Risikovurdering og anvendte sikringstiltak

2015
Risikovurdering og anvendte
sikringstiltak gassanleggved
Nutrimar, Frøya
RonnyIdland,
Revisjon0
05.02.2015
15
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
Risikovurderingog anvendtesikringstiltakfor
Gassinstallasjon.
IDLAND CONSULTINGAS
P.O.Box5055
4084Stavanger
Tlf: +4751 32 99 96
www.idland-consulting.no
Org.Nr. 994819100
Oppdragsgiver:
NUTRIM AR
7266Kverva,Frøya
Norge
Oppdragsgiversreferanse:
J01– J03
Prosjektnr.
Rapportnr.
2551
271214.2551
Sammendrag:
IdlandConsultingAS(IC)har på oppdragfra Nutrimar utført en Risikovurderingavgassinstallasjon
med
tilhørendesikkerhetsutrustning,installertvedNutrimar,Frøya.
SålengeICsineforutsetningerog antagelserer gyldigeog anbefaltetiltak gjennomføres,er det i ICsin
oppfatningat anleggetvil kunneopereresmedakseptabelrisikobådefor operatørog 3.personutenfor
området.
Revisjonnr.
Original
Dato
27.12.2014
Utarbeidet av
Sign.
A. RonnyIdland
Kontrollert av
DanIdland
Godkjentav
-
Beskrivelse
-
Ingendistribusjonuten tillatelsefra oppdragsgivereller
ansvarligorganisasjonsenhet,
menfri distribusjoninnen
IdlandConsultingetter 2 år.
Indekseringstermer
Ingendistribusjonuten tillatelsefra oppdragsgivereller
ansvarligorganisasjonsenhet
Nøkkelord
HAZOP
Strengtkonfidensiell
Serviceområde
RiskManagement
Fridistribusjon
Markedssegment
Revisjonsoversikt
Revisjon
Dato
Revisjonengjelder
1
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
INNHOLD
1. INNLEDNING
1.1 Generelt
1.2 Organisering
3
3
3
2. UTGANGSPUNKT
2.1Styrendedokumenter
2.2Forkortelserog definisjoner
2.3Antagelserogforutsetninger
2.4 Sentraleutdrag
4
4
5
5
6
3. METODIKK
7
4. SYSTEMBESKRIVELSE
4.1 Oversikt
4.2 Funksjon
4.3 Tank
4.4 Fordamperanlegg
4.5 Varmeanlegg
4.6 Rørføring
9
10
10
10
10
10
10
5. FAREIDENTIFIKASJON
5.1 Egenska
per for aktuellgass
5.2 Generelt
5.3 Identifikasjonavfaremomenter
10
10
11
11
6. RISIKOVURDERING
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
12
7.
KRAVTILVEDLIKEHOLD
OGTILSYN
12
8.
KONKLUSJON
12
9. VEDLEGG
9.1VedleggA – Stikkordlistefareidentifisering
9.2VedleggB – Grovanalyse
14
15
17
10. HENVISNINGER
27
2
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
1. INNLEDNI
NG
1.1Generelt
IdlandConsultingConsultingAShar fått i oppdragå gjennomføreen risikovurderingav gassinstallasjon
vedNutrimar,Frøya.
Det er gjennomførten risikovurderingavgassanleggmed tilhørendesikkerhetsutrustning/AppendixB/
IdlandConsultingAShar ikkefunnet det nødvendigå gjennomføreen komplett risikoanalysemed
spredningsberegninger,
BLEVEosvavanlegget,da dette vil ha en alt for høykostnadi forhold til
anleggetskompleksitet.
”Forskriftom håndteringavbrannfarlig,reaksjonsfarligog trykksattstoff, samtutstyr oganleggsom
benyttesvedhåndteringen”angirfølgendei § 14:
Eiereller bruker av anleggetskalgjennomen risikoanalyseidentifiserede ulykkeshendelser
somkan oppstå,og de konsekvenserdette kan få for liv, helse,miljø og materielle verdier.
Analysenskaldannegrunnlagetfor en vurderingav de tiltak sommå iverksettesfor å
avvergeeller begrensekonsekvenservedeventuelleulykkeshendelser.
Kravettil analysenkanværevarierende,avhengigavfor eksempelanleggetskompleksitet,størrelseog
omgivelser.
Vi anser dennerapport medpåfølgenderisikovurderingtil å tilfredsstillekravenei forskrift.
Risikovurderingengjelderfor tank, pumpe,fordamperm/utrustning og røroppleggfrem til
forbruksutstyri fyrrom. Det enkelteforbruksutstyrer ikkemedtatt i vurderingen.
Mediumer LPGMix levert avKosangas.
Rapporteninnledesmedutgangspunktetsomer lagt til grunnfor risikovurderingen
. Viderefølgeren
anleggsbeskrivelse,
påfulgtav et kapittel om redegjørelseav de mestsentralerisikoelementeneog
hvilkesikringstiltaksomer anvendtfor å minimererisikoen/sannsynligheten
for en uønskethendelseog
for å minimerekonsekvenseneavdenne.
Rapportenavsluttesmed et kort kapittel om kravtil vedlikeholdog tilsyn,påfulgtaven konklusjon.
1.2 Organisering.
Risikoanalyse
er gjennomførtvedIdlandConsultingavpersonellmedkompetanseinnenrisikostyringog
gassanlegg,
samtmedinnspillfra Kosangas,GoodtechProjects& ServicesASog Pescatech.Deter
gjennomførtet analysemøtepå anleggsstedmed deltakerefra Goodtechog Pescatech.Andrerelevante
avklaringerer blitt gjort viatelefon og epost.
Følgendepersonerhar vært involverti arbeidet:
Navn:
Firma:
RonnyIdland
IdlandConsultingAS
DanIdland
IdlandConsultingAS
BenteVersland
IdlandConsultingAS
Morten Lunner
KosangasAS
KarstenMatthiasen
Pescatech
KlausGjølmesli
GoodtechAS
3
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
2. UTGANGSPUNKT
2.1Styrendedokumenter.Følgendedokumenterer lagt til grunnvedrisikovurderingen
:
Ref.nr.
Dok. nr.
Rev./Dato:
Dok. navn:
2.1.1
LOV-2002-06-14-20
2009-12-28
Lovom vern mot brann,eksplosjonog
ulykkermedfarlig stoff og om
brannvesenetsrednings-oppgaver(brannog eksplosjonsvernloven).
2.1.2
FOR-2009-06-08-602
2009-09-01
Forskriftom håndteringavbrannfarlig,
reaksjonsfarligog trykksattstoff samt
utstyr og anleggsombenyttesved
håndteringen.
2.1.3
FOR-1999-06-09-721
2002-07-10
Forskriftom trykkpåkjentutstyr.
2.1.4
FOR1996-12-09-1242
2003-12-08
Forskriftom utstyr og sikkerhetssystemtil
bruk i eksplosjonsfarligområde.
2.1.5
FOR-2003-06-30-911
2003-12-08
Forskriftom helseog sikkerheti
eksplosjons
-farligeatmosfærer.
Versjon7/ september
2010
Veiledningtil forskrift 8. juni 2009om
håndteringavbrannfarlig,reaksjonsfarlig
og trykksattstoff samtutstyr og anlegg
sombenyttesvedhåndteringen.
2.1.6
2.1.7
HR-2176
Versjon2/ februar2011
Temaveiledningom bruk avfarlig stoff.Del1
2.1.8
HR-2192
Oktober2010
Temaveiledningom bruk av farligstoff.Del2
2.1.9
HR-2197
Mai 2011
Temaveiledningom oppbevaringavfarlig
stoff.
2.1.10
EN60079-10
2002-06
Electricalapparatusfor explosivegas
atmospheres,part 10:
Classificationof hazardousareas.
2.1.11
NS5814:2008
Juli2008
Kravtil risikovurderinger.
4
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
2.2Forkortelserog definisjoner.
Begrep
Definisjon
DSB
Direktoratetfor samfunnssikkerhetog beredskap
Fare
Handlingeller forhold somkanføre til en uønskethendelse.
Konsekvens
Mulig følgeaven uønskethendelse.
LEL
LowerExplosionLimit.
LPG
LiquefiedPetroleumGas.
HazOp
HazardandOperabilityStudies.Enanerkjentmetodefor å identifisere
sikkerhetsmessige
farer og utfordringermedhenblikkpå utførelse,
vedlikeholdog drift avet prosessanlegg.
Risikoanalyse
Systematiskfremgangsmåtefor å beskriveog/eller beregnerisiko.
Risikoanalysen
utføresvedkartleggingav uønskedehendelserog årsakertil
og konsekvenseravdisse.
Risikoreduserende
tiltak
Tiltakmed siktepå å reduseresannsynlighetfor og/eller konsekvensav
uønskedehendelser.
Sannsynlighet
I hvilkengraddet er trolig at en hendelsevil kunneinntreffe.
Uønskethendelse
Hendelsesomkanmedføre tap avverdier.
Barriere
Tekniske,operasjonelleog organisatoriskeelementersomenkeltviseller til
sammenskalreduseremulighetenfor at konkretefeil, fare- og
ulykkessituasjonerinntreffer, eller sombegrensereller forhindrer
skader/ulemper.
2.3Antagelserog forutsetninger.
Nr.
Antakelser og forutsetninger.
1
Anleggetbyggesiht gjeldende norskregelverk
2.
Goderutiner for kontroll og vedlikeholdavanlegget
3.
DetbenyttessertifisertGasstekniker2 til installasjonen
4.
Firmaetsominstallererhar sertifisertFagligLeder
5.
Lukttilsattgassbenyttes
6.
Detforutsettesutarbeidingavsikkerjobb analysefør anleggsarbeid/ gravearbeidinnenfor
sikkerhetssonertil gassledninger.
7.
Detforutsettesat lokalt brannvesenhar kompetansetil å kunnehåndterebrannvedslikeanlegg
8.
Anleggetsoneklassifiseres
iht gjeldenderegelverk.Ingentennkilderinnenforsoner.
5
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
2.4Temaveiledningom bruk av farlig stoff
Del1 avTemaveiledningom bruk avfarlig stoff ”Forbruksanleggfor flytendeog gassformig brensel”er
lagt til grunn.Pkt.15.2omhandlerveiledendeminsteavstanderfor gasstankersamtabonnentsentralerog
koblingsskap.Sammepunkt omhandlerkravtil fyrrom.
Tabell 2.4.1 Minimumsavstander
LPG- tanker ref ” Temaveiledning
Nærliggendeobjekter
Indresone:
Nabogrense,parkeringsplass,
lekeplass,privat vei
Midtre sone
Offentligferdsel,boliger,skoler,
barnehager,fastearbeidsplasser
Ytresone
Vanskeligrømbarebygninger
om bruk av farlig stoff – Del 1 Forbruksanlegg”
Tank/ beholderover grunn
0-13m3
>13-100m3
>100m3
5m
15m
30m
5m
15m
30m
Nedgravdtank
inntil 13m3
3m
(til nabogrense)
100m
Tekniskeminsteavstander:
Brennbarbygningeller opplag.
6m
25m
25m
Åpningi vegg,vindu,ventilasjon,
luftinntak, dør,avløp,sluk,kumlokk
4m
10m
15m
3m
3m
Kraftlinje0-24kV
15m
6m
Kraftlinje66-132kV
30m
6m
Kraftlinje300kV
45m
6m
Kraftlinje400kV
60m
6m
Kraftlinjejernbane15kV
15m
Atmosfæriskvæsketank
25m
Fordamper
3m
Pumpe
3m
Losseplass
tank
Elektrisktennkildeog nedgravd
høyspentkabel
8m
3m
Del2 avTemaveiledningom bruk avfarlig stoff ”Kjelanleggfor damp- og hetvannsystemer”omhandleri pkt; 15
kravtil oppstillingsplassavkjeler.
15.1Kjelhusog kjelrom.
Kjelhusog kjelromomfattesav bestemmelsenei forskrift om tekniskekravtil byggverk(Byggtekniskforskrift), og
nedenståendekravtil oppstillingkommeri tilleggtil kravenei Byggtekniskforskrift. Kjelhusog kjelrombør ikke
benyttestil annetenn det somhar å gjøre medkjelenog driften avdenne.Luftinntakmå være dimensjonertfor
ventilasjonav rommet og kjelensbehovfor forbrenningsluft.
Forå hindreutviklingavbrannvedfyrte kjelerskaldet installeresdetektor eller bryter somautomatiskstenger
brenseltilførselen.
Slikbrannsikringkommeri tilleggtil nødstoppbryterpå utsidenavkjelhuset/kjelrommet,jf. pkt. 4.2.1i NS-EN
12952-8 for olje og gassfyrtevannrørkjeler og pkt. 4.1i NS-EN12953-7 for olje og gassfyrterøykrørkjeler.
Kjelromfor gassfyrtekjeler skali tilleggtil kravi forannevntestandarderogså ha mekaniskventilasjon,og for
øvrig ha minst et avfølgendesikkerhetssystemer:
• Automatiskstengeventilplassertutenfor rommet, forriglet overbrenneren
• Automatiskgassdetektoranlegg
tilkoplet stengeventil,medalarmsignalutenfor rommet
6
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
3. METODIKK
3.1Fremgangsmåte
Metodensamsvarermedhovedprinsippenei NS5814”Kravtil risikovurderinger”samtanerkjent
grovanalyse
metodikkog praksis.Metodikkener egnetfor å identifiserefarer somkanutløseuønskede
hendelser,vurdererisikopå overordnetnivåog foreslårisikoreduserendetiltak.
Fremgangsmåten
brukt i denneanalysener delt i følgendedeler:
1. Informasjonsinnsamling
og systembeskrivelse
2. Fareidentifikasjon
3. Risikobilde
4. Anbefalingerog konklusjon.
3.2Dokumentasjon
Følgendedokumentasjoner lagt til grunnfor vurderingen:
1. Relevantelovdata..
2. Tekniskunderlagtrykkreguleringsutrustning.
3. Tekniskunderlagfordamper.
4. Tekniskunderlagpumpe.
5. Underlaggassvarsling.
6. Tegningsunderlag.
3.3Fareidentifikasjon(What If)
Bakgrunnfor fareidentifikasjoner barrieretenkningsomvist på figur 3.3.1.Diagrammetvisermulige
årsakskjedersomkanføre til et uhell,og muligehendelsesforløpetter at uhellet er et faktum.
Figur3.4.1 Barrierediagram
Fareidentifikasjonener gjennomførtpunktvisi henholdtil standardHAZIDmetodikkog tar
utgangspunkti IdlandConsulting`serfaringmed lignendeanleggtidligere.Vedintern faregjennomgang
ble stikkordlistesomvist i /AppendixA/ benyttet.
7
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
3.4Risikovurdering (What If)
Deidentifisertefareneer vurdert etter alvorlighetsgradav skadeog antall tilgjengeligebarrierer,og
plasseresinn i en risikomatrisesomvist i figur 3.5.1 for å gi et oversiktligog enhetligbilde av
faresituasjonen.
Allekravi lover og forskrifter må oppfylles.Plasseringavhendelseneer basertpå tilgjengelige
prosjektspesifikkedokumentasjon,erfaringfra lignendeanlegg,gjennomgangavregelverk,skjønnsamt
IdlandConsulting`sinterne fareidentifikasjon.Alleantagelseroganbefaltetiltak somliggertil grunnfor
valgavrisikoklasserer oppsummerti kapittel 2 og 5.
KONSEKVENS
SANNSYNLIGHET
1. Sværtliten
2. Liten
3. Middels
4. Stor
5. Sværtstor
5. Sværtsannsynlig
4.Megetsannsynlig
3.Sannsynlig
2.Moderatsannsynlig
1.Litesannsynlig
Figur3.5.1 Risikomatrise
Frekvensklasser
Nr.
Beskrivelse
5
Svært sannsynlig
4
Megetsannsynlig
3
Sannsynlig
2
Moderat sannsynlig
1
Litesannsynlig
Alternative vurderingskriterierfor frekvensklasse
Barrierebilde
Ingenfungerende
barriere
Enorganisatorisk
barriere
Flereuavhengige
organisatoriske
barrierer
Enfysisk/ teknisk
barriere
Tofysiske/ tekniske
barrierer
Antall hendelserpr år
> 0,1
0,1 – 0,01
Frekvens(logskala)
-1
> 10
-1 –
10
-2
10
-2
-4
-4
-5
0,01– 0,0001
10 – 10
0,0001– 0,00001
10 – 10
< 0,00001
< 10
-5
Tabell3.5.2 Frekvensklasser
Klasse
5
4
3
2
1
Beskrivelse
Svært stor
Dødsfall.Stansover 1mnd.Meget alvorligmateriellskade.
Stor
Alvorlig personskademedvarigeskader. 7-30 dagersstans.Størremateriell skade.
Middels
Personskademedfravær. 3-7 dagersstans.Signifikantmateriellskade.
Liten
Litenpersonskadeuten fravær. 1-3 dagersstans.Småmaterielleskader
Svært liten
Ingenpersonskade.Mindre enn 1 dagsstans
Tabell3.5.3 Konsekvensklasser
8
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
Ikkeakseptabelrisiko.Tiltakmå gjøres.
Akseptabelrisiko,mentiltak bør vurderes(ALARP)
Akseptabelrisiko.Tiltakikkenødvendig
Tabell3.5.4 Risikokategorier
Rødtområde– risikoreduserendetiltak er nødvendig:
Hendelsersomliggeri det rødeområdeti matrisen,er hendelser(medtilhørendesannsynlighetog
konsekvens)sompå grunnlagavkriterieneikkekanaksepteres.Dette er hendelsersomMÅ følgesopp i
form avtiltak. Fortrinnsvisomfatter dette tiltak somretter segmot årsakenetil hendelsen,og på den
måtenreduserersannsynlighetenfor at hendelsenkaninntreffe.
Gult område– risikoreduserendetiltak bør vurderes:
Hendelsersombefinnersegi det guleområdet,er hendelsersomikkedirekte er en overskridelseav
kraveller akseptkriterier,men somkreverkontinuerligfokuspå risikostyring.I mangetilfeller er dette
hendelsersommanikkekanforhindre,menhvor tiltak BØRiverksettessålangt dette er hensiktsmessig
medhensyntil kost/nytte.
Grøntområde– tiltak ikkenødvendig:
Hendelseri den grønnesoneninnebærerakseptabelrisiko,og risikoreduserendetiltak er ikke
nødvendig.Dersomrisikoenfor dissehendelsenekanreduseresytterligereuten at dette krever
betydeligressursbruk,bør manimidlertid ogsåvurdereå iverksettetiltak ogsåfor dissehendelsene.
4. SYSTEMBESKRIVELSE
4.1Oversikt
Risikovurderingengjelder for tank,pumpe,fordampersamtrørsystemfrem til gasskjelerplasserti
fyrrom.
Gassanlegget
er lokalisertvedNutrimar,Frøya.AnleggetforsynesmedLPGMix fra en overgrunnstank
på 100m3.Gassenledesfra tank gjennomen trykkhøyningspumpefør den ledesvideregjennomen
nedgravdvæskefaseledning
frem til fordamperstasjon.Fordamperstasjoner plasserti en konteinerpå
utsidenavfyrrommet. I fordampergårLPGover fra væskefasetil gassfasevedhjelp avvarme.
Varmekonteinerer plassertvedsidenav fordamperkonteiner.
Frafordamperledesgassengjennomet rør frem til gasskjeleri fyrrom. Rører av316Lkvalitet og trykket
er typisk0,85- 1.0bar.
Det er i gjennomførten risikovurdering(WhatIf) for anleggeti sinhelhet /AppendixB/
Anleggetbestårav:
- LPGtank 100m3.
- Trykkhøyningspumpe
Sterling/ Siemens.
- Fordamper.
- Varmeanleggfor fordamper.BrennerWeishaupthWG30.
- Nedgravdvæskefaserørfra pumpetil fordamper.316Lkvalitet.
- Regulatorstasjon.Itron RBE40317 SSV8531.Utgangstrykkca.850mbar
- Synligrøroppleggfra regulatorstasjonfrem til forbruksutstyr.
- Forbruksutstyrsomer 2 stk dampkjeler.Kjel1: BWETØMAm/ WKGL50/2A.Kjel2: BOSHm/ RGL70
9
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
4.2 Funksjon
LPGMix ledestil fordamperstasjonviaet nedgravdvæskefaserør.Iden aller kaldesteperiodenavåret vil
det værebehovfor å øketrykket fra tankentil fordamperen.Dette gjøresvedhjelp aven
trykkhøyningspumpesomer plassert3m fra tanken.
I fordamperstasjonenvarmesgassenopp og gåroveri gassfase.Enreguleringsstasjoner installertved
fordamperen.Denneregulerertrykket ut fra stasjonenog vii i fyrrommet. Typisktrykk er mellom0,85–
1,00bar(850-1000mbar).
Gassenledesviderefra fordamperstasjoninn til 2stkdampkjeleri fyrrom gjennomet synliggassrørav
rustfritt 316Lkvalitet.
4.3 Tank
100m3Tankmobil.Tanktatt i bruk i 1992.10 årsrevisjonforetatt 2009.Tankhar målingfor trykk,
temperaturog mengde.Tankhar overrislingsanlegg
(tørrsprinkling)for påkoblingavbrannvesenet.
4.4 Fordamper
Fordamperer av type KosangasKWT97. Dennehar en effekt på max1200kg/h.Ersammenmed
reguleringsstasjonplasserti en stålkonteinerpå utsidenavfyrrom (utenfor bygning)
4.5 Varmeanleggfordamper.
Beståraven liten gasskjelefor oppvarmingavvarmesløyfetil fordamper.Installerti en separat
stålkonteinersomer plassertsideom sidemedfordamperstasjonen.Varmekonteinerenhar
temperaturstyringog gassdetekteringsanlegg.
4.6 Rørføringer
Rørføringeri tilknytningtil anleggeneomfatter:
Tankarrangementinkl. pumpe.Diversedimensjoneri 316Lkvalitet.
Rørpumpe– fordamper.Fleksibeltvæskefaserøri 316Lkvalitet,nedgravdiht gjeldenderegelverk.
Fordamper– dampkjeleri fyrrom. Rustfritt stålrør316L,synligforlagt.
4.7 Forbruksutstyr
Følgendeforbruksutstyrer tilknyttet anlegget:
Dampkjele BWETØMA
Brenner WeishauptWKGL50/2A
Dampkjele BOSH
Brenner WeishauptRGL70
5 FAREI
DENTIFIKASJON
5.1 Egenskap
er for aktuell gass.
Gasstype:
Relativgasstetthetift. luft:
Brann- og eksplosjonsfarlig:
Giftig:
Luktfri:
Eksplosjonsgrense
%
Annenhelserisiko:
LPGMix. Flytendegass
3
Ca510kg/m (Ved15 graderC).
Ja.
Nei.
Luktfri.Tilsattluktestoff forutsettes.
2,1– 9,5
Vedfortrengningavluft oppstårkvelningsfase
10
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
5.2 Generelt
Farenevedbruk avbrannfarligvarereflekterestydeligi de kravsomstillesi lover,forskrifter og
veiledninger.Allekravi lover og forskrifter må normalt oppfylles.Kravi myndighetenesveiledningerkan
fravikesi form av”tekniskebytter”, dersomforholdeneer slikat kraveneikkekan oppfylles.Detbetyr at
mankaninnføreandretiltak somer minst like godesomde veiledningeneskisserer.Kravettil et teknisk
bytte måreflekterekonsekvensenehvisen barrieresvikter.
I fareidentifikasjonensøkermanetter farer i årsakskjedensomkanmedføreat uhellet/hendelsen
inntreffer. Vedet utslipp avpropankanmanfå følgendehendelsesutviklinger:
Umiddelbarantenning,medjetflammesomfølger.
Forsinketantenning,medflashbranneller eksplosjon.
Ingenantennelse
Frostskadevedkontakt med LPG
Man ønskerderfor å definerebarrierersomkanreduserekonsekvensenedersommanskullefå et
ukontrollert gassutslipp.
5.3 Identifikasjonav faremomenter
Fareidentifikasjonener fremkommetetter intern gjennomgangi IdlandConsulting, og er basertpå
erfaringfra lignendeanlegg,tidligereanalyser,kravi regelverk,skjønnog etablertesjekklisterfor
fareidentifikasjonref /AppendixA/ .
Tabell5.3.1 angiruønskedehendelsersomer vurdert somrepresentativefor analyseobjektet. ID refererer
til nummereringi /AppendixA/ :
ID
Farebeskrivelse
1.0
Kjøretøykolliderermedtankbil
1.1
Kjøretøykolliderermedtank eller utrustning
1.2
Påkjørselavsjåfør
2.0
Skadeifm snømåking
2.1
Skadepå anlegg
2.2
Brannutenfor området
2.3
Branninnenforområdet
3.0
Lekkasjetank
4.0
Feilhåndtering
5.0
Korrosjon
6.0
Kvelning
7.0
Hærverk
8.0
Feilpå El
9.0
Gassantennelse
10.0
Lekkasje
Tabell5.3.1 Identifiseringavfaremomenter
11
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
6 RISIKOVURDERING
OGANVENDTE
SIKRI
NGSTILTAK
Det er gjennomførten risikovurdering(WhatIf) avde uønskedehendelsenesomble identifisert i
forbindelsemedfareidentifikasjonen(5.3.1).Risikovurderingener dokumenterti et egetgrovanalyseskjema
/AppendixB/ . Skjemaetangirogsårisikoreduserendetiltak.
7 KRAVTILVEDLIKEHOLD
OGTILSYN
Det forutsettesi tilleggat følgendesikkerhetstiltakavorganisatoriskart er ivaretatt vedidriftsettelseav
anlegget:
1. Detbenyttessertifisertpersonellvedinstallasjon.
2. Periodiskkontroll medat sikkerhetssystemene
fungerer.
3. Opplæringavdriftspersonell.
4. Prosedyreri tilknytning til (daglig/jevnlig)ettersyner iverksattog innlemmeti dokumentasjon.
5. Rutinerfor loggingavdrift og vedlikeholdmv. er iverksattog innlemmeti dokumentasjon.
6. Det er foretatt «Ferdigkontroll»utført avAkkreditertInspeksjonsorgan
eller TekniskKontrollorgan.
8 KONKLUSJON
Risikovurderingenmedforslagtil risikoreduserendetiltak følgeri /AppendixB/ .
Enoppsummeringav risikobildeter presenterti matriseneunder,samtsompåfølgendekommentartil
enkeltepunkter.
Ut overpreakseptertekravi gjeldendeforskrifter gjennomføresytterligeresikringstiltakfor etableringen
avLPGanlegget.
MENNESKER
KONSEKVENS
SANNSYNLIGHET
1. Sværtliten
2. Liten
3. Middels
4. Stor
5. Sværtstor
5. Sværtsannsynlig
4.Megetsannsynlig
ID 3.0
3.Sannsynlig
ID 2.0
ID 10.1
2.Moderatsannsynlig
ID 9.0
ID 4.1
ID 4.2
ID 1.1
ID 4.0
ID 8.1
1.Litesannsynlig
ID 1.0
ID 2.1
ID 7.0
ID 8.0
ID 9.1
ID 9.2
ID 1.2
ID 9.3
ID 2.2
ID 2.3
ID 6.0
ID 10.2
12
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
MILJØ
KONSEKVENS
SANNSYNLIGHET
1. Sværtliten
2. Liten
3. Middels
4. Stor
5. Sværtstor
5. Sværtsannsynlig
4.Megetsannsynlig
3.Sannsynlig
2.Moderatsannsynlig
1.Litesannsynlig
ID 3.0
ID 2.01
ID 10.1
ID 4.0
ID 4.1
ID 4.2
ID 9.0
ID 1.0
ID 1.2
ID 6.0
ID 8.0
ID 9.1
ID 9.2
ID 9.3
ID 1.1
ID 8.1
ID 2.2
ID 2.3
ID 10.2
ID 2.1
ID 7.0
MATERIELLE
SKADER
KONSEKVENS
SANNSYNLIGHET
1. Sværtliten
2. Liten
3. Middels
4. Stor
ID 4.1
ID 1.1
ID 8.1
ID 2.1
ID 7.0
ID 9.1
ID 9.2
ID 9.3
ID 2.2
ID 2.3
5. Sværtstor
5. Sværtsannsynlig
4.Megetsannsynlig
ID 3.0
3.Sannsynlig
ID 10.1
2.Moderatsannsynlig
1.Litesannsynlig
ID 4.0
ID 4.2
ID 9.0
ID 1.0
ID 1.2
ID 6.0
ID 8.0
ID 2.0
ID 10.2
8 KONKLUSJON
- Sammenfatning
RISIKOVURDERING
– WHATIF:
Destørstefareneforbundet medLPGanleggetvil værestørrelekkasjeri væskefasefra LPGtank, eller på
væskefasemellomtank og fordamper. Slikelekkasjervil kunneantenneog dermedforårsakestore
materielleskaderog fare for liv og helse.
13
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
Forå minimererisikoenbør følgendetiltak gjennomføres:
Det etableresen beskyttelsemot mekaniskpåkjenning avtank og utrustning. Dettenkesda spesieltpå
tyngrekjøretøyeller tankbil somankommerfra sørsidenpå vinterstidhvor det kanværeglatteveier.
Det utarbeidesgoderutiner for vedlikeholdavanlegget.Firmasomdriver vedlikeholdskalha sertifisert
Gasstekniker2 og sertifisert FagligLeder.
Det skalforetasen ferdigkontrollutført avet AkkreditertInspeksjonsorgan
eller TekniskKontrollorgan.
Det opparbeidesen ledemurpå nordsideavtanken(kortsiden)Dennekanutføressomen jordvoll lik
vollensomer på østsidenav tanken(langsiden).Dette vil begrenseen eventuellvæskefaselekkasje
lengenok til at gassenfordamperi tankområdet.
Det måinstallereslyd- og/eller lyssignalutenfor varmekonteinerog fyrrom. Signalskalgisvedutløst
gassalarm.Det måogsåutarbeidesrutiner for test avdetektorer.
Det måutarbeidesgoderutiner for brannog gasslekkasje.
Gassbør implementeresi brannplaner.
Vedutløst brannvarslingbør det vurderesom stengeventilerfor gassskalstenge.
Med tiltak somforutsatt i dennerapport vurderesrisikoenknyttet til brukenavkuletankensom
lagringstankfor propantil å væreakseptabel.
9 VEDLEGG
AppendixA - Stikkordlistefor identifiseringav farer.
AppendixB - Grovanalyseav risikomedbeskrivelseav tiltak
14
APPENDIX
A: Stikkordlistefor fareidentifiseringi forbindelsemeddrift avLPGanlegg.
ID
Farebeskrivelse
1
Slagog kollisjon
- Biltrafikk
- Fallendegjenstander
- Annenmekaniskpåvirkning
2
Naboaktivitet
- Brennbartmateriale
- Anleggsvirksomhet
i nærområdet
- Brann/ eksplosjoni nærheten
- Samtidige/ parallelleaktiviteter
- Annet
3
Konstruksjonsfeil
- Merking/ skilting
- Vedlikehold/ slitasje
- Ventilasjon
- Materialsprøhet
4
Operatørfeil
- Opplæring
- Prosedyrer
- Beredskap
5
Meteorologiskeog geologiskefenomen
- Jordskjelv
- Flom
- Lyn
- Vannansamling/ nedbør
- Springflo
6
Helseog miljø
- Frostskader
- Kvelning
- Farligekjemikalier
7
Hærverkog sabotasje
- Demonstrasjoner
- Sabotasje
- Hærverk
- Omdømme
8
Nødavstenging(ESD)
- PlasseringavESDventiler
- Overtrykksbeskyttelse
- Gassdeteksjon
- Ventillukking
- Manuellstans
- Strømstans
9
Tennkilder
- Maskiner
- Statiskelektrisitet
- Elektriskeledninger
- NonEXelektriskutstyr
15
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
10
Trafikk
Personell
Lekkasjescenarier
- Lekkasjei ventiler og kuplinger
- Lekkasjei fyllekuplingtank
- Lekkasjei slangervæskefase
- Lekkasjefra annetprosessutstyr
- Gasskymedspredningog/eller antennelse
Topografi/ infrastruktur
Personskader
Vindretning
Avlastningsvegger
Eksplosjonstrykk
Ledemurer
16
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
APPENDI
X B – Grovanalyseav risiko med beskrivelseav tiltak
Beskrivelseav hendelsesforløp
ID
1.0
1.1
Uønskethendelse
Påkjørseltankbilved
fylling
Påkjørselav tankereller
tankutrustning.
Mulige årsaker
Menneskligsvikt.
Uvørenhet.Annet
kjøretøykolliderermed
tankbil.
Kjøretøymister
kontroll. Sjåførfår et
illebefinnende.
K
a
te
g
o
ri
Vurderingav risiko
S
K
R
Tankbiler plassertutenfor veienvedfylling.
Adkomstveiener plassertslik at mankjører
inn på sørsidenav anlegget,og ut på
nordsiden.Deninterne transport med tankbil
på områdetvil foregåi lav hastighet.Det er
godsikt i alleretningerinne på området.
Tankbilentåler relativt storepåkjenninger
uten at tankenødelegges,og det er derfor
valgtå sevekkfra et slikt scenarioi det videre.
Det vurderessommest sannsynligmeden
mindrelekkasjesomfølgeav skadepå utstyr
på sidenav tanken.
M 1
e
n
n
e
sk
e
r
Intern transport på områdetforegåri lav
hastighet.
Påvinterstidkandet væreglatt i perioder.Vei
heller nedoverfra sørsidenog det er en
mulighetfor å treffe tank eller tankutrustning
med et tyngrekjøretøy.Dette kanmedføre
størrelekkasjer.
M 2
e
n
n
e
sk
e
r
Risikoreduserendetiltak
Kursingog holdningskampanjerfor sjåfører. Ryggingpå anleggetskal
ikkeværenødvendig. Godtdefinert transportveimed separat
adkomstog utgangfor kjøretøyene.Vurdereavsperringvedfylling.
1
BLÅ TEKST
ERALLEREDE
UTFØRTE
TILTAK.
M
ilj
ø
1
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
1
Opparbeidingavbeskyttelsesomeksempelvissperreblokkerav
betongpå sørsiden.
Goderutiner for vedlikehold(sand/ salt)avområdet.
3
M
ilj
ø
2
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
3
17
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
1.2
Påkjørselav sjåførunder Annetkjøretøymister
tanking
kontroll
Enpåkjørselvil kunnemedførealvorlige
skader påmennesker.Tankbilsjåfører godt
beskyttet i førerhus.
M 1
e
n
n
e
sk
e
r
All tilkoblingskjerpå bilenshøyreside,mot tank.
Områdeter dedikerttil tankanleggog det vil derfor trolig ikkevære
andrekjøretøyutenombrøytemannskapi området.
3
M
ilj
ø
1
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
2.0
Skadepå tank /
utrustningifm
snømåking
Farefor skadepå tank
og utstyr ved
snømåking.
Enpåkjørselvil kunnemedføreskadepå tank
eller utrustningog mindrelekkasjervil kunne
oppstå.
1
M 3
e
n
n
e
sk
e
r
Rutinerog prosedyrerfor kjøretøy.Ingensnømåkingvedlossing av
tankbil.Kursingog informasjontil sjåførerog servicepersonell.
Beskyttemed sperrebukker.
1
M
ilj
ø
1
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
2.1
Skadepå anlegg
Annenaktivitet på
området
Fratid til annenvil det kunneforekomme
annenaktivitet i områdetutført av større
maskiner.Dissekanveduhell kunneskade
tankereller utrustning.Kanføre til mindre
lekkasjerog materielleskader.
2
M 1
e
n
n
e
sk
e
r
Goderutiner for arbeidstillatelse.Servicepersonell
til stedeved
vanskeligeoperasjoner.Ingenarbeidvedlossingavtankbil.
Beskyttemed sperrebukker
1
18
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
M
ilj
ø
2
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
2.2
Brannutenfor området
Branni nærliggende
bygninger
Branneller varmepåvirkningfra nærliggende
bygningerer ikkeet temaher. Det er lang
avstandtil nærmestebygningutenfor
området.Enstørremuligheter branni
kjøretøypå området.Enslik brannvil kunne
påvirketank og dermedøketrykket.
2
M 1
e
n
n
e
sk
e
r
Anleggeter tørrsprinklet.
Nødstoppplassertpå flere plasserfor hurtig nedstengning.
Ukentligtilsyn
4
Sikkerhetsventilerpå alle tank og rørsystem.
M
ilj
ø
4
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
2.3
Branninnenforområdet. Antennelseav
brennbartmateriale.
Vedbranni brennbartmaterialeinnenfor
området,vil dette kunnepåvirketank og
dermedøketrykket.
4
M 1
e
n
n
e
sk
e
r
Goderutiner for ryddighet på området.Anleggeter tørrsprinklet.
Sikkerhetsventilerpå tank og væskefaserør
.
4
Utarbeidegoderutiner vedbrann.Gassmå implementeresi
brannplaner.
M
ilj
ø
4
19
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
3.0
Lekkasjetank og
rørsystemer
Korrosjonpå tank, rør
og annenutrustning
Anleggeter utsatt for værog vind. Det ligger
vedsjøenoger utsatt for saltråk.
Værog vind påvirkeri førsteomgang
koblingspunktersomflenser,
gjengeforbindelserosv.Pga
temperaturforskjellerer det normalt å
oppdagemindrelekkasjeri flenserog
gjengepartier.
4
M 4
e
n
n
e
sk
e
r
Utarbeidegoderutiner for drift og vedlikehold avanlegget.
Årligserviceinkl kontroll av korrosjon.
1
M
ilj
ø
1
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
4.0
Frostskader/
personellskader
Tankbilsjåførbruker
ikkepåbudt
verneutrustning.
Verneutrustninger
defekt.
I dagenstravle samfunnmed stadigøkende
kravtil effektivitet er det lett å glemme
prosedyrer.Å ikkebrukeverneutstyrkan
medførestore personellskader.
1
M 2
e
n
n
e
sk
e
r
Holdningskampanjer.Stikkprøvervedfylling.
3
M
ilj
ø
1
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
1
20
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
4.1
Feilhåndteringvedfylling Tretthet. Sykdom.Feil
avtank.
fokus.
Vedtretthet eller feil fokuser det fare for
uhell vedlasting.Dette kanmedføreskaderpå
materielleller mennesker.
M 2
e
n
n
e
sk
e
r
Holdningskampanjer
. Stikkprøvervedfylling.
2
M
ilj
ø
1
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
4.4
Skadepå operatør
Is / snø
Det er økt fare for personskaderpå vinteren.
Skadepå sjåførkanføre til sykemelding.
2
M 2
e
n
n
e
sk
e
r
Goderutiner for snømåking / strøing.
2
M
ilj
ø
1
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
6.0
Kvelning
Lekkasje
Propanfortrengeroksygenvedstørre
lekkasjer.Dette medførerkvelningsfare.
1
M 1
e
n
n
e
sk
e
r
Enlekkasjevil sannsynligvislagesåmyestøyat dette oppdages
umiddelbart.Detanbefalesallikevelat servicepersonellbrukeren
personliggassmålervedarbeidpå anlegget.
4
Kvelningsfarener primært innendørsog trangerom somsjaktero.l.
21
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
I dette tilfellet vil kvelningsfarekunneoppståi fordamperstasjoneller
varmekonteiner. Sannsynligheten
for dette er minimal.
M
ilj
ø
Varmekonteinerhar gassdetektor.
1
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
7.0
Hærverkpå tank og
utrustning
Uvedkommendetar seginn på anleggetfor å
drivehærverk.Dette kanværealt fra grafitti til
alvorligehendelsersomskadepå
sikkerhetsutrustning.Erfaringtilsier allikevel
at "vanlig"hærverksjeldengjørespå denne
type anleggmedfareskiltero.l.
1
M 1
e
n
n
e
sk
e
r
Innegjerdetområde.Fareskilt.
1
M
ilj
ø
2
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
8.0
Nødstoppfeiler
Feilpåbryter. Korrosjon Vedbehovfor å stengeanleggetkan
nødstoppbrytertrykkesinn enten vedtank
eller varmekonteiner. Vedtenkt tilfellet kan
dennesitte fast eller ikkevirke.
2
M 1
e
n
n
e
sk
e
r
Jevnligtest og vedlikehold.
Nødstoppmå merkesbedre.
1
M
ilj
ø
1
22
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
8.1
Feilpå gassdetektor
Defektsensor.Skadepå Det er plassertsensori varmekonteierog
kabel.
fyrrom. Veden gassansamling
skaldissegi
alarmsomstengeranlegget.Hvissensorer
defekt vil ikkeen potensiellgasslekkasje
oppdagesi en tidlig fase.
Vedutløst gassalarmi fyrrom eller
varmekonteinervil signalgistil driftspersonell
men det er ingenlyd- eller lyssignalutenfor
detektert område.Dette kanmedføreat
personellentrer fyrrom eller
varmekonteinerunderen størregasslekkasje.
9.0
Gassantennelse
Statiskelektrisitet
1
M 2
e
n
n
e
sk
e
r
Goderutiner for jevnligtest avsensorerog detektor. Kalibreringav
sensoreriht produsentensanvisninger.
4
Deter vurdert sensorvedtankområdet,menvi menerdette er en
falsktrygghetda forutsetningenefor detekteringav gassi et slikt
områdeer små.Detanbefalesheller hyppigerevisuellekontroller av
området.
M
ilj
ø
2
M
a
te
Ufaglærtpersonellsomentrer et områdemed r.
eksplosivatmosfærekanbidra til antennelse. ska
d
Dette vil kunnemedførestore skaderpå
e
r
menneskerog utstyr.
Vedfrakoblingavfylleslangeantennerstatisk M 2
gnist,gass.Begrensetgasskybrannvedstengte e
n
n
ventiler.
e
sk
e
r
Detmå montereslyd- og/eller lyssignalutenfor varmekonteinerog
fyrrom.
Sensorredundans
4
Kontrollavpotensialutjevning.Goderutiner vedfylling.
1
M
ilj
ø
1
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
1
23
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
9.1
Gassantennelse
Feilel.utrustning.Feil
på El.utrustning.
Vedfeil type, eller feil på el.utrustningkan
disseforårsakeen antennelseav gassky.Fare
for jetflammeberoendepå størrelsenpå
lekkasjen.
M 1
e
n
n
e
sk
e
r
Jevnligkontroll og ettersyn.
2
M
ilj
ø
1
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
9.2
Gassantennelse
Dårligutført el.arbeid
Dårligutført arbeidpå el.utrustningkan
medføregnistdannelser,lysbuero.l. somkan
antenneen eventuellgasslekkasje.
2
M 1
e
n
n
e
sk
e
r
Jevnligkontroll og ettersyn.
2
M
ilj
ø
1
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
9.3
Gassantennelse
Brukavelektriskutstyr I Exområdeskaldet kunbenyttesutstyr som
eller maskineri
er godkjentfor dette formålet. Annetutstyr
soneklassifisertområde. kanskapegnistdannelsersomigjenkan
antenneen eventuellgassky.Enslik
antennelsevil kunnemedføreskadepå
3
M 1
e
n
n
e
sk
e
r
Utarbeidesikkerjobb analysefør arbeidpåbegynnes.
3
24
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
servicepersonelletsomer til stedesamtnoe
materielle skader.
M
ilj
ø
1
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
10.1 Lekkasjei koplinger
og/eller armatur
Dårligvedlikeholdt
Smålekkasjerforekommerofte på eldre
anlegg.Disseutgjør ikkenoenumiddelbar
alvorligtrussel,men dette kaneskalerehvisde
ikkeoppdages.
3
M 3
e
n
n
e
sk
e
r
Nytt anlegg.
Jevnligkontroll og ettersyn.
1
Serviceavtalemed firma med sertifisertGasstekniker2 ogsertifisert
FagligLeder.
M
ilj
ø
1
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
10.2 Lekkasjei væskefase
tank.
Dårligvedlikeholdt
Mekaniskpåkjenning
Veden ytre påvirkningpå tank vil det kunne
oppståen størrelekkasjepå væskesiden.
Tanker på100m3og veden tenkt situasjonvil
dette kunnelekkeut og «renne»nedtil
antennelseskildersomkjøretøyeller utstyr.
1
M 1
e
n
n
e
sk
e
r
5
Gassenvil fordampe.
Detbør vurderesen ledemurpå nordsidenav gjerdet.Dennekan
lagessomen jordvoll, lik den somer på østsidenav tankanlegget.
Dennevil ikkeværegasstett,men bremseen lekkasjelengenok til at
gassenfordamperog blandesut i luften.
M
ilj
ø
4
25
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
10.3 Lekkasjei koplinger
og/eller armatur fyrrom
Dårligvedlikeholdt
Smålekkasjerforekommerofte på eldre
anlegg.Disseutgjør ikkenoenumiddelbar
alvorligtrussel,men dette kaneskalerehvisde
ikkeoppdages.Fyrromer et lukket rom og
lekkasjersomikkeoppdagesvil kunnedanne
en gasskysomantennes.
5
M 3
e
n
n
e
sk
e
r
Nytt anlegg.
Jevnligkontroll og ettersyn.
1
Serviceavtalemed firma med sertifisertGasstekniker2 og sertifisert
FagligLeder.
Trykkavlastningsflate
mot sjøen.
M
ilj
ø
Gassdetektor
Optiskog akustiskrøykdetektor.
1
M
a
te
r.
sk
a
d
e
r
1
26
IDLANDCONSULTING
AS- RISIKOANALYSE
OGANVENDTE
SIKRINGSTILTAK
GASSANLEGG,
NUTRIMAR
FRØYA.
10 HENVISNINGER
LOV-2002-06-14-20
Lovom vernmot brann,eksplosjonog
ulykkermedfarlig stoff og om
brannvesenetsrednings-oppgaver(brannog eksplosjonsvernloven).
FOR-2009-06-08-602
Forskriftom håndteringavbrannfarlig,
reaksjonsfarligog trykksattstoff samt
utstyr og anleggsom benyttesved
håndteringen.
FOR-1999-06-09-721
Forskriftom trykkpåkjentutstyr.
FOR1996-12-09-1242
Forskriftom utstyr og sikkerhetssystemtil
bruk i eksplosjonsfarligområde.
LOV-2005-06-17-62
Lovom arbeidsmiljø,arbeidstidog
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).
FOR-2003-06-30-911
Forskriftom helseog sikkerheti
eksplosjons
-farligeatmosfærer.
Veiledningtil forskrift 8. juni 2009om
håndteringavbrannfarlig,reaksjonsfarlig
og trykksattstoff samtutstyr og anlegg
sombenyttesvedhåndteringen.
HR-2176
Temaveiledningom bruk avfarlig stoff.Del1
HR-2197
Temaveiledningom oppbevaringav farlig
stoff.
EN60079-10
Electricalapparatusfor explosivegas
atmospheres,part 10:
Classificationof hazardousareas.
NS5814
Kravtil risikovurderinger.
27