Offentlig og frivillig sektor, Kirsten Koth

HVORDAN SAMSPILLE?
Offentlig og frivilligsektor
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Hva ønsker jeg å formidle
– Respekt og kunnskap om
frivillighetens utvikling og
egenart
– Frivilligheten har en egenverdi
• Frivillighet som folkehelse
– Samskape – og samarbeid
– Fra ord til handling
– Ordbruken!!!
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Drømmebildet
De frivillige føler seg
verdifulle og føler eierskap
Innbyggere får dekket viktige
behov
Kommunen får løst oppgaver
som ellers ikke var mulig
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
OFFENTLIGE
OG
FRIVILLIGHET
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Frivilligheten – har
mange ben
BEHOV OG
OPPGAVER
NOEN VIL
GJØRE
NOE
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
VERDI I
SEG SELV
Frivilligheten skaper
store verdier
og er i bevegelse
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Tre grupperinger
– De som gjør frivillig arbeid
– De som IKKE GJØR frivillig
arbeid
– De som TILRETTELEGGER
• Frivillige organisasjoner
• Kommunen
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Utfordringen!
”Offentlig sektor
MANGLER TRADISJON for
samarbeid med frivillige i sin egen
organisasjon …… noe som legger
hindringer i veien for et effektivt
og godt samarbeid med frivillige”.
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Hvilke oppgaver er riktig for
frivillige?
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Frivillig begeistring fra det
offentlige
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Det er lov å ØNSKE…
• Frivillig sektor medvirker til å løse
fremtidens omsorgsutfordringer
• Nye innovative løsninger i samarbeid
med frivillig sektor
• Kommunen ”frir” til frivillig sektor”
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Kommunalisering
• Kveler kommunen de frivillige
organisasjonene – og de frivillige?
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Et slagord for fylket!
VIKTIG
å være frivillig
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Påminnelse - påminnelse
– Frivillige vil ha meningsfylte oppgaver
– Frivillige vil bli respektert og tatt imot
– Frivillige skal ”belønnes” med TAKK
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
SAMSKAPELSE eller
SAMARBEID
skape velferden sammen
delaktighet/eierskapet
finne løsninger sammen
en prosess som fornyelse
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
BRUKE
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Mye å følge med på
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
De siste 25 årene
•
Frivillig(het)sentralene – fra 1992
•
Stortingsmelding -”Frivillighet for alle” (2007)
•
Økende interesse fra offentlig sektor til samarbeide med frivillig
sektor
•
Økende interesse for forskning/rapporter/seminarer/omtale osv.
•
Profesjonalisering av frivillighet
•
Frivilligheten finner nye former og veier
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Frivillighet for alle (St.m. 39 2007)
Samhandlingsreformen (St.m.47 2009)
Innovasjon i Omsorg (NOU 2011:11)
Kultur, Inkludering og deltaking (St.m.10 2012)
Folkehelsemelding (St.m.34 2013)
Morgendagens Omsorg (St.m.29 2013)
Heile Noreg i bruk (St.m. 13 2013)
Boligmeldingen (St.m. 17 2013)
Forskningen har
medvirket til rapporter
og meldinger
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Hva sier forskningen?
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Nye frivilligheten
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Utviklingen
• Fokus på BRUKER
• Fokus på AKTIVITET
• Fokus på FRIVILLIGE
• FOLKEHELSE
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Mye nytt skjer
• Nasjonalforeningen for folkehelsen
– Aktivitetsvenn-prosjektet
• Pensjonistforbundet
– Aktivitetssenter
• Frivillighetspolitikk
– F-erklæring, F-plattform
• Forskning
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
Suksesskriterier
• Eierskap/forankring
• Motivere ansatte
– Oppgaver må defineres tydelig
• Skape forståelse til den utfordringen
vi står overfor
• SAMSKAPE hvordan løsninger kan
utføres
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht
TAKK…..
Frivillighet
kan lønne
seg!
[email protected]
92209515
Demenskonferansen 1203-15/Ålesund/k.koht