Møteprotokoll, møte 2_2015

NASJONALPARKSTYRET FOR
FOROLLHOGNA
Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen,
Magnilldalen – Busjødalen, Vangrøftdalen – Kjurrudalen, og
Øyungen landskapsvernområde
Grøntjønnan naturreservat
Møteprotokoll (NP)
Møtested:
Stenhuset v/Doktortjønna, Røros
Dato og tid:
Tirsdag 05.05.2015 kl. 10 – 14.
Til stede – nasjonalparkstyret vedtaksmøte:
Navn
Representerer
Erling Lenvik
Ragnhild Aashaug
Ola T. Lånke
Birgit Wikan Berg
Kristin Bendos
Terje A. Hoffstad
Bersvend Salbu
Signy Thorsvoll
Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem
Tolga kommune, styremedlem
Rennebu kommune, styremedlem
Os kommune, styremedlem
Holtålen kommune, styremedlem
Hedmark fylkeskommune, styremedlem
Tynset kommune, styremedlem
Røros kommune, varamedlem
Meldt forfall:
Gunn Iversen Stokke og varamedlem, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Signy Thorsvoll stiller som vara for Hans Vintervold., Røros kommune
Andre (innledere, forvaltning og oppsyn):
Navn
Representerer
Astrid Alice Haug
nasjonalparkforvalter, sekretariat
Underskrift:
Jeg bekrefter med min underskrift at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som
ble vedtatt i møtet. Møteprotokollen ble bekreftet godkjent pr. e-post 11.05.2015.
Ragnhild Aashaug (sign)
Bersvend Salbu (sign)
SIDE 1 AV 14
Orientering/Temadel
Orientering fra nasjonalparkkonferansen 2015
Ragnhild Aashaug (Tolga kommune) deltok i nasjonalparkkonferansen i Trondheim på vegne
av styret. Hun orienterte i møtet om følgende tema:
-
-
-
Høring og endring av stillingsbeskrivelse for forvalter og vedtekter for styrene. Det vil
bli gitt større muligheter for delegering av saker fra nasjonalparkstyret og
arbeidsutvalget til nasjonalparkforvalter. Dette gjelder kurante saker, saker som er
gjennomdrøftet i forvaltningsplan, og saker som styret har drøftet gjennom
prinsipielle saker.
Miljødirektoratets merkevare- og kommunikasjonsstrategi. Strategien ble lansert på
konferansen. Det er ønskelig at dette blir tatt i bruk, men det forutsetter utarbeiding
av en besøksstrategi. I første omgang vil de fire pilotene bli prioritert for tiltak og
implementering, deretter de som utarbeider og vedtar besøksstrategi.
Tilbud om overtagelse av forvaltningsansvar. Styrene er delt, noen ønsker
forvaltningsansvar, andre ikke, mens noen avventer kommunenes holdninger.
I møtet ble det enighet om å prioritere å få frem utkast til besøksstrategi til
nasjonalparkstyrets møte i september, basert på eksisterende kunnskap, herunder
bygdemøter høsten 2015, spørreundersøkelse, og registreringene til NINA som del av
prosjektet «villrein og ferdsel». Forvalter har kontakt til utviklingsmiljø rundt Forollhogna,
samt administrativ kontaktutvalg. Utkast til plan sendes på brei høring.
Orientering om søknader om tilskudd og innmelding av tiltaksmidler
Nasjonalparkforvalter orienterte kort om årets tildeling av midler via bestillingsdialogen. Den
totale rammen er redusert vesentlig, og styret fikk i år kun kr. 300.000,- til tiltak i
Forollhogna. I tillegg er det bevilget kr. 50.000,- til arbeidet med besøksstrategi i
Forollhogna. Styret var opptatt av at det burde sendes et brev med klart signal til Klima- og
miljødepartementet om behovet for og betydningen av at det bevilges midler til tiltak.
Merkevarestrategien må også følges opp med økonomiske ressurser.
Status Turapp Forollhogna
Nasjonalparkforvalter orienterte kort om status i Turapp Forollhogna. Målsettingen er å få
lansert første utgave av løsningen i midten av juni – og bruke deler av nasjonalparkstyrets
neste møte 12.juni til å informere presse mv. Tur-appen blir da lansert som del av
friluftslivets år 2015 – der det legges vekt på å tilrettelegge for turer og opplevelser i
randsona og i nærmiljøet til bygdene rundt Forollhogna, samtidig som vi vil bidra med viktig
kunnskap om natur- og kulturverdier i området.
Byggesaker og presedens.
Rundskriv fra Klima- og miljødepartementet om presedens i byggesaker, ble sendt ut
sammen med sakspapirene som grunnlag for blant annet behandling av byggesaker generelt
og i møtet. Dokumentet ble ikke gjennomgått i møtet.
2
Sakliste vedtaksmøte
NP-sak
Type sak
21/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Arkivsak
22/2015 Valg av to personer til å underskrive protokollen
23/2015
24/2015
25/2015
26/2015
27/2015
28/2015
Vedtakssaker etter verneforskriftene
Budalen landskapsvernområde (Midtre Gauldal kommune) –søknad
om oppføring av anneks på Sørløkken seter
Søker: Per Erik og Janne Oliv Sørløkken
Budalen landskapsvernområde (Midtre Gauldal kommune) – klage
på vedtak – søknad om oppføring av silhus
Søker: Anita Flatås
Londalen – Ørvilldalen landskapsvernområde (Tolga kommune) –
søknad om oppføring av anneks på seter
Søker: Stian Nystuen
Forollhogna nasjonalpark (Midtre Gauldal kommune) – søknad om
oppføring av naust
Søker: Singsås fjellstyre
Forollhogna nasjonalpark (Os kommune) – søknad om motorisert
ferdsel på Fjellveien
Søker: Norsk Institutt for naturforskning (NINA)
Drøftings- og orienteringssaker
- Søknad/forespørsel om oppføring av naust ved
Sauskørrutjønna (Midtre Gauldal)
- Dialogmøte rovvilt og brev fra rovviltnemnda av 07.04.2015
2015/1678
2014/7123
2014/9143
2015/2650
2015/1970
3
Arkivsaksnr: 2015/
Saksbehandler: Astrid Alice Haug
Dato: 24.04.2015
Utvalg
Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP)
Utvalgssak Møtedato
21/2015 05.05.2015
Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Innstilling til vedtak:
Møteinnkalling og sakliste godkjennes
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Møteinnkalling og sakliste godkjennes
4
Arkivsaksnr: 2015/
Saksbehandler: Astrid Alice Haug
Dato: 24.04.2015
Utvalg
Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP)
Utvalgssak Møtedato
22/2015 05.05.2015
Valg av to personer til å godkjenne protokollen
Innstilling til vedtak:
Saken fremmes uten innstilling.
Behandling:
Ragnhild Aashaug og Bersvend Salbu ble foreslått til å godkjenne protokollen. Forslaget ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ragnhild Aashaug og Bersvend Salbu velges til å godkjenne protokollen på vegne av styret.
5
Arkivsaksnr: 2015/1678
Saksbehandler: Astrid Alice Haug
Dato: 24.04.2015
Utvalg
Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP)
Utvalgssak Møtedato
23/2015 05.05.2015
Budal landskapsvernområde – søknad om oppføring av anneks på
Sørløkken seter (Midtre Gauldal)
Søker: Per Erik Sørløkken
Innstilling til vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna utsetter behandling av saken inntil det har vært foretatt
befaring i saken sammen med søker og øvrige forvaltningsorgan i området. Det er behov for å
innhente mer kunnskap om bygningene, bygningsmiljøet og forholdene på stedet som
grunnlag for å vurdere søknaden.
Behandling:
Styret ser behov for befaring, men ønsker samtidig å tilrettelegge for at søknaden kan
behandles før sommeren.
Nytt forslag til vedtak ble fremmet i møtet:
«Behandling av byggesøknaden delegeres til arbeidsutvalget. Forvaltningsplan med
byggeskikkveileder skal tillegges vekt i behandling av søknaden.»
Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Behandling av byggesøknaden delegeres til arbeidsutvalget. Forvaltningsplan med
byggeskikkveileder skal tillegges vekt i behandling av søknaden.
6
Arkivsaksnr: 2014/7123
Saksbehandler: Astrid Alice Haug
Dato: 24.04.2015
Utvalg
Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP)
Utvalgssak Møtedato
24/2015 05.05.2015
Budal landskapsvernområde – klage på vedtak – gjenoppføring av
kokhus GID 402/1
Søker/klager: Anita B. Flatås på vegne av eier Erling Brudal
Innstilling til vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna kan ikke se at det er fremkommet nye opplysninger i
klagen fra Anita B. Flatås, datert 04.01.2015 som har betydning for behandlingen av
søknaden. Nasjonalparkstyret opprettholder derfor sitt tidligere vedtak i NP-sak 65/2014.
Behandling:
Bersvend Salbu (Tynset) fremmet følgende endringsforslag:
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar klagen til følge. Det gis tillatelse til oppføring av
nytt kokhus i tråd med slik det opprinnelig var.»
Det ble avgitt 2 stemmer for endringsforslaget og 6 stemmer for innstillingen. Innstillingen
ble dermed vedtatt.
Vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna kan ikke se at det er fremkommet nye opplysninger i
klagen fra Anita B. Flatås, datert 04.01.2015 som har betydning for behandlingen av
søknaden. Nasjonalparkstyret opprettholder derfor sitt tidligere vedtak i NP-sak 65/2014.
7
Arkivsaksnr: 2014/9143
Saksbehandler: Astrid Alice Haug
Dato: 24.04.2015
Utvalg
Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Utvalgssak Møtedato
25/2015 05.05.2015
Londalen – Ørvilldalen landskapsvernområde – søknad om
oppføring av anneks på Nystuvollen GID 17/3 (Tolga)
Søker: Stian Nystuen
Innstilling til vedtak:
1. Med hjemmel i verneforskriften for Londalen – Ørvilldalen landskapsvernområde § 3,
punkt 1 avslår nasjonalparkstyret for Forollhogna søknad om riving av vedskål (eldre
løe). Det er i avgjørelsen lagt vekt på at løa er verneverdig og fortrinnsvis bør
beholdes som en del av bygningsmiljøet på stedet. Sekundært kan løa vurderes flyttes
til et annet naturlig miljø innenfor landskapsvernområdet, dersom fylkeskommunen
tillater dette. Eventuell senere søknad om flytting av løa delegeres til arbeidsutvalget.
2. Med hjemmel i verneforskriften for Londalen – Ørvilldalen landskapsvernområde § 3,
punkt 1 avslår nasjonalparkstyret for Forollhogna søknad om oppføring av anneks/bu
på Nystuvollen GID 17/3 i Tolga kommune. I avgjørelsen er det lagt vekt på at
gardsbruket ikke er i drift, og at nytt bygg ikke kan hjemles i verneforskriftens
tillatelsesbestemmelser. Søknaden er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens § 48.
Nasjonalparkstyret anser at en tillatelse til oppføring av nytt bygg til overnattingsformål i dette tilfellet vil føre til press på og presedens for mange tilsvarende søknader
i Forollhogna-området. En tillatelse vil derfor kunne stride mot vernevedtakets formål
og forvaltningsplanens retningslinjer.
Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir dispensasjon fra verneforskriftens for Londalen –
Ørvilldalen landskapsvernområde § 3, punkt 1 for oppføring av mindre bu for
overnattingsformål på Nystuvollen (GID 17/3) i Tolga kommune.
Tillatelsen gis med følgende vilkår:
2.1 Bu kan oppføres på 4,4 m * 4,2 m BYA som omsøkt (selve tømmerkassen), men uten
overbygd inngangsparti
2.2 Bua kan benyttes til overnatting/beboelse og godkjennes oppført til landbruksformål
(landbruksbygg)
2.3 Bua skal plasseres i tilknytning til eksisterende seterbebyggelse. Plassering avklares
gjennom behandling av søknaden i Tolga kommune og i samråd med fylkeskommunen.
Hjemmel: Naturmangfoldlovens § 48. Det er i avgjørelsen lagt vekt på følgende:
8
Den omsøkte bua ses på som en del av landbrukseiendommens og setras totale ressurser. Det
legges vekt på at setra er i aktiv bruk med slått, skjøtsel og beite, og i tillegg benyttes til
utleieformål. Setra er en viktig innfallsport til tur- og jaktområdet både sommer og vinter, og
utmarkslaget har i samarbeid med eier bidratt med å legge tilrette for dette med parkering for
turgåere, og skiltede turmuligheter både sommer – og vinterstid. Bua er av begrenset
størrelse, og på grunn av det trange tunet med veg tett inntil seterstua er det ikke aktuelt å
bygge på eksisterende seterstue. Nasjonalparkstyret anser derfor at tiltaket ikke vil skape
presedens for andre søknader. Tiltaket vil derfor ikke komme i konflikt med verneformålet og
vil ikke skade verneverdiene nevneverdig.
1. Med hjemmel i verneforskriften for Londalen – Ørvilldalen landskapsvernområde § 3,
punkt 1 avslår nasjonalparkstyret for Forollhogna søknad om riving av vedskål (eldre
løe). Det er i avgjørelsen lagt vekt på at løa er verneverdig og fortrinnsvis bør
beholdes som en del av bygningsmiljøet på stedet. Sekundært kan løa vurderes flyttes
til et annet naturlig miljø innenfor landskapsvernområdet, dersom fylkeskommunen
tillater dette. Eventuell senere søknad om flytting av løa delegeres til arbeidsutvalget.
2. Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir dispensasjon fra verneforskriftens for Londalen
– Ørvilldalen landskapsvernområde § 3, punkt 1 for oppføring av mindre bu for
overnattingsformål på Nystuvollen (GID 17/3) i Tolga kommune.
Tillatelsen gis med følgende vilkår:
2.1 Bu kan oppføres på 4,4 m * 4,2 m BYA som omsøkt (selve tømmerkassen), men
uten overbygd inngangsparti
2.2 Bua kan benyttes til overnatting/beboelse og godkjennes oppført til
landbruksformål (landbruksbygg)
2.3 Bua skal plasseres i tilknytning til eksisterende seterbebyggelse. Plassering
avklares gjennom behandling av søknaden i Tolga kommune og i samråd med
fylkeskommunen.
Hjemmel: Naturmangfoldlovens § 48.
Det er i avgjørelsen lagt vekt på følgende: Den omsøkte bua ses på som en del av
landbrukseiendommens og setras totale ressurser. Det legges vekt på at setra er i aktiv
bruk med slått, skjøtsel og beite, og i tillegg benyttes til utleieformål. Setra er en viktig
innfallsport til tur- og jaktområdet både sommer og vinter, og utmarkslaget har i
samarbeid med eier bidratt med å legge til rette for dette med parkering for turgåere,
og skiltede turmuligheter både sommer – og vinterstid. Bua er av begrenset størrelse,
og på grunn av det trange tunet med veg tett inntil seterstua er det ikke aktuelt å bygge
på eksisterende seterstue. Nasjonalparkstyret anser derfor at tiltaket ikke vil skape
presedens for andre søknader. Tiltaket vil derfor ikke komme i konflikt med
verneformålet og vil ikke skade verneverdiene nevneverdig.
9
Arkivsaksnr: 2015/2650
Saksbehandler: Astrid Alice Haug
Dato: 24.04.2015
Utvalg
Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Utvalgssak Møtedato
26/2015 05.05.2015
Forollhogna nasjonalpark – søknad om oppføring av naust ved
Forollsjøen GID 403/1 (Midtre Gauldal)
Søker: Singsås fjellstyre
Innstilling til vedtak:
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Singsås fjellstyre v/Trond Are Berge dispensasjon fra
verneforskriftens § 3, punkt 1.1 for oppføring av naust ved Forollsjøen i Midtre Gauldal
kommune.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- naust kan oppføres med ytre mål som omsøkt (2,5 * 5,5 m), inntil 14 m2 BYA
- I valget av tomt for naust må det søkes løsninger enten på vestsiden av sjøen nært
fjellstyrebua, alternativt i tilknytning til eksisterende naust ved Mulegga. I sistnevnte
tilfelle må tomt ikke komme i konflikt med Muleggas verdi som samisk kulturminne.
Det skal legges særskilt vekt på skånsom plassering og utforming av naustet slik at
dette ikke blir dominerende i landskapsbildet. Det vises til saksutredning.
- Endelig plassering og utforming av naust avklares i egen søknad til nasjonalparkstyret.
Nasjonalparkstyret delegerer behandling av denne søknaden til arbeidsutvalget
- Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.
Hjemmel: Naturmangfoldlovens § 48. Det er i avgjørelsen lagt vekt på retningslinjer i
forvaltningsplan for nasjonalparken. Det er påvist tomt for tidligere naust i tilknytning til
fjellstyrebua. Nytt naust blir oppført på ny tomt, som erstatning for tidligere tomt. Ny tomt
velges ut fra både praktiske og landskapsmessige hensyn. Det legges også vekt på at naustet
oppføres i tilknytning til eksisterende bu som er åpen for allmenn bruk, og at dette er den
eneste bua ved Forollsjøens nordside i Midtre Gauldal kommune. Det legges også vekt på at
Forollsjøen er en relativt stor innsjø med attraktivt fiske. Det skal legges særskilt vekt på
skånsom plassering og utforming av naustet slik at dette ikke blir dominerende i
landskapsbildet. Tiltakene vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke
verneverdiene nevneverdig.
10
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Singsås fjellstyre v/Trond Are Berge dispensasjon fra
verneforskriftens § 3, punkt 1.1 for oppføring av naust ved Forollsjøen i Midtre Gauldal
kommune.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- naust kan oppføres med ytre mål som omsøkt (2,5 * 5,5 m), inntil 14 m2 BYA
- I valget av tomt for naust må det søkes løsninger enten på vestsiden av sjøen nært
fjellstyrebua, alternativt i tilknytning til eksisterende naust ved Mulegga. I sistnevnte
tilfelle må tomt ikke komme i konflikt med Muleggas verdi som samisk kulturminne.
Det skal legges særskilt vekt på skånsom plassering og utforming av naustet slik at
dette ikke blir dominerende i landskapsbildet. Det vises til saksutredning.
- Endelig plassering og utforming av naust avklares i egen søknad til nasjonalparkstyret.
Nasjonalparkstyret delegerer behandling av denne søknaden til arbeidsutvalget
- Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.
Hjemmel: Naturmangfoldlovens § 48. Det er i avgjørelsen lagt vekt på retningslinjer i
forvaltningsplan for nasjonalparken. Det er påvist tomt for tidligere naust i tilknytning til
fjellstyrebua. Nytt naust blir oppført på ny tomt, som erstatning for tidligere tomt. Ny tomt
velges ut fra både praktiske og landskapsmessige hensyn. Det legges også vekt på at naustet
oppføres i tilknytning til eksisterende bu som er åpen for allmenn bruk, og at dette er den
eneste bua ved Forollsjøens nordside i Midtre Gauldal kommune. Det legges også vekt på at
Forollsjøen er en relativt stor innsjø med attraktivt fiske. Det skal legges særskilt vekt på
skånsom plassering og utforming av naustet slik at dette ikke blir dominerende i
landskapsbildet. Tiltakene vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke
verneverdiene nevneverdig.»
11
Arkivsaksnr: 2015/1970
Saksbehandler: Astrid Alice Haug
Dato: 24.04.2015
Utvalg
Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Utvalgssak Møtedato
27/2015 05.05.2015
Forollhogna nasjonalpark – søknad om motorisert ferdsel langs
Fjellveien mot Forollsjøen (Os)
Søker: NINA v/Stein Ivar Johnsen
Innstilling til vedtak:
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir NINA v/Stein I. Johnsen dispensasjon fra
verneforskriftens § 3, punkt 5.1 for følgende tiltak i forbindelse med undersøkelser og
prøvefiske i Forollsjøen:
1. Transport med 1 bil langs Fjellveien i Os kommune fra nasjonalparkgrensa til
Skalltjønna.
2. Nødvendig bruk av motor på båt på Forollsjøen i forbindelse med undersøkelsene
Vilkår:
 Tillatelsen gjelder for 5 runder med undersøkelser (herunder 1 med prøvefiske) i
perioden juni – september 2015
 Den motoriserte ferdselen skal begrenses til det nødvendige for å gjennomføre
undersøkelsene
 Enkel rapport om gjennomføringen av tiltakene og omfanget av motorferdselen sendes
nasjonalparkstyret når tiltakene er gjennomført.
Hjemmel: Naturmangfoldlovens § 48. Motorferdselen er begrenset i tid og omfang og er
knyttet til arbeid med overvåking og kunnskapsinnhenting for området. Tiltakene vil ikke
stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.»
Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er en tillatelse i forhold til grunneier eller i forhold til
motorferdsellovens bestemmelser.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
12
Vedtak:
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir NINA v/Stein I. Johnsen dispensasjon fra
verneforskriftens § 3, punkt 5.1 for følgende tiltak i forbindelse med undersøkelser og
prøvefiske i Forollsjøen:
1. Transport med 1 bil langs Fjellveien i Os kommune fra nasjonalparkgrensa til
Skalltjønna.
2. Nødvendig bruk av motor på båt på Forollsjøen i forbindelse med undersøkelsene
Vilkår:
 Tillatelsen gjelder for 5 runder med undersøkelser (herunder 1 med prøvefiske) i
perioden juni – september 2015
 Den motoriserte ferdselen skal begrenses til det nødvendige for å gjennomføre
undersøkelsene
 Enkel rapport om gjennomføringen av tiltakene og omfanget av motorferdselen sendes
nasjonalparkstyret når tiltakene er gjennomført.
Hjemmel: Naturmangfoldlovens § 48. Motorferdselen er begrenset i tid og omfang og er
knyttet til arbeid med overvåking og kunnskapsinnhenting for området. Tiltakene vil ikke
stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.»
Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er en tillatelse i forhold til grunneier eller i forhold til
motorferdsellovens bestemmelser.
13
Arkivsaksnr: 2015/
Saksbehandler: Astrid Alice Haug
Dato: 24.04.2015
Utvalg
Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Utvalgssak Møtedato
28/2015 05.05.2015
Drøftingssaker
1. Søknad/forespørsel om oppføring av naust ved Sauskørrutjønna (Midtre Gauldal)
Nasjonalparkstyret har fått en henvendelse om muligheter/fremgangsmåte for å få
oppført naust ved Sauskørrutjønna i Midtre Gauldal. Før det fremmes en eventuell
søknad bør det foretas en befaring av nasjonalparkforvalter i samarbeid med berørte
parter. Det vil være naturlig å legge vekt på samarbeidsløsninger i området, slik at
saken ikke skaper presedens for andre, fiskemulighetene på stedet, fiskeforvaltning,
områdets uberørthet, behov for naust for forvaltningen av fiske mv.
2. Dialogmøte rovvilt og brev fra rovviltnemnda av 07.04.2015
Rovviltnemnda i region 6 viderefører målet om yngling av jerv i Forollhogna.
Nasjonalparkstyret ønsker å følge opp dette videre, da det er av stor betydning for
forvaltningen av verneområdene. Det bør vurderes om det skal sendes en ny skriftlig
henvendelse til rovviltnemnda og sentrale myndigheter. Styreleder Erling Lenvik
avklarer videre oppfølging.
14