Månedsbrev SEPTEMBER Jernaldergården

Månedsbrev
SEPTEMBER
Jernaldergården
MÅNEDEN:
September 2015
ADRESSE
Barnehagen Tjensvoll
Hemmestveitbakken 11
4021 STAVANGER
(Postboks 355, 4067
STAVANGER)
TELEFON
MÅNEDEN SOM GIKK
Da vil vi få ønske alle hjertelig velkommen tilbake etter
sommerferien. Velkommen til nye barn og foreldre, vi
gleder oss til å bli kjent med dere i tiden fremover. Nå har
både Eva, Ask og Marius begynt hos oss og vi tilbringer nå
tiden sammen på Jernaldergården med fokus på trygghet,
omsorg og nærhet. Samtidig som vi ser viktigheten av at
forutsigbarhet er et godt utgangspunkt for at barna skal
kunne danne gode relasjoner til oss på avdelingen. Så nå
blir det seks prinser og tre prinsesser på avdelingen. I løpet
av september vil vi ha fokus på tilvenning, men samtidig
ønsker vi å implementere en forutsigbar og trygg hverdag.
Barnehagen Tjensvoll
Telefon: 51913500
Telefaks: 51913501
Jernaldergården
Telefon: 51 913507
Mobil: 908 06 990
MAIL
Mail:
[email protected]
ger.kommune.no
MÅNEDENS TEMA
Tilvenning
Dette er avhengig av at vi har en hverdag som er bygget
opp av faste holdepunkter for barna. Ved bruk av
minisamlinger etter frokost og ved oppstart av aktiviteter,
bruker vi et fast rytmeinstrument og billedkort. Ved å
samtale rundt det som skal skje, skaper det en struktur og
kjent situasjon for barna. Vi har også samlinger før lunsj,
hvor vi bruker et «hus» for barnehagen og et for hjemmet.
Her er det bilder av alle barna. Vi prater så om hvem som
er til stede og hvem som har fri eller er syke. Samlingenes
innhold varierer, men vi har fokus på musikk, sang,
eventyr, fortellinger m.m. Alt lagt til rette etter barnas
utviklingsnivå. Samlingene skal være lystbetont,
spennende og lærerike.
Vi har også startet med «Være sammen» samling, hvor
regnbueløven kommer på besøk. For de som er ukjente til
«Være sammen», er det et implementeringsarbeid som har
fokus på kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling av
barnehagen. Regnbueløven er en del av dette materiellet.
Dette skal bidra med å lage en arena for samspillet mellom
varme og grensesettende voksne, samt medvirkende barn.
Løven er bærer for de grunnleggende verdiene i «Være
sammen» og som dukke skal den kunne være et viktig
samtaleverktøy.
MÅNEDEN:
September 2015
MÅL FOR MÅNEDEN
VÆRE SAMMEN
 Det er fint å være
meg
Vi vil ta utgangspunkt i første bok om regnbueløven;
«Det er fint å være meg». Vi bruker «Være sammen»
samlingene til dette og vi er allerede i gang. Barna var
så aktive ved første samling og kunne fortelle
regnbueløven om hvor fine de alle var! De viste at de
hadde fin munn, nese, hår og ører. De kunne også
fortelle hva vi kunne bruke alt til. Vi pratet om hvor
glade vi blir når vi deler leker med hverandre og alt
det de nå mestret. De minste lærer raskt av de store
og er gode rollemodeller, sammen med en autoritativ
voksen!
SPRÅKLØFTE
 Lytte
FYSISK FOSTRING
 Hoppe
Dette er likevel et implementeringsarbeid som vil
strekke seg over flere år og det er mye vi alle skal
gjøre oss kjent med, samt bli riktig dyktige på! Om
dere ønsker mer informasjon om dette, er det bare å
ta kontakt!
MÅNEDEN SOM KOMMER
I måneden som kommer skal vi som tidligere nevnt
fortsette med tilvenning. Likevel vil denne
tilvenningen også innebære at vi implementere et
system i form av rutiner, som er forutsigbare for
barna. Rytmen i løpet av dagen er med på danne
struktur, med sitt innhold av samlinger med kjente
sanger og temaer, turer og grupper. Det er i denne
perioden viktig at vi ser ethvert barn, lytter til hva det
prøver å formidle og samtidig bekrefte de signaler
som det gir. Dette oppleves trygt for barna og det
bevisstgjør oss den rolle vi til enhver tid har. Når vi
opplever at barna er mottakelige for flere
utfordringer, vil vi starte opp med litt ulike aktiviteter
og opplegg.
MÅNEDEN:
September 2015
HUSKELISTE

Sjekk hyllen for påminnelseslapper
om mangel på bleier og ekstratøy.
Vi ønsker glade og komfortable barn
til enhver tid, i enhver aktivitet og i
all slags vær.

På whiteboardtavlen i gangen vil det
være en dagsrapport og eventuell
informasjon til dere foreldre.

Bilder fra barnehagedagen vil bli
lagt ut jevnlig på tv-skjermen i
garderoben.
Likevel er det viktig å bruke grupper, hvor
barna er inndelt med fokus på mestringsnivå
og behov for større utfordringer. Ut fra fysisk
fostring som er et av Stavanger Kommune sine
satsingsområder vil vi ha fokus på hopping,
både inne og ute i september. Her blir det
viktig å bruke leken som arena og selv de
minste barna hopper gladelig ut fra kanten på
lekeplassen med et par støttende hender å
holde i. De større skal det ikke mer til enn å
synge; «Alle barna hopper!», så hopper vi alle
som en! Språkløfte vårt er basert på Jørgen
Frost sitt læremiddel om språkleker. Dette er
laget for å øke den språklige bevisstheten hos
barna og er en viktig del av den forberedende
lese- og skriveopplæring. Metoden som tas i
bruk er fortsatt lek og første språklek har fokus
på
lytting.
Dette
skjerper
barnas
oppmerksomhet mot lyd og er den første
detaljen i talespråket. Barna vil få mulighet til
å være med på ulike aktiviteter som har fokus
på dette, samtidig som vi skal være oss
bevisste at lyden fra regndråper, fuglekvitter
eller flyet som suser over oss kan være like
spennende som mer avanserte lytteprosjekter.
PRAKTISK INFO
 24.09.15 – Foreldremøte
 01.10.15 - Foreldremiddag
I månedene som kommer har vi i samråd med
avdeling Ullandhaug ønsker om å inndele
månedene i tema som har fokus på årstider.
Høst –September, Oktober og November.
Vinter – Desember, Januar og Februar.
Vår – Mars, April og Mai.
Sommer – Juni, Juli og August.
MÅNEDEN:
September 2015
AVSLUTNING…
Vi ønsker å ha et lengre tidsrom pr. tema, samtidig
som vi også ser viktigheten av å ha god tid til de
opplegg, aktiviteter og samlinger som vil finne sted
innenfor hvert tema.
Avslutningsvis ønsker vi både «nye» og «gamle»
barn og foreldre en nydelig september måned. Det vil
bli mulighet for å ta opp ulike temaer knyttet opp til
vårt daglige arbeid på førstkommende foreldremøte.
Ellers er det viktig at dere til enhver tid opplever at
det er mulighet for å ta opp det dere måtte lure på i
hente- og bringesituasjon. Samtidig som vi alltid er
bevisst på å gi dere foreldre daglig informasjon og
tilbakemelding om hvert barn. Skulle det være behov
for lengre samtaler, er det bare å avtale tid. I den
forbindelse vil jeg takke for oppstartsamtalen dere
«nye» foreldre hadde mulighet til å ha. Faste
foreldresamtaler for alle vil det bli mulighet for litt
lengre ut på høsten.
Hilsen fra tre energiske damer på Jernaldergården!