SAKSFRAMLEGG - Sigdal kommune

SIGDAL KOMMUNE
SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Berit Kathrine Jokerud
12/179
Arkiv: B06
SKOLERUTE 2016-2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Fylkesmannens forslag til skolerute for skoleåret 2016/2017 vedtas.
Saken avgjøres av: Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Vedlegg:
Skoleruta for 2016/2017
Saksutredning
Fagutvalget for oppvekst og utdanning i Buskerud har utarbeidet et forslag til skolerute for skoleåret
2016/2017. Det er kommunene selv som i følge Opplæringsloven § 2-2 gir forskrifter om skole- og
feriedager for elevene. Kommunen kan om ønskelig legge opp til andre skoleruter, men slik
ordningen er i dag, må kommunen selv dekke økt merkostnad til skyss, dersom dette ikke kan
samkjøres med andre kommuner i Buskerud.
Vurderinger:
På bakgrunn av at det vil påløpe merkostnader for Sigdal kommune, dersom kommunen velger å
endre skoleruta, tar Sigdal kommune Fylkesmannens forslag til skoleruta for 2016/2017 til
orientering.
Med utgangspunkt i dagens ordning, opplever Regionsamarbeidet for Hole, Krødsherad, Modum,
Ringerike og Sigdal at kommunene ikke kan legge opp en skolerute som er ønskelig for den enkelte
kommune, men må innrette seg til de som har administrerer skoleskyssen for å unngå merkostnader
til skyss. Dette ønsker Regionsamarbeidet å ta tak i, og det er derfor rettet en henvendelse til KS.
Regionsamarbeidet avventer svar.