte og utdeling av matboks (Bo og Nora)
Helt Førsteklasses korøvelse, to første torsdager i september, delvis delt med egne samlinger for
førsteklassinger
Opptre sammen med barnekoret på SLG med fireårsbok i september
Invitere til neste breddetiltak: Påskemåltid
Ansvarlig
Prest (sokneprest), kantor
Kommentar:
Planlagt oppstart: Førsteklasses korøvelse, høst 2015
Skolestartersamlinger: vår 2016
Vedlegg 1:
Helt Førsteklasses skolestartersamlinger.docx
Kirkerotteteater
Alder: 7 - 7 (1 Samvær, tilsammen 1 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Gi barna en kulturell begivenhet
La barna møte Jesus-historien på en ny (?) måte
Fellestiltak for menighetene i fellesrådet
Tema/innhold
Livstolkning og livsmestring
Å høre til
Kirkens tro og tradisjon
Sakkeus
Side 10 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Kristen tro i praksis
Sang, musikk og kultur
Arbeidsmåter
Teater
Barnehageforestilling
Ettermiddagsforestilling
Ansvarlig
Menighetspedagog
Kommentar:
Vi inviterte barnehagene til barnehageforestilling, samt alle sjuåringer til kveldsforestilling - flere
av disse hadde da vært på barnehageforestilling året før. Sjuåringene fikk en gratisbillett til
forestillingen sammen med invitasjonen. Kveldsforestillingen var åpen for andre.
Høytidsmarkeringer
Alder: 7 - 7 (4 Samvær, tilsammen 10 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Møte tre kristne høytidsmarkeringer og undersøke deres jødiske arv.
Kirkens tro og tradisjon
Tema/innhold
Arbeidsmåter
Påskemåltid
Pinsefeiring - bygge Jerusalem
Løvhyttefest - høsttakkefest
Jødisk påskemåltid i den kristne tradisjon
Bygge Jerusalem og se på hvor jødene holdt til mens de feiret sin pinsefest, knytte det til kirkens
fødselsdag
Løvhyttefest; bygge løvhytte i kirkeparken en lørdag, feire gudstjeneste med høsttakkefest på
søndagen
Tårnagenthelg
Alder: 8 - 9 (4 Samvær, tilsammen 18 timer)
Type tiltak:
Tårnagent-helg
Mål
Skape refleksjon rundt egen plass i fellesskapet og hva jeg kan bidra med.
At deltakerne gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn sammen skal løse
oppdrag og mysterier.
At oppdragene skal gi positive ringvirkninger for andre enn dem selv! At bibelfortellingene kan
knyttes konkret til handling og deltakernes hverdag.
Livstolkning og livsmestring
Muligheter for samtaler
Mestre oppdragene
Individualitet og samarbeid
Ressursforvaltning og forbruk (Earth Hour 2014)
Kirkens tro og tradisjon
Tårnbesøk for å se på kirkeklokkene
Dåp
Sauen som ble funnet
Arkitektur og symbol i kirken; "kirkeskattene"
(alterbibelen, lysestakene, døpefatet, nattverdskalken)
Påske og pinse
Bordbønn, kveldsbønn, velsignelsen
Kristen tro i praksis
Medarbeiderskap i gudstjenesten: forberede
bønnevandring og forbønn, prekendrama,
medliturgoppgaver
Gudstjenestefeiring
Diakoni; vern om skaperverket
Etikk; forbruk og fordeling
Tema/innhold
Side 11 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Arbeidsmåter
Labyrint og agentbevis
Sang og dans
Gruppeundervisning: tur i klokketårnet, undervisning om dåp, sauen som ble funnet, kryssord,
forsvunne kirkeskatter
Måltid
Gudstjenesteverksted med sang, drama, bønnestasjoner
Gudstjeneste med nattverd og bønnevandring
Kirkekaffe
Ansvarlig
Kapellan, kantor, menighetspedagog
Kommentar:
Vi inviterer to årskull til Tårnagenthelg; 1. og 2. trinn.
Tårnagenthelga består av to samlinger med til sammen ni timer, men i og med at hvert årskull blir
invitert to ganger, teller vi dobbelt. Tema veksles mellom påske og pinse, så alle årskull får
oppleve begge deler.
2013: Påske
2014: Pinse
2015: Påske
Vedlegg 1:
2013 Ansvarsfordeling1.docx
Vedlegg 2:
Tårnagenthelg 20142.docx
Tårnagentklubb
Alder: 8 - 12 (7 Samvær, tilsammen 7 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Lære barna om diakoni og misjon, og gi dem utfordringer til å leve diakonalt i hverdagen
Livstolkning og livsmestring
Livs- og troshistorie; samtaler om livet med Jesus
som forbilde
Utfordre til etisk refleksjon og livsførsel
Hvem vil jeg være? Godt og vondt, rett og galt,
rettferdighet
Kirkens tro og tradisjon
Menneskeverd og menneskesyn; Gud har skapt
mennesket og har omsorg for det
Jesus møter og elsker mennesker
Misjon og den verdensvide kirken, og den lokale
menighet
Kirkens omsorgstjeneste
Kristen tro i praksis
Bibelen og Jesusfortellingene som inspirasjon og
veiledning
Diakoni - nestekjærlighet
Misjon; det verdensvide oppdraget
Det doble kjærlighetsbudet, den gylne regel. Etiske
spørsmål i hverdagen
Tema/innhold
Arbeidsmåter
Bibelfortelling med oppfordring til handling; tårnagentoppdrag
Aktivitetshefte fra Misjonsalliansen
Handlinger både lokalt og i det verdensvide kirkefellesskapet
Ansvarlig
Deltakere på lederkurs (menighetspedagog), søndagsskolen
Klubbsamlinger samtidig som søndagsskolen en søndag i måneden fra januar til april og fra
september til november.
En oppgave for ungdomsledere i samarbeid med søndagsskolen
Kommentar:
Opplegget er ikke utviklet enda. Planlegges gjennomført fra høsten 2017.
Fem årskull kan være med på opplegget; telles bare en gang. Inviteres gjennom Tårnagenthelg,
LysVåken, Toneklang, etc.
Side 12 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Lucia
Alder: 9 - 9 (3 Samvær, tilsammen 6 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Formidle historien bak Lucia
Gi en lysfylt opplevelse i mørketiden
Tema/innhold
Livstolkning og livsmestring
Arena for samtale rundt noen av de store
spørsmålene. Hvem er jeg, hvem vil jeg være/bli,
selvstendighet og tilhørighet, død og håp, godt og
ondt, rett og galt, tro og tvil.
Kirkens tro og tradisjon
Luciadagen og martyrium
Kristen tro i praksis
Sang, kor
Gudstjenestefeiring
Kirkens diakonale virksomhet; Luciavandring
Arbeidsmåter
Utvidet korøvelse med Toneklang og lussekatt-baking
Luciavandring sammen med Toneklang
Sprell Levende Luciagudstjeneste
Ansvarlig
Kantor
Kommentar:
Oppstart 2015 eller 2016?
Fotavtrykket
Alder: 9 - 9 (6 Samvær, tilsammen 12 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Gjøre deltakerne oppmerksomme på deres eget, og verdens, økologiske fotavtrykk. Fokus på
etisk forbruk.
Livstolkning og livsmestring
Personlig vekst - utfordre til etisk refleksjon og
handling
De store spørsmålene: Hvem vil jeg være? Hva er
sant og viktig?
Sentrale dimensjoner: Godt og vondt, rett og galt,
ressursforvaltning og forbruk, rettferdighet
Kirkens tro og tradisjon
Forvalteransvaret
Bibelen: Skapelsen
Kristen tro i praksis
Vern om skaperverket, grønn menighet, den gylne
regel, forvalteroppdraget, spørsmål rundt etikk,
forbruk og fordeling
Tema/innhold
Arbeidsmåter
Undervisning, lek, bibellesing, butikktest, søppelstafett, film, samtale, stasjonsundervisning,
fortellinger, quiz, eksperiment
Ansvarlig
Menighetspedagog
Kommentar:
Opplegget er hentet fra ressursbanken.no
Planlagt oppstart: Høsten 2017
Påskespill
Alder: 10 - 11 (5 Samvær, tilsammen 10 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Side 13 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Mål
Deltakerne blir kjent med pasjonsfortellingen fra innsiden ved at de øver inn sanger og skuespill.
Livstolkning og livsmestring
Død og håp
Tilgivelse og forsoning
Kirkens tro og tradisjon
Pasjonsfortellingen
Kristen tro i praksis
Gudstjenestefeiring
Bibellesing: pasjonsfortellingen
Sang; sanger og salmer knyttet til påskehøytiden
Tilgivelse; å være tilgitt
Tema/innhold
Arbeidsmåter
Deltakerne blir med på tre korøvelser med barnekoret Toneklang før påske, samt en ekstraøvelse
for påskespillet fredag etter påske. Påskespillet framføres som en del av gudstjenesten søndag
etter påske.
Ansvarlig
Kantor
Kommentar:
To årskull inviteres til å være med på Påskespillet, men telles en gang.
Allehelgensvandring
Alder: 10 - 10 (1 Samvær, tilsammen 3 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Skape refleksjoner rundt allehelgensaften og halloween; og stille spørsmålet om kirken har en
plass i temaet.
Livstolkning og livsmestring
Livs- og troshistorie
Arena for samtale rundt de store spørsmålene og
sentrale dimensjoner ved menneskelivet
Hva er meningen med livet? Det ondes problem.
Sorg og tap, død og håp, godt og ondt, tro og tvil.
Kirkens tro og tradisjon
1. trosartikkel; Gud, den allmektige
2. trosartikkel; Jesu død, oppstandelse og
himmelfart, skal komme igjen
3. trosartikkel; de helliges samfunn
Kristuskransen
Endetiden med en ny himmel og en ny jord
Vandring på kirkegården og inne i kirken, særlig
alterringen (og nattverd?) (Skedsmo; samarbeid)
Kristen tro i praksis
Bønn - Kristuskransen
Sang og musikk
Kirkens omsorgstjeneste
Tema/innhold
Arbeidsmåter
Vandring på kirkegården i Skedsmo
Bli kjent med symbolikken i kirken; særlig alterringen
Jobbe med perlene i Kristuskransen
Ansvarlig
TOU, diakon
Kommentar:
Samarbeidsprosjekt mellom Skedsmo, Lillestrøm og Strømmen menigheter, og ungdomskoret
Skedsmo Voices
Teaterskole
Alder: 10 - 14 ( Samvær, tilsammen timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Side 14 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Mål
Kulturopplevelse i kirken
Deltakerne skal oppleve mestring
Forslag
Arbeidsmåter
Invitere til teater sammen med Lillestrøm kulturskole. Deltakerne får oppgaver i ulike deler av
oppsetningen: skuespill, kulisser, billettsalg, lys, lyd, programledelse, etc.
LysVåken
Alder: 11 - 11 (1 Samvær, tilsammen 10 timer)
Type tiltak:
LysVåken
Mål
Barna skal være lys våkne for verden rundt seg
Deltakerne skal lære om menighetens misjonsprosjekt
Deltakerne skal bli bedre kjent med gudstjenesten gjennom gudstjenesteverksted og
LysVåken-gudstjenesten
Livstolkning og livsmestring
Samtalearena rundt livs- og troshistorie, hva er sant og
viktig, vennskap og relasjoner, ressursforvaltning,
rettferdighet, likestilling
Kirkens tro og tradisjon
Gud har skapt alle mennesker; også de som lever i
fattige land og de som har funksjonshemminger
Misjonsoppdraget og forvalteroppdraget
Liturgisk kveldsavslutning med lystenning og bønn
Kristen tro i praksis
Bibelfortelling; søndagens prekentekst (2014: Kvinnen
ved brønnen; Joh 4)
Herren kaller Samuel (1. Sam 3)
Sang og salmer: LysVåken-sangen; Vær meg nær, o
Gud.
2014: Salmebokverksted, utdeling av salmebøker
Tema/innhold
Arbeidsmåter
Se vedlegg; 2014 LysVåken tidsplan
Overnatting i kirken, lek, sang, måltid, gudstjenesteverksted, film, hobby...
Ansvarlig
Menighetspedagog
Kommentar:
Samarbeid med Skedsmo menighet om invitasjoner, og med barnekoret Toneklang om deltakere.
Vedlegg 1:
2014 LysVåken tidsplan.docx
KodeB, Juniorkonfirmasjon...
Alder: 12 - 12 (4 Samvær, tilsammen 9 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Bli kjent med Bibelen!
Tema/innhold
Livstolkning og livsmestring
.
Kirkens tro og tradisjon
.
Kristen tro i praksis
.
Arbeidsmåter
.
Ansvarlig
Ungdomsledere
Kommentar:
Opplegg kan hentes fra ressursbanken: KodeB, T-12dagen (Fjell), Jesus-fortellinger med liturgi
(Haugerud), Bibeltimeopplegg (IMF-ung)
Planlegges gjennomføring som del av lederkurs II, første gang våren 2018
Side 15 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Bibelbøllene
Alder: 12 - 12 (9 Samvær, tilsammen 9 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Bli kjent med ulike personer fra Bibelen
Livstolkning og livsmestring
Tema/innhold
Ansvarlig
Ungdomsledere
Kommentar:
Del av lederkurs?
Oppdage at menneskene i Bibelen er like
forskjellige som mennesker i dag, og
gjennom det se at det er rom for den en er i
kirken.
Filmklubb
Alder: 13 - 14 (6 Samvær, tilsammen 18 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Arbeidsmåter
Seks samlinger (sept x2, okt x2, nov x2) på høsten i 8. trinn. Se en film (Narnia x3 og tre andre
filmer), samtale om filmen i plenum og i grupper etterpå.
Ansvarlig
Ungdomsledere
Kommentar:
I og med at man skal vise film, kan arrangementet ikke være åpent for andre enn ledere og de
inviterte (filmrettigheter).
Studieguider og forslag til andre filmer kan finnes på kulturvinduet.no
Konsert
Alder: 13 - 13 (1 Samvær, tilsammen 2 timer)
Mål
Kulturopplevelse i kirken; konsert med Skedsmo Voices.
Forslag.
Arbeidsmåter
Invitasjon til konsert (med gratisbillett) med ungdomskoret "Skedsmo Voices".
Ansvarlig
Menighetspedagog, Skedsmo Voices
Kommentar:
Ungdommene kan også inviteres til å bli medlemmer i koret.
Konfirmasjon
Alder: 15 - 15 (20 Samvær, tilsammen 60 timer)
Type tiltak:
Konfirmasjon
Mål
Konfirmantene skal i større og mindre grupper reflektere over, og bli bevisstgjort, sentrale sider
ved kirken, det å være kristen, tro, Gud.
Livstolkning og livsmestring
Være en del av et fellesskap
Den enkelte har verdi
Redskaper for tro, livstolkning og livsmestring
Guds kjærlighet
Side 16 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Kirkens tro og tradisjon
Den treenige Gud
Bibelen
Gudstjeneste, dåp, nattverd, konfirmasjon
Diakoni
Høytider
Salmer og sanger
Kristen tro i praksis
Bibellesning
Sang/salmer
Gudstjenestedeltakelse
Nattverd
Dåpspåminnelse
Trosbekjennelsen
Herrens bønn, og andre bønner
Tema/innhold
Arbeidsmåter
Undervisning, alle eller i grupper
Gudstjenestedeltakelse med og uten ministrantoppgaver
Gudstjenesteverksted
Salmeslag
Leir
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Film
Samtale
Handelsspillet
Lek og moro :)
Ansvarlig
Kapellan
Kommentar:
Vi har to "linjer" for konfirmanter; leirkonfirmanter eller vinterkonfirmanter.
Vedlegg 1:
Datoplan konfirmanter 2014.docx
Lederkurs I
Alder: 15 - 16 (12 Samvær, tilsammen 36 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Oppfordre ungdom/fjorårskonfirmanter til videre engasjement i kirken de er en del av. Få
undervisning om det å være leder, og prøve seg på ulike oppgaver i trygge rammer.
Arbeidsmåter
Kick-off med paintball sammen med Skedsmo og Strømmen.
Oppstartsweekend med Mestringsskolen første helg i høstferien sammen med Skedsmo og
Strømmen.
Kurskvelder en gang i måneden i november, desember, januar, februar, mars og april/mai.
Tre veiledningssamtaler; oktober, januar og mai.
Praksis på tiltak for ulike aldersgrupper.
Kirkevert på to gudstjenester på høsten.
Ansvarlig
Menighetspedagog
Kommentar:
Innhold til kurskvelder kan for eksempel hentes fra MILK, fiber, eller andre opplegg for
ledertrening.
Strømmen og Lillestrøm - ledertrening
Alder: 16 - 18 (6 Samvær, tilsammen 12 timer)
Type tiltak:
Breddetiltak året etter konfirmasjon
Mål
Utruste ungdommer til ledere. Utfordre dem til refleksjon omkring trosspørsmål, hvordan de
ønsker å være som personer, deres evner og talenter. Hjelpe dem til å bli bedre kjent med seg
selv og Gud.
Side 17 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Livstolkning og livsmestring
Ungdommene skal bli tryggere på seg selv, og bli
sikrere på at de er verdifulle; og at de, som
medmennesker og som ledere, har noe å gi
videre til andre.
Kirkens tro og tradisjon
Skapt av Gud - skapt til tjeneste.
Kristen tro i praksis
Hver samling avsluttes med andakt, lystenning,
bønn og sang.
Tema/innhold
Arbeidsmåter
Samtaler, undervisning, kreative verksted, kurs med kirkens ressurssenter, måltidsfellesskap
Ansvarlig
kapellan i Strømmen, kapellan i Lillestrøm, menighetspedagog
Vedlegg 1:
Plan for ledertrening Lillestrøm og Strømmen 2013.doc
Lederkurs II
Alder: 16 - 18 (8 Samvær, tilsammen 28 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Videreutvikle lederegenskaper.
Dykke dypere i Bibelen og kristen tro.
Ansvarliggjøre unge kristne.
Arbeidsmåter
*Invitasjon til 16+ med Lambertseter menighet
*"Lengre" praksis; Bibelbøller, KodeB, Tårnagentklubb, BUU, Søndagsskole...
*To veiledningssamtaler; oktober og mars
*Kirkevert to ganger
Alternativ I: Pilegrim - en eller to samlinger i Skedsmo (pilegrimsleden) og tur til Taize i påsken
Alternativ II: Ledersamlinger parallelt (eller innimellom?) Lederkurs I i nov, des, jan, mars og
april/mai, samt lederweekend i uke 7 i samarbeid med Skedsmo og Strømmen
Ansvarlig
Menighetspedagog
Grill en kristen
Alder: 16 - 18 (3 Samvær, tilsammen 3 timer)
Type tiltak:
Breddetiltak året etter konfirmasjon
Mål
Gi mulighet til å stille alle spørsmålene man kanskje har...
Arbeidsmåter
Panel med tre kristne; kan være en prest, en ungdom, en forelder, en misjonsleder, etc.
Ungdommene får mulighet til å stille spørsmål; enten fra salen eller anonymt via SMS. Panelet
svarer ut fra sine forutsetninger. Det er derfor vesentlig å ha ulike "typer" representert i panelet.
Ansvarlig
TOU
Kommentar:
Samarbeidstiltak mellom menighetene; åpent arrangement på Lillestrøm vgs, samarbeid med
NKSS/Skolelaget på Lillestrøm vgs. Idé hentet fra NKSS (http://www.nkss.no/grill-en-kristen/).
Myndighetsmarkering
Alder: 18 - 18 (1 Samvær, tilsammen 4 timer)
Type tiltak:
Annet Tiltak
Mål
Markere myndighetsalderen utfra et kristent perspektiv.
Tema/innhold
Livstolkning og livsmestring
Overgangen fra barn til voksen, refleksjon.
Ritualer, minner, veivalg, valg.
Side 18 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden
Arbeidsmåter
Todelt samling: Den første med ungdommene og voksenledere der aktiviteter og samtaler står i
fokus. Den andre delen er en høytidelig markering med foreldre/foresatte, og utdeling av
"vitnemål".
Ansvarlig
sokneprest
Kommentar:
Idéen er hentet fra Myndighetsmarkeringen i dialog- og livsmestringsprogrammet på Hamarøy.
Vedlegg 1:
myndighetsmarkering_diplom1.pdf
Andre tilbud til barn og ungdom i regi av menigheten og/eller barne- og ungdomsorganisasjoner
Familieonsdag
Alder: 2 - 12
Mål
Familieonsdag vil være et musikalsk og sosialt samlingssted for barnefamilier med tilknytning til
menigheten. En onsdag i måneden samles vi til måltidsfellesskap, sang og musikk, leker,
aktiviteter, hobby og en andaktsstund.
Ansvarlig
Sokneprest, kantor, menighetspedagog
Søndagsskole
Alder: 2 - 10
Mål
Egen samling for barn under prekenen i gudstjenesten. Bibelfortelling, sang og aktiviteter. Vi
tilstreber å ha søndagsskole de fleste søndager utenom familiegudstjenester. Dåpsgudstjenester
prioriteres.
Ansvarlig
Frivillige
Barnekor
Alder: 6 - 8
Mål
Synge sammen, fellesskap, delta i familiegudstjenester.
Etter at korøvelsen er slutt tilbys det fritidsordning.
Ansvarlig
Kantor
Toneklang
Alder: 8 - 12
Mål
Sang og musikk i kirken, fellesskap, deltakelse på gudstjeneste. Øvelsesweekender.
Ansvarlig
Kantor
Utskriftsvennlig versjon (pdf)
Side 19 av 19 - Plan for trosopplæring i SKEDSMO, STRØMMEN OG LILLESTRØM MENIGHETER - Lillestrøm: Barn i Guds verden