Forslag til skolerute 2016/2017

Utdannings- og barnehageavdelingen
Kommunene i Aust-Agder
Aust-Agder Fylkeskommune
Private skoler i Aust-Agder
Deres ref.
Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Sak nr. 2014/5344 / FMAAEMK
Dato
27.02.2015
Korrigert forslag til skolerute for skoleåret 2016 - 2017
Erstatter brev med dato 30.12.14
KS Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder, har utarbeidet forslag til felles skolerute for grunnog videregående skoler for skoleåret 2016/2017. Skoleruta er koordinert slik at Aust- og
VestAgder har lik skolerute i samsvar med praksis.
Vi viser til § 2-2 i opplæringslova som pålegger kommunen å fastsette forskrift om skole- og
feriedager for elevene og at forskrifta skal være tilpasset avvikling av nasjonale prøver og
eksamener. Tilsvarende gjelder for fylkeskommunen, jf opplæringslova § 3-2.
Forslaget er utarbeidet ut fra bl.a disse forutsetningene
Skoleruta skal ligge innenfor ei ytre ramme på 45 sammenhengende uker og skal
omfatte 38 skoleuker for elevene, jf §§ 2-2 og 3-2 i opplæringslova. Skolestart for
elevene er lagt til uke 33 i 2016 og skoleslutt til uke 25 i 2017.
Kommunene / fylkeskommunen skal legge til rette for planleggingsdager/eventuelle
kurs -og kompetanseutviklingsdager.
Høstferien er lagt til uke 40. Tidspunktet for nasjonale prøver vil også ha betydning i forhold
til tidspunktet for høstferien. Det er vanligvis ikke nasjonale prøver i veke 40 og 41, men
dette kan variere.
Skolefri fredag 21. oktober i uke 42 i 2016. (Denne dagen er det Sørlandske
Lærerstevne).
Vi foreslår å legge vinterferien til uke 8 i 2017.
Med
Med hilsen
Elise Marie Kringen
Assisterende direktør
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
Saksbehandler: Elise Marie Kringen, telefon: 37017827
E-post: [email protected], Tlf.: 37 01 75 00, www.fylkesmannen.no/aa
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal
Skoleruta dagoversikt
Forslag til skolerute 2016 – 2017:
Høsten 2016
August
September
Oktober
November
Desember
Skolestart torsdag 18.august
Høstferie uke 40
Fri fredag 21.oktober (Sørlandske Lærerstevne)
Siste skoledag før jul tirsdag 20. desember
Skoledager
10
22
15
22
14
Skoledager høsten 2016
Våren 2017 Skoledager
Januar
Skolestart tirsdag 3. januar
Februar
Vinterferie i uke 8
Mars
April
Påskeferie 10.april tom. mandag 17.april
Mai
Fri mandag 1.mai, onsdag17.mai, torsdag 25.mai
(Kr. Himmelfart) og fredag 26.mai
Juni
Fri mandag 5.juni (2.pinsedag)
Siste skoledag torsdag 22.juni
83
Skoledager
21
15
23
14
19
15
Skoledager våren 2017
107
Skoledager skoleåret 2016 – 2017 ………………………………………….190
2