Parkering Statens vegvesen

Parkering
Tips og råd…
Tone Wikstrøm
Plan- og trafikkseksjonen, Region Midt
12.03.2015
Håndbok N100
Punkt E.6.2:
Parkering for personbiler
12.03.2015
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
Vegloven § 30.
Byggverk, her òg laus kiosk, opplag eller anna større innretning må ikkje utan særskilt løyve
plasserast innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29. Føresegnene i første
ledd skal gjelde tilsvarande for vareramper, murar og liknande innretningar, for utsprengde og
utgravne rom og for nettstasjonar og andre byggverk m.v. i tilknyting til leidningar som nemnde i
§ 32. Det same gjeld for gjerde som kan hindre fri sikt, dersom ikkje anna følgjer av §§ 44 flg
12.03.2015
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
Avkjørsel - siktkrav
3 – 8 m etter ÅDT
● Avkjørsel ut i bilveg
30
50
60
70
80
km/t
km/t
km/t
km/t
km/t
=
=
=
=
=
20 m
45 (55) m
60 (70) m
80 (90) m
100 (115) m
4 – 10 m etter ÅDT
● Inntil vegkryss
T-kryss
Håndbok V101 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss
12.03.2015
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
Tilgang til parkeringen
● Hvordan komme til/fra?
Vannprinsippet: korteste veg for gående og syklende
samtidig som at det skal være trafikksikkert
● Forhold til overordnet veg: behov for trafikkseparering?
● Husk snøopplag (Anbefalt avstand: 4 – 6 meter
12.03.2015
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
Hvor skal vi
plassere den?
● Skole/barnehage?
● Boliger?
● Offentlige
funksjoner?
● Grønnstruktur
● Sykkelparkering
12.03.2015
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
Parkering - boligområder
●
●
●
●
Felles parkering inn til boligområder?
Felles sykkelparkering også her?
Vegetasjon/utforming: unngå utflytende parkeringsareal
Husk snøopplag
● Trafikksikkerhet myke trafikanter
● Barna trenger tumleplass…
12.03.2015
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
Viktige vurderinger ved gateparkering
●
●
●
●
●
●
12.03.2015
Fortau?
Gang-/sykkelfelt?
Busslommer/kollektivfelt
Varelevering?
Avfallshåndtering?
Langsgående kontra snuteparkering?
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
Forhold internt på parkeringsplassen
●
●
●
●
●
12.03.2015
Universell utforming
Sykkelparkering
Forholdet til buss/kollektivtrafikk
Ferdsel innad på parkeringsplassen
Anbefalinger utenfor by: gjerne 2,5 m bredde
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker