passiv brannsikring - Tekniske Foreningers Servicekontor

BRANN
www.bfo.no
www.tfsk.no
PASSIV
BRANNSIKRING
PåmElDiNGSfRiSt: 11. AuGuSt 2015
sertifisert Brannsikringsmontør
-passiv brannsikring
Del 1, Grunnkurs – obligatoriske moduler
For montører og byggeiere
Kunnskap, kompetanseheving og bransjeforståelse
på veien mot en framtidig yrkesutøvelse som
sertifisert brannsikringsmontør!
tid: August og september 2015
Sted: Oslo
PASSIV
BRANNSIKRING
OMTALE
Om kurset og sertifiseringsordningen
Bakgrunn
Det finnes ikke noen offentlig godkjent
fagutdannelse innen utførelse av passiv
brannsikring.
BFO ønsker derfor å tilby montører
en faglig kompetanseheving gjennom
å innføre en akkreditert personellsertifisering hvor det faglige nivået
legges helt opp mot andre offentlig
godkjente fagutdannelser.
Vi håper at denne opplæringen på sikt
kan medvirke til etableringen av en
offentlig godkjent fagutdannelse
innen fagområdet passiv brannsikring.
Omfang
Innholdet i opplæringen av brannsikringsmontører er todelt med grunnkurs, del 1
– obligatoriske moduler og del 2 – valgfrie moduler.
Grunnkurset inneholder 6 ulike teoretiske moduler på til sammen 40 timer som alle må gå
gjennom i starten av opplæringsløpet. Hver av disse avsluttes med en hjemmeoppgave som
rettes av studieveileder på grunnlag av innsendt Questback eller lignende.
Undervisningen og innsendingene i disse modulene danner grunnlaget for en avsluttende
elektronisk eksamen på inntil 4 timer, basert på spørsmålene i hjemmeoppgavene.
Bestått prøve i del 1 gir grunnlag for oppstart av opplæring i valgfrie moduler i del 2.
Del 2 vil etter planen komme i gang høsten 2015, og omfanget av disse modulene blir
naturligvis større enn de obligatoriske i del 1. Det legges opp til en sertifisering innen hver
enkelt modul i del 2.
Krav til studenter
Del 1 i opplæringsplanen retter seg mot personer som nylig har startet, eller som ønsker å
jobbe, i bransjen. Det stilles ingen krav til faglige forkunnskaper.
Brannsikringsmontører som er medlemmer i BFO og har jobbet innen fagområdet i 2 år
eller mer kan ta eksamen uten å ha deltatt i undervisningen. Disse må imidlertid også
besvare hjemmeoppgaver for å kunne avlegge eksamen, og oppfordres derfor til å delta på
forelesningene.
Gjennomføring
I et samarbeid med anerkjente studieveiledere gjennomføres et teoretisk studie for både
de obligatoriske og de valgbare opplæringsmodulene.
For de obligatoriske modulene i del 1 legges det primært opp til at alle deltar i
undervisningen som blir satt opp, og gjennomfører de ulike innleveringsoppgavene i tråd
med oppsatt plan. I og med at det er krav om gjennomførte innsendingsoppgaver og
eksamen for å starte på de valgbare modulene i del 2, legges det også til rette for at erfarne
brannsikringsmontører skal kunne sende innleveringsoppgavene og ta eksamen i del 1 uten
å ha deltatt i undervisningen på modulene i del 1. Etter gjennomført del 1 får man utdelt
kursbevis, og kan starte på sertifiseringsprosessen i del 2. Det er et krav om at personen skal
være ansatt i et foretak med relevant erfaring fra arbeide med passiv brannsikring for å
delta i del 2.
Opplæringen skal ivareta forståelse og kunnskap om viktigheten av å sikre liv og verdier.
Videre skal opplæringen legge vekt på å utvikle faglig fellesskap, bransjeforståelse,
HMS-forståelse og legge grunnlaget for en framtidig yrkesutøvelse.
Etter gjennomført del 1 får eleven tilsendt et kursbevis.
I del 2 vil det utstedes sertifikat for hver enkelt modul angitt med bokstavkoder.
Målgruppe
Mere informasjon om
gjennomføring og innhold
kan leses på
www.bfobrann.no
(se høyre side om sertifisering)
første del av opplæringsplanen retter seg mot personer som nylig har startet, eller som
ønsker å jobbe, i bransjen. opplæringen retter seg også mot personer i andre håndverksyrker
som ønsker å begynne som brannsikringsmontør innen passiv brannsikring.
Kurset er også meget aktuelt for byggeiere som ønsker å heve sin bestillerkompetanse og
være bedre forberedt i forhold til kravspesifikasjoner m.m.
Brannsikringsmontører som har jobbet innen fagområdet i 2 år eller mer må besvare
innsendingsoppgaver for å kunne avlegge eksamen, og oppfordres derfor til å delta på
forelesningene.
PROGRAM
Tema
Foreleser
Dato
Dag/kveld
1.1 Introduksjon
Hugo Haug,
Omsorgsbygg Oslo KF
tirsdag 25. aug
17.00-21.00
1.2 Brannteori
Håkon Winterseth,
Firesafe AS
tirsdag 1. sept
17.00-21.00
1.3 Bygg
Arvid Solli,
COWI AS
lørdag 5. sept
10.00-16.00
1.4 Forskrifter
Siw S. Rasmussen,
Brann- og byggconsulting AS
lørdag 12. sept
10.00-16.00
1.5 Tekniske fag
Bjørn tømmerbakk,
COWI AS
lørdag 19. sept
10.00-16.00
1.6 Materialer og produkter
Atle Killerud,
Firesafe AS
Tirsdag 22. sept
17.00-21.00
Samtlige foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
P ra k t i s k e o ppl y s n i n ger
Avsender: Tekniske Foreningers Servicekontor, Postboks 73, NO-1325 Lysaker
kursnr: 1560102
tid: August og september 2054
sted: oslo
Påmeldingsfrist:
tirsdag 11. august 2015
Administrasjon:
Studiesjef Eivind Moen,
Tekniske Foreningers Servicekontor
[email protected] Tlf 922 45 444
PÅMELDING/AVBESTILLING:
Elektronisk påmelding: www.tfsk.no- kursoversikt
eller benytt gjerne vår telefaks på nr. 67 52 60 11
Deltakeravgift:
Kr. 10.000,- for medl. av Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO,
inkludert innsendingsoppgave
Kr. 15.000,- for andre.
Kr. 1.000,- for gjennomføring av eksamen (lik pris for alle)
Kr. 500,- for innsendingsoppgave. Gjelder bare BFOmedlemmer som ikke deltar i undervisningen.
Avgiften er inkl. kursmateriell.
Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift.
Eventuelle kostnader til reise eller opphold bekostes av den
enkelte.
TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR (TFS)
Avbestilling senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales.
Kun skriftlig avbestilling godtas.
TEKNISK ARRANGØR:
Postboks 73, 1325 Lysaker
TELEFON 67 52 60 10
VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER
1460102
Brannsikringsmontør grunnkurs
Navn:............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Stilling/Funksjon:.................................................................................................................................................................................................................................................................
Firma:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Evt. bestillingsnr./PO-nr...................................................................................................................................................................................................................................................
Postadresse:.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer og sted:.......................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail:...............................................................................................................................................Telefon:........................................................................................................................
 ja  nei

Jeg vil delta på del 1 – grunnkurs 

Jeg deltar bare på innsendingsoppgavene (er medlem og har jobbet i minst 2 år)
Dato og underskrift:...........................................................................................................................................................................................................................................................
Allkopi, www.allkopi.no
Firma / arbeidsgiver er medlem av BFO?