Reglement for Fagskolen i Kristiansund, vedtatt 28. mai 2015

Reglement for Fagskolene i Møre og Romsdal
Vedtatt i fagskolestyret 28.05.15
Oppdatert etter høringsrunde juridisk avd. 18.05.15
Med kommentarer fra Fagskolen i Kristiansund 27.04.15
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 1 av 17
Innholdsfortegnelse
Kap. I Formål og virkeområde .................................................................................................................................... 3
§ 1-1
Formål ............................................................................................................................................................3
§ 1-2
Virkeområde ....................................................................................................................................................3
Kap. II Studentenes rett til opplæring ......................................................................................................................... 4
§ 2-1
Studentenes rettigheter og plikter ......................................................................................................................4
§ 2-2
Arbeids- og læringsmiljøet .................................................................................................................................4
Kap. III Inntaksreglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune ...................................................... 5
Nasjonalt og lokalt inntak .................................................................................................................................................5
§ 3-1
Opptakskrav og vurdering av realkompetanse ......................................................................................................5
§ 3-2
Opptaksprosedyrer og behandling av inntaket ......................................................................................................6
§ 3-3
Klage på vedtak om opptak og realkompetansevurdering ......................................................................................7
Kap. IV Underveisvurdering og sluttvurdering (eksamensreglementet) ............................................................................ 7
§ 4-1
Felles retningslinjer for vurdering .......................................................................................................................7
§ 4-2
Emnevurdering .................................................................................................................................................8
§ 4-3
Rett til å gå opp til eksamen ..............................................................................................................................9
§ 4-4
Eksamensordning ........................................................................................................................................... 10
§ 4-5
Særskilt tilrettelegging av eksamen .................................................................................................................. 10
§ 4-6
Hjelpemidler til eksamen ................................................................................................................................. 10
§ 4-7
Ny eksamen ................................................................................................................................................... 10
§ 4-8
Utsatt eksamen .............................................................................................................................................. 10
§ 4-9
Bortvisning fra eksamen .................................................................................................................................. 11
§ 4-10
Annullering av eksamen .................................................................................................................................. 11
§ 4-11
Ugyldig fravær ............................................................................................................................................... 12
§ 4-12
Klage på eksamen .......................................................................................................................................... 12
Kap. V Dokumentasjon av fagskoleutdanning .............................................................................................................. 13
§ 5-1
Vitnemål ........................................................................................................................................................ 13
Kap. VI Brudd på regelverket .................................................................................................................................... 13
§ 6-1
Fravær og manglende vurderingsgrunnlag ......................................................................................................... 13
§ 6-2
Utvisning og utestenging ................................................................................................................................. 14
§ 6-3
Rett til advokatbistand .................................................................................................................................... 14
Kap. VII Klage ......................................................................................................................................................... 14
§ 7-1
Klagerett og klageinstans ................................................................................................................................ 14
§ 7-2
Klagefrist og formkrav ..................................................................................................................................... 15
§ 7-3
Skolens og klageinstans behandling av klage ..................................................................................................... 15
Kap. VIII Studentråd ................................................................................................................................................ 15
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 2 av 17
§ 8-1
Studentråd .................................................................................................................................................... 15
§ 8-2
Formål .......................................................................................................................................................... 16
§ 8-3
Studentrådets oppgaver .................................................................................................................................. 16
§ 8-4
Styre ............................................................................................................................................................ 16
§ 8-5
Styrets oppgaver ............................................................................................................................................ 16
Reglement
for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune
vedtatt i Fagskolestyret den 28.04.2010 med endring av § 2-1a) den 25.08.2010.
Endret i Fagskolestyret den 17.06.2011,23.11.2011,6.9.2012(§4-3 og § 4-13 e) og
21.02.2013(§4-10) og 13.02.2013(§1-§8)
Revidert 18.05 2015
Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om
fagskoleutdanning. Reglementet er sist revidert i 18. mai 2015 og omfatter tidligere
studentreglement, eksamensreglement og reglement for studentråd samt oppdatering av
begrepet emne istedenfor modul.
Reglementet gjelder for alle studenter ved Fagskoleutdanningen i Møre og Romsdal
fylkeskommune. Styret for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune kan endre/gi
utfyllende bestemmelser.
Kap. I Formål og virkeområde
§ 1-1 Formål
Reglementet skal sikre studentenes rettigheter til opplæring i samsvar med gjeldende
studieordning for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune og bidra til å legge til
rette for et godt læringsmiljø med vekt på samarbeid, respekt og medansvar.
Reglementet skal også ivareta bestemmelsene i «Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning»
utarbeidet av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskoleutdanning (NUTF). Er det avsnitt i dette
reglement som avviker fra tilsvarende avsnitt som er nedfelt i nasjonale plan, er det ordlyden i
den nasjonale plan som er gjeldende.
§ 1-2 Virkeområde
Reglementet gjelder for alle studenter ved alle studiesteder i Fagskoleutdanninga i Møre og
Romsdal fylkeskommune.
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 3 av 17
Reglementet gjelder også i forbindelse med aktiviteter utenfor skolens område når dette skjer
under skolens ansvar og regi.
Kap. II Studentenes rett til opplæring
§ 2-1 Studentenes rettigheter og plikter
a) Studentene ved Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal har rett til opplæring og vurdering
samt dokumentasjon i samsvar med gjeldende lov og forskrift.
b) Studentene plikter å sette seg inn i utdanningsplaner og studentreglement.
c) Studentene ved Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune plikter å delta aktivt i
den opplæringen som blir gitt. Studentene skal møte opp til undervisning og veiledning og
delta i evalueringer og vurderinger som fagskolen tilbyr.
d) Studentenes representant i fagskolestyret har møte-, tale- og forslagsrett når styret
behandler saker som har betydning for studentenes velferd eller gjennomføring av godkjent
fagskoleutdanning. Studentrepresentantene skal velges i samsvar med Vedtekter for
fagskolestyret i Møre og Romsdal.
e) Studentene skal velge tillitsvalgte og representanter til studentråd i samsvar med § 8-1.
f) Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal skal legge til rette for at studentene deltar i
behandling av saker som gjelder studentmiljø og studentvelferd.
g) Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal skal legge til rette for at studentene kan gjøre seg
kjent med gjeldende reglement og utdanningsplaner.
h) Forvaltningsloven gjelder for den virksomhet som Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal
driver.
§ 2-2 Arbeids- og læringsmiljøet
Det skal legges vekt på å skape et godt arbeids- og læringsmiljø prega av engasjement, aktiv
deltakelse og gode samarbeidsformer mellom alle i fagskolen. Det er viktig å vise respekt og
medansvar og unngå eller hindre adferd som har negativ innvirkning på miljøet.
Alle må opptre hensynsfullt og høflig. Plaging, mobbing, vold eller annen krenkende adferd vil
ikke bli akseptert, og alle parter i skolesamfunnet plikter å hindre at dette skjer.
Studentene skal rette seg etter undervisningspersonalets anvisninger med hensyn til bruk av
mobiltelefon, pc og annet elektronisk utstyr i undervisningstida.
Studentene skal følge reglement og prosedyrer som gjelder for undervisningsstedet.
Skolemiljøet skal være rusfritt.
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 4 av 17
Kap. III Inntaksreglement for Fagskoleutdanninga i Møre
og Romsdal fylkeskommune
Nasjonalt og lokalt inntak
Det er et samlet nasjonalt opptak for alle tilbud innenfor fylkeskommunale fagskoler og en del
nettstudier (se fagskolekatalogen til NOF – Nasjonalt Opptakskontor for Fagskolen).
Det kan søkes på internett eller på papirsøknad, og søknadsfristen er 15.april. Søknaden gjøres
på www.vigo.no
Informasjon om hvordan det praktisk søkes på internett eller på papir finnes på NOFs
hjemmeside: http://www.fagskoleopptak.no/ og på skolens hjemmeside.
§ 3-1 Opptakskrav og vurdering av realkompetanse
a) Opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningene kreves:
1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag- eller svennebrev eller vitnemål for
annen yrkeskompetanse. Det vises til utdanningsplaner og nettsider for det enkelte
studiested/fagskoletilbud om hvilke fag det kreves fag-, svennebrev i eller annen
yrkeskompetanse på videregående nivå for opptak til fagskolen.
2. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering, se § 3-1b)
3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- /svenneprøve etter opptaksfristen,
kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
4. Kvalifiserte søkere kan tas inn fra venteliste, dersom det er ledige plasser etter sentralt
opptak. Søkere vurderes da i forhold til reglene her i samråd med skoleeier. Regler for opptak
finnes på NOF sin hjemmeside under opptakskrav:
http://www.fagskoleopptak.no/index.php?parID=88&pageID=185&page=Opptakskrav og for
maritime fag:
http://www.fagskoleopptak.no/index.php?parID=88&pageID=291&page=Maritime+fag
Spesielle opptakskrav:
I tillegg til kravene nevnt i § 3-1a 1-3 ovenfor, må søkere til maritim utdanning dokumentere
godkjent og bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO60)
b) Vurdering av realkompetanse
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 5 av 17
Realkompetansevurdering er en samlet vurdering av søkerens formelle og uformelle kompetanse
ervervet gjennom formell utdanning, kurs og i praktisk lønnet eller ulønnet arbeid. Både
dokumentasjon, intervju, egenvurdering og testing kan være metoder i
realkompetansevurdering. Utdanningsplanen/katalogen gir nærmere opplysninger om
prosedyrene for ulike studium.
Studiestedet det søkes til er ansvarlig for å sikre en helhetlig faglig vurdering av søkere for å se
om de har tilstrekkelig realkompetanse til å bli tatt opp ved fagskoletilbudet de har søkt. Søkere
må være over 23 år for å søke opptak på grunnlag av realkompetanse-vurdering.
Ved vurdering av realkompetanse vektlegges:
1. Minst fem års relevant yrkespraksis, vurdert opp mot aktuelle læreplaner i videregående
opplæring og utdanningsplanene.
2. Kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk, tilsvarende karakteren 2 eller bedre på
vg1 (tidligere grunnkurs) og vg2 (tidligere vk1) yrkesfaglige utdanningsprogram.
3. Relevant utdanning, ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid, tillitsverv med mer, vurdert opp
mot aktuelle utdanningsplaner, jfr. punkt 1.
Vurdering i forhold til praksiskravet på 5 år (1) gjennomføres av studiestedet det søkes til.
Realkompetansevurdering og dokumentasjon i høve til kravet til norsk, engelsk eller matematikk
(2) skal skje ved en videregående skole eller ressurssenter, etter regler for
realkompetansevurdering i videregående opplæring. Studiestedet det søkes til skal vurdere
dokumentasjonen i høve til punkt 3 om relevant utdanning, organisasjonsarbeid mm.
Viktig dokumentasjon er attest fra arbeidsgiver hvor stillingsandel og arbeidsforholdets varighet
er påført, eksamensdokumentasjon fra videregående skole, realkompetansevurdering fra
ressurssenter/kompetansesenter, samt dokumentasjon som bevitner utenlandsopphold/-arbeid
hvor engelsk har vært hovedspråk.
§ 3-2 Opptaksprosedyrer og behandling av inntaket
Saksgang ved søknad på grunnlag av realkompetansevurdering:




Søknaden gjøres elektronisk på Vigo. Dokumentasjon sendes det aktuelle studiestedet.
Søker mottar informasjonsbrev og eventuell innkalling til samtale. I tillegg sendes et
skjema med studiets læringsutbyttebeskrivelse (LUB)
Det gjennomføres en eventuell samtale med fagansvarlig.
Svarbrev med resultat fra vurderingen og eventuell dokumentasjon sendes søker.
Poengberegning og rangering
Det generelle grunnlag for opptak til fagskole etter § 3-1a 1 – 3 gir 100 poeng.




Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng i alle fag på VK 1/VG2 og tverrfaglig eksamen
Praksis utover det generelle grunnlag for opptak, 1 poeng pr måned
Fartstid (tid ombord), 1 poeng pr måned
Fagprøve med "bestått meget godt", 25 poeng
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 6 av 17

Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid, 50 poeng
Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det studiet eller den profesjon
opplæringen skal føre fram til, kvoteres.
Informasjon finner du også på NOFs hjemmeside under Poengberegning og rangering for
tekniske fag:
http://www.fagskoleopptak.no/index.php?parID=88&pageID=185&page=Opptakskrav
Og her for maritime fag:
http://www.fagskoleopptak.no/index.php?parID=88&pageID=291&page=Maritime+fag
§ 3-3 Klage på vedtak om opptak og realkompetansevurdering
Vedtak om opptak til fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune, herunder opptak
på grunnlag av samlet realkompetanse etter § 3-1 b, pkt. 1 og 3 kan påklages etter reglene i
kap. VII.
Klage på opptak skal sendes til nasjonalt opptakskontor.
Kap. IV Underveisvurdering og sluttvurdering
(eksamensreglementet)
§ 4-1 Felles retningslinjer for vurdering
Det skal foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper i henhold til de ulike emners
læringsutbyttebeskrivelser (LUB). Det skal foretas en formativ vurdering og en summativ
vurdering. I tillegg vil det også bli avlagt eksamen i noen av emnene. For maritime fagretning er
det eksamen i alle emner.
Eksamen gjennomføres etter følgende minimumsplan (Gjelder ikke maritim fagretning):



Hovedprosjektet avsluttes med en tverrfaglig prosjekteksamen som består av et skriftlig
gruppearbeid, individuelt oppsummeringsnotat og en muntlig eksaminasjon. Det gis en
emnekarakter for det skriftlige arbeidet og en individuell eksamenskarakter etter den
muntlige eksaminasjonen.
LØM-emnet (organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse og økonomistyring) avsluttes
med en tverrfaglig eksamen. Dette utgjør en del av mesterutdanningen for de
fagområdene der det finnes mesterbrevordning.
I tillegg skal minst et emne trekkes ut til eksamen. Redskapsemner kan ikke trekkes ut
som egne emner, men kan inngå som en integrert del av et grunnlagsemne eller
fordypningsemne. Øvrige emner kan også avsluttes med eksamen.
Ved maritim fagretning skal det være en underveis- og en selvstendig sluttvurdering i alle emner
der STCW-konvensjonen krever det.
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 7 av 17
NUTF har fastsatt følgende karakterskala og beskrivelse av grunnlag for karaktersetting.
Beskrivelsene bygger på de grunnprinsippene som legges til grunn for det nasjonale
karaktersystemet på alle studienivå i universitets- og høyskolesystemet:
A. Fremragende. Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god
vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
B. Meget god. Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og
selvstendighet.
C. God. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god
vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D. Nokså god. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss
grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E. Tilstrekkelig. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten
viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F. Ikke bestått. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser
både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
Ved vurdering av enkeltfag i enkelte deltidsstudium benyttes karakterer etter følgende
gruppering:
Bestått:
Karakteren gir uttrykk for tilfredsstillende måloppnåing i faget.
Ikke bestått:
Karakteren gir uttrykk for svak eller ingen måloppnåing i faget.
Fullførte emner fra annen fagskoleutdanning vil kunne inngå i studentens vitnemålsgrunnlag
etter søknad. Sentrale emner fra tilsvarende eller høyere utdanning kan inngå i
vurderingsmappen etter skriftlig søknad til rektor. Dersom det emnet dette angår, trekkes ut til
eksamen, må studenten gjennomføre denne dersom slik eksamen i emnet ikke er avlagt
tidligere. Søknad må framsettes skriftlig innen én måned etter oppstart av emnet.
§ 4-2 Emnevurdering
Det gis normalt en karakter i hvert emne. Denne skal fastsettes på grunnlag av en helhetlig
vurdering av studenten, og skal gjenspeile studentens kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse i forhold til læringsutbyttebeskrivelsen (LUB) for emnet. Faglærerne samarbeider
om fastsetting av karakter i emnet. Emnekarakteren fremkommer på grunnlag av en
underveisvurdering og en sluttvurdering. Sluttvurderingen utgjør hovedvekten av
karaktergrunnlaget. Det er krav til at emnet må være bestått før en kan meldes opp til eksamen
i emnet
Innenfor maritime utdanning benyttes det mappekarakter, og eksamen i hvert emne. Det vil på
bakgrunn av mappekarakter og eksamenskarakter fastsettes en sluttkarakter.
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 8 av 17
Dersom minimumskravene til innholdet i arbeidsmappen ikke er tilfredsstilt, skal studenten
gjøres kjent med dette.
Studenten skal informeres om hva som må forbedres samt få muligheten til forbedring. Dersom
studenten ikke oppfyller minimumskravene, slik de er fastsatt i læringsutbyttebeskrivelsen for
det enkelte emnet, vil han/hun få karakteren F som emnekarakter.
For at studentene skal kunne avlegge uttrukket eller obligatorisk eksamen, må normalt
vurderingsmappen i forkant være innlevert og emnekarakter fastsatt. Ved manglende
vurderingsmappe, gis studenten tid frem til neste ordinære eksamen med å ferdigstille denne.
Dersom emnekarakter basert på vurderingsmappe er ikke bestått (F) før eksamen, vil studenten
ikke bli gitt mulighet til å gå opp til eksamen.
Et emne er bestått når:



de arbeidskravene som skal inngå i arbeidsmappen er gjennomført
arbeidene tilfredsstiller minimumskravene i læringsutbyttebeskrivelsen (LUB).
Alle tema i det enkelte emne må være bestått for å kunne få emnekarakter.
Dersom en student ikke består enkelte tema i emnet, må tema tas på nytt, og emnekarakter
kan fastsettes. Studenten har to forsøk på å få vurderingsmappen godkjent. I særlige tilfeller
kan rektor gi dispensasjon for et tredje og siste forsøk. Dersom studentarbeidene ikke er levert
innen fristen, regnes dette som ett og første forsøk. Fristen for andre forsøk er maksimum ti
(10) virkedager fra innleveringsfrist for første forsøk. I særskilte tilfeller kan rektor gi utsatt
innleveringsfrist etter skriftlig søknad. En emnekarakter kan kun forbedres ved betydelig
utbedring, omarbeiding og supplering av arbeidsmappen med påfølgende ny vurderingsmappe.
Dersom tilstrekkelig vurderingsgrunnlag ikke foreligger, vil studenten ikke få karakter i emnet.
Dersom emnet trekkes ut til eksamen, kommer eksamenskarakteren i tillegg til emnekarakteren.
Studenten kan kreve begrunnelse for sluttkarakter.
NUTF utarbeider nasjonale retningslinjer for vurderingsformer.
§ 4-3 Rett til å gå opp til eksamen
Student som er tatt opp ved Fagskoleutdanningen i Møre og Romsdal fylkeskommune har rett til
å avlegge eksamen når følgende vilkår er oppfylt:
a) Studenten har fått bestått alle emner.
b) Studenten ikke har mistet retten til vurdering eller eksamen på grunn av stort
fravær, jf § 6-1.
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 9 av 17
§ 4-4 Eksamensordning
Eksamen skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldene retningslinjer fra NUTF.
§ 4-5 Særskilt tilrettelegging av eksamen
En student som av medisinske eller andre grunner har behov for særskilt tilrettelegging av
eksamen, kan få det etter søknad til skolen. Rektor eller den han gir fullmakt fastsetter
søknadsfrist og behandler søknaden. Student som søker om særskilt tilrettelegging av eksamen,
må legge fram erklæring fra sakkyndig instans som dokumenterer behovet. Sakkyndig instans
vil kunne være for eksempel lege, psykolog, logoped.
Tilretteleggingstiltak må ikke føre til at studenten får fordeler framfor studenter som ikke har
tilrettelegging.
Tilretteleggingstiltak må ikke føre til at studentens faglige kompetanse ikke blir prøvd.
For maritim utdanning gjelder spesielle regler for tilrettelegging av eksamen jfr. krav i
internasjonale konvensjoner.
Vedtak om særskilt tilrettelegging kan påklages etter reglene i kap. VII.
§ 4-6 Hjelpemidler til eksamen
Studenten har rett til å benytte de hjelpemidler som er oppført på forsiden av
eksamensoppgaven når eksamen forutsetter begrenset tilgang til hjelpemidler.
§ 4-7 Ny eksamen
Dersom avlagt eksamen blir vurdert til strykkarakter (F) har studenten rett til ny eksamen i
emnet ved første etterfølgende eksamen.
Dersom eksamen er annullert ette § 4-10 vil studenten ikke kunne melde seg til ny eksamen før
det er gått ett år.
Studenter som har gjennomført eksamen og bestått, kan melde seg opp til ny eksamen for å
forbedre karakteren. Studenter kan kun melde seg opp en gang til eksamen for å forbedre
karakteren. Det skal betales eksamensavgift. Den siste karakteren blir gjeldende.
Eksamen kan maksimalt avlegges tre ganger (ordinær eksamen, en kontinuasjonseksamen samt
en privatisteksamen).
§ 4-8 Utsatt eksamen
Student som har dokumentert fravær fra ordinær eksamen eller ny eksamen, har rett til å
framstille seg til første etterfølgende eksamen. Ved trekking skal det trekkes på nytt.
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 10 av 17
Som dokumentert fravær regnes når studenten er forhindret fra å møte til eksamen, og dette
skyldes forhold som ikke kunne forutses og studenten ikke kan lastes for forholdet. Studenten
må framlegge skriftlig dokumentasjon for fraværet. Dokumentasjonen må framlegges så snart
som mulig og senest 5 dager etter at eksamen ble holdt.
Ved rett til utsatt eksamen skal det ikke betales ny eksamensavgift.
§ 4-9 Bortvisning fra eksamen
Studenter som er oppe til eksamen, skal ikke hindre eller forstyrre gjennomføringa av eksamen.
Dersom en student opptrer i strid med denne bestemmelsen, kan studenten vises bort fra
eksamenslokalet etter å ha fått muntlig advarsel. Bortvisning skal avgjøres av rektor eller den
rektor har gitt fullmakt. Før vedtak blir gjort, skal studenten få anledning til å forklare seg
muntlig for rektor.
Vedtak om bortvisning kan påklages etter reglene i kap. VII. Dersom klage på bortvisning blir
tatt til følge, har studenten rett til ny eksamen ved første etterfølgende eksamen.
§ 4-10
Annullering av eksamen
Fagskolestyret kan annullere eksamen dersom det ved eksamen er begått formelle feil ved
avvikling av eksamen eller dersom eksamen av andre grunner ikke er gjennomført i samsvar
med gjeldende regler. Studenten som får sin eksamen annullert etter denne bestemmelsen har
benyttet ett av det maksimale antallet for å avlegge eksamen, jamfør § 4-7. Studenten kan ikke
melde seg til ny eksamen før det er gått ett år.
a) Dersom en student har vært oppe i eksamen i et emne hvor sluttvurdering ikke er bestått,
blir eksamen annullert.
b) Fagskolestyret kan annullere eksamen eller annen prøve eller godkjenning hvis studenten
ved hjelp av dokumentfalsk eller annen urettmessig opptreden har skaffet seg tilgang til
studiet eller til å avlegge eksamen eller prøve.
c) Fagskolestyret kan annullere eksamen eller annen prøve dersom studenten har fuska eller
forsøkt å fuske ved eksamen eller prøven. Dersom det under eksamen, blir oppdaget fusk
eller forsøk på fusk, har studenten likevel rett til å få fullføre eksamen. Student som får
eksamenskarakter annullert etter denne bestemmelsen, beholder annen sluttvurdering i
emnet.
Som eksempel på hva som menes med fusk kan nevnes at studenten har plagiert offentlige
kilder, benyttet fagbøker eller andres oppgaver uten tilstrekkelig kildehenvisning, at
oppgavebevarelsen eller deler av oppgavebesvarelsen er utarbeidet av en annen enn
studenten. Det samme gjelder om studenten har samarbeidet med en eller flere studenter
der det er forutsatt at arbeidet skal være individuelt.
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 11 av 17
d) Etter avgjørelse om annullering plikter vedkommende å levere eventuelt vitnemål eller annen
karakterutskrift tilbake til studiestedet.
e) Vedtak om annullering kan påklages etter reglene i kap. VII.
MERK: Det er forskjell på fusk og plagiat. Denne infoen fra udir kan klargjør det:
http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen/Fusk-og-plagiat-til-sentralt-gitt-eksamen/
§ 4-11
Ugyldig fravær
Studentene som skal opp til eksamen, må møte senest 15 min før eksamen begynner. Studenter
som kommer for seint kan nektes adgang til eksamenslokalet etter den eksamensansvarliges
vurdering. Studenten må da vente til neste ordinære eksamen. Ved trekkeksamen skal det
trekkes på nytt.
§ 4-12
Klage på eksamen
a) Klagefrist og formkrav
Klagefrist er 3 uker regnet fra det tidspunkt kandidaten ble gjort kjent med
eksamensresultatet eller burde ha gjort seg kjent med resultatet.
Klage skal være skriftlig og gi opplysninger om hvem som er klager, hva det klages over,
samt begrunnelse for klagen. Klagen skal være underskrevet og datert.
b) Rett til begrunnelse for eksamenskarakter
Krav om begrunnelse for karakter ved muntlig- eller skriftlig eksamen må framsettes
umiddelbart etter at kandidaten er kjent med karakteren. Ellers må krav om begrunnelse
framsettes innen utløpet av klagefristen. Dersom kandidaten krever begrunnelse, løper det
ny klagefrist på 3 uker fra det tidspunkt kandidaten har mottatt begrunnelsen.
c) Rett til å gjøre seg kjent med sitt eget svar og eventuelle retningslinjer for sensorer ved
skriftlig eksamen.
Etter at karakteren ved skriftlig eksamen er fastsatt, har kandidaten rett til å gjøre seg kjent
med sitt eget svar og kan på forespørsel få kopi av besvarelsen som er utført på papir. Det
gjelder ikke når eksamensbesvarelsen er levert elektronisk.
Kandidaten kan også kreve å få gjøre seg kjent med eventuelle retningslinjer som er
utarbeidet for sensor.
d) Ved klage på karakteren til skriftlig eksamen, skal det foretas ny sensurering. Klagen kan
føre til at karakteren blir stående uendret, eller endret til gunst eller til skade for kandidaten.
Resultatet av ny sensurering kan ikke påklages.
e) Ved muntlig eksamen eller andre ikke-skriftlige eksamener kan du klage på karakteren
innenfor klagefristen på 3 uker. Resultatet på klagen kan ikke påklages.
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 12 av 17
Klageinstans er et eget selvstendig utvalg opprettet av fagskolestyret.
Ved klage på karakter til muntlig eksamen eller praktisk prøve, kan klageinstansen bare prøve
om det er gjort formelle feil som kan ha hatt betydning for utfallet av eksamen/prøven.
Dersom klagen fører fram, skal eksamen eller annet prøveresultat annulleres og kandidaten har
rett til ny eksamen/prøve med ny sensor.
Kap. V Dokumentasjon av fagskoleutdanning
§ 5-1 Vitnemål
Studenter som har bestått alle emner og eksamener, har rett til vitnemål. Dersom vilkårene for
vitnemål ikke er oppfylt blir det utstedt kompetansebevis.
På sluttdokumentasjon skal fagretning og fordypning framgå. Sluttdokumentasjon skal omfatte
de fagkoder med tilhørende emner, som inngår i utdanningen. Sluttdokumentasjon skal påføres
emnenes omfang i fagskolepoeng og de emners- og eksamenskarakterer som er oppnådd.
Tittel, beskrivelse, omfang og vurdering av hovedprosjektet skal også framgå der det inngår i
vurderingsgrunnlaget. Gjelder ikke maritime utdanning.
NUTF har ansvaret for hvordan og hva som skal fremgå på vitnemålet. Sjøfartsdirektoratet stiller
krav til spesiell dokumentasjon i maritim utdanning.
Kap. VI Brudd på regelverket
§ 6-1 Fravær og manglende vurderingsgrunnlag
a) Studenter som har mindre enn 80 % oppmøte til det som i utdanningsplanene er fastsatt
som obligatorisk undervisning, kan miste retten til å få vurdering og til å gå opp til
eksamen.
b) Vedtak om tap av rett til vurdering/eksamen blir gjort av rektor etter samråd med
undervisningspersonalet. Ved vurderinga skal det bl.a. legges vekt på hva som er grunnen
til fraværet.
c) Studenter som på grunn av stort fravær står i fare for å miste retten til
vurdering/eksamen, skal så snart som mulig få varsel om dette slik at studenten har
mulighet til bedre oppmøtet og beholde sine rettigheter.
d) Varsel skal gis skriftlig og inneholde opplysninger om grunnen til at varsel blir gitt og om
konsekvensene dersom studenten ikke forbedrer oppmøtet.
e) Vedtaket kan påklages etter reglene i kap. VII.
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 13 av 17
§ 6-2 Utvisning og utestenging
a) Dersom en student på tross av skriftlig advarsel fra rektor, opptrer alvorlig forstyrrende
eller krenkende ovenfor andre studenter, ansatte eller skolen, herunder opptrer ruset på
skolen, kan rektor utvise vedkommende fra skolen for inntil 1 mnd.
b) Før det blir fattet vedtak om utvisning, skal studenten ha forhåndsvarsel i samsvar med
forvaltningsloven § 16 med en rimelig frist til å uttale seg.
c) Dersom en student på tross av skriftlig advarsel, ikke etterkommer vedtak om utvisning,
kan fagskolestyret utestenge studenten fra studiet og fra retten til å gå opp til eksamen i
inntil 1 år. Det samme gjelder dersom studenten vedvarende viser slik atferd som nevnt
ovenfor i § 6-1 a).
d) Kandidat som har opptrådt som nevnt i § 4-11 b) eller c) kan utestenges fra studiet og fra
retten til å gå opp til eksamen i inntil 1 år. Vedtak fattes av fagskolestyret.
e) Før det blir fattet vedtak om utestenging, skal studenten ha forhåndsvarsel i samsvar med
forvaltningsloven § 16 med en rimelig frist til å uttale seg.
f) Vedtak om utvisning eller utestenging kan påklages etter reglene i kap. VII.
§ 6-3 Rett til advokatbistand
I sak om tap av rett til vurdering/eksamen og i sak om gjelder utvisning eller utestenging etter
dette kapittel, har studenten rett til bistand av advokat. Rimelige og nødvendige advokatutgifter
blir dekt av skolen.
Kap. VII Klage
§ 7-1 Klagerett og klageinstans
a) Studenter ved Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune har etter dette
kapittel klagerett på enkeltvedtak som skolen eller fagskolestyret gjør. Klage på eksamen
følger reglene i § 4-12.
For klage på inntak gjelder reglene i dette kapitlet med de særregler som følger av § 3-3.
b) Klageinstans er klagenemnda for fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune.
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 14 av 17
§ 7-2 Klagefrist og formkrav
Klagefristen er tre uker regnet fra den dagen parten ble gjort kjent med vedtaket eller burde ha
gjort seg kjent med vedtaket.
Klage som er framsatt etter utløpet av klagefristen skal avvises uten realitetsbehandling.
Avvisningsvedtak kan påklages etter reglene i dette kapitlet.
Klage som er framsatt etter utløpet av klagefristen kan likevel tas til behandling dersom parten
eller partens fullmektig ikke kan lastes for fristoversittelsen eller det foreligger særlige grunner
som tilsier at det likevel er rimelig at klagen blir behandlet.
Klagen skal være skriftlig og framsettes for den instans som har fattet vedtaket som det klages
på. Klagen skal være begrunnet.
§ 7-3 Skolens og klageinstans behandling av klage
Rektor skal gjøre de undersøkelser som klagen gir grunn til. Rektor kan ta klagen til følge eller
fastholde sitt vedtak og oversende saken til klageinstansen til avgjørelse.
Klage på vedtak fattet av fagskolestyret, skal legges fram for fagskolestyret som avgjør om
klagen skal tas til følge. Dersom fagskolestyret fastholder sitt vedtak skal saken sendes
klagenemnda til avgjørelse.
Klagenemnda kan prøve alle sider ved saken. Dersom klagenemnda finner klagen begrunnet,
kan klagenemnda endre vedtaket eller oppheve det og sende saken tilbake til ny behandling.
Klageinstansens avgjørelse skal være begrunnet.
Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.
Kap. VIII Studentråd
§ 8-1 Studentråd
Det skal være et studentråd for hvert studiested.
Hver klasse velger en tillitsvalgt med vararepresentant. De tillitsvalgte danner skolens
studentråd, som velger eget styre og representanter til fagskolestyret.
Tillitsvalgte fungerer også som klassens verneombud i saker som angår miljø og sikkerhet.
Avdelingsleder er kontaktperson for klassenes tillitsvalgte.
Samfunnskontakt er kontaktperson for Studentrådet.
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 15 av 17
§ 8-2 Formål
Studentrådet skal fremme studentenes interesser og arbeide for et godt læringsmiljø med vekt
på samarbeid, respekt og medansvar.
Studentrådet skal arbeide for å ivareta hensynet til studentens velferd.
Studentrådet representerer skolens studenter i fellessaker innad og utad.
Ledelsen for fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune ser det som svært viktig at
studentene tar aktivt del i det daglige arbeidet med drift og utvikling av skolen.
§ 8-3 Studentrådets oppgaver
Studentrådet har uttalerett i saker som angår studentenes rettigheter, saker som har alminnelig
interesse ved skolen, samt velferdssaker
Studentrådet kan foreslå endringer i Studentrådets vedtekter. Ved vedtektsendringer i
Studentrådet kreves at minst 2/3 av de frammøte stemmer for forslaget. Endringer må
godkjennes av skolens ledelse.
§ 8-4 Styre
Studentrådet velger eget styre og avgjør selv hvor mange medlemmer styret skal ha.
Studentrådet velger styrets leder.
Valgperioden er 1 år.
Vedtak i studentrådet og i styret avgjøres med alminnelig flertall.
Det skal føres møteprotokoll for alle møter i Studentrådet og styret. Protokollen skal
underskrives av leder og referenten og sendes skolen v/rektor til orientering.
§ 8-5 Styrets oppgaver
Styret er ansvarlig for organisering og drift av Studentrådet og kontakt med skolens ledelse.
Styret kan ikke engasjere seg partipolitisk eller i kommersiell virksomhet.
Styret avgjør etter gjeldende retningslinjer hvorvidt studentrådet skal være tilknyttet
landsdekkende studentorganisasjoner eller Studentsamskipnaden.
Møter og styremøter i Studentrådet avholdes minst to ganger pr. halvår.
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 16 av 17
Møtene legges fortrinnsvis til undervisningsfrie timer, ev. etter samråd med skolens
studentkontakt.
Hvis studentrådet eller en femdel av studentene ønsker det, skal det holdes allmøte for
studentene på skolen. Studentrådet er bundet av flertallsvedtak i allmøtet i saker som er nevnt i
innkallingen til møtet, når mer enn halvparten av studentene på skolen er til stede og avgir
stemme
18.05.2015
Godkjent i styret 28.5.2015
Side 17 av 17