BIO3081_H2013_avsluttende BIO3081_H2014

1
UNIVERSITETET I OSLO
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Eksamen i:
BIO3081 – Adferdsbiologi 1
Eksamensdag:
Torsdag 4. desember 2014
Tid for eksamen:
Kl. 14:30-16:30
Oppgavesettet er på 2 sider
Vedlegg:
Ingen
Tillatte hjelpemidler:
Ingen
Alle oppgavene teller likt og besvares kort.
Oppgave 1.
Hva er forskjellen på spredning og trekk (migrasjon)? Når bruker fugler navigering
og hva navigerer de etter?
Oppgave 2.
Forklar Charnovs diett-modell for optimalt byttevalg.
Oppgave 3.
Hvorfor er det så lite samarbeid hos dyr i naturen?
Hvilke faktorer kan forklare at det tross alt forekommer i visse grupper?
Oppgave 4.
Hva menes med eusosiale organismer?
Gi en oversikt over i hvilke dyregrupper dette forekommer.
Hva menes med haplodiploide arter, og hos hvilke av de eusosiale gruppene finnes
dette?
2
Oppgave 5.
Sett kryss (x) for riktige svar, og minus (–) for feil svar.
a. Partnervalg og pardannelse
___ Med polygyni menes at hanner har flere enn én sosial partner.
___ Hos monogame arter er alltid ungene genetisk avkom av begge foreldre.
___ Med kryptisk hunnvalg menes at hunner kopulerer med hanner utenfor
det sosiale parbåndet.
___ Med anisogami menes at et individ kan produserer både egg og spermier.
___ Hos reinsdyr og hjort har de to kjønnene totalt sett samme fitness.
___ I naturen bruker generelt hunner mer tid og energi på ”mating effort” enn
hanner .
___ Med inter-seksuell seleksjon menes seleksjon basert på valg av motsatt kjønn.
___ `Hot-spot –modellen` er den mest plausible hypotesen for leik-atferd hos
vertebrater.
___ MHC er hormoner som er påvirker det seksuelle aktivitetsnivået.
b. Sex ratio. Hos de fleste pattedyr fødes det omtrent like mange avkom av de to
kjønnene.
___ Dette er fordi det sikrer artens eksistens.
___ Dette er fordi det sikrer genetisk mangfold.
___ Disse to forklaringene er på det proksimale nivå.
NB: husk også å levere dette siste arket hvor du har besvart oppgave 5, for
ellers vil den bli bedømt som ikke besvart!
***